Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings logo. Klik for at komme til forsiden af vtu.dk.

3 METODE

I nærværende undersøgelse kombineres desk-research med kvalitative og kvantitative undersøgelsesmetoder for at få det mest nuancerede billede af frafald på ph.d. studiet.

Desk researchen er gennemført først i forløbet og er med til at danne grundlag for det videre arbejde.

Dernæst er den indledende kvalitative del af undersøgelsen foretaget. I denne indledende kvalitative fase er der gennemført seks personlige inter views med frafaldne ph.d.ere og en fokusgruppe med frafaldne ph.d.ere.

Desk research og den indledende kvalitative fase fungerer som grundlag for den kvantitative surveyundersøgelse. I surveyundersøglser deltager både frafaldne og gennemførte ph.d.ere. De gennemførte ph.d.ere er inkluderet i undersøgelsen som kontrolgruppe. I alt 442 frafaldne ph.d.ere og 600 gen nemførte ph.d.ere har deltaget i den postale surveyundersøgelse.

Efterfølgende er der foretaget uddybende kvalitative undersøgelser med henblik på at validere og uddybe resultaterne fra den kvantitative undersøgelse. Der er gennemført i alt seks opfølgende fokusgrupper; fire med fra faldne ph.d.ere og to med gennemførte ph.d.ere. Derudover er der gennemført 11 interviews med ph.d. studieledere.

En nærmere beskrivelser af indholdet af disse faser uddybes i de nedenstående afsnit.

3.1 Desk research

I undersøgelsens indledende fase er det afdækket, hvad der eksisterer af relevant litteratur på området i Danmark. Baggrundsmateriale og opsummeringer er vedlagt som bilag.

3.2 Kvalitativ dataindsamling

I den indledende kvalitative fase er der gennemført seks personlige interview med frafaldne ph.d. studerende, fordelt på de seks overordnede studieretninger (humaniora, samfundsvidenskab, naturvidenskab, sundhedsvidenskab, teknisk videnskab samt jordbrug og veterinærvidenskab) og en fokusgruppe med frafaldne ph.d. studerende (igen fordelt på de seks studieretninger).

Den indledende kvalitative fase har bidraget med input til udarbejdelsen af den kvantitative undersøgelse, som er gennemført blandt såvel frafaldne ph.d. studerende som fuldførte ph.d.ere.

Der er taget udgangspunkt i det foreliggende spørgeskema, der blev an vendt i Forskningsakademiets undersøgelse fra 1999.

I forlængelse af den kvantitative undersøgelsesdel er der gennemført endnu en kvalitativ undersøgelsesfase med det formål at få uddybet og nuanceret resultaterne fra den kvantitative undersøgelse. Der er her gennemført seks fokusgrupper, heraf fire med frafaldne ph.d. studerende og to med gennemførte ph.d.ere.

De fire fokusgrupper med frafaldne ph.d. studerende har været fordelt på følgende vis: En gruppe med frafaldne fra humaniora, en gruppe med fra faldne fra samfundsvidenskab, to blandede grupper med deltagere fra de fire øvrige studieretninger (naturvidenskab, sundhedsvidenskab, teknisk videnskab samt jordbrug og veterinærvidenskab).

De to fokusgrupper med gennemførte ph.d.ere har været blandede grupper med deltagere på tværs af de seks studieretninger.

Herudover er der, i den afsluttende kvalitative fase, gennemført interview med 11 studieledere. Her er der foretaget to interview pr. studieretning, med undtagelse af jordbrug og veterinærvidenskab, hvor der kun er ét fakultet og dermed kun én studieleder. Der er forsøgt etableret kontakt til forskerskolerne med henblik på et yderligere interview her, dog uden held.

3.3 Kvantitativ undersøgelse

På baggrund af det foreliggende spørgeskema, der blev anvendt i Forskningsakademiets undersøgelse fra 1999, og input fra den indledende kvalitative fase er der udarbejdet to forskellige spørgeskemaer; et til frafaldne ph.d.ere og et til gennemførte ph.d.ere.

I det omfang det har været muligt, er de frafaldne og gennemførte ph.d.ere stillet de samme spørgsmål for at sikre størst mulig sammenlignelighed i undersøgelsen. Dermed fungerer de gennemførte ph.d.ere som kontrol gruppe for de frafaldne ph.d.ere.

