Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings logo. Klik for at komme til forsiden af vtu.dk.

Beretning

1.1 Præsentation af Universitets- og Bygningsstyrelsen

Universitets- og Bygningsstyrelsen (UBST) hører under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (Videnskabsministeriet). UBST har til formål at varetage de statslige udviklings- og forvaltningsopgaver i forhold til de danske universiteter.

Pr. 1. januar 2007 har UBST som konsekvens af sektorforskningsinstitutionernes fusion med universiteterne overtaget ansvaret for en række af de statslige sektorforskningsinstitutioner. Desuden har styrelsen, som konsekvens af kommunalreformen, på vegne af Undervisningsministeriet fået til opgave at varetage det bygningsmæssige ansvar for de tidligere amtskommunale uddannelsesinstitutioner.

I 2008 var den samlede bevilling for styrelsens ansvarsområde på 12.399,4 mio. kr. De 12.676,3 mio. kr. vedrører tilskud til universiteterne – bevillinger til forskning og uddannelse. De -337,6 mio. kr. vedrører ejendomsadministrationen af både universiteter og de tidligere amtslige uddannelsesinstitutioner og er et overskudskrav. Herudover omfatter budgettet 60,7 mio. kr. til varetagelse af styrelsens politiske opgaver.

UBST administrerer i alt et samlet bruttoareal på 3.717.091 m2 fordelt på universiteter, videregående uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet og en række institutioner under Undervisningsministeriet, herunder blandt andet gymnasier. UBST har over 1000 lejemål til forsknings- og uddannelsesformål.

UBST’s politiske og ejendomsrelaterede opgaver løses af styrelsens cirka 159 årsværk.

Hovedopgaver for UBST

UBST er bevillings- og regnskabsmæssigt opdelt i en almindelig virksomhed og en indtægtsdækket virksomhed. Under den almindelige virksomhed udføres styrelsens universitetspolitiske opgaver og ordinære drift. Under den indtægtsdækkede virksomhed udføres alle opgaver vedrørende UBST’s ejendomme samt administrationen af de tidligere amtskommunale uddannelsesinstitutioner. En opgave som UBST varetager for Undervisningsministeriet.

Hovedopgaverne for UBST omfatter:

> Universitetspolitiske funktioner (§ 19.11.07.10.)

> Ejendomsadministration/nybyggeri (§ 19.11.05. samt §19.11.07.40. & § 19.11.07.90.)

For yderligere information om UBST henvises til ubst.dk

Mission, vision og hovedmålsætninger for Universitets- og Bygningsstyrelsen

Mission

Universitets- og Bygningsstyrelsen sikrer optimale organisatoriske, juridiske, økonomiske og fysiske rammer for dansk forskning og danske uddannelser.

Vision

Menneskers viden og idérigdom er grundlaget for Danmarks velfærd og sammenhængskraft. Derfor arbejder Universitets- og Bygningsstyrelsen for, at danske forskere og studerende skal være konkurrencedygtige med de bedste udenlandske.

Hovedmålsætninger og strategi

UBST’s fire hovedmålsætninger skal i kombination med styrelsens mission og vision være bærende for styrelsens arbejde og udvikling.

Vi vil opnå og til stadighed fastholde, at dansk forskning og danske universitetsuddannelser er i verdensklasse, og at danske universiteter er attraktive for de bedste danske og udenlandske forskere og studerende.

Vi vil være en fremsynet og kompetent bygningsforvalter, der sikrer dansk forskning og danske uddannelser funktionelle, bæredygtige og smukke fysiske rammer.

Vi vil opfattes som en professionel, international orienteret og konstruktiv samarbejdspartner, der viser respekt for helheden og andres opgaver.

Vi vil levere høj service med fokus på ministerens og kundernes behov og udnytte vores ressourcer og forvalte vores regler effektivt.

