Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings logo. Klik for at komme til forsiden af vtu.dk.

Regnskab

3.1. Anvendt regnskabspraksis

Regnskabspraksis for Årsrapport 2008 er i overensstemmelse med de regler og principper, der fremgår af regnskabsbekendtgørelsen nr. 1693 om statens regnskabsvæsen af 19. december 2006 og ØAV.

Der er udarbejdet resultatopgørelser og balancer for følgende: § 19.11.05. Ejendomsadministration samt § 19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen, § 19.25.15. Ph.d.-stipendier i udlandet og § 19.27.09. Overdragelse af driftsaktiver.

Til tabeller og noter vedrørende § 19.11.05. Ejendomsadministration er der for balancen anvendt ”Navision SKS balance” bogføringskreds 29101, fordi delregnskab 6 i nummerstrukturen henviser til § 19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen. På delregnskabet er der kun regnskabstal på egenkapitalen.

3.2 Resultatopgørelsen

Tabel 4: Resultatopgørelse, § 19.11.05. Ejendomsadministration
mio. kr.  
2007
2008
B2009
Note  
  Ordinære driftsindtægter
  Indtægtsført bevilling
 
Bevilling
284,1
337,6
276,5
 
Indtægtsført bevilling i alt
284,1
337,6
276,5
 
Salg af varer og tjenesteydelser
-1.582,9
-1.872,0
-1.921,8
 
Ordinære driftsindtægter i alt
-1.298,8
-1.534,4
-1.645,3
 
Ordinære driftsomkostninger
  Forbrugsomkostninger
1 Husleje
0
0,6
0
  Forbrugsomkostninger i alt
0
0,6
0
  Personale omkostninger  
  Lønninger
0
0
0
  Pension
0
0
0
  Lønrefusion
0
0
0
2 Personale omkostninger i alt
0
0
0
  Andre ordinære driftsomkostninger
271,8
276,7
494,2
  Af- og nedskrivninger
0
10,1
0
  Ordinære driftsomkostninger i alt
271,8
287,4
494,2
         
  Resultat af ordinær drift
-1.027,0
-1.247,0
-1.151,1
  Andre driftsposter      
  Andre driftsindtægter
-116,0
-102,7
0
  Andre driftsomkostninger
45,3
33,5
50,3
  Resultat før finansielle indtægter
-1.097,7
-1.316,2
-1.100,8
  Finansielle poster      
  Finansielle indtægter
-30,1
-55,4
0
  Finansielle omkostninger
748,0
891,6
861,9
  Resultat før ekstraordinære poster
-379,8
-480,0
-238,9
  Ekstraordinære poster      
3 Ekstraordinære indtægter
-12,2
-138,8
0
4 Ekstraordinære omkostninger
0,9
5,9
0
  Årets resultat
-391,1
-612,9
-238,9
 
Tabel 5: Resultatdisponering, § 19.11.05. Ejendomsadministration
mio. kr.
2007
2008
Disponeret til overført overskud
-391,1
-612,9
 
Tabel 4: Resultatopgørelse, § 19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen, § 19.25.15. Ph.d.-stipendier i udlandet og § 19.27.09. Overdragelse af driftsaktiver
mio. kr.
2007
2008
B2009
Note  
Ordinære driftsindtægter
Indtægtsført bevilling
Bevilling
-318,5
-120,8
-64,1
Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger
-1,0
-0,9
0
Indtægtsført bevilling i alt
-319,5
-121,7
-64,1
Salg af varer og tjenesteydelser
-26,7
-25,6
-26,0
Ordinære driftsindtægter i alt
-346,2
-147,3
-90,1
 
Ordinære driftsomkostninger
Husleje
9,3
9,8
12,1
Forbrugsomkostninger i alt
9,3
9,8
12,1
Personaleomkostninger
0,0
0,0
88,9
Lønninger
67,6
74,7
Pension
10,8
11,3
Lønrefusion
-1,8
-1,8
Andre personaleomkostninger
0,2
-0,2
1 Personaleomkostninger i alt
76,8
84,0
88,9
2 Andre ordinære driftsomkostninger
31,2
28,4
26,9
3 Af- og nedskrivninger
2,2
1,9
2,3
  Ordinære driftsomkostninger i alt
119,5
124,1
130,2
         
  Resultat af ordinær drift
-226,7
-23,2
40,1
  Andre driftsposter      
  Andre driftsindtægter
-40,2
-38,6
-50,3
  Andre driftsomkostninger
1,8
0,0
9,4
  Resultat før finansielle indtægter
-265,1
-61,7
-0,8
         
