Årsrapport 2006

Forside | | Bund |


Aarsrapport 2006

Resumé:

I årsrapport 2006 beskriver og vurderer Universitets- og Bygningsstyrelsen den faglige opgaveløsning i relation til primært eksternt fastsatte mål, ligesom der redegøres for de regnskabsmæssige resultater. Med årsrapporten formidler Universitets- og Bygningsstyrelsen således de resultater, der er opnået med de bevilgede ressourcer.

Indhold

Beretning

Resultatanalyse

Nøgletal

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Bevillingsafregning

Regnskabsmæssige forklaringer

Bilag

Påtegning

Kolofon
Hele publikationen som PDF [704 kB]

Universitets- og Bygningsstyrelsen
Bredgade 43
1260 København K
Tlf: 3395 1200
Fax: 3395 1300
ubst@ubst.dk
http://www.ubst.dk

Beretning

Universitets- og Bygningsstyrelsen (UBST) er etableret 1. maj 2006 som en fusion mellem Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger (S-FoU) og en del af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. UBST har til formål at varetage de statslige udviklings- og forvaltningsopgaver i forhold til de danske universiteter.

Som følge af organisationsændringen i 2006 er resultatanalysen i denne årsrapport alene en afrapportering af de aktiviteter som omfattedes af resultatkontrakten for S-FoU. Visse aktiviteter er ophørt eller ændret væsentligt på grund af organisationsændringer, jf. nedenfor.

For regnskabsdelen aflægges regnskab for UBST (dog indtil 1. maj 2006 kun S-FoU).

Mission, visioner og hovedmålsætninger for UBST

Mission

Universitets- og Bygningsstyrelsen sikrer optimale – organisatoriske, juridiske, økonomiske og fysiske rammer for dansk forskning og danske uddannelser.

Vision

Menneskers viden og idèrigdom er grundlaget for Danmarks velfærd og sammenhængskraft, derfor arbejder Universitets- og Bygningsstyrelsen for at danske forskere og studerende skal være konkurrencedygtige med de bedste udenlandske.>

Hovedmålsætninger

UBST har i 2006 opstillet fire eksterne hovedmålsætninger, som sammen med missionen og visionen skal være bærende for de kommende års arbejde og udvikling af organisationen.

1. Vi vil opnå og til stadighed fastholde, at dansk forskning og danske universitetsuddannelser er i verdensklasse og at danske universiteter er attraktive for de bedste danske og udenlandske forskere og studerende.

2. Vi vil være en fremsynet og kompetent bygningsforvalter, der sikrer dansk forskning og danske uddannelser funktionelle, bæredygtige og smukke fysiske rammer.

3. Vi vil opfattes som en professionel, international orienteret og konstruktiv samarbejdspartner, der viser respekt for helheden og andres opgaver.

4. Vi vil levere høj service med fokus på ministerens og kundernes behov og udnytte vores ressourcer og forvalte vores regler effektivt.

UBST er opdelt i en almindelig virksomhed og en indtægtsdækket virksomhed. Under den indtægtsdækkede virksomhed udføres alle opgaver vedr. UBST’s ejendomme, samt den opgave, som UBST har fået overdraget fra Undervisningsministeriet med at administrere de amtskommunale uddannelsesinstitutioner i forbindelse med kommunalreformen.

Hovedopgaverne for UBST omfatter:

- Universitetspolitiske funktioner (§19.11.07)

- Ejendomsadministration/nybyggeri (§19.11.05-06 samt § 19.11.08)

For yderligere information om UBST henvises til www.UBST.dk

Årets finansielle resultat

Regnskabet er opdelt i to regnskaber; et for hver hovedopgave.

Årets omsætning for § 19.11.07. udgjorde i 2006 56,2 mio. kr., heraf udgjorde 34,0 mio. kr. udgifter til personale.

Af den samlede omsætning vedrører 23,1 mio. kr. den indtægtsdækkede virksomhed, som primært vedrører sekretariatsopgaver for § 19.11.05. Ejendomsadministration (statsvirksomhed).

Årets resultat er fordelt således, at 1,2 mio. kr. vedrører almindelig virksomhed, mens de resterende 4,3 mio. kr. vedrører den indtægtsdækkede virksomhed.

Økonomiske hovedtal for § 19.11.07.
Mio. kr. Regnskab 2006
Ordinære driftsindtægter 27,5
Ordinære driftsomkostninger 56,2
  heraf personaleomkostninger 34,0
Andre driftsposter, netto  
Finansielle poster, netto
Ekstraordinære poster, netto  
Årets resultat -28,7
Indtægter 28,5
Udgifter 56,9
Årets nettoudgifter (ekskl. bevillinger) 28,4
Bevilling (nettotal) inkl. TB 33,9
Årets overskud 5,5
Til videreførsel 8,0
   
Mio. kr. Status pr. 31.12.2006
Anlægsaktiver i alt 6,3
  heraf immaterielle anlægsaktiver 3,8
  heraf materielle anlægsaktiver  1,1
  Udviklingsprojekter under opførsel 1,4
Omsætningsaktiver i alt 8,3
Aktiver i alt 14,6
Egenkapital 1,0
Hensatte forpligtelser 0,8
Øvrige forpligtelser 12,8
Passiver i alt 14,6

Årets omsætning inkl. byggeri for ejendomsadministrationen udgjorde 1.932,8 mio. kr.

UBSTs lejeindtægter er steget med 40,8 mio. kr. i forhold til 2005, til i alt 1.461,9 mio. kr., hvilket primært skyldes ibrugtagning af nybyggeri samt overførsel af en række ejendomme til huslejeordningen som følge af afklaring af, hvilke af de ejendomme, som oprindeligt var udeladt af ordningen, der ikke blev givet som private gaver.

UBST har i 2006 bygget for i alt 454,4 mio. kr., hvilket er mindre end i 2005.

I forbindelse med moderniseringer er der sket tilsvarende nedskrivninger af værdier og lån på grund af funktionel forældelse. De samlede nedskrivninger udgør 35,4 mio. kr.

Der blev i begyndelsen af 2006 udmeldt vedligeholdelsesarbejder for 170,9 mio. kr. I løbet af 2006 er der gennemført vedligeholdelsesopgaver for i alt 142,5 mio. kr., heraf vedrører nogle opgaver fra udmeldt vedligeholdelse fra tidligere år.

I 2006 er der afhændet ejendomme for 185,6 mio. kr. Derudover har UBST købt den tidligere Handelshøjskole i Århus som følge af fusionen med Aarhus Universitet, i alt 312 mio. kr.

UBST havde i 2006 et overskud på 130,6 mio. kr. Overskuddet skyldes primært, at UBST havde færre udgifter til renter og afdrag, udskudt vedligeholdelse samt renteindtægter på kassekreditten. Overskuddet vil blive anvendt til konsolidering samt hensættelse til udskudte vedligeholdelses- og genopretningsarbejder.

UBST anser årets resultat for værende tilfredsstillende.

Resultaterne for ejendomsadministrationen i 2006 kan sammenfattes således:

Økonomiske nøgletal for § 19.11.05. - 19.11.06. Ejendomsadministration
Omsætning 1.932,8 mio.kr.
Omsætning ex. byggeri 1.461,9 mio.kr.
Køb 328,7 mio.kr.
Salg 185,6 mio.kr.
Ejede arealer 1.640.773 m2
Årets tilgang 42.707 m2
Årets afgang ca. 8.000 m2

Årets faglige resultater

UBST’s arbejde indenfor uddannelses- og universitetspolitik har i 2006 været præget af regeringens globaliseringsstrategi, der blev offentliggjort i april 2006. Ca. 65 af de 350 initiativer i globaliseringsstrategien ligger inden for UBST’s område.

Endvidere har UBST deltaget i arbejdet omkring indgåelse af velfærdsaftalen af 20. juni 2006 (kapitel 5 ”Hurtigere gennem uddannelserne”) og aftalen om udmøntning af globaliseringspuljen af 2. november 2006 (kapitel 5 ”Aftale om udmøntning af globaliseringspuljens midler til mindst halvdelen af alle unge skal have en videregående uddannelse”).

UBST har som opfølgning på globaliseringsstrategien og de to politiske aftaler udarbejdet tre lovforslag:

> Forslag til lov om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser. Lovforslaget er fremsat december 2006 og vedtaget af Folketinget den 22. marts 2007.

> Forslag til lov om ændring af universitetsloven (Varetagelse af opgaver for en minister, ankenævn for meritafgørelser, ph.d.-skoler m.v.). Lovforslaget er fremsat den 31. januar 2007.

> Lovforslag om ændring af universitetsloven (Vejledning af studerende og afleveringsfrist for specialer). Lovforslaget er fremsat den 14. marts 2007.

UBST har i 2006 godkendt 33 nye bachelor- og kandidatuddannelser på universiteterne, som kan søges med studiestart i september 2007 (12 bacheloruddannelser og 21 kandidatuddannelser). Herudover vil der være mulighed for at vælge mellem tre nye masteruddannelser. Godkendelse af uddannelser varetages fremover af Akkrediteringsrådet.

