Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings logo. Klik for at komme til forsiden af vtu.dk.

Ph.d.-uddannelsen

I dette kapitel beskrives udviklingen indenfor ph.d.-området, herunder tilgangen til ph.d.-uddannelsen, fuldførelse, internationale ph.d.-studerende i Danmark og ErhvervsPhD-ordningen.

Tilgang og fuldførelse

Figur 5 viser udviklingen i ph.d.-tilgangen over tid. Tilgangen af ph.d.-studerende er steget siden 2002. Tilgangen i 2008 er omkring 90 procent større end i 2002. Gennemsnitligt har den årlige stigning fra 2002 til 2008 været på 10 procent. Alle hovedområder har oplevet vækst. Relativt har den største stigning været inden for de tekniske videnskaber, der i 2008 har en tilgang, der er næsten 3 gange så stor som tilgangen i 2002. Alene fra 2007 til 2008 er tilgangen på de teknisk videnskabelige ph.d.-uddannelser steget med 32 procent. På samfundsvidenskab og naturvidenskab var der fra 2007 til 2008 et fald i tilgangen på henholdsvist 2 og 1 procent.

Figur 5: Tilgangen af ph.d.-studerende 1998 - 2008

Tilgangen af ph.d.-studerende 1998 - 2008

Kilde: Beregninger foretaget af Universitets- og Bygningsstyrelsen på baggrund af data fra Danmarks Statistik (ph.d.-registeret)

Målt over hele perioden fra 1998 til 2008 er andelen af kvinder steget fra 38 til 47 procent af tilgangen til ph.d.-uddannelserne.

Figur 6: Procentandel kvinder blandt tilgangen af ph.d.-studerende 1998 - 2008

Procentandel kvinder blandt tilgangen af ph.d.-studerende 1998 - 2008

Kilde: Beregninger foretaget af Universitets- og Bygningsstyrelsen på baggrund af data fra Danmarks Statistik (ph.d.-registeret)

Andelen af kvinder er størst inden for sundhedsvidenskab og humaniora, og har været det gennem hele perioden siden 1998. Laveste andel af kvinder findes inden for de tekniske videnskaber – også dette gælder hele perioden. Andelen af kvindelige ph.d.’er på teknisk videnskab er i 2007 den højeste i perioden.

Med henblik på udvidelse af forskningsindsatsen, der generelt forudsætter øget forskningskapacitet og herunder solid opbygning af forskerarbejdsstyrken, er der afsat midler til at universiteterne kan øge optaget af ph.dstuderende. I forbindelse med midlernes fordeling er det aftalt med universiteterne (og indskrevet i disses udviklingskontrakter) hvilke måltal for optaget, der skal gælde frem til og med 2010. Herunder er disse måltal anført sammen med det faktiske optag i 2007.

Tabel 14: Ph.d.-tilgangen 2007 (den faktiske) og måltal for tilgangen 2008–2010 som udmøntet i universiteternes udviklingskontrakter

  Faktisk Måltal
  2007 2008
2009
2010
Aalborg Universitet
148
229
249
268
Aarhus Universitet
445
445
481
523
Danmarks Tekniske Universitet
290
331
361
401
Handelshøjskolen i København
62
49
50
51
IT-Universitetet
11
25
22
22
Københavns Universitet
649
741
801
863
Roskilde Universitet
41
71
76
79
Syddansk Universitet
146
174
193
210
I alt  
1.792
2.065
2.233
2.417
Kilde: Universitets- og Bygningsstyrelsens beregninger på indberetninger til Danmarks Statistik samt universiteternes udviklingskontrakter

Antallet af tildelte grader i 2008 er det højeste for perioden 1998 – 2008. Samfundsfag er det hovedområde, der steg mest relativt målt fra 1998 til 2008. Stigningen var på 70 procent. Laveste relative stigning stod naturvidenskab for med 11 procent. Ser vi alene på stigningstaksten fra 2007 til 2008, udgør naturvidenskab området med største stigning på 24 procent. I den modsatte ende finder vi samfundsvidenskab med et fald på 9 procent.

Figur 7: Ph.d.-grader tildelt 1998-2008 fordelt på hovedområder

Ph.d.-grader tildelt 1998-2008 fordelt på hovedområder.

Kilde: Beregninger foretaget af Universitets- og Bygningsstyrelsen på baggrund af data fra Danmarks Statistik (ph.d.-registeret)

Da gennemsnitstal kan blive påvirket af små grupper studerende med en meget høj fuldførelsesalder betragtes her medianalderen. Medianalderen ved fuldførelse af ph.d.-studiet har igennem de sidste ti år ligget forholdsvist stabilt omkring 33-34 år. Fuldførte humaniora ph.d.’er havde i 2007 den højeste medianalder og teknisk videnskabelige ph.d.’er den laveste.

Tabel 15: Medianalder ved erhvervelse af ph.d.-grad, 1998-2008, fordelt på hovedområder
 
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Humaniora
40
37,5
38
37
38
37
37
37,5
36
36
36
Naturvidenskab
32
32
31
31
32
31
32
31
32
32
32
Samfundsvidenskab
36
34
34
34
34
33
34
33,5
34
34
35
Sundhedsvidenskab
36
37
36
36
35
36
35
35
35
35
35
Teknisk videnskab
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
I alt
34
34
33
33
33
33
33
33
33
34
33
Kilde: Beregninger foretaget af Universitets- og Bygningsstyrelsen på baggrund af data fra Danmarks Statistik (ph.d.-registeret)

Ud fra ph.d.-registerets oplysninger er det muligt at følge tilgangen til ph.d.-studiet og konstatere, i hvilken udstrækning uddannelsen afsluttes med tildeling af grad. I den følgende tabel er der taget udgangspunkt i tilgangen for årene 1996 til og med 2003.