  Finansielle poster      
  Finansielle indtægter
-0,7
-0,5
  Finansielle omkostninger
0,4
0,6
0,8
  Resultat før ekstraordinære poster
-265,4
-61,7
0,0
         
  Ekstraordinære poster      
4 Ekstraordinære indtægter
-0,4
-1,3
  Ekstraordinære omkostninger
323,1
0,0
  Årets resultat
57,3
-63,0
0,0
 
Tabel 5: Resultatdisponering, § 19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen, § 19.25.15. Ph.d.-stipendier i udlandet og § 19.27.09. Overdragelse af driftsaktiver
mio. kr.
2007
2008
Disponeret til overført overskud  
57,3
-63,0

3.3 Balancen

Tabel 6: Balancen, § 19.11.05. Ejendomsadministration
Aktiver (mio. kr.)
2007
2008
Passiver (mio. kr.)
2007
2008
Note Note
  Anlægsaktiver   Egenkapital
5 Immaterielle anlægsaktiver   Opskrivninger
26,7
23,0
  Erhvervede koncessioner m.v.
474,8
474,8
  Overført overskud
391,1
612,9
  Immaterielle anlægsaktiver i alt
474,8
474,8
  Egenkapital
3.723,5
4.562,0
6 Materielle anlægsaktiver
8 Egenkapital i alt
4.141,3
5.197,9
  Grunde, arealer og bygninger
17.630,1
21.754,9
 
  Igangværende arbejder for fremmed regning
1.442,5
139,5
9 Hensatte forpligtelser
330,2
305,8
  Materielle anlægsaktiver i alt
19.072,6
21.894,4
10 FF4 Langfristet gæld
13.687,9
17.784,1
  11 FF6 Bygge og IT-kredit
162,3
129,1
  Anlægsaktiver i alt
19.547,4
22.369,2
12 Donationer
87,1
40,0
  13 Prioritetsgæld
55,8
54,7
  Omsætningsaktiver   Anden langfristet gæld
0,7
0,7
7 Tilgodehavender
21,3
308,5
  Langfristet gæld i alt
13.993,8
18.008,6
  Likvide beholdninger 14 Leverandører af varer og tjenesteydelser
160,9
15,7
  FF7 finansieringskonto
831,0
866,1
15 Anden kortfristet gæld
1.990,0
15,8
  Andre likvider
216,5
0,0
  Igangværende arbejder for fremmede regning, forpligtelser
0,0
0,0
  Likvide beholdninger i alt
1.047,5
866,1
  Kortfristet gæld i alt
2.150,9
31,5
  Omsætningsaktiver i alt
1.068,8
1.174,6
  Gæld i alt
16.144,7
18.040,1
  Aktiver i alt
20.616,2
23.543,8
  Passiver i alt
20.616,2
23.543,8
 
Tabel 6: Balancen, § 19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen, § 19.25.15. Ph.d.-stipendier i udlandet og § 19.27.09. Overdragelse af driftsaktiver
  Aktiver (mio. kr.)
2007
2008
Passiver (mio. kr.)
2007
2008
Note  
Note
  Anlægsaktiver
  Egenkapital
  Immaterielle anlægsaktiver
  Startkapital
2,7
2,7
  Færdiggjorte udviklingsprojekter
4,7
4,0
  Overført overskud
-56,6
7,4
  Udviklingsprojekter under opførelse
0,1
0
  Egenkapital i alt
-53,9
10,1
5 Immaterielle anlægsaktiver i alt
4,8
4,0
 
  Materielle anlægsaktiver
8 Hensatte forpligtelser
0,9
0,7
  Inventar og IT-udstyr
1,5
1,5
 
6 Materielle anlægsaktiver i alt
1,5
1,5
 
  Finansielle anlægsaktiver
  Langfristede gældsposter
  Statsforskrivning
2,7
2,7
  FF4 Langfristet gæld
5,7
5,3
  Finansielle anlægsaktiver i alt
2,7
2,7
  FF6 Bygge og IT-kredit
0,0
0,0
  Anlægsaktiver i alt
9,0
8,2
  Langfristet gæld i alt
5,7
5,3
    Kortfristede gældsposter
  Omsætningsaktiver
  Leverandører af varer og tjenesteydelser
9,3
9,0
7 Tilgodehavender
-50,5
10,4
  Anden kortfristet gæld
7,3
6,7
  Likvide beholdninger
  Skyldige feriepenge
10,6
10,9
  FF5 Uforrentet konto
4,4
16,8
  Igangværende arbejder for fremmede
7,2
0,0
  FF7 Finansieringskonto
25,0
7,3
  Reserveret bevilling
0,8
0,0
  Likvide beholdninger i alt
29,4
24,1
  Kortfristet gæld i alt
35,2
26,6
  Omsætningsaktiver i alt
-21,1
34,5
  Gæld i alt
40,9
31,9
  Aktiver i alt
-12,1
42,7
  Passiver i alt
-12,1
42,7
   