UBST har i 2006 gennemført en forenkling af taxametersystemet for tilskud til universitetsuddannelserne, som er indarbejdet på finanslov 2007. Forenklingen har ført til, at antallet af takster er reduceret til 3 takster.

UBST har i 2. halvår af 2006 arbejdet på en ny stillingsstruktur for det videnskabelige personale ved universiteterne. Den nye stillingsstruktur trådte i kraft 1. januar 2007, og afløste den tidligere stillingsstruktur fra 2004. Stillingsstrukturen er blandt andet udfærdiget for at imødekomme de særlige behov, som opstod i forbindelse med sammenlægning af universiteter og sektorforskningsinstitutioner. Universiteterne ønskede større frihed og fleksibilitet i forbindelse med ansættelse af videnskabeligt personale og en mere enkel og overskuelig stillingsstruktur. Disse forhold har udmøntet sig i en stillingsstruktur med 4 niveauer.

Derudover gennemførtes i 2006 en proces, hvor en række universiteter fusionerede, og sektorforskningsinstitutionerne integreres i universiteterne. Det betyder, at Danmark fra 1. januar 2007 får 3 store universiteter – Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Danmarks Tekniske Universitet - og 4 mellemstore universiteter – Aalborg Universitet, Syddansk Universitet, Roskilde Universitetscenter og Handelshøjskolen i København. IT-Universitet forbliver som hidtil Danmarks mindste universitet.

UBST har i samarbejde med Slots- og Ejendomsstyrelsen og Finansministeriet i 2006 gennemført en evaluering af huslejeordningen. Evalueringen konkluderede, at ordningen var god, idet den havde skabt fokus hos brugerne vedr. lokaleforbruget. Evalueringen resulterede i en række administrative justeringer, der bl.a. betyder, at gælden i UBST’s ejendomsportefølje fra 2007 reduceres til 80%, så det svarer til den typiske belåning på det private udlejningsmarked. Huslejeordningen er desuden på en række punkter tilpasset omkostningsreformen, således er bl.a. rentesatserne på bygge- og kassekreditten justeret, så den svarer til omkostningsreformen.

UBST har i 2006 i samarbejde med Københavns Universitet (KU) udarbejdet en omfattende investerings- og moderniseringsplan, der betyder, at universitetet fra 2013 samles i tre campusser. KUs arealforbrug kan reduceres med ca. 100.000 m2.

Blandt andet frigives der en række mindre uhensigtsmæssige lejemål i indre by, som kan sælges. Planen indebærer, at der afsættes omkring 400 mio. kr. til en omfattende modernisering af de resterende arealer, endvidere iværksættes 2. og 3.etape af udbygningen i Ørestaden. Restbevillingen herfor andrager 1.046 mio. kr. I forbindelse med implementeringen af planen blev der opnået en afklaring af de ”donerede” ejendomme. Disse værdier er ved Akt 147 16/5 2006 overført til universiteterne. Disse ejendomme er typisk private gaver, hvor donator har accepteret overdragelse til det selvejende universitet.

UBST har i 2006 bygget for 454,4 mio. kr. Nybyggerierne omfatter bl.a. færdiggørelse af et bioteknologisk forskningscenter ved Tagensvej på 23.000 m2 til brug for Københavns Universitet/BRIC og HS. Ombygning og nybygning til Danmarks Pædagogiske Universitet ca. 7.000 m2. Byggebranchen har været præget af et meget højt aktivitetsniveau. Det har betydet en ringe konkurrence i entreprenørleddet, hvilket har gjort det vanskeligt at gennemføre byggerier, hvis økonomiske rammer er fastlagt før højkonjunkturen. I august blev det f.eks opgivet at gennemføre projektet ” Musikkens Hus” i Ålborg, idet der i 2. udbudsrunde kun indkom et bud – der var uantageligt. Endvidere har der været stor mangel på arbejdskraft, hvilket har medført betydelige forsinkelser af byggerierne – således er byggeriet Alsion ved Sønderborg blevet forsinket mere end et halvt år.

I 2006 har UBST afhændet ca. 8.000 m2 fordelt på 2 ejendomme til en samlet værdi på 128 mio. kr. og jordarealer med ca. 162.000 m2 byggeret til en samlet værdi på 57,6 mio. kr.

UBST har fortsat i 2006 bidraget til digitaliseringen af den danske byggebranche gennem deltagelse i Det Digitale Byggeri. UBST har dels deltaget i råd og udvalg i regi af Det Digitale Byggeri og dels foretaget en række digitale afprøvninger, som har påvirket udformningen af bekendtgørelsen om krav til anvendelse af Informations - Kommunikations Teknologi i byggeriet. Endvidere er der gennemført forsøg med 3-D modeller i arkitektkonkurrencer m.v. Resultatet af de afprøvninger UBST har foretaget giver ikke et entydigt billede af muligheder og begrænsninger ved anvendelse af kravene fra Det Digitale Byggeri, men har givet UBST og branchen en række erfaringer, der kan bygges videre på, når bekendtgørelsen tages i anvendelse. Resultaterne har påvirket bekendtgørelsen direkte ved fx at lave en opsplitning i kravene til 3D-modeller - der er 3D-krav til konkurrencesituationen og 3D-krav til den efterfølgende fase. Resultaterne har også givet en række opmærksomhedspunkter for den fremtidige anvendelse, opbygning og kommunikation omkring 3D-modeller.

Pr. 1. januar 2007 overtog UBST – efter aftale mellem Undervisningsministeriet (UVM) og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (VTU) - desuden opgaven fra amterne med at administrere de tidligere amtskommunale uddannelsesbygninger. Der er indgået en aftale mellem VTU og UVM, hvor administrationen fastlægges, herunder er kompetenceforholdene beskrevet. UBST’s virksomhed er af teknisk/administrativ karakter, da UVM har det fulde politiske ansvar for opgavens løsning. I 2006 blev administrationen forberedt. Ved forhandlinger med amterne blev der virksomhedsoverført 22 medarbejdere, der havde arbejdet med området.

Der blev iværksat etablering af en organisation, rekrutteret medarbejdere og tilrettelagt administration i samarbejde med UVM. Herunder har UBST oprettet to lokale afdelinger i Middelfart og Århus, som skal varetage den daglige administration for de uddannelsesinstitutioner, som ligger vest for Storebælt og i det tidligere Vestsjællands Amt. UBST har forestået betydelige opgaver for Undervisningsministeriet, især bistand ved delingsforhandlinger, indsamling af dokumentationsmateriale og lejeforhandlinger.

Fusionen af de dele af VTU, der har varetaget opgaver vedr. universiteterne, med S-FoU blev gennemført pr. 1. maj 2006. På grund af problemer med indkøring i et fælles IT-system blev den fysiske flytning først iværksat i begyndelsen af september 2006. Udover omfattende arbejder med organisationsudvikling, etablering af værktøjer/procedurer, indretninger m.v., har den betydelige vækst i universitetssektoren samt opgaverne vedr. de amtslige institutioner betydet omfattende rekruttering af nye medarbejdere.

Forventninger til det kommende år

Implementering af velfærdsaftalen og Globaliseringsrådets anbefalinger vil beslaglægge store dele af UBST’s ressourcer i 2007. Her tænkes bl.a. på oprettelse af akkrediteringsinstitutionen, implementering af incitamenter til øget internationalisering for studerende og forskere samt indarbejdelse af en model til fordeling af forskningsmidler på baggrund af kvalitet.

Derudover udestår der en lang række praktiske opgaver med at indarbejde universiteternes nye Danmarkskort. Det er eksempelvis forudsat, at de bygninger som hidtil er anvendt af sektorforskningsinstitutionerne fra 2008 skal overgå til huslejeordningen. I forbindelse hermed er der virksomhedsoverført 3 medarbejdere fra Fødevareministeriet. Det må desuden forventes, at den forventede stigning i forskningsbevillinger vil betyde nye ønsker til nybyggerier fra universiteterne. Dertil kommer, at der fra universitetssektoren er en stigende forståelse for, at de fysiske rammer spiller en rolle ved tiltrækning af de bedste forskere og studerende. Der må fortsat forventes betydelige problemer med at gennemføre byggeri på det overophede byggemarked, ligesom det må forventes, at det markant høje udgiftsniveau har bidt sig fast.

Der forestår betydelige opgaver for UVM bl.a. overtagelse af en lang række igangværende byggerier, endvidere skal alle de overførte institutioner berigtiges evt. udskilles og vurderes. Der skal bl.a. foretages et syn af vedligeholdelsesstand og udmeldes nødvendige vedligeholdelsesmidler og iværksættes de nødvendige arbejder.

Endelig forestår en konsolidering af den nyetablerede organisation for UBST samt udvikling af IKT-systemer og iværksættelse af omfattende kompetenceaktiviteter for ca. 140 medarbejdere, hvoraf halvdelen er nyansatte.

Oversigt over hovedkonti

Årsrapporten omfatter § 19.11.05-19.11.08. Statsvirksomheden under UBST er for så vidt angår anlægsaktiver i huslejeordningen undtaget for omkostningsreformen, idet der ikke foretages årlige afskrivninger af bygninger, men i stedet foretages en ejendomsmæglergennemgang af porteføljens værdi hvert fjerde år.