Tabel 16: Andele af de påbegyndte, der har afsluttet ph.d.-forløbet med tildeling af grad inden for en periode på maksimalt 5 år efter påbegyndelsen angivet i procent. Fordelt på hovedområde, køn og påbegyndelsesår.

 
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Humaniora
43
48
39
44
47
49
53
57
Naturvidenskab
69
76
76
72
72
79
67
68
Samfundsvidenskab
53
54
47
52
40
47
52
49
Sundhedsvidenskab
72
74
76
75
73
70
71
71
Teknisk videnskab
71
67
70
64
66
65
74
69
I alt
64
67
66
64
62
65
65
64
Kvinder
58
62
59
60
57
64
62
58
Mænd
67
70
70
67
66
66
67
69
Kilde: Beregninger foretaget af Universitets- og Bygningsstyrelsen på baggrund af data fra Danmarks Statistik (ph.d.-registeret)

Den samlede fuldførelsesprocent er rimelig konstant over tid. Men der er tydelige forskelle på de forskellige hovedområder. Af de påbegyndte i 2003 har de studerende på sundhedsvidenskab med højeste fuldførelsesprocent. Også teknisk videnskab og naturvidenskab har høje fuldførelsesprocenter. Laveste fuldførelsesprocenter ses for humaniora og samfundsvidenskab. Det fremgår også, at kvindernes fuldførelsesprocenter gennemsnitligt er noget lavere end mændenes. For alle områder taget under et og målt over hele perioden, er fuldførelsesniveauet for mændene godt 8 procentpoint højere. Det er oplagt, at barsel er en del af forklaringen på den kønsmæssige forskel.

Eftersom en væsentlig del af ph.d.-forløbene afsluttes med tildelt grad på et tidspunkt, der ligger mere end 5 år efter påbegyndelsestidspunktet, skal ovenstående fuldførelsesandele tages med dette forbehold. Fuldførelsesprocenterne vil være på et højere niveau, hvis man ved opgørelsen også inddrager de forløb, der afsluttes med succes senere end 5 år efter påbegyndelsestidspunktet.

Internationale ph.d.-studerende i Danmark

Der er internationale studerende, som tager til Danmark for at få en ph.d.-grad. I 2007 var det 432 personer. Det er en stigning på over 75 procent siden 2000. Antallet er størst på teknisk videnskab, og der er flest på Københavns Universitet. Tallene dækker over udlændinge, som er kommet til Danmark for at studere, og inkluderer derfor ikke udenlandske statsborgere, som har boet fast i Danmark forud for deres optag på universitetet.

Tabel 17: Internationale studerende på hel ph.d.-uddannelse i Danmark 2000-2007
 
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Humaniora
16
18
13
16
20
21
22
27
Naturvidenskab
74
84
84
88
92
93
109
149
Samfundsvidenskab
22
25
28
29
24
22
19
23
Sundhedsvidenskab
27
20
23
27
39
38
39
41
Teknisk videnskab
107
130
128
138
143
150
147
192
I alt
246
277
276
298
318
324
336
432
Kilde: Universitets- og Bygningsstyrelsens beregninger på indberetninger til Danmarks Statistik
Anm: Registeret bag disse beregninger udgøres bl.a. af Inte-registeret i modsætning til de øvrige ph.d.-tabeller, der er lavet på basis af ph.d.- registeret.

ErhvervsPhD-ordningen

Der er sket en væsentlig stigning i antallet af ErhvervsPhD’er, og udvidelsen af ordningen er dermed bidragende til den stigning i antal påbegyndte ph.d.-studerende.

Tabel 18: Tilgangen til ErhvervsPhD – antal ansøgere fordelt på godkendte (kvinder og mænd) og afviste
 
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Godkendte
50
64
70
83
85
109
119
> Heraf kvinder
25
33
23
30
33
51
41
> Heraf mænd
25
31
47
53
52
58
78
Afviste
38
24
19
32
44
65
73
Ansøgere i alt
88
88
89
115
130
174
192
Kilde: Forsknings- og Innovationsstyrelsen, http://fi.dk/forskning/erhvervsphd/fakta/erhvervsphd-i-tal/kandidaterne
Anm: Periodiseringen vedrørende ErhvervsPhD’erene følger kalenderåret – i de øvrige tabeller vedrørende ph.d. følger periodiseringen tværsnitsåret gående fra 1/10 til 30/9 det efterfølgende år

Trods væsentlige svingninger fra år til år viser den mere generelle udvikling over tid, at mændene udgør en stigende andsl af de godkendte ansøgere. Dette er ikke mindst tilfældet med den seneste udvikling, hvor mændene i 2008 udgør godt 65 procent mod 53 procent i 2007.

Denne side er kapitel 4 af 10 til publikationen "Universiteter i tal 2009".

© Universitets- og Bygningsstyrelsen
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 2009. Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.