3.4 Egenkapitalforklaring

Tabel 7: Egenkapitalforklaring, § 19.11.05. Ejendomsadministration
mio. kr.
2007
2008
Egenkapital primo 2007
-22,7
368,4
Startkapital primo
0
0
Ændringer i startkapital
0
0
Startkapital ultimo
0
0
Overført overskud primo
0,0
386,4
Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse
0,0
0,0
Reguleret egenkapital
Regulering af det overførte overskud
Overført fra årets resultat
391,1
612,9
Bortfald af årets resultat
0
-138,4
Overført overskud ultimo
391,1
474,5
Egenkapital ultimo 2007
368,4
842,9

Jævnfør de særlige bevillingsbestemmelser er § 19.11.05. Ejendomsadministration ikke omfattet af omkostningsbevillinger og administreres efter den statslige huslejeordnings regelsæt, hvor der gøres brug af dele af omkostningsbevillingens funktionalitet.

Egenkapital primo 2007 på -22,7 mio. kr. er videreførselsbeløb fra § 19.11.06. Ejendomsadministration, som i forbindelse med omlægning til den nye likviditetsordning, blev overført. Beløbet består dels af -10,5 mio. kr., som er en manglende låntagning i 2006 (er beskrevet i årsrapporten 2007), dels af -12,2 mio. kr. der vedrører medfinansiering fra institutioner som blev udlignet i 2007 regnskabet. Der vil i 2009 blive taget stilling til mulige justeringer således, at egenkapitalen ultimo på bevillingsafregningen svarer til regnskabet.

Tabel 7: Egenkapitalforklaring, § 19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen, § 19.25.15. Ph.d.-stipendier i udlandet og § 19.27.09. Overdragelse af driftsaktiver
mio. kr.
2007
2008
Egenkapital primo 2008
9,9
-52,9
Startkapital primo
2,7
2,7
Ændringer i startkapital
0,0
0,0
Startkapital ultimo
2,7
2,7
Overført overskud primo
7,2
-55,6
Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse
0,0
0,0
Regulering af det overførte overskud
Overført fra årets resultat
-57,3
63,0
Bortfald af årets resultat
-5,5
0,0
Overført overskud ultimo
-55,6
7,4
Egenkapital ultimo 2008
-52,9
10,1

I årsrapporten for 2007 blev der anvendt regnskabsdata til opgørelse af egenkapitalforklaringen. Tallene for 2007 er korrigeret, så der er overensstemmelse med bevillingsafregningen for 2007. I balancen 2007 er tallet opgjort til -53,9 mio. kr. og -52,9 mio. kr. på bevillingsafregningen. Forskellen på 1,0 mio. kr. skyldes, at der på bevillingsafregningen blev korrigeret 0,8 mio. kr. vedrørende Byggesektionen, som blev overført fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Beløbet blev posteret i 2008 regnskabet. Endvidere er der i regnskabet for 2008 korrigeret 0,2 mio. kr. vedrørende en fejlpostering. I forbindelse med åbningsbalancen for 2007 blev likviditet overført i hele tusinder, hvilket gav en mindre uoverensstemmelse forhold til bevillingsafregningen. Bevillingsafregningen er korrigeret i henhold til Økonomistyrelsens vejledning. Egenkapitalen i regnskabet 2008 stemmer med bevillingsafregningerne.

3.5 Opfølgning på likviditetsordningen hen over året

§ 19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen

Der er en forskel mellem FF4 kontoen og anlægsaktiverne på 0,2 mio. kr. Det skyldes, at der i supplementsperioden er posteret afskrivninger og omkostninger i forbindelse med anskaffelse af IT-udstyr. Beløbet er reguleret på FF4 i februar måned 2009. I 2007 blev åbningsbalancen korrigeret med 5,5 mio. kr. vedrørende feriepengeforpligtigelse. I forbindelse med opgørelsen af FF5 kontoen ultimo 