Resultatanalyse

Nedenstående tabel sammenfatter S-FoUs resultatkrav for 2006. For nærmere uddybning af disse henvises til Resultatkontrakten 2006, der kan læses på www.ubst.dk. For resultatkrav 1a og 3c gælder, at disse – efter aftale med Videnskabsministeriets departement - er udskudt til 2007 som følge af oprettelse af Universitets- og Bygningsstyrelsen. Derudover gælder det for resultatkrav 2b, at det OPP projekt, som var igangsat er sat i bero på baggrund af en brugerbeslutning om ikke pt. at fortsætte det konkrete projekt.

UBST foretager ikke timeregistrering på de enkelte resultatkrav.

Prioritering Formål Målopfyldelse Forventet Resultat-
        afslutning krav nr.
1. Økonomistyring i byggesager Der kræves ikke underretning af bevillingsmyndighederne som følge af overskridelse af byggerier 100% opfyldt. Fortsætter i 2007 2a
2. Dynamisk porte- føljepleje Omfanget af tomgangslejemål må højst svare til 3% af den samlede ejendomsportefølje 100% opfyldt. Fortsætter i 2007 1b
3. Kundetilfredsheds- undersøgelse Målsætning for den anden kundetilfredshedsundersøgelse (forhøjelse af tilfredshedsniveau, forbedring på udvalgte indsatsområder o. lign.) Kundetilfredshedsundersøgelsen er udsat som følge af oprettelse af Universitets- og Bygningsstyrelsen   1a
4. Bevillingslove og aktstykker Rettidig aflevering af bevillingslove 100% opfyldt.   4a
5. Kommunalrefor- men Varetagelse af bygningsansvaret for ungdomsuddannelserne 100% opfyldt. Fortsætter i 2007 4b
6. Digital bygge- administration Indførelse af elektroniske blanketter i byggeadministrationen 85% opfyldt. Forventes sat i drift primo 2007 3a
7. Vedligeholdelse Erfaringsopsamling og beskrivelse af udviklingen i det generelle vedligeholdelsesniveau 75% opfyldt.   1c
8. Aflevering/ overtagelse Evaluering af afleveringsprocedurernes effekt på et eller flere konkrete projekter 100 opfyldt.   2c
9. Laboratorie- undersøgelse I 2006 gennemføres en sammenlignende laboratorieundersøgelse. 100% opfyldt. Fortsætter i 2007 som en del af en større lokale undersøgelse 1d
10. Nye udbuds- og samarbejdsformer To projekter med tidligt udbud i sen partnering og mindst et større projekt klargøres til gennemførelse i OffentligtPrivatPartnerskab (OPP). Endelig gennemføres et EU-udbud i henhold til et ”dynamisk indkøbssystem”. 100% opfyldt. Det OPP-projekt som var iganfsat er sat i bero på baggrund af en brugerbeslutning om ikke pt. at fortsætte det konkrete projekt.   2b
11. Ekstranet Etablering af brugerrettet ekstranet Etablering af et brugerrettet ekstranet er udsat som følge af oprettelsen af Universitets- og Bygningsstyrelsen Fortsætter i 2007 3c
12. Digitalisering af byggeadministra- tionen Gennemførelse af to visualiseringer samt medvirken ved opstilling af bygherrekrav vedrørende 3D-visualiseringer 100% opfyldt.   3b

Uddybende analyser og vurderinger

Resultatkrav 1a: Kundetilfredshed

Som følge af organisationsændringen har UBST d. 20. juli 2006 meddelt VTUs departement, at projektet med en anden kundetilfredshedsundersøgelse udskydes til gennemførsel i 2007. Undersøgelsen vurderes ressourcetung, og der er taget højde for udskydelse i den afsluttede evaluering af SEA-ordningen, som Finansministeriet har gennemført.

Resultatkrav 1b: Dynamisk porteføljepleje

I 2006 har tomgangsprocenten været på 2,80%. Stigningen i forhold til 2005 skyldes de første opsigelser i forlængelse af Københavns Universitets Campusplan og Århus Universitets opsigelse af Trøjborgkomplekset.

Målopfyldelse vurderes at være 100%.

Målet forventes videreført i UBSTs resultatkontrakt for 2007.

Resultatkrav 1c: Vedligeholdelse

UBST’s beretning om prioritering og gennemførelse af både ind- og udvendig vedligehold for 2005, forelå i august 2006. På UBST’s personalekonference i efteråret 2006 suppleres beretningen med en beskrivelse af udviklingen af UBSTs system til erfaringsopsamling/ nøgletal, samt et værktøj til måling af effekt af vedligeholdsindsats og generel udvikling i bygningernes ind- og udvendige vedligeholdelsesstand. Udviklingen skal i 2007 munde ud i et mere branchebrugbart redskab, som ikke blev nået i 2006.

Målopfyldelse vurderes at være 75%.

Resultatkrav 1d: Laboratorieundersøgelse

Den sammenlignende undersøgelse er gennemført mht. arealforbrug og afsluttet med et kort notat til ledelsen i 2006.

Sammen med en rejst kritik af laboratoriestandarden på universiteterne, har undersøgelsen givet anledning til iværksættelse af en ny undersøgelse med henblik på en vurdering af standarden på laboratorierne på landets universiteter. Denne undersøgelse skal suppleres med et idékatalog til fremtidens indretning af laboratorierne.

Dette projekt indgår i UBST s resultatkontrakt for 2007, idet der dog først sker afrapportering i 2008.

Målopfyldelse vurderes at være 100%.

Resultatkrav 2a: Økonomistyring i byggesager

Ingen af de afleverede byggeri i 2006 har krævet underretning af bevillingsmyndighederne, udover de forelæggelsesprocedurer, som anvendes i SEA-ordningen.

Målet forventes at fortsætte i 2007.

Målopfyldelse vurderes at være 100%.

Resultatkrav 2b: Nye udbuds- og samarbejdsformer

Der er gennemført to projekter med tidligt udbud i sen partnering (Alsion-byggeriet i Sønderborg og Det Bioteknologiske Forskningscenter ved Københavns Universitet). Alsion-byggeriet i Sønderborg er bl.a. pga. den valgte udbudsmodel løbet ind i en række entreprenørkrav og tidsmæssige problemer, idet byggeriets entreprenører har haft en anden tilgang til udbudsmodellen end de forudsætninger, som bygherrerne indskrev i udbudsmaterialet. Det er tvivlsomt, om UBST vil gentage ”Alsion-modellen” på bagrund af de indhøstede erfaringer. I forbindelse med Det Bioteknologiske Forskningscenter var der i partneringsammenhæng indføjet en lang såkaldt samprojekteringsperiode, hvor bygherrerådgiveren, og entreprenørerne i en periode på ca. 4 måneder ved nøje planlagte møder gennemgik udbudsprojektet mhp. at gøre det så bygbart som muligt, finde byggetekniske mangler mv. Processen kostede tid i begyndelsen, men tiden blev indhentet i udførelsesperioden. ”Biotek-modellen” forventes anvendt i fremtidige byggerier.

Det annonncerede OPP-projekt er stillet i bero pga. en brugerbeslutning om ikke pt. at igangsætte et konkret projekt.

UBST etablerede i perioden ultimo 2005 til primo 2006 et dynamisk indkøbssystem (efter et forudgående EU udbud), der danner rammen for UBST’s indkøb af ejendomsformidlingsydelser i forbindelse med salg af statslig fast ejendom af varierende størrelse og karakter i Danmark. Medio 2006 gennemførtes det første EU udbud gennem det dynamiske indkøbssystem af ejendomsformidlingsydelsen i forbindelse med, at UBST forventer at sælge Nordlandsvej 68, Risskov.

Målopfyldelse vurderes at være 100%.

Resultatkrav 2c: Aflevering/overtagelse

UBST har afprøvet den nye procedure i forbindelse med aflevering af Det Bioteknologiske Forskningscenter ved Københavns Universitet. Byggeriet blev afleveret med få mangler og i henhold til tidsplanen i november 2006. Byggeprocessen er ved at blive evalueret af firmaet Persona A/S. Den nye afleveringsprocedure er implementeret i UBST’s kvalitetsprocedurer.

Målopfyldelse vurderes at være 100%.

Resultatkrav 3a: Digital byggeadministration

Der er i 2006 udviklet en række digitale blanketter, som er integreret til UBSTs byggeregnskabssystem. Blanketterne håndteres i et flow-system, der sikrer de rigtige godkendelser i den rigtige rækkefølge, og der sker løbende en automatisk opdatering af blanketter og byggeregnskabssystem. Blanketterne var planlagt igangsat 1. dec. 2006, men som følge af performanceproblemer måtte introduktionen udsættes til 2007.

Idet integrationen til byggeregnskabssystemet har været prioriteret ind i projektet er budgettet overskredet med ca. 500 tkr. således at den samlede økonomi er 1.700 tkr., men det er vurderingen, at resultatet er tilsvarende bedre. Desuden forventes den indkøbte licens til flowsystemet anvendt til andre blanketter i VTU uden ekstraomkostninger.

