Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings logo. Klik for at komme til forsiden af vtu.dk.

Beretning

Universitets- og Bygningsstyrelsen (UBST) er etableret 1. maj 2006 som en fusion mellem Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger (S-FoU) og en del af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. UBST har til formål at varetage de statslige udviklings- og forvaltningsopgaver i forhold til de danske universiteter.

Som følge af organisationsændringen i 2006 er resultatanalysen i denne årsrapport alene en afrapportering af de aktiviteter som omfattedes af resultatkontrakten for S-FoU. Visse aktiviteter er ophørt eller ændret væsentligt på grund af organisationsændringer, jf. nedenfor.

For regnskabsdelen aflægges regnskab for UBST (dog indtil 1. maj 2006 kun S-FoU).

Mission, visioner og hovedmålsætninger for UBST

Mission

Universitets- og Bygningsstyrelsen sikrer optimale – organisatoriske, juridiske, økonomiske og fysiske rammer for dansk forskning og danske uddannelser.

Vision

Menneskers viden og idèrigdom er grundlaget for Danmarks velfærd og sammenhængskraft, derfor arbejder Universitets- og Bygningsstyrelsen for at danske forskere og studerende skal være konkurrencedygtige med de bedste udenlandske.>

Hovedmålsætninger

UBST har i 2006 opstillet fire eksterne hovedmålsætninger, som sammen med missionen og visionen skal være bærende for de kommende års arbejde og udvikling af organisationen.

1. Vi vil opnå og til stadighed fastholde, at dansk forskning og danske universitetsuddannelser er i verdensklasse og at danske universiteter er attraktive for de bedste danske og udenlandske forskere og studerende.

2. Vi vil være en fremsynet og kompetent bygningsforvalter, der sikrer dansk forskning og danske uddannelser funktionelle, bæredygtige og smukke fysiske rammer.

3. Vi vil opfattes som en professionel, international orienteret og konstruktiv samarbejdspartner, der viser respekt for helheden og andres opgaver.

4. Vi vil levere høj service med fokus på ministerens og kundernes behov og udnytte vores ressourcer og forvalte vores regler effektivt.

UBST er opdelt i en almindelig virksomhed og en indtægtsdækket virksomhed. Under den indtægtsdækkede virksomhed udføres alle opgaver vedr. UBST’s ejendomme, samt den opgave, som UBST har fået overdraget fra Undervisningsministeriet med at administrere de amtskommunale uddannelsesinstitutioner i forbindelse med kommunalreformen.

Hovedopgaverne for UBST omfatter:

- Universitetspolitiske funktioner (§19.11.07)

- Ejendomsadministration/nybyggeri (§19.11.05-06 samt § 19.11.08)

For yderligere information om UBST henvises til www.UBST.dk

Årets finansielle resultat

Regnskabet er opdelt i to regnskaber; et for hver hovedopgave.

Årets omsætning for § 19.11.07. udgjorde i 2006 56,2 mio. kr., heraf udgjorde 34,0 mio. kr. udgifter til personale.

Af den samlede omsætning vedrører 23,1 mio. kr. den indtægtsdækkede virksomhed, som primært vedrører sekretariatsopgaver for § 19.11.05. Ejendomsadministration (statsvirksomhed).

Årets resultat er fordelt således, at 1,2 mio. kr. vedrører almindelig virksomhed, mens de resterende 4,3 mio. kr. vedrører den indtægtsdækkede virksomhed.

Økonomiske hovedtal for § 19.11.07.
Mio. kr. Regnskab 2006
Ordinære driftsindtægter 27,5
Ordinære driftsomkostninger 56,2
  heraf personaleomkostninger 34,0
Andre driftsposter, netto  
Finansielle poster, netto
Ekstraordinære poster, netto  
Årets resultat -28,7
Indtægter 28,5
Udgifter 56,9
Årets nettoudgifter (ekskl. bevillinger) 28,4
Bevilling (nettotal) inkl. TB 33,9
Årets overskud 5,5
Til videreførsel 8,0
   
Mio. kr. Status pr. 31.12.2006
Anlægsaktiver i alt 6,3
  heraf immaterielle anlægsaktiver 3,8
  heraf materielle anlægsaktiver  1,1
  Udviklingsprojekter under opførsel 1,4
Omsætningsaktiver i alt 8,3
Aktiver i alt 14,6
Egenkapital 1,0
Hensatte forpligtelser 0,8
Øvrige forpligtelser 12,8
Passiver i alt 14,6

Årets omsætning inkl. byggeri for ejendomsadministrationen udgjorde 1.932,8 mio. kr.