3.3.1 Dataindsamling

Dataindsamlingen er foregået postalt fra 24/5    26/5 2007. To uger efter udsendelse af det postale skema blev der sendt en postal rykkerrunde med et link til undersøgelsen på nettet.

Epinion Capacent har modtaget et registerudtræk på ph.d. studerende fra Center for Forskningsanalyse (CFA). Udtrækket omfatter ph.d. studerende, der har afbrudt deres ph.d. uddannelse fra 1998 frem til 2005, samt ph.d. studerende med fuldførelsesår fra 1998 frem til 2005.

I alt 6638 tidligere ph.d. studerende indgik i registerudtrækket fra CFA. Af nedenstående tabel ses frafaldsprocenter for de seks overordnede studie retninger fra perioden 1998 til 2005. Det skal bemærkes, at dette ikke er opdelt på årgange, dvs. hvornår de studerende begyndte deres ph.d., men udelukkende på fuldførelse og frafald fra 1998 til 2005.

Det ses af tabellen, at andelen af frafaldne har været højest på de humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser, mens andelen af frafaldne har været markant lavere på de øvrige uddannelsesretninger. Det er blandt andet disse forskelle, undersøgelsen forsøger at afdække.

Tabel 1: Frafaldsprocenter inden for studieretninger (revideret efter indkomne besvarelser)

  Population Frafaldne Frafalds-procent
Humaniora 1092 328 30 %
Samfundsvidenskab 783 176 22 %
Naturvidenskab 1448 179 12 %
Sundhedsvidenskab 1772 137 8 %
Jordbrugs-  og veterinærvidenskab 571 70 12 %
Teknisk videnskab 929 93 10 %
Total 6638 983 15 %

3.3.2 Frafaldne ph.d.-studerende

Fra 1998 til 2005 har der ifølge registret været i alt 1072 frafaldne ph.d.ere. Samtlige 1072 frafaldne ph.d.ere i registret har modtaget et postalt skema.

På baggrund af udsendelserne har 28 personer henvendt sig, da de havde gennemført deres ph.d. Mange af disse tidligere ph.d. studerende havde skiftet institut eller universitet under deres forløb.

Yderligere fire personer henvendte sig og gjorde opmærksom på, at de i stedet havde indleveret deres projekt som doktordisputats. I alt 17 skema er er kommet retur på grund af ukendt adresse. Yderligere 3 har vendt tilbage med svar om, at de ikke bestået. De mener dog ikke, at dette kvalificerer som frafald. Tilsammen giver dette en nettoliste på 966 frafaldne ph.d.ere.

I alt er der modtaget 496 skemaer blandt frafaldne ph.d.ere. I skemaet har det været muligt at krydse af, hvorvidt man var faldet fra uddannelsen, var på orlov eller stadig var i gang. Ud af de 496 indkomne skemaer har 5 an givet, at det har orlov, mens 49 har angivet, at de stadig er i gang. Det giver i alt 442 gyldige besvarelser inden for gruppen af frafaldne, hvilket igen giver en svarprocent på 44 %.

Der er god grund til at formode, at omfanget af ph.d. studerende, der fejlagtigt er registreret som frafaldne ph.d.ere, er endnu højere. Mange har givetvis ikke meldt tilbage, at de ikke har afbrudt deres ph.d. uddannelse.

Tabel 2: Svarprocent for frafaldne ph.d.ere

  Frafaldne
Udsendte skemaer til frafaldne i alt 1072
Doktordisputats 4
Returpost 17
Forkert skema – har gennemført 28
Ikke bestået 3
Orlov 5
Stadig i gang 49
= Total frafaldne 966
Indkomne skemaer med frafald 442
Svarprocent 44 %

I de nedenstående to tabeller er køn og studieretning for undersøgelsens respondenter sammenlignet med  populationen af frafaldne ph.d. studerende fra 1998 til 2005.   Populationen af frafaldne ph.d.ere, 983, er baseret på det totale antal frafaldne fra ovenstående tabel, 966, plus de 17 respondenter hvor der er kommet skemaerne tilbage.

Af nedenstående tabel ses det, at kønsfordelingen for henholdsvis populationen af frafaldne ph.d. studerende og respondenterne i undersøgelsen, er stort se identisk. Mens der er 41 % kvinder i populationen, er der 43 % kvinder i stikprøven.

