Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings logo. Klik for at komme til forsiden af vtu.dk.

Regnskab

Anvendt regnskabspraksis
Som følge af en sen afklaring af S-FoUs præcise status med hensyn til omkostningsreformen er regnskabet for 2005 ikke opdelt på to bogføringskredse (én for ejendomsvirksomheden (§ 19.11.05) og én for myndighedsopgaven (§ 19.11.07)). Derved er alle driftsudgifter håndteret via én bankkontoopsætning, og det har ikke været muligt at lave en opdeling af statusposterne. De nye tabeller, som er med i årsrapporten som følge af omkostningsreformen dækker således begge dele af SFoUs økonomi.

S-FoU er for så vidt angår anlægsaktiver i huslejeordningen undtaget for omkostningsreformen. Dette skyldes, at der ikke foretages årlige afskrivninger af bygninger, men at der i stedet foretages en ejendomsmæglergennemgang af porteføljens værdi hvert fjerde år.

S-FoU’s regnskab er derudover udarbejdet i overensstemmelse med de almindelige regnskabsregler og principper, der anvendes i staten, jf. Regnskabsbekendtgørelsen.

Resultatopgørelse for § 19.11.05. og § 19.11.07 Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger

  2005 regnskab
2006 budget
Ordinære driftsindtægter
Salg af varer og tjenesteydelser 1421,1 1477,1
  Øvrige driftsindtægter 31,1  
Ordinære driftsindtægter i alt   1452,2
1477,1
Ordinære driftsomkostninger Husleje 2,5  
  Andre forbrugsomkostninger 13,2   
  Forbrugsomkostninger i alt 15,7  
  Lønninger 22,9 26,7
  Pension 2,6  
  Lønrefusion -0,5  
Note 1 Personaleomkostninger i alt 25,0 26,7
  Vedligeholdelse 135,2 175,8
  Forsikring 15,9  
  Nedbringelse af finansiel gæld 480,0 434,3
  - Heraf ekstraordinært afdrag 129,5  
  Øvrige 27,3 42,3
  Andre ordinære driftsomkostninger 659,3 653,1
  Af- og nedskrivninger    
Ordinære driftsomkostninger i alt   700,0
679,8
Resultat af ordinær drift   752,2
797,3
Andre driftsposter
Andre driftsindtægter    
  Andre driftsomkostninger    
Resultat før finansielle poster   752,2
797,3
Finansielle poster
Finansielle indtægter 6,7
 
  Finansielle omkostninger 763,9 802,2
       
Resultat før ekstraordinære poster   -5
-4,9
Ekstraordinære poster
Ekstraordinære indtægter    
  Ekstraordinære omkostninger    
Årets resultat efter omkostningsprincip   -5
-4,9

Note 1: Se bilag 3

Ifølge ovenstående resultatopgørelse udgør årets samlede resultat for §
19.11.05 og § 19.11.07 -5,0 mio. kr. I dette resultat indgår et ekstraordinært afdrag på gælden på 129,5 mio. kr., jf. posteringen under Ordinære driftsomkostninger, Nedbringelse af finansiel gæld.

Afvigelsen på -5,0 mio. kr. skyldes en nettoudgift på 5,0 mio. kr. på § 19.11.07, der kan henføres til en nettoudgiftsbevilling på 4,8 mio. kr. samt brug af videreførelsesbeløb på 0,2 mio. kr. for samme hovedkonto.

På § 19.11.05 havde S-FoU i 2005 et overskud på 129,5 mio. kr., som er blevet anvendt til at foretage et ekstraordinært afdrag på gælden.

Overskuddet skyldes primært, at S-FoU havde budgetteret med en nedskrivning af huslejerne som følge af revurderingen af bygninger. S-FoU valgte imidlertid at fastholde huslejerne med baggrund i de foreliggende vurderinger. Derudover har der været indtægter i form af refusion af udlæg til projekteringsudgifter til sager som efterfølgende er igangsat samt færre udgifter til renter og afdrag som følge af nedskrivninger og dermed nedbringelse af gæld.

S-FoU anser årets resultatet for værende tilfredsstillende.

Denne side er kapitel 4 af 9 til publikationen "Årsrapport 2005".
Version nr. 1.0 af 04-08-2008
 

© Universitets- og Bygningsstyrelsen
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 2008. Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.