UBSTs lejeindtægter er steget med 40,8 mio. kr. i forhold til 2005, til i alt 1.461,9 mio. kr., hvilket primært skyldes ibrugtagning af nybyggeri samt overførsel af en række ejendomme til huslejeordningen som følge af afklaring af, hvilke af de ejendomme, som oprindeligt var udeladt af ordningen, der ikke blev givet som private gaver.

UBST har i 2006 bygget for i alt 454,4 mio. kr., hvilket er mindre end i 2005.

I forbindelse med moderniseringer er der sket tilsvarende nedskrivninger af værdier og lån på grund af funktionel forældelse. De samlede nedskrivninger udgør 35,4 mio. kr.

Der blev i begyndelsen af 2006 udmeldt vedligeholdelsesarbejder for 170,9 mio. kr. I løbet af 2006 er der gennemført vedligeholdelsesopgaver for i alt 142,5 mio. kr., heraf vedrører nogle opgaver fra udmeldt vedligeholdelse fra tidligere år.

I 2006 er der afhændet ejendomme for 185,6 mio. kr. Derudover har UBST købt den tidligere Handelshøjskole i Århus som følge af fusionen med Aarhus Universitet, i alt 312 mio. kr.

UBST havde i 2006 et overskud på 130,6 mio. kr. Overskuddet skyldes primært, at UBST havde færre udgifter til renter og afdrag, udskudt vedligeholdelse samt renteindtægter på kassekreditten. Overskuddet vil blive anvendt til konsolidering samt hensættelse til udskudte vedligeholdelses- og genopretningsarbejder.

UBST anser årets resultat for værende tilfredsstillende.

Resultaterne for ejendomsadministrationen i 2006 kan sammenfattes således:

Økonomiske nøgletal for § 19.11.05. - 19.11.06. Ejendomsadministration
Omsætning 1.932,8 mio.kr.
Omsætning ex. byggeri 1.461,9 mio.kr.
Køb 328,7 mio.kr.
Salg 185,6 mio.kr.
Ejede arealer 1.640.773 m2
Årets tilgang 42.707 m2
Årets afgang ca. 8.000 m2

Årets faglige resultater

UBST’s arbejde indenfor uddannelses- og universitetspolitik har i 2006 været præget af regeringens globaliseringsstrategi, der blev offentliggjort i april 2006. Ca. 65 af de 350 initiativer i globaliseringsstrategien ligger inden for UBST’s område.

Endvidere har UBST deltaget i arbejdet omkring indgåelse af velfærdsaftalen af 20. juni 2006 (kapitel 5 ”Hurtigere gennem uddannelserne”) og aftalen om udmøntning af globaliseringspuljen af 2. november 2006 (kapitel 5 ”Aftale om udmøntning af globaliseringspuljens midler til mindst halvdelen af alle unge skal have en videregående uddannelse”).

UBST har som opfølgning på globaliseringsstrategien og de to politiske aftaler udarbejdet tre lovforslag:

> Forslag til lov om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser. Lovforslaget er fremsat december 2006 og vedtaget af Folketinget den 22. marts 2007.

> Forslag til lov om ændring af universitetsloven (Varetagelse af opgaver for en minister, ankenævn for meritafgørelser, ph.d.-skoler m.v.). Lovforslaget er fremsat den 31. januar 2007.

> Lovforslag om ændring af universitetsloven (Vejledning af studerende og afleveringsfrist for specialer). Lovforslaget er fremsat den 14. marts 2007.

UBST har i 2006 godkendt 33 nye bachelor- og kandidatuddannelser på universiteterne, som kan søges med studiestart i september 2007 (12 bacheloruddannelser og 21 kandidatuddannelser). Herudover vil der være mulighed for at vælge mellem tre nye masteruddannelser. Godkendelse af uddannelser varetages fremover af Akkrediteringsrådet.

UBST har i 2006 gennemført en forenkling af taxametersystemet for tilskud til universitetsuddannelserne, som er indarbejdet på finanslov 2007. Forenklingen har ført til, at antallet af takster er reduceret til 3 takster.