Målopfyldelse vurderes at være 85%.

Resultatkrav 3b: Digitalisering af byggeadministrationen

UBST har i perioden 2004 til og med 2006 gennemført 3 afprøvninger omkring anvendelse af 3D i de indledende faser af byggerierne, henholdsvis Ålborg Universitet, Moesgård Museum samt Roskilde Universitet.

Endvidere har UBST fortsat sin medvirken i det digitale byggeris projektråd, med henblik på at forberede implementeringen af det digitale byggeri i egne byggerier.

Målopfyldelse vurderes at være 100%.

Resultatkrav 3c: Ekstranet/Hjemmeside

Som følge af organisationsændringen har UBST den 20. juli 2006 meddelt VTUs departement, at projektet med udarbejdelse af en ny hjemmeside afventer opbygningen af en UBST hjemmeside.

Der er i UBSTs resultatkontrakt for 2007 et resultatkrav om åbningen af en ny UBSThjemmeside med udgangen af 3. kvt. 2007.

Resultatkrav 4a: Bevillingslove og aktstykker

Alle bidrag til bevillingslove vedr. § 19.11.05-19.11.08 er afleveret rettidigt og med et højt kvalitetsniveau.

Målet er en del af et mere generelt mål om samarbejdet mellem UBST og VTU i UBSTs resultatkontrakt for 2007.

Målopfyldelse vurderes at være 100%.

Resultatkrav 4b: Kommunalreform

UBST indgik i 2006 en samarbejdsaftale med Undervisningsministeriet om vilkårene for samarbejde vedr. de amtskommunale uddannelsesinstitutioner. Samarbejdsaftalen indeholder en klar præcisering af ansvarsfordelingen mellem de to ministerier. Der er desuden udarbejdet en række del-procedurer, der mere detaljeret beskriver samarbejdet.

UBST har som forberedelse til at overtage medarbejdere fra amterne oprettet et center i hhv. Middelfart og Århus til varetagelse af bygningsdriften vest for Storebælt. Derudover er lejemålet i Bredgade udvidet med et center til varetagelse af bygningsdriften øst for Storebælt samt færdiggørelse af større byggesager.

Målet forventes videreført i UBSTs resultatkontrakt for 2007.

Målopfyldelse vurderes at være 100%.

Nøgletal

UBST skal udover ovennævnte resultatkrav aflevere nedenstående nøgletal,jf. resultatkontrakten.

Nøgletal 2006 Årsværk Omsætning mio. kr. Årsværk i forhold til omsætning
  2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006
1. Årets lejeomsætning i forhold til antal årsværk anvendt på ejendomsforvaltning 9,4 9,3 10,5 1.394,4 1.418,4 1.461,8 148,7 152,2 139,9
2. Årets anlægsudgifter i forhold til antal årsværk anvendt på bygherrerollen 11,3 10,2 10,1 733,8 642,1 454,4 65,2 62,8 45,0
3. Anvendt på kunstnerisk udsmykning Budget mio. kr. Bogført  
  9,9 5,4 3,8 6,2 5,3 6,0  
4. Anvendt på indvendig og udvendig vedligeholdelse pr. m2 2003 2004 2005 2006  
  mio. kr. kr./m2 mio. kr. kr./m2 mio. kr. kr./m2 mio. kr. kr./m2  
  Udvendig vedligeholdelse 56 36,5 101 66,2 56 34,6 47 28,5  
  Indvendig vedligeholdelse 78 51,0 87 56,8 51 31,2 67 40,8  

Anvendt regnskabspraksis

Som nævnt skete der pr. 1. maj en organisationsændring, der betød oprettelse af en ny styrelsen; Universitets- og Bygningsstyrelsen. Dette betyder, at der for regnskabet er en omlægning fra denne dato. Regnskabet er omlagt således, at § 19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen udfører sekretariatsopgaver vedrørende § 19.11.05. Ejendomsadministration under reglerne for indtægtsdækket virksomhed.

Som nævnt skete der pr. 1. maj en organisationsændring, der betød oprettelse af en ny styrelsen; Universitets- og Bygningsstyrelsen. Dette betyder, at der for regnskabet er en omlægning fra denne dato. Regnskabet er omlagt således, at § 19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen udfører sekretariatsopgaver vedrørende § 19.11.05. Ejendomsadministration under reglerne for indtægtsdækket virksomhed.

UBSTs regnskab er udarbejdet i overensstemmelse med de almindelige regnskabsregler og principper, der anvendes i staten, jf. Regnskabsbekendtgørelsen.

Resultatopgørelse for § 19.11.05. Ejendomsadministration (statsvirksomhed)
  2005 Regnskab 2006 Regnskab
Ordinære driftsindtægter
  Salg af varer og tjenesteydelser 1.421,1 1.461,9
  Øvrige driftsindtægter 31,1 4,0
Ordinære driftsindtægter i alt 1.452,2 1.465,9
Ordinære driftsomkostninger
    Husleje 2,5 1,3
    Andre forbrugsomkostninger 13,2 28,2
  Forbrugsomkostninger i alt 15,7 29,5
    Lønninger 18,8 6,6
    Pension 2,6 1,6
    Lønrefusion -0,5 -0,5
  Personaleomkostninger i alt 20,9 7,7
    Vedligeholdelse 135,2 142,5
    Forsikring 15,9 13,6
    Nedbringelse af finansiel gæld 480,0 502,7
    - Heraf ekstraordinært afdrag 129,5 130,6
    Øvrige 27,3 23,2
  Af- og nedskrivninger    
Ordinære driftsomkostninger i alt 695,0 719,2
Resultat af ordinær drift 757,2 746,7
Andre driftsposter
  Andre driftsindtægter    
  Andre driftsomkostninger    
Resultat før finansielle poster 757,2 746,7
Finansielle poster
  Finansielle indtægter 6,7 14,1
  Finansielle omkostninger 763,9 790,2
Resultat før ekstraordinære poster 0,0 -29,5
Ekstraordinære poster
  Ekstraordinære indtægter   28,8
  Ekstraordinære omkostninger    
Årets resultat efter omkostningsprincip 0,0 -0,7

Årets resultat for statsvirksomheden under UBST er 0 kr. som forudsat i budgettet. Der er indbetalt et ekstraordinært afdrag på 130,6 mio. kr. Overskuddet, der er anvendt til ekstraordinært afdrag skyldes dels færre udgifter til renter og afdrag samt indtægter fra salg af to ejendomme i København for i alt 28,8 mio. kr.

UBST anser årets resultat for tilfredsstillende.

Resultatopgørelse for § 19.11.07 Universitet- og Bygningsstyrelsen
2006 Regnskab  
Ordinære driftsindtægter 2006
  Salg af varer og tjenesteydelser 27,5
  Øvrige driftsindtægter  
Ordinære driftsindtægter i alt 27,5
Ordinære driftsomkostninger
    Husleje 7,1
    Andre forbrugsomkostninger 12,0
  Forbrugsomkostninger i alt 19,1
    Lønninger 30,4
    Pension 3,4
    Lønrefusion -0,3
    Andre personaleomkostninger 0,4
  Personaleomkostninger i alt 34,0
  Andre ordinære driftsomkostninger 2,1
  Af- og nedskrivninger 1,0
Ordinære driftsomkostninger i alt 56,1
Resultat af ordinær drift -28,7
Andre driftsposter
  Andre driftsindtægter  
  Andre driftsomkostninger  
Resultat før finansielle poster -28,7

Lønposteringer

I forbindelse med organisationsændringen skulle der foretages ændringer i lønsystemet for de medarbejdere fra departementet og fra Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger som blev flyttet til Universitets- og Bygningsstyrelsen. Det var ikke teknisk muligt at foretage denne ændring med virkning fra 1. maj og det var derfor nødvendigt for en periode at foretage manuelle flytninger/rettelser. Der blev oprettet en ny bogføringskreds til Universitets- og Bygningsstyrelsen hvor lønnen fremover skulle konteres. Ændringen af opsætningen blev ikke ændret for betalingsdelen og lønkørslen august/september på 4.493 t. kr. blev ikke indlæst på § 19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen, men kun betalingsdelen på § 19.11.05. Ejendomsadministration. Beløbet skulle have været konteret på indtægtsdækket virksomhed og vil blive bogført i 2007 som ekstraordinære udgifter.

Regensen, Brandforsikring

Der er udbetalt 99.099 kr. som er bogført på § 19.11.05. Ejendomsadministration som skyldes, at delregnskabet i forbindelse med organisationsændringen ikke blev flyttet til bogføringskreds (29102) som blev oprettet i forbindelse med organisationsændringen. Bevillingsafregningen er foretaget på § 19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen fordi delregnskabet har reference til hovedkontoen.

Arbejdsmarkedsforsikring

I forbindelse med en viderefakturering af arbejdsmarkedsforsikring til Universitets- og Bygningsstyrelsens institutioner blev udgifter og indtægter bogført på en udgiftskonto. Der udstod to indbetalinger i 2006 på ca. 320 t. kr. som vil blive indtægtsført i regnskabet for 2007.

