Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings logo. Klik for at komme til forsiden af vtu.dk.

Beretning

Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger (S-FoU) er en statsvirksomhed under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, hvis opgave er at sikre optimale fysiske rammer for dansk videnskab i løbende dialog med institutionerne.

S-FoUs overordnede mål er at være en foretrukken leverandør til de videregående uddannelses- og forskningsinstitutioner samtidig med, at vi bidrager til udvikling af dansk byggeri og ejendomsforvaltning. Målet opnås ved systematisk vedligeholdelse af bygningerne, ved forsøg med nye samarbejdsformer med leverandørerne i en række byggerier og ved konstant at forbedre institutionernes mulighed for smidig tilpasning af de fysiske rammer til de skiftende behov.

Hovedopgaverne består i:

> nybyggeri
> ejendomsadministration
> vedligeholdelse samt
> forsøgs- og udviklingsbyggeri

Opgaverne varetages inden for rammerne af den statslige huslejeordning, der er lavet for at give institutionerne et økonomisk incitament til at prioritere deres lokaleforbrug. Institutionerne har frit leverandørvalg, og kan normalt opsige deres lejemål med et halvt års varsel.

For yderligere information om S-FoU kan der henvises til www.s-fou.dk

Årets finansielle resultat
Årets omsætning inkl. byggeri udgjorde 2,1 mia. kr. Omsætningsstigningen i for-hold til 2004 på 244 mio. kr. kan for hovedparten henføres til nybyggeri.

I 2005 er der efter ejendomsmæglervurdering af udvalgte bygninger foretaget nedskrivning af udvalgte ejendomme i åbningsbalancen primo 2005. Der er samtidig foretaget nedskrivning af hovedlånet.

I forbindelse med moderniseringer er der sket tilsvarende nedskrivninger af værdier og lån på grund af funktionel forældelse. De samlede nedskrivninger andrager 91,8 mio. kr. Derudover er grundværdierne opskrevet med ml. 5-30 % afhængig af beliggenhed; i alt ca. 400 mio. kr.

S-FoU havde i 2005 et overskud på 129,5 mio. kr. Overskuddet skyldes bl.a. S-FoU havde budgetteret med en nedskrivning af huslejerne som følge af revurderingen af bygninger. Til gengæld valgte S-FoU at fastholde huslejerne på grund af de fore-liggende vurderinger. Derudover har der været indtægter i form af refusion af udlæg til projekteringsudgifter til sager som efterfølgende er igangsat samt færre udgifter til renter og afdrag som følge af nedskrivninger og dermed nedbringelse af gæld. Overskuddet vil blive anvendt til konso-lidering samt hensættelse til udskudte vedligeholds- og genopretningsarbejder.

S-FoU anser årets resultatet for værende tilfredsstillende.

S-FoUs opgaver varetages inden for rammerne af den statslige huslejeordning. Finansministeriet har iværksat en budget-analyse af ordningen, som forventes afsluttet i 2006.

Huslejeordningen giver institutionerne et økonomisk incitament til at prioritere deres lokaleforbrug i forhold til andre ressourcer, ligesom det giver mulighed for en løbende modernisering af lokalemassen. Universiteterne har i 2005 opsagt ca. 26.500 m2 og ibrugtaget ca.
20.500 m2 nybyggede lokaler. Et enkelt universitet arbejder med omfattende moderniseringsplaner.

Hovedopgaverne for S-FoU består i:
1. Nybyggeri
S-FoU har i 2005 bygget for i alt 642,1 mio. kr., hvilket er 158 mio. kr. mere end i 2004.

2. Ejendomsadministration
S-FoUs lejeindtægter er steget med 24 mio. kr. i forhold til 2004, hvilket primært skyldes ibrugtagning af nybyggerier, herunder hovedsageligt helårseffekten af IT-Universitetet i Ørestaden.

3. Vedligeholdelse
Der blev i begyndelsen af 2005 udmeldt vedligeholdelsesarbejder for 168 mio. kr., hvoraf 106,7 mio. kr. er anvendt. Hertil kommer det, som institutionerne selv har anvendt til den indvendige vedligeholdelse. Dette er et fald på 81,8 mio. kr. i forhold til 2004, hvor udgifterne til vedligeholdelse imidlertid var påvirket af, at tidligere års vedligeholdelsesarbejder blev færdiggjort, og man har dermed indhentet den vedligeholdelses-indsats, der var forudsat ved SEA-ordningens start.

4. Forsøgs- og udviklingsbyggeri mv. Forsøgsbyggeriet omfatter 0,4 mio. kr. Der er i 2005 anskaffet kunst for i alt 5,3 mio. kr.

Økonomiske hovedtal

Mio. kr. Regnskab 2005    
Ordinære driftsindtægter 1.452,2    
Ordinære driftsomkostninger 700,0    
heraf personaleomkostninger 25,0    
Andre driftsposter, netto      
Finansielle poster, netto 757,2    
Ekstraordinære poster, netto      
Årets resultat -5,0    
  19.11.05, 19.11.07   19.11.06, 19.11.08
Indtægter 1.508,4
Indtægter
1.216,7
Udgifter 1.513,4
Udgifter
1.200,7
Årets nettoudgifter (ekskl. bevillinger) 5,0    
Bevilling (nettotal) inkl. TB 4,9
Bevilling, indtægter inkl. TB
970,2
    Bevilling, udgifter inkl. TB
975,1
Årets overskud   -0,1
20,9
Til videreførelse   2,6
18,8
Mio. kr.
Status pr. 31.12.2005    
Anlægsaktiver i alt 18.305,3    
heraf immaterielle anlægsaktiver 524,9    
heraf materielle anlægsaktiver 17.780,4    
Driftsaktiver 669,0    
Omsætningsaktiver i alt 305,7    
Aktiver i alt 19.280,0    
Egenkapital 3.575,7    
Hensatte forpligtelser 61,8    
Øvrige forpligtelser 15.642,5    
Passiver i alt 19.280,0    

