Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings logo. Klik for at komme til forsiden af vtu.dk.

Kandidaternes arbejdsmarked

Et af universiteternes hovedformål er at uddanne bachelorer og kandidater, der kan bidrage til det danske arbejdsmarked. Derfor er det relevant at interessere sig for, hvordan universiteternes færdige kandidater klarer sig på arbejdsmarkedet. I dette kapitel præsenteres kandidaternes beskæftigelse, ledighed og lønforhold samt nyuddannede kandidaters arbejdsmarkedssituation.

Kandidater på arbejdsmarkedet

Antallet af beskæftigede kandidater har længe været støt stigende. Mens der i 1998 var 126.000 kandidater beskæftigede på det danske arbejdsmarked, var tallet i 2006 over 175.000 personer. Dette skal ses i sammenhæng med, at arbejdsstyrken af universitetskandidater er steget stødt i samme periode. Dette gælder især for samfundsvidenskabelige og humanistiske kandidater.

Figur 28: Arbejdsstyrken fordelt på hovedområder

Figur 28.

Kilde: Danmarks statistik, tal beregnet af Universitets- og Bygningsstyrelsen

Kandidater har generelt en høj beskæftigelsesfrekvens. På grund af den økonomiske afmatning i 2001, faldt beskæftigelsesfrekvensen dog frem til 2003, hvorefter den begyndte at stige igen.

Figur 29: Beskæftigelsesfrekvens fordelt på hovedområder

Figur 29

Kilde: Danmarks statistik, tal beregnet af Universitets- og Bygningsstyrelsen

De humanistiske kandidater har en relativ høj ledighed sammenlignet med andre kandidater, mens de sundhedsvidenskabelige kandidater omvendt har en forsvindende lille ledighed. Den samlede ledighed er steget 0,3 procentpoint mellem april 2008 og april 2009.

Figur 30: Ledige kandidater juni 2002 – juni 2009 (gennemsnitlig ledighed)

Figur 30

Kilde: AC's ledighedsstatistik april 2009
Anm: Medtaget er alene AC forsikrede kandidater indenfor Videnskabsministeriets ressort. Opgørelsen er lavet ekskl. de ca. 5.000 AC-forsikrede, der er klassificeret som ”andre”.

Langt størstedelen af de beskæftigede kandidater arbejder inden for brancherne offentlige og personlige tjenester samt finansiering og forretningsservice. Der er dog visse forskelle imellem de forskellige fagområders branchefordeling. Tabel 44 viser denne branchefordeling.

Tabel 44: Antal beskæftigede kandidater 2007 fordelt på brancher og uddannelseshovedområde  
Humaniora  Natur- Samfunds- Sundheds- Teknisk  I alt 
videnskab  videnskab  videnskab  videnskab 
Bygge og anlæg  147 93 355 17 545 1.157
Energi-og vandforsyning  93 114 393 6 461 1.067
Finansiering og forretningsservice  7.465 9.2 24.616 1193 10.646 53.12
Handel, hotel og restauration  1.977 1.319 4.162 1.479 1.602 10.539
Industri  2.498 2.578 4.689 1.434 4.899 16.098
Landbrug, fiskeri, råstofudvinding  100 764 264 67 189 1.384
Offentlige og personlige tjenester  31.137 13.165 24.365 23.652 3.854 96.173
Transport, post og tele  1029 612 2.514 49 933 5.137
Uoplyst/ukendt branche  251 83 307 204 68 913
I alt  44.697 27.928 61.665 28.101 23.197 185.588
Kilde: Danmarks statistik og Universitets-og Bygningsstyrelsen.  
Anm: Tallene dækker alene over uddannelser, der ressortmæssigt hører under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.  

Beskæftigede kandidaters løn

Gennemsnitslønnen for beskæftigede kandidater er steget 23 procent mellem 1998 og 2006. Den er steget mest for de nyuddannede kandidater, hvor den er steget 26 procent. Men kandidater med en kandidatgrad, der er over 2 år gammel, tjener stadig tæt på dobbelt så meget som dem, der har en kandidatgrad, der er under 2 år gammel.

De sundhedsvidenskabelige kandidater tjener mest, mens de humanistiske kandidater tjener mindst. Det gælder uanset om kandidatgraden er over eller under 2 år gammel.