Tabel 3: Køn – frafaldne ph.d.-studerende

  Population Stikprøve
Kvinde 41 % 43 %
(404) (186)
Mand 59 % 57 %
(579) (244)
Total 100 % 100 %
(983) (430)

Med hensyn til respondenternes fordeling på studieretning er der mindre uoverensstemmelser. Mens humaniora er lidt underrepræsenteret i stikprøven, er de naturvidenskabelige ph.d. studerende lidt overrepræsenteret.

Tabel 4: Overordnet ph.d.-studieretning – frafaldne ph.d.-studerende

  Population Stikprøve
Humaniora 33 % 26 %
(328) (113)
Samfundsvidenskab 18 % 17 %
(176) (74)
Naturvidenskab 18 % 30 %
(179) (133)
Sundhedsvidenskab 14 % 14 %
(137) (63)
Jordbrugs-  og veterinærvidenskab 7 % 5 %
(70) (24)
Teknisk videnskab 9 % 4 %
(93) (18)
Ved ikke - 3 %
(13)
Total 100 % 100 %
(983) (438)

3.3.3 Gennemførte ph.d.ere

I udtrækket fra registret er der i alt 5566 gennemførte ph.d.ere. Der er foretaget et tilfældigt udtræk på 1072 gennemførte ph.d.ere til brug i under søgelsen. Derudover blev der sendt 11 ekstra skemaer ud til de ph.d.ere, der havde modtaget et skema til frafaldne ph.d.ere. De øvrige gennemfør te, der havde modtaget frafaldsskemaer, kunne ikke indsamles inden for tidsfristen.

12 skemaer kom tilbage med ukendt adresse. Der er kommet i alt 602 skemaer blandt de gennemførte ph.d.ere. To respondenter har angivet i skemaet, at de har orlov, hvilket giver 600 gyldige besvarelser. Dette giver en svarprocent på 55 %. Opgørelsen over gennemførte ph.d.ere i registret er således betydelig mere nøjagtig end opgørelsen for frafaldne ph.d.ere.

Tabel 5: Svarprocent for gennemførte ph.d.ere

  Gennemførte
Udsendte skemaer til gennemførte i alt 1083
Returpost 12
Orlov 2
= Total gennemførte 1069
Indkomne skemaer med gennemførte 600
Svarprocent 55 %

De to nedenstående tabeller viser de gennemførte ph.d.eres fordeling på køn og overordnet studieretning for henholdsvis populationen (1998 2005), udtrækket til undersøgelsen og det indkomne besvarelser (stikprøven).

Som det ses af tabellerne er fordelingerne på henholdsvis køn og studieretning stort set identiske for population, udtræk og stikprøve. Eneste undtagelse er, at de naturvidenskabelige ph.d.ere er lidt overrepræsenteret i stikprøven i forhold til populationen og udtrækket. Omvendt er de tekniske uddannelser lidt underrepræsenteret.

Tabel 6: Køn

  Population Udtræk Stikprøve
Kvinder 41 % 42 % 40 %
(2305) (456) (237)
Mænd 59 % 58 % 60 %
(3261) (627) (363)
Total 100 % 100 % 100 %
(5566) (1083) (600)

Tabel 7: Overordnet ph.d.-studieretning - gennemførte

  Population Udtræk Stikprøve
Humaniora 13 % 14 % 13 %
(739) (150) (79)
Samfundsvidenskab 11 % 11 % 10 %
(587) (120) (57)
Naturvidenskab 23 % 23 % 34 %
(1259) (254) (203)
Sundhedsvidenskab 29 % 28 % 28 %
(1622) (305) (170)
Jordbrugs-    og veterinærvidenskab 9 % 9 % 6 %
(497) (95) (36)
Teknisk videnskab 15 % 14 % 8 %
(834) (155) (47)
Ved ikke - - 1 %
(6)
Total 100 % 100 % 100 %
(5538) (1079) (598)

Denne side er kapitel 3 af 7 til publikationen "Undersøgelse af årsager til frafald blandt ph.d.-studerende, efterår 2007".
Version nr. 1.0 af 13-08-2008
 

© Universitets- og Bygningsstyrelsen
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 2008. Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.