Balancen

§ 19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen
  AKTIVER   Regnskabsåret 2006
Note     DKK 1.000
  ANLÆGSAKTIVER  
  I. Immaterielle anlægsaktiver  
1   Færdiggjorte udviklingsprojekter     3.823
    Uudnyttede byggeret   0
3   Udviklingsprojekter under udførelse     1.353
  Immaterielle anlægsaktiver i alt   5.176
  II. Materielle anlægsaktiver    
    Grunde og arealer   0
    Bygninger   0
    Grunde, arealer og bygninger i alt   0
2   Inventar og IT udstyr   1.091
  Materielle anlægsaktiver i alt   1.091
  A. Anlægsaktiver i alt (I - II)   6.267
  III. Driftsaktiver    
  Igangværende arbejder for egen regning   0
  Driftsaktiver i alt   0
  A. Anlægs-og driftsaktiver i alt (I - III)   6.267
  OMSÆTNINGSAKTIVER  
  I.Beholdninger    
    Likvide beholdninger   -2.296
    Beholdninger i alt   -2.296
  II. Tilgodehavender    
    Tilgodehavender/ forudbetalinger   10.657
    Igangværende arbejder for fremmed regning   0
    Tilgodehavender i alt   10.657
  B. Omsætningsaktiver i alt (I - II)   8.361
  Aktiver i alt (A + B)     14.628
  PASSIVER Regnskabsåret 2006    
  EGENKAPITAL  
  Egenkapitalkonti   -1.019
  Reguleret egenkapital   0
  Årets resultat   0
  I. Egenkapital i alt   -1.019
  II. Hensatte forpligtelser     -781
4   Fratrædelsesgodtgørelse i forbindelse med åremål    
    Hensatte forpligtelser i alt   -781
  III. Langfristede gældsforpligtelser      
    Statsgæld   0
    Prioritetsgæld   0
    Anden langfristet gæld    
  Langfristede gældsforpligtelser i alt   0
  Donationer i alt   0
  IV. Kortfristede gældsforpligtelser    
    Øvrig kortfristet gæld i alt   2.676
    Skyldige feriepenge   -7.715
    Leverandører af vare og tjenesteydelser   -7.789
    Kortfristede gældsforpligtelser i alt   -12.828
  Gældsforpligtelser i alt (III - IV)   -12.828
  FORPLIGTELSER I ALT (III - IV)   -12.828
  Passiver i alt (I - IV + Donationer)     -14.628

I balancen er der foretaget følgende korrektioner vedrørende feriepengeforpligtigelse, immaterielle aktiver og hensættelser:

Feriepengeforpligtelse

I forbindelse med organisationsændringen den 1. maj blev der overført personale fra § 19.11.01. Departementet og fra § 19.11.05. Ejendomsvirksomhed til § 19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen. I forbindelse hermed blev skyldige feriepenge overført fra § 19.11.01. og § 19.11.05. til § 19.11.07.

Der var ikke foretaget nedskrivning af tilgodehavende ferie i forbindelse med afholdelse af ferie som er opgjort til 5.542 t. kr., de skyldige feriepenge og egenkapital er derfor nedskrevet med beløbet.

Korrektionen vil blive bogført i regnskabet 2007 og beløbet vil bortfalde på bevillingsafregningen for 2007, fordi korrektionen vil medføre en indtægt, som ikke tilkommer Universitets- og Bygningsstyrelsen.

Immaterielle aktiver

I forbindelse med afskrivninger af anlægsaktiver er anvendt saldometoden i stedet for lineær afskrivning hvilket bevirker, at der fra 2001 til 2006 er afskrevet 928. t. kr. for lidt i regnskabet.

Der er foretaget en nedskrivning af posterne ”Færdiggjorte udviklingsprojekter” og egenkapital” med 928 t. kr.

Beløbet bliver korrigeret i regnskabet for 2007 som en primopostering.

Hensatte forpligtelser

Fratrædelsesgodtgørelse på 781 t. kr. vedrører åremålsansatte, der i forbindelse med organisationsændringen er overført fra departementet. Beløbet blev på foranledning af Rigsrevisionen posteret som langfristet gæld, men er i balancen placeret under hensættelser. Der er i 2006 og tidligere år ikke blevet hensat til fratrædelsesgodtgørelse for to personer på i alt ca. 308 t. kr. - dette vil blive korrigeret i 2007 regnskabet .

Omregningstabel
§ 19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen
Årets resultat efter omkostningsprincip 28.765,9
- afskrivninger -557,9
- nedskrivninger -403,7
- hensættelser  
- anskaffelser 2.538,5
- udviklingsprojekter under opførelse 319,4
   
   
Årets resultat -28,7
 
§ 19.11.05. Ejendomsadministration
  DKK 1.000 DKK 1.000
  AKTIVER Åbningsbalance pr. 1.1.2007 Åbningsbalance pr. 1.1.2006
Note ANLÆGSAKTIVER  
  I. Immaterielle anlægsaktiver  
    Færdiggjorte udviklingsprojekter 0 3.301
    Uudnyttede byggeret. 434.754 521.600
    Udviklingsprojekter under udførelse 0 0
1 Immaterielle anlægsaktiver i alt 434.754 524.901
  II. Materielle anlægsaktiver    
    Grunde og arealer 17.618.598 2.626.934
    Bygninger 0 15.152.506
    Grunde, arealer og bygninger i alt 17.618.598 17.779.440
    Inventar og IT udstyr 0 927
2 Materielle anlægsaktiver i alt 17.618.598 17.780.367
  A. Anlægsaktiver i alt (I - II) 18.053.352 18.305.268
  III. Driftsaktiver    
    Igangværende arbejder for egen regning 1.129.995 669.053
  Driftsaktiver i alt 1.129.995 669.053
  A. Anlægs-og driftsaktiver i alt (I - III) 19.183.347 18.974.321
  OMSÆTNINGSAKTIVER    
  I.Beholdninger    
    Likvide beholdninger -594.845 -410.193
    Beholdninger i alt -594.845 -410.193
  II. Tilgodehavender    
    Tilgodehavender/ forudbetalinger 872.832 671.474
    Igangværende arbejder for fremmed regning 0 44.379
  Tilgodehavender i alt 872.832 715.853
  B. Omsætningsaktiver i alt (I - II) 277.987 305.660
  Aktiver i alt (A + B) 19.461.334 19.279.981
  PASSIVER Åbningsbalance pr. 1.1.2007 Åbningsbalance pr. 1.1.2006
  Egenkapital  
    Egenkapitalkonti 1.400.615 1.400.615
    Reguleret egenkapital 1.121.631 1.567.014
    Årets resultat 491.021 470.176
  I. Egenkapital i alt 3.013.267 3.437.805
  II. Hensatte forpligtelser    
    Vedligehold 175.246 119.399
    Husleje 0 453
    KVL 18.000 18.000
    Indfrielse af statslån, HHÅ 138.414 0
3 Hensatte forpligtelser i alt 331.660 137.852
  III. Langfristede gældsforpligtelser    
    Statsgæld 0 0
    Prioritetsgæld 0 81
    Anden langfristet gæld 15.450.003 15.037.354
  Langfristede gældsforpligtelser i alt 15.450.003 15.037.435
  Donationer i alt 76.985 63.080
  IV. Kortfristede gældsforpligtelser    
  Øvrig kortfristet gæld i alt 589.419 596.758
  Skyldige feriepenge og skyldigt overarbejde 0 7.051
  Kortfristede gældsforpligtelser i alt 589.419 603.809
  Gældsforpligtelser i alt (III - IV) 16.039.422 15.641.244
  FORPLIGTELSER I ALT (III - IV) 16.039.422 15.641.244
  Passiver i alt (I - IV + Donationer) 19.461.334 19.279.981

Statsvirksomheden er ikke omfattet af omkostningsreformen, hvilket bl.a. betyder, at der ikke foretages afskrivninger på jord og bygninger. Der er derfor ikke opstillet en omregningstabel for § 19.11.05. Ejendomsadministration.