Årets faglige resultater
I 2005 iværksatte S-FoU forsøg med nye udbuds- og samarbejdsformer. Der blev igangsat to projekter med tidligt udbud og nye samarbejdsformer (SDU-byggeri i Sønderborg og DPU-byggeri i København). Der blev ligeledes planlagt et byggeri på Aalborg Universitet i Offentligt-Privat-Partnerskab. Byggeriet er imidlertid udsat af universitetet af finansielle årsager.

S-FoU har i tilknytning til det digitale byggeri gennemført to visualiseringer og medvirket ved opstilling af bygherrekrav vedrørende 3D-visualiseringer.

Arbejdet med kundetilfredshedsundersøgelser fortsatte i 2005, og der er nu skabt grundlag for en vurdering af, om S-FoUs indsats i 2004 og 2005 resulterer i et højere tilfredshedsniveau.

Med E-Dag 2 blev det i 2005 muligt at kommunikere sikkert med S-FoU via kryptering og digital signatur. S-FoU har hele 2005 kunnet modtage e-fakturaer og har siden 3. kvartal 2005 kunnet afsende elektroniske udgående fakturaer i form af huslejeopkrævninger.

I forlængelse heraf er der blevet arbejdet på at etablere en mulighed for at hele sagsgangen og indlæsningen i Navision kan ske automatisk, således at de daglige arbejdsgange kan rationaliseres.

Endnu en gang er IT-Universitetet blevet præmieret. I 2004 blev Henning Larsens Tegnestue præmieret for et smukt, gennemført byggeri, og i 2005 er ITU-bygningen af Leading European Architects Forum (LeAF) blevet kåret som bedste projekt i kategorien ”overall winner” samt i kategorien ”bedste nybyggeri”.

Syddansk Universitet er ligeledes blevet præmieret i 2005. S-FoU og Cubo Arkitekter A/S har modtaget en prisbelønning af Odense Kommune for godt og smukt nybyggeri af en laboratoriebygning til

Institut for Biokemi og Molekylærbiologi.

Som led i en styrket kapitalforvaltning vedr. salg af ejendomme, der ikke har et udviklingspotentiale, har S-FoU gennemført et forsøgsudbud i form af et dynamisk indkøbssystem af mæglerydelsen. Systemet forventes i 2006 at resultere i gode salgsresultater.

I 2005 blev der gennemført en vurdering af den indvendige vedligeholdelsesstand af S-FoU’s ejendomsportefølje. I henhold til arbejdsdelingen med universiteterne varetager universiteterne denne indvendige vedligehold, men det er fastlagt, at der hvert 5. år, skal ske en overordnet vurde-ring heraf. Vurderingen foretages af et rådgiverkonsortie som en udvidelse af det årlige udvendige eftersyn.

Forventninger til det kommende år
Omsætningen forventes at falde på grund af færre byggesager.

Afhændelse af ledige ejendomme forventes at stige og vil finde sted i takt med implementeringen af ovenfor nævnte dynamiske indkøbssystem. Samtidig er det salgsforberedende arbejde for flere af vores ejendomme færdiggjort eller ved at blive færdiggjort.

Endvidere vil vi forstærke indsatsen omkring håndtering af opsagte lejemål, idet omfanget af opsigelser, især i København, forventes at stige mærkbart i det kommende år.

Med afsæt i en tværgående laboratorieanalyse for VTU vil S-FoU tage initiativ til en viderebearbejdning af publikationen ”Fremtidens Universitet”. Målet er at kunne identificere de bedste rammer for en tidssvarende laboratoriefunktion og –indretning til gavn for hele forskningssektoren i Danmark.

Der er i forbindelse med gennemførelse af ud- og indvendigt bygningssyn skabt grundlag for hhv. en vurdering af udviklingen i vedligeholdelsesniveau og en opsamling af nøgletal til sammenlignende undersøgelser og forbedret kravstillelse.

Herudover anvendes det udvendige syn som hidtil til vurdering af vedligeholdelsesstand og udmelding af konkrete vedligeholdsarbejder.

Der forventes, at S-FoU får udarbejdet nye redskaber og gennemført en øget indsats på tilgængelighedsområdet, udover at aktiviteterne vedr. det digitale byggeri fortsættes.

Endelig har S-FoU indgået en aftale med Undervisningsministeriet om bistand til opgaven med at overføre de hidtidige amtskommunale uddannelsesinstitutioners ejendomme til staten i forbindelse med kommunalreformen. S-FoU vil således pr. 1. januar 2007 overtage den egentlige ejendomsadministration.

Oversigt over hovedkonti
Årsrapporten omfatter § 19.11.05-19.11.08. S-FoU er for så vidt angår anlægsaktiver i huslejeordningen undtaget for omkostningsreformen, idet der ikke foretages årlige afskrivninger af bygninger, men i stedet foretages en ejendomsmæglergennemgang af porteføljens værdi hvert fjerde år.

Denne side er kapitel 1 af 9 til publikationen "Årsrapport 2005".
Version nr. 1.0 af 04-08-2008
 

© Universitets- og Bygningsstyrelsen
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 2008. Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.