1.2 Årets faglige resultater

I UBST’s resultatkontrakt for 2008, indgået mellem UBST og Videnskabsministeriets departement, er der opstillet i alt 23 resultatkrav fordelt på fire hovedindsatsområder samt et internt punkt om økonomistyring. Målopfyldelsen indenfor hvert hovedindsatsområde vurderes ud fra opfyldelsen af de underliggende resultatkrav. UBST har i 2008 opfyldt 18 resultatkrav, delvist opfyldt tre og ikke opfyldt ét. Et enkelt resultatkrav er udgået af den samlede opgørelse. Styrelsens samlede målopfyldelse i 2008 er på 88,6 %, hvilket vurderes som tilfredsstillende.

UBST’s samlede indtægtsførte bevilling for 2008 er på -278,1 mio. kr. Den negative bevilling skyldes et krav fra Finansministeriet om, at UBST’s ejendomsadministration skal give et overskud på 337,6 mio. kr. Styrelsens omkostninger i 2008 har samlet beløbet sig til 1.336,6 mio. kr. Disse omfatter både løn- og driftsomkostninger for de to hovedopgaver, men vedrører primært nybyggeri og vedligehold på ejendomsområdet. UBST’s samlede overskud i 2008 udgør 618,5 mio. kr., hvilket vurderes som tilfredsstillende.

Universitetspolitiske funktioner

Styrelsens opgaver på det universitetspolitiske område handler om sikring af de organisatoriske, juridiske og økonomiske rammer for dansk forskning og danske universitetsuddannelser. Den indtægtsførte bevilling på det universitetspolitiske område i 2008 var på 56,3 mio. kr. Heraf havde styrelsen et mindreforbrug på lønsum på 3,6 mio. kr.

De universitetspolitiske funktioner er i resultatkontrakten for 2008 udmøntet i 16 resultatkrav, hvoraf 13 er opfyldt, ét er udgået af den samlede opgørelse, ét er delvist opfyldt og ét er ikke opfyldt. I 2008 er der blandt andet opnået væsentlige faglige resultater på det universitetspolitiske område i forbindelse med: Udvikling af eliteuddannelser, opfølgning på tilsyn vedrørende Erasmus Mundus uddannelser, udvikling af det dansk-kinesiske samarbejde og forslag til ændring af Universitetsloven. Udviklingen af det dansk-kinesiske samarbejde er en opgave, der ligger udover resultatkontrakten. De tre andre opgaver indgår i styrelsens resultatkontrakt for 2008.

Samlet set har opgaveløsning og resultatopnåelse på det universitetspolitiske område været tilfredsstillende i 2008.

Ejendomsadministration og nybyggeri

Styrelsens opgaver vedrørende ejendomsadministration og nybyggeri handler om at sikre de fysiske rammer for dansk forskning og danske uddannelser. Den samlede bevilling for ejendomsadministration og nybyggeri er, som beskrevet ovenfor, omfattet af en negativ indtægtsbevilling. Samlet set har ejendomsadministrationen givet et overskud på 612,9 mio. kr. Overskuddet er blandt andet opstået gennem ejendomssalg, mindreudgift på vedligehold og renteindtægter.

Opgaven vedrørende ejendomsadministration og nybyggeri er i UBST’s resultatkontrakt for 2008 udmøntet i syv resultatkrav, hvoraf fem er opfyldt og to er delvist opfyldt. I 2008 er der opnået væsentlige faglige resultater på området i forbindelse med: Projekt Campus, det CO2-neutrale byggeri ”Green Lighthouse” og laboratorieundersøgelsen. Disse opgaver indgår alle i styrelsens resultatkontrakt under målsætningen om sikring af optimale fysiske rammer for dansk forskning og danske uddannelser.

Samlet set har opgaveløsning og resultatopnåelse i forhold til ejendomsadministration og nybyggeri været tilfredsstillende i 2008.

1.3. Årets økonomiske resultater

1.3.1. Årets økonomiske resultater

§ 19.11.05. Ejendomsadministration

Figur- og tabelnummerering følger Økonomistyrelsen vejledning. Der kan derfor ”mangle” figurer og tabeller, hvilket skyldes at der ikke er bidrag hertil.