Bevillingsafregning

Hovedkonto 19.11.05  
Ejendomsadministration (Statsvirksomhed)  
Mio. kr.   Nettoudgifter
Resultatopgørelse - indeværende år  
Bevilling (B+TB) 0,0
Regnskab 0,0
Afvigelse mellem bevilling og regnskab  
Bevillingstekniske omflytninger  
Årets overskud   0,0
Opgørelse af akkumuleret resultat  
Akkumuleret overskud 2005 2,5
Korrektion i forbindelse med kontoændringer* -2,5
Årets overskud 0,0
Akkumuleret overskud ultimo 2006  
Disposition, overskud som bortfalders  
Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 2006   0,0
     
     
Hovedkonto 19.11.06.  
Ejendomsadministration (Anlægsbevilling)  
Mio. kr. Udgifter Nettoudgifter
Resultatopgørelse - indeværende år  
Bevilling (B+TB) 1.314,0 1.314,0
Regnskab 783,4 756,9
Afvigelse mellem bevilling og regnskab 530,6 557,1
Bevillingstekniske omflytninger -557,1 557,1
Årets overskud -26,5 0,0
Opgørelse af akkumuleret resultat  
Akkumuleret overskud ultimo 2005 3,8  
Akkumuleret overskud primo 2006 3,8  
Årets overskud -26,5  
Akkumuleret overskud ultimo 2006 -22,7  
Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 2006 -22,7 0,0
 
Hovedkonto 19.11.07.  
Universitets- og Bygningsstyrelsen (Driftsbevilling)  
Mio. kr. Lønsum Øvrig drift I alt
Resultatopgørelse - indeværende år  
Bevilling (B+TB) 23,4 10,5 0,0
Regnskab 22,0 6,4 28,4
Afvigelse mellem bevilling og regnskab 1,4 4,1 5,5
Årets overskud 1,4 4,1 5,5
Opgørelse af akkumuleret resultat  
Akkumuleret overskud ultimo 2005 0,0 0,1 0,1
Korrektion i forbindelse med kontoændringer 0,0 2,5 2,5
Akkumuleret overskud primo 2006 0,0 2,6 2,6
Årets overskud 1,4 4,1 5,5
Akkumuleret overskud ultimo 2006 1,4 6,7 8,1
Disposition, overskud som bortfalder 0,0 -0,1 -0,1
Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 2006 1,4 6,6 8,0
       
       
Hovedkonto 19.11.08.  
Statslige anlægsforpligtelser (Anlægsbevilling)  
Mio. kr.   Udgifter Indtægter
Resultatopgørelse - indeværende år  
Bevilling (B+TB)   7,5 48,7
Regnskab   6,5 44,5
Afvigelse mellem bevilling og regnskab   1,0 4,2
Bevillingstekniske omflytninger   -4,2 4,2
Årets overskud   -3,2 0,0
Opgørelse af akkumuleret resultat  
Akkumuleret overskud ultimo 2005   15,0 0,0
Akkumuleret overskud primo 2006   15,0 0,0
Årets overskud   -3,2 0,0
Akkumuleret overskud ultimo 2006   11,8  
Omflytninger mellem underkonti   0,0 0,0
Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 2006   11,8 0,0

Regnskabsmæssige forklaringer

Regnskabsmæssige forklaringer 2006 for § 19.11.05. Ejendomsadministration (Statsvirksomhed)
§ 19.11.05. Ejendomsadministration Mio. kr. Afvigelse tabel 10095 (=”årets overskud”) Primo 2006 saldo (Bevil.afr. pkt. 13 Bevillings- tekniske omflytninger RF-Korrektion Ny ultimo 2006-saldo
10. Alm. virksomhed 94,6 0,0 -94,6   0,0
40. Finansiering 53,1 0,0 -53,1   0,0
70. Resultat -147,7   147,7   0,0
I alt nettoudgift 0,0 0,0 0,0   0,0

Ad. 10. Alm. virksomhed

Afvigelsen på 94,6 mio. kr. skyldes mindre indkøb af varer og tjenesteydelser for ca. 14, 7 mio. kr. og færre udgifter til vedligeholdelse svarende til 34,6 mio. kr. Der har været 48,4 mio. kr. mindre i huslejeindtægt end forventet til gengæld har der været renteindtægter for 14,0 mio. kr. Derudover er der foretaget en intern statslig overførsel fra underkonto 70. Resultat på 75,9 mio. kr. som følge af funktionel forældelse og tab ved ledige lejemål.

Ad. 40. Finansiering

Afvigelsen på 53,1 mio. kr. skyldes færre udgifter til renter og afdrag som følge af tidligere års ekstraordinære afdrag på gælden.

Ad. 70. Resultat

Afvigelsen på 147,7 mio. kr. skyldes en intern statslig overførsel til underkonto 10. Alm. virksomhed på 75,9 mio. kr. som følge af tab ved ledige lejemål (både tomgang og bygningr under renovering og salg). Dertil kommer et drifts tab på ledige lejemål på 17,3 mio. kr. og funktionel forældelse på 35,4 mio. kr.

Driftsregnskab for § 19.11.05. Ejendomsadministration (Statsvirksomhed)
Mio. kr.   2005 Regnskab 2006 Regnskab 2006 Budget 2006 Budget - Regnskab
Indtægter     1.508,4   1.508,7   1.477,1   -31,6  
Nettotal (tilskud)     0,0   0,0   0,0   0,0  
Huslejeindtægter     1.421,1   1.461,9   1.477,1   15,2  
Driftsindtægter     31,1   4       -4,0  
Renter     6,7   14,0   0,0   -14,0  
Interne statslige overførsler     49,5           0,0  
Afhændelse af anlæg m.v.     0,0   28,8       -28,8  
Forøgelse af fin. Gæld     0,0           0,0  
Udgifter     1.508,4   1.509,4   1.477,1   -32,3  
Renter     763,9   790,2   802,2   12,0  
Nedbringelse af fin. Gæld     480,0   502,7   434,3   -68,4  
- heraf ekstraordinært     129,5   130,6       0,0  
Vedligeholdelse     135,2   142,5   175,6   33,1  
Løn     20,9   7,7   22,7   15,0  
Forsikring     15,9   13,6       -13,6  
Øvrige driftsudgifter     43,0       39,3   39,3  
Interne statslige overførsler     49,5   52,7   3,0   -49,7  
Resultat     0,0   -0,7   0,0   0,7  

Som følge af at § 19.11.05 & § 19.11.06 fra 2007 sammenlægges er der ikke indsat budgettal for 2007, da disse ikke vil være sammenlignelige.

Regnskabsmæssige forklaringer 2006 for § 19.11.06. Ejendomsadministration (Anlægsbev.)
§ 19.11.06. Ejendomsadministration Mio. kr. Afvigelse tabel 10095 (=”årets overskud”) Primo 2006 saldo (Bevil.afr. pkt. 13 Korrektion ved bevillings- omflytninger Bortfald Ny ultimo 2006-saldo
20. Investeringer udgift 508,2 0,0 -518,7   -10,5
20. Investeringer indtægt 0,0     0,0 0,0
30. Låntagning udgift 0,0 0,0 0,0   0,0
30. Låntagning indtægt -518,7   518,7   0,0
40. Medfinansiering fra institutioner udgift 22,4 3,8 -38,4   -12,2
40. Medfinansiering fra institutioner indtægt -38,4   38,4   0,0
I alt udgift 530,6 3,8 -557,1 0,0 -22,7
I alt indtægt -557,1 0,0 557,1 0,0 0,0

Ad. 20. Investeringer

Afvigelsen vedr. udgifterne på 508,2 mio. kr. er sammensat af afvigelser på:

> 137,8 mio. kr. der vedrører mindre forbrug som følge af forskel mellem den forudsatte gennemførelsestakt på budgetteringstidspunktet og den konstaterede,

> 195,4 mio. kr. der vedrører en senere betaling for erhvervelse af Handelshøjskolen i Århus

> 175,0 mio. kr. som skyldes, at flere byggesager, der er forudsat på budgetteringstidspunktet ikke er overgået til hovedlånet i forbindelse med færdiggjorte byggerier.

Ad. 30. Låntagning

30. Låntagning (indtægter) er modkonto til 20. Investeringer (udgifter). Forskellen på de 10,5 mio. kr. skyldes en mindre lånoptagning.

Ad. 40. Medfinansiering fra institutioner

Afvigelserne på 22,4 mio. kr. vedrører udgifter skyldes, at gennemførelsestakten på flere projekter har været anderledes end forudsat på budgetteringstidspunktet.

Afvigelsen skyldes mindre indtægter på 23,3 mio. kr. som følge af, at gennemførelsestakten på flere projekter har været anderledes end forudsat på budgetteringstidspunktet. Herudover er der bogført en indtægt på 15,1 mio. kr. som et endnu ikke forbrugt tilgodehavende vedr. udvidelsen i Sønderborg. Beløbet burde havde været nedskrevet i takt med forbruget dvs. til nul ultimo 2006.

Regnskabsmæssige forklaringer 2006 for § 19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen (Driftsbev.)
§ 19.11.07.Universitets- og Bygningsstyrelsen Mio. kr. Afvigelse tabel 10095 (=”årets overskud”) Primo 2006 saldo (Bevil.afr. pkt. 13 Bortfald ved bevillings-afregningen RF-Korrektion Ny ultimo 2006-saldo
10. Almindelig virksomhed 1,2 0,0 0,0   1,2
30. Myndigheds- og Forvaltningsopgaver 0,0 0,0 0,0   0,0
31. Regensen, Bygnings- og brandforsikring 0,0 0,1 -0,1   0,0
90. Indtægtsdækket virksomhed 4,3 2,5 0,0   6,8
I alt udgift 5,5 2,6 -0,1 0,0 8,0

Lønposteringer

I forbindelse med organisationsændringen skulle der foretages ændringer i lønsystemet for de medarbejdere fra departementet og fra Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger som blev flyttet til Universitets- og Bygningsstyrelsen. Det var ikke teknisk muligt at foretage denne ændring med virkning fra 1. maj, og det var derfor nødvendigt for en periode at foretage manuelle flytninger/rettelser. Der blev oprettet en ny bogføringskreds til Universitets- og Bygningsstyrelsen, hvor lønnen fremover skulle konteres. Ændringen af opsætningen blev ikke ændret for betalingsdelen, og lønkørslen august/september på 4.493 t. kr. blev ikke indlæst på § 19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen, men kun betalingsdelen på § 19.11.05. Ejendomsadministration. Beløbet skulle have været konteret på indtægtsdækket virksomhed og vil blive bogført i 2007 som ekstraordinære udgifter.