UBST har i 2. halvår af 2006 arbejdet på en ny stillingsstruktur for det videnskabelige personale ved universiteterne. Den nye stillingsstruktur trådte i kraft 1. januar 2007, og afløste den tidligere stillingsstruktur fra 2004. Stillingsstrukturen er blandt andet udfærdiget for at imødekomme de særlige behov, som opstod i forbindelse med sammenlægning af universiteter og sektorforskningsinstitutioner. Universiteterne ønskede større frihed og fleksibilitet i forbindelse med ansættelse af videnskabeligt personale og en mere enkel og overskuelig stillingsstruktur. Disse forhold har udmøntet sig i en stillingsstruktur med 4 niveauer.

Derudover gennemførtes i 2006 en proces, hvor en række universiteter fusionerede, og sektorforskningsinstitutionerne integreres i universiteterne. Det betyder, at Danmark fra 1. januar 2007 får 3 store universiteter – Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Danmarks Tekniske Universitet - og 4 mellemstore universiteter – Aalborg Universitet, Syddansk Universitet, Roskilde Universitetscenter og Handelshøjskolen i København. IT-Universitet forbliver som hidtil Danmarks mindste universitet.

UBST har i samarbejde med Slots- og Ejendomsstyrelsen og Finansministeriet i 2006 gennemført en evaluering af huslejeordningen. Evalueringen konkluderede, at ordningen var god, idet den havde skabt fokus hos brugerne vedr. lokaleforbruget. Evalueringen resulterede i en række administrative justeringer, der bl.a. betyder, at gælden i UBST’s ejendomsportefølje fra 2007 reduceres til 80%, så det svarer til den typiske belåning på det private udlejningsmarked. Huslejeordningen er desuden på en række punkter tilpasset omkostningsreformen, således er bl.a. rentesatserne på bygge- og kassekreditten justeret, så den svarer til omkostningsreformen.

UBST har i 2006 i samarbejde med Københavns Universitet (KU) udarbejdet en omfattende investerings- og moderniseringsplan, der betyder, at universitetet fra 2013 samles i tre campusser. KUs arealforbrug kan reduceres med ca. 100.000 m2.

Blandt andet frigives der en række mindre uhensigtsmæssige lejemål i indre by, som kan sælges. Planen indebærer, at der afsættes omkring 400 mio. kr. til en omfattende modernisering af de resterende arealer, endvidere iværksættes 2. og 3.etape af udbygningen i Ørestaden. Restbevillingen herfor andrager 1.046 mio. kr. I forbindelse med implementeringen af planen blev der opnået en afklaring af de ”donerede” ejendomme. Disse værdier er ved Akt 147 16/5 2006 overført til universiteterne. Disse ejendomme er typisk private gaver, hvor donator har accepteret overdragelse til det selvejende universitet.

UBST har i 2006 bygget for 454,4 mio. kr. Nybyggerierne omfatter bl.a. færdiggørelse af et bioteknologisk forskningscenter ved Tagensvej på 23.000 m2 til brug for Københavns Universitet/BRIC og HS. Ombygning og nybygning til Danmarks Pædagogiske Universitet ca. 7.000 m2. Byggebranchen har været præget af et meget højt aktivitetsniveau. Det har betydet en ringe konkurrence i entreprenørleddet, hvilket har gjort det vanskeligt at gennemføre byggerier, hvis økonomiske rammer er fastlagt før højkonjunkturen. I august blev det f.eks opgivet at gennemføre projektet ” Musikkens Hus” i Ålborg, idet der i 2. udbudsrunde kun indkom et bud – der var uantageligt. Endvidere har der været stor mangel på arbejdskraft, hvilket har medført betydelige forsinkelser af byggerierne – således er byggeriet Alsion ved Sønderborg blevet forsinket mere end et halvt år.

I 2006 har UBST afhændet ca. 8.000 m2 fordelt på 2 ejendomme til en samlet værdi på 128 mio. kr. og jordarealer med ca. 162.000 m2 byggeret til en samlet værdi på 57,6 mio. kr.

UBST har fortsat i 2006 bidraget til digitaliseringen af den danske byggebranche gennem deltagelse i Det Digitale Byggeri. UBST har dels deltaget i råd og udvalg i regi af Det Digitale Byggeri og dels foretaget en række digitale afprøvninger, som har påvirket udformningen af bekendtgørelsen om krav til anvendelse af Informations - Kommunikations Teknologi i byggeriet. Endvidere er der gennemført forsøg med 3-D modeller i arkitektkonkurrencer m.v. Resultatet af de afprøvninger UBST har foretaget giver ikke et entydigt billede af muligheder og begrænsninger ved anvendelse af kravene fra Det Digitale Byggeri, men har givet UBST og branchen en række erfaringer, der kan bygges videre på, når bekendtgørelsen tages i anvendelse. Resultaterne har påvirket bekendtgørelsen direkte ved fx at lave en opsplitning i kravene til 3D-modeller - der er 3D-krav til konkurrencesituationen og 3D-krav til den efterfølgende fase. Resultaterne har også givet en række opmærksomhedspunkter for den fremtidige anvendelse, opbygning og kommunikation omkring 3D-modeller.