Figur 1: Indtægter og omkostninger, § 19.11.05. Ejendomsvirksomheden

Figur 1: Indtægter og omkostninger.

Årets resultat udgør 612,9 mio. kr. Årets budgetterede resultat er 242,3 mio. kr. Afvigelsen mellem bevilling og regnskab udgør således 370,6 mio. kr.

Heraf hidrører 330,4 mio. kr. fra § 19.11.05.10. Almindelig virksomhed. Der er i regnskabet for 2008 foretaget en rettelse, der medfører en indtægt (fiktiv) på 138,4 mio. kr. Beløbet bortfalder på bevillingsafregningen. Den reelle afvigelse på §19.11.05.10 udgør således 192,0 mio. kr. og skyldes primært en ekstraordinær indtægt (gevinst) ved salg af en ejendom samt mindre vedligeholdelse m.v. end forudsat ved budgettering.

Af afvigelsen vedrører 40,2 mio. kr. § 19.11.05.40. Finansiering. Den skyldes større renteindtægter på kassekreditten primært som følge af gevinsten ved ejendomssalget samt endnu ikke gennemførte afdrag på hovedlånet.

Figur 2: Balancens sammensætning, § 19.11.05. Ejendomsadministration

Figur 2: Balancens sammensætning.

Værdien af grunde og arealer og bygninger er i 2008 opgjort til 21.754,9 mio. kr. Det svarer til 92 % af alle aktiverne. Ultimo 2008 er der endvidere en likvid beholdning på 866,1 mio. kr.

Den langfristede gæld er opgjort til 18.008,6 mio. kr., hvilket er en stigning på 4.014,8 mio. kr. i forhold til 2007. Stigningen fordeler sig med 2.116,8 mio. kr. vedrørende tilgang fra sektorforskningsinstitutioner, regulering af hovedlån 1.678,8 mio. kr. og øvrig til- og afgang 219,2 mio. kr. Egenkapitalen er ultimo 2008 opgjort til 5.197,9 mio. kr. Det er en stigning på 1.056,6 mio. kr. i forhold til 2007.

Figur 3: Egenkapitalens sammensætning, § 19.11.05. Ejendomsadministration

Figur 3: Egenkapitalens sammensætning.

Forskellen mellem værdi af grunde, arealer og bygninger og FF4 Langfristet gæld udgør i alt en friværdi på 3.970,8 mio. kr. svarende til 18 % af aktivernes værdi.

1.3.2. Årets økonomiske resultater

§ 19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen, § 19.25.15. Ph.d.-stipendier og

§ 19.27.09. Overdragelse af driftsaktiver

Figur 1: Indtægter og omkostninger, § 19.11.07 Universitets- og Bygningsstyrelsen, § 19.25.15. Ph.d.-stipendier i udlandet og § 19.27.09. Overdragelse af driftsaktiver.

Figur 1: Indtægter og omkostninger.

Årets overskud på 63,0 mio. kr. består af et mindreforbrug på 5,7 mio. kr., hvoraf 5,5 mio. kr. vedrører løn på § 19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen, et mindreforbrug på 57,2 mio. kr. på § 19.27.09. Overdragelse af driftsaktiver samt et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på § 19.25.15. Ph.d.-studerende. Det realiserede resultat for Universitets- og Bygningsstyrelsen og Ph.-d. stipendier i udlandet er i overensstemmelse med det budgetterede resultat.

Mindreforbruget på 57,2 mio. kr. skal dække et underskud fra 2007 på § 19.27.09. Overdragelse af driftsaktiver.