Driftsregnskab for § 19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen
Mio. kr. Statsvirksomhed   2006 Regnskab 2006 Budget 2006 Budget - Regnskab 2007 Budget
Indtægter   62,4 60,1 -2,3 88,7
Nettotal (tilskud)   33,9 33,9 0,0 48,9
Indtægter fra IV   28,5 26,2 -2,3 39,8
Udgifter   57,7 57,0 -0,7 88,7
Løn   31,6 38,5 6,9 59,1
Øvrige driftsudgifter   25,1 18,5 -6,6 29,6
Afskrivninger   1,0      
Resultat   4,7 3,1 1,6 0,0
Regnskabsmæssige forklaringer 2006 for § 19.11.08. Statslige anlægsforpligtelser (Anlægsbev.)
§ 19.11.08.Statslige anlægsforpligtigelser Mio. kr. Afvigelse tabel 10095 (=”årets overskud”) Primo 2006 saldo (Bevil.afr. pkt. 13 Bevillings-tekniske omflytninger RF-Korrektion Ny ultimo 2006-saldo
13. Kunstnerisk udsmykning -1,1 11,5 0,9   11,3
15. Udviklings- og forsøgsbyggeri 1,2 3,5 0,0   4,7
17. Genopretning af ejendomme 0,9 0,0 -0,9   0,0
30. Salg af arealer, Udgift 0,0 0,0 -4,2   -4,2
30. Salg af arealer, Indtægt -4,2 0,0 4,2   0,0
I alt udgift -3,2 15,0 0,0 0,0 11,8

Ad. 13. Kunstnerisk udsmykning

Afvigelsen på – 1,1 mio. kr. skyldes videreførelse af igangsatte arbejder i 2005, der var baseret på et budgetoverslag på 5,4 mio. kr., men som blev reduceret til 3,8 mio. kr.

Ad. 15. Udviklings- og forsøgsbyggeri

Afvigelsen på 1,2 mio. kr. skyldes et mindre forbrug pga. midlertidig opbremsning i forsøgs- og udviklingsaktiviteter i forbindelse med omstrukturering både internt i ministeriet og inden for de institutioner, bevillingerne vedrører.

Til gengæld forventes aktiviteterne væsentligt forøget i de kommende år som følge af en række nye initiativer inden for især studiemiljøet, som er et fokusområde ifm. opfølgning på Globaliseringsrådets handlingsplan.

Hertil kommer, at UBST har besluttet at gøre en særlig indsats inden for energi og tilgængelighed for fysisk handicappede, hvilket bl.a. vil udmøntes i en række særlige udviklingsprojekter i forbindelse med konkrete byggeprojekter inden for de kommende år.

Ad. 30. Salg af arealer

På Finansloven var der opført et indtægtskrav under ”salg af arealer” på 37,4 mio. kr. der skulle medgå til finansiering af indskuddet i Højteknologifonden i 2006, jf. §35.11.12.

Det var i midlertidigt ikke muligt i 2006 at sælge alle de i anmærkningstekstens forudsatte ejendomme. Derimod var det muligt at sælge to andre ejendomme, således at finanslovens indtægtsforudsætninger ville kunne opfyldes udover det forventede. Ved aktstykker og på Tillægsbevillingsloven blev indtægtsbevillingen derfor hævet fra de forventede 37,4 mio. kr. til 48,7 mio. kr.

På regnskabet for 2006 blev der indtægtsført 44,55 mio. kr. Afvigelsen mellem de på Tillægsbevillingslovens forhøjede samlede bevillinger og regnskabet skyldes, at indtægten vedrørende salg af grund til Roskilde Universitets Internationale Boligfond på 4,1 mio. kr. ikke nåede at blive indbetalt, idet der afventes den endelig tinglysning.

Bilag 1

Udgifter og erhvervelser for anlægsprojekter, der administreres af Universitets- og Bygningsstyrelsen

Udgifter Hjemmel Bygge- Forventet Total- Årets udgift Forventet Overgået
Byggeri, anlægsproduktion   start afslutnings- udgift   restudgift til
og erhvervelser af anlæg     tidspunkt (indeks   (indeks hovedlån
        110,7)   110,7)  
        mio. kr.   mio. kr.  
Københavns Universitet
KUA, Udbygning (inkl. grund)
Renter
Ejendomsskatter og forsikringsudgifter
Udgifter i alt
Akt 232
2001
1996 2013 1.867,5
126,1


1.923,6
1.388.837,00
7.988,67

-
1.396.825,67
1.123,1
72,1


1.195,2
KUA 1
4. kvt. 2002
Bioteknologisk Forskningscenter
Renter
Ejendomsskatter og forsikringsudgifter
Udgifter i alt
Akt 146
2000
Akt 140
2003
2000 2007 663,9
50,9
1,6
716,4
122.648.552,82
26.065.114,19
1.584.388,22
150.298.055,23
61,6
8,1
69,7
 
Indretning af foton center
Renter
Ejendomsskatter og forsikringsudgifter
Udgifter i alt
BV2006 2006 2006   476.122,20    
Aarhus Universitet          
Musikkens Hus i Nordjylland
Renter
Ejendomsskatter og forsikringsudgifter
Udgifter i alt
Akt 80 2005 2005 2008 318,5
25,0


343,5
15.751.039,59
2.345.530,41
-

18.096.570,00
277,9
21,8


298,7
 
Danmarks Biblioteksskole
Renter
Ejendomsskatter og forsikringsudgifter
Udgifter i alt
BV 2001 2005 2007 40,2
1,0


41,2
25.458.408,82
115.236,79
-

25.573.645,61
15,3
0,9


16,2
 
Syddanske Universitet
Ombygning af Sønderborg
Renter
Ejendomsskatter og forsikringsudgifter
Udgifter i alt
Akt 148 2003 2003 2007 297,3
21,3


318,6
46.595.193,64
11.187.129,46
117.440,31

57.899.763,41
31,3
3,7


35,0
 
Byggeafsnit 37, Campus
Renter
Ejendomsskatter og forsikringsudgifter
Udgifter i alt
Akt 149 2003 2003 2007 73,5
1,9


75,4
89.000,00
940,76


89.940,76
0,1
0,0


0,1
2 kvt. 2005
Undervisningsbygninger
Renter
Ejendomsskatter og forsikringsudgifter
Udgifter i alt
BV 2006 2006 2008 32,1
1,2


33,3
2.023.452,78
26.055,49
-

2.049.508,27
30,1
1,2


31,3
 
Biomedicinsk Laboratorium, Syddanske Universitet
Renter
Ejendomsskatter og forsikringsudgifter
Udgifter i alt
BV 2001 2005 2007 22,8

1,0


23,8
4.182.898,45

404.605,52
-

4.587.503,97
2,3

0,2


2,5
 
Ombygning af Sdr. Boulevard
Renter
Ejendomsskatter og forsikringsudgifter
Udgifter i alt
BV 2001 2004 2006 49,5
1,2


50,7
84.124,00
509,57
-

84.633,57
  1 kvt. 2005
Roskilde Universitetscenter
Opførelse af 3 & 4 etape
Renter
Ejendomsskatter og forsikringsudgifter
Udgifter i alt
Akt 282 2001 2001 2005 118,1
3,5


121,6
1.933.620,99
4.296,68
-

1.937.917,67
  3 kvt 2003
Ombygning af bygning 02
Renter
Ejendomsskatter og forsikringsudgifter
Udgifter i alt
BV 2001 2002 2005 12,8
0,3


13,1
-
198,31
-

198,31
  1 kvt. 2005
Opførelse af studenterfaciliteter
Renter
Ejendomsskatter og forsikringsudgifter
Udgifter i alt
BV 2001 2004 2005 3,3

0,3


3,6
- 186.720,74

-


186.720,74
   
Opførelse af port
Renter
Ejendomsskatter og forsikringsudgifter
Udgifter i alt
BV 2001     4,2
0,4


4,6
23.873,03
-6.118,31
-

17.754,72
   
Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole
Hospitals- og undervisningsfaciliteter
Renter
Ejendomsskatter og forsikringsudgifter
Udgifter i alt
Akt 78 2005 2005 2010 142,7

14,9


156,6
53.270.948,33

1.347.011,95
-

54.617.960,28
82,5

13,4


95,9
 
Danmarks Farmaceutiske Universitet
Ombygning af bygning 10
Renter
Ejendomsskatter og forsikringsudgifter
Udgifter i alt
BV 2001 2005 2006 2,9
0,0