Tabel 45: Gennemsnitsløn (i tusinder) for beskæftigede kandidater fordelt på hovedområde og kandidatalder  
Kandidatalder  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Humaniora  over 2 år
under 2 år 
354
241
355
248
367
256
375
259
380
264
387
266
391
281
398
288
406
290
Naturvidenskab  over 2 år
under 2 år 
405
264
411
268
425
278
433
281
439
274
449
273
459
281
470
300
483
318
Samfundsvidenskab  over 2 år
under 2 år 
503
292
522
306
543
320
548
320
553
317
567
313
581
323
601
347
626
366
Sundhedsvidenskab  over 2 år
under 2 år 
571
339
579
353
609
364
627
373
648
386
665
394
678
401
694
415
715
416
Teknisk videnskab  over 2 år
under 2 år 
493
293
508
307
523
320
528
316
528
302
539
291
545
309
571
327
577
348
I alt  over 2 år
under 2 år 
469
281
478
292
497
302
505
303
511
303
522
302
531
313
546
329
561
341
Kilde: Danmarks statistik og Universitets-og Bygningsstyrelsen.  
Anm: Tallene dækker alene over uddannelser, der ressortmæssigt hører under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.  

Nyuddannede kandidaters beskæftigelse

Videnskabsministeriet offentliggjorde i foråret 2006 en database med informationer om de nyuddannedes beskæftigelse og ledighed. Databasen kan findes på www.ubst.dk, og bliver opdateret med nye tal hvert år. Den indeholder detaljerede oplysninger om nyuddannede fra samtlige bachelor-, kandidat og ph.d.-uddannelser på universiteterne. De offentliggjorte data omhandler status 4-19 måneder efter fuldførelse for både bachelorer, kandidater og ph.d.’er. Dette afsnit beskæftiger sig med de overordnede linjer.

Tabel 46: Procentandel nyuddannede bachelorer, kandidater og ph.d.’er i beskæftigelse, i uddannelse, udvandret,  ledige og uden for arbejdsmarkedet  
Bachelor  Kandidat  Ph.d. 
2005 2006 2005 2006 2005 2006
I beskæftigelse mv.  97% 98% 87% 89% 94% 95%
- I beskæftigelse 10% 8% 74% 75% 75% 77%
- I uddannelse 86% 88% 4% 5%
- Udvandret 2% 2% 8% 10% 19% 18%
Ledige  1% 1% 7% 5% 2% 3%
Uden for arbejdsmarkedet  2% 1% 6% 5% 4% 2%
Kilde: Danmarks Statistik, beregninger udført af Universitets-og Bygningsstyrelsen  
Anm: Totalerne summer ikke nødvendigvis til 100 procent pga. afrunding.   

Hele 98 procent af de nyuddannede bachelorer er i beskæftigelse, i uddannelse eller udvandret. Langt størstedelen af dem er gået i gang med en kandidatuddannelse. Andelen af nyuddannede kandidater i beskæftigelse, i uddannelse eller udvandret er steget fra 86 procent i 2005 til 90 procent i 2006. Andelen af nyuddannede ph.d.er i beskæftigelse, i uddannelse eller udvandret er også steget mellem 2005 og 2006 – fra 94 procent til 95 procent. Mange flere nyuddannede ph.d.’er end nyuddannede kandidater udvandrer efter fuldførelse.

Figur 31: Andel nyuddannede kandidater i beskæftigelse, i uddannelse eller udvandret opdelt på hovedområder

Figur 31

Kilde: Danmarks Statistik, beregninger udført af Universitets- og Bygningsstyrelsen

Andelen af de nyuddannende kandidater, der er i beskæftigelse mv., har været stigende fra 2003 til 2006. I 2006 var 89 procent af de nyuddannende kandidater i beskæftigelse mv. Kandidaterne inden for sundhedsvidenskab har den højeste andel, hvor 98 procent var i beskæftigelse mv. Over gennemsnittet lå også samfundsvidenskab og teknisk videnskab. Under gennemsnittet ligger de nyuddannede inden for teologi og humaniora. Ingen hovedområder har fået en lavere andel i beskæftigelse mv. i perioden fra 2005 til 2006. Væksten i andel i beskæftigelse mv. har været højest inden for naturvidenskab, hvor andel i beskæftigelse mv. i 2006 er på 89 procent, hvilket er 7 procentpoint højere end andelen i 2005.

Denne side er kapitel 10 af 10 til publikationen "Universiteter i tal 2009".

© Universitets- og Bygningsstyrelsen Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 2009. Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.