Der var en stigning i bevilling og øvrige omkostninger i 2007. Stigningen skyldes, at der i forbindelse med sektorforskningsinstitutionernes overgang til universiteterne (selveje) på tillægsbevillingsloven for 2007 blev oprettet § 19.27.09. Overdragelse af driftsaktiver. De driftsaktiver, der blev overdraget til institutionerne i forbindelse med overgangen, skulle udgiftsføres på denne konto. Det var på grund af tidnød ikke muligt at kontakte sektorforskningsinstitutionerne for at få bekræftet saldiene vedrørende driftsaktiver. Der blev på baggrund af et udtræk fra SKS foretaget en vurdering af posteringer for resten af året. I rapporten blev igangværende arbejder ikke medtaget, da det blev forudsat at det hovedsagelig var byggearbejder. Forudsætningen var desværre ikke korrekt, og der opstod derfor et underskud.

I 2008 blev der på tillægsbevillingsloven optaget 56,5 mio. kr. til dækning af underskuddet for 2007. Forskellen mellem regnskabet (57,2) og tillægsbevillingen (56,5) er 0,7 mio. kr. Den skyldes, at gælden, som blev optaget i 2007 regnskabet, var større end den endeligt opgjorte gæld.

I 2008 blev der udarbejdet refusionsopgørelser og foretaget en afregning med Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Danmarks Tekniske Universitet. Endvidere blev der foretaget posteringer i regnskabet således, at de åbne balanceposter på § 19.27. Universiteter/sektorforskningsinstitutioner er udlignet. Universiteterne har i 2008 udarbejdet åbningsbalancer for de fusionerede sektorforskningsinstitutioner.

Figur 2: Balancens sammensætning, § 19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen, § 19.25.15. Ph.d.-stipendier i udlandet og § 19.27.09. Overdragelse af driftsaktiver

Figur 2: Balancens sammensætning.

Balancens sammensætning i 2007 er præget af merforbruget/underskuddet på 57,2 mio. kr. på § 19.27.09. Overdragelse af driftsaktiver. Aktiverne i 2007 er negative. Det skyldes, at kontoen ”Mellemregning stat/selvejende” udviser en negativ saldo. Kontoen er anvendt til modpostering af underskuddet. Passiverne i 2007 er også negative hvilket skyldes underskuddet på 57,2 mio. kr. I 2008 er merforbruget udlignet, og omsætningsaktiver og egenkapitalen er positive.

Figur 3: Egenkapitalens sammensætning, § 19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen, § 19.25.15. Ph.d.-stipendier i udlandet og § 19.27.09. Overdragelse af driftsaktiver

Figur 3: Egenkapitalens sammensætning.

Figur 4: Låneramme og SKB-gæld, § 19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen, § 19.25.15. Ph.d.-stipendier i udlandet og § 19.27.09. Overdragelse af driftsaktiver

Figur 4: Låneramme og SKB-gæld.

§ 19.27.09. Overdragelse af driftsaktiver indgår ikke i lånerammen og SKB-gæld. Der er ikke nye udviklingsprojekter under opførelse i 2008, og derfor er Bygge- og IT-kreditten ikke benyttet. I 2009 forventes der en minimal stigning i den langfristede gæld. Afskrivningerne af investeringer foretaget i 2008 vil være større, fordi der i 2009 afskrives for hele året.

1.4 Forventninger til kommende år

Forliget om udmøntning af globaliseringspuljen fra 5. november 2008 medfører en række centrale opgaver for UBST i 2009. Styrelsen skal bidrage til, at der tilvejebringes et solidt grundlag for globaliseringsforhandlingerne i efteråret 2009. Dels i form af opfølgning på eksisterende forsknings- og uddannelsesinitiativer og dels i form af en række nye analyser.

Den analyse af laboratoriestandarder som styrelsen gennemførte i 2008, kan allerede i 2009 komme til at danne udgangspunkt for betydelige investeringer i nybyggeri og modernisering af laboratoriemassen på universiteterne. Der er desuden forventning om byggeaktiviteter på blandt andet Syddansk Universitet. Alle byggeaktiviteter vil tage udgangspunkt i styrelsens energistrategi, der skal sikre, at de fremtidige byggerier lever op til lovgivningens strengeste energikrav.

Denne side er kapitel 1 af 5 til publikationen "Årsrapport 2008".

© Universitets- og Bygningsstyrelsen Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 2009. Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.