2,9
-
26.006,05
-

26.006,05
   
IT-Højskolen
Nybyggeri + voldgift
Renter
Ejendomsskatter og forsikringsudgifter
Udgifter i alt
Akt 227
2001
Akt A
2003
2000 2004 428,2
39,5


467,7
1.854.463,90
-
-

1.854.463,90
  3. kvt. 2004
Danmarks Pædagogiske Universitet
Modernisering 1. Etape
Renter
Ejendomsskatter og forsikringsudgifter
Udgifter i alt
Akt 135
2004
2004 2006 91,7
3,1


94,8
2.412.184,20
80.454,07
-

2.492.638,27
  4 kvt. 2005
Kulturministeriet
Kunstakademiets Arkitektskole
Renter
Ejendomsskatter og forsikringsudgifter
Udgifter i alt
BV 2001 2004 2006 29,5

0,6


31,1
1.113.555.,32

93.299,51


1.102.854,83
   
Investeringer
Køb af Handelshøjskolen i Århus
Køb af bygninger
Renter udgift
Udgifter i alt
       

116.697.212,62
189.176,58
116.886.389,20
   
Udgifter i alt UBST investeringer 551.405.778,34  
Medfinansiering fra institutioner
Bioteknologisk Forskningscenter Københavns Universitet Lundbeck Fond aud.         4.623.358,49    
Bioteknologisk Forskningscenter, Københavns Universitet Bygningsintegrerede arbejde         1.804,844,38    
Ombygning af Sønderborg Syddanske Universitet         15.058.050,95    
Rentrumslaboratorium, Syddanske Universitet         13.131.923,10    
Indretning af foton center, København Universitet         255.078,29    
Steno Museet, Aarhus Universitet         1.510.313,94    
Udgifter i alt medfinansiering 36.383.569,15  
Udgifter vedr. byggeri og erhvervelse 587.789.344,49  

Bilag 2

Noter

§ 19.11.05. Ejendomsadministration

Note 1 Immaterielle anlægsaktiver
DKK 1.000 Periode 01-01-06-31-12-06 Færdiggjorte udviklingsprojekter Uudnyttede byggeret I alt Immaterielle anlægsaktiver
Kostpris   0 0 0
Primokorrektioner   401 527.969 528.371
Tilgang   169 0 169
Afgang   0 -93.215 -93.215
Kostpris pr 31.12.2006 571 434.754 435.325
Akkumulerede afskrivninger -571 0 -571
Akkumulerede nedskrivninger 0 0 0
Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.2006 -571 0 -571
Regnskabsmæssig værdi 31.12. 2006 0 434.754 434.754
 
 
Note 2 Materielle anlægsaktiver
DKK 1.000 I alt Periode 01-01-06-31-12-06 Grunde/arealer Bygninger Inventar og It-udstyr I alt Materielle anlægsaktiver
Kostpris   16.655.409 0 16.655.409
Primokorrektioner   1.072.872 254 1.073.127
Tilgang   248.764 365 249.129
Afgang   -265.925 0 -265.925
Kostpris pr 31.12.2006 17.711.120 619 17.711.739
Akkumulerede afskrivninger 0 -619 -619
Akkumulerede nedskrivninger -92.522 0 -92.522
Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.2006 -92.522 -619 -93.141
Regnskabsmæssig værdi 31.12. 2006 17.618.598 0 17.618.598
       
Igangværende byggearbejder 1.129.995    
 
 
Note 3 Hensatte forpligtigelser
DKK 1.000      
Vedligeholdelse       175.246
Indfrielse af statslån HHÅ       138.414
Skyldig KVL       18.000
      331.660

§ 19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen

Note 1 Immaterielle anlægsaktiver
DKK 1.000 Periode 01-01-06-31-12-06 Færdiggjorte udviklingsprojekter I alt Immaterielle anlægsaktiver
Kostpris   0,0 0,0
Primokorrektioner   3.372,6 3.372,6
Tilgang   1.766,8 1.766,8
Afgang   0,0 0,0
Kostpris pr 31.12.2006 5.139,4 5.139,4
Akkumulerede afskrivninger -388,2 -388,2
Akkumulerede nedskrivninger 0,0 0,0
Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.2006 -388,2 -388,2
Korrigeret afskrivninger -927,8 -927,8
Regnskabsmæssig værdi 31.12. 2006 3.823,4 3.823,4
 
 
Note 2 Materielle anlægsaktiver
DKK 1.000 I alt Periode 01-01-06-31-12-06 Inventar og It-udstyr I alt Materielle anlægsaktiver
Kostpris   0,0 0,0
Primokorrektioner   892,4 892,4
Tilgang   771,7 771,7
Afgang   0,0 0,0
Kostpris pr 31.12.2006 1.664,1 1.664,1
Akkumulerede afskrivninger -169,7 -169,7
Akkumulerede nedskrivninger -403,7 -403,7
Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.2006 -573,4 -573,4
Regnskabsmæssig værdi 31.12. 2006 1.090,7 1.090,7
     
Årets afskrivninger 169,7 169,7
Årets nedskrivninger 403,7 403,7
Årets af- og nedskrivninger 573,4 573,4
 
 
Note 3 Udviklingsprojekter under opførelse
DKK 1.000    
Primo saldo     0,0
Tilgang     1.305,0
Primokorrektion og flytning ml. bogføringskredse   1.034,1
Overførte færdiggjorte udviklingsprojekter     -985,7
Kostpris pr. 31.12.2006   1.353,4
 
Note 4 Hensættelser
DKK 1.000    
Fratrædelsesgodtgørelse v. åremålsansættelser     781
Hensættelser i alt   781

Bilag 3

Personale

Årsværksforbrug for 2006 ekskl. studenter
    2006
S-FoU (1.1. - 30.4.)   19,6
UBST (1.5. - 31.12.)   74,9
I alt   94,6
             
             
Tilgang og afgang samt det samlede antal medarbejdere, ekskl. studenter
    Tilgang Afgang Netto Ultimo  
2002 S-FoU   5,0 4,0 1,0 62,0  
2003 S-FoU   6,0 7,0 -1,0 61,0  
2004 S-FoU   2,0 3,0 -1,0 60,0  
2005 S-FoU   8,0 8,0 0,0 60,0  
2006 S-FoU (1.1. - 30.4.) 0,0 4,0 -4,0 56,0 pr. 30.4.
2006 UBST (1.5. - 31.12.) 29,0 17,0 12,0 116,0  

Bilag 4

Regnskabsmæssige forklaringer for hovedkonti som ikke indgår i årsrapporten

§ 19.22.22. Handelshøjskolen i København (Anlægsbev.)

Bevilling 0

Regnskab 3,4 mio. kr.

Afvigelsen på 3,4 mio. kr. er finansieret ved forbrug af videreførte beholdninger.

§ 19.25.13. Internationalt samarbejde (Reservationsbev.)

Bevilling 22,5 mio. kr.

Regnskab 17,3 mio. kr.

Mindreforbruget på 5,2 mio. kr. skyldes, at der er givet færre bevillinger til internationalt samarbejde, lektoratsordningen samt kulturaftalemidler og et merforbrug til Stipendier til udenlandske studerende, end budgetteret.

§ 19.25.14. Denmark´s International Study Program (Reservationsbev.)

Bevilling 2,1 mio. kr.

Regnskab 2,4 mio. kr.

Afvigelsen på 0,3 mio. kr. er finansieret ved forbrug af videreførte beholdninger.

Påtegning

Universitets- og Bygningsstyrelsens årsrapport er fremlagt i henhold til Finansministeriets bekendtgørelse nr. 1693 om statens regnskabsvæsen af 19. december 2006.

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Universitets- og Bygningsstyrelsen er ansvarlig for: § 19.11.05-19.11.08., herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2006.

Påtegning

Det tilkendegives hermed:

1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen er fyldestgørende,

2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre foreskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og

3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten

Revideret, den 1. juni 2007

København, d. København, d.
Direktør Jens Peter Jacobsens underskrift. Kontorchef Niels R. Korsbys underskrift.
Direktør Jens Peter Jacobsen Kontorchef Niels R. Korsby

Kolofon

Titel:
Årsrapport 2006

Emneord:
Årsrapport

Resumé:
I årsrapport 2006 beskriver og vurderer Universitets- og Bygningsstyrelsen den faglige opgaveløsning i relation til primært eksternt fastsatte mål, ligesom der redegøres for de regnskabsmæssige resultater. Med årsrapporten formidler Universitets- og Bygningsstyrelsen således de resultater, der er opnået med de bevilgede ressourcer.

Udgiver:
Universitets- og Bygningsstyrelsen

Ansvarlig institution:
Universitets- og Bygningsstyrelsen

Copyright:
Universitets- og Bygningsstyrelsen

Forfatter:
Universitets- og Bygningsstyrelsen

Sprog:
Dansk

URL:
http://www.ubst.dk/

ISBN nr. Elektronisk version:
87-90797-30-2

Formater:
html, gif, jpg, pdf, css

Udgiverkategori:
Statslig

Forside | | Top |

Denne side er hele publikationen i HTML til publikationen Årsrapport 2006.
 

© Universitets- og Bygningsstyrelsen
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 2008. Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.