Pr. 1. januar 2007 overtog UBST – efter aftale mellem Undervisningsministeriet (UVM) og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (VTU) - desuden opgaven fra amterne med at administrere de tidligere amtskommunale uddannelsesbygninger. Der er indgået en aftale mellem VTU og UVM, hvor administrationen fastlægges, herunder er kompetenceforholdene beskrevet. UBST’s virksomhed er af teknisk/administrativ karakter, da UVM har det fulde politiske ansvar for opgavens løsning. I 2006 blev administrationen forberedt. Ved forhandlinger med amterne blev der virksomhedsoverført 22 medarbejdere, der havde arbejdet med området.

Der blev iværksat etablering af en organisation, rekrutteret medarbejdere og tilrettelagt administration i samarbejde med UVM. Herunder har UBST oprettet to lokale afdelinger i Middelfart og Århus, som skal varetage den daglige administration for de uddannelsesinstitutioner, som ligger vest for Storebælt og i det tidligere Vestsjællands Amt. UBST har forestået betydelige opgaver for Undervisningsministeriet, især bistand ved delingsforhandlinger, indsamling af dokumentationsmateriale og lejeforhandlinger.

Fusionen af de dele af VTU, der har varetaget opgaver vedr. universiteterne, med S-FoU blev gennemført pr. 1. maj 2006. På grund af problemer med indkøring i et fælles IT-system blev den fysiske flytning først iværksat i begyndelsen af september 2006. Udover omfattende arbejder med organisationsudvikling, etablering af værktøjer/procedurer, indretninger m.v., har den betydelige vækst i universitetssektoren samt opgaverne vedr. de amtslige institutioner betydet omfattende rekruttering af nye medarbejdere.

Forventninger til det kommende år

Implementering af velfærdsaftalen og Globaliseringsrådets anbefalinger vil beslaglægge store dele af UBST’s ressourcer i 2007. Her tænkes bl.a. på oprettelse af akkrediteringsinstitutionen, implementering af incitamenter til øget internationalisering for studerende og forskere samt indarbejdelse af en model til fordeling af forskningsmidler på baggrund af kvalitet.

Derudover udestår der en lang række praktiske opgaver med at indarbejde universiteternes nye Danmarkskort. Det er eksempelvis forudsat, at de bygninger som hidtil er anvendt af sektorforskningsinstitutionerne fra 2008 skal overgå til huslejeordningen. I forbindelse hermed er der virksomhedsoverført 3 medarbejdere fra Fødevareministeriet. Det må desuden forventes, at den forventede stigning i forskningsbevillinger vil betyde nye ønsker til nybyggerier fra universiteterne. Dertil kommer, at der fra universitetssektoren er en stigende forståelse for, at de fysiske rammer spiller en rolle ved tiltrækning af de bedste forskere og studerende. Der må fortsat forventes betydelige problemer med at gennemføre byggeri på det overophede byggemarked, ligesom det må forventes, at det markant høje udgiftsniveau har bidt sig fast.

Der forestår betydelige opgaver for UVM bl.a. overtagelse af en lang række igangværende byggerier, endvidere skal alle de overførte institutioner berigtiges evt. udskilles og vurderes. Der skal bl.a. foretages et syn af vedligeholdelsesstand og udmeldes nødvendige vedligeholdelsesmidler og iværksættes de nødvendige arbejder.

Endelig forestår en konsolidering af den nyetablerede organisation for UBST samt udvikling af IKT-systemer og iværksættelse af omfattende kompetenceaktiviteter for ca. 140 medarbejdere, hvoraf halvdelen er nyansatte.

Oversigt over hovedkonti

Årsrapporten omfatter § 19.11.05-19.11.08. Statsvirksomheden under UBST er for så vidt angår anlægsaktiver i huslejeordningen undtaget for omkostningsreformen, idet der ikke foretages årlige afskrivninger af bygninger, men i stedet foretages en ejendomsmæglergennemgang af porteføljens værdi hvert fjerde år.

Denne side er kapitel 1 af 9 til publikationen "Årsrapport 2006".


© Universitets- og Bygningsstyrelsen
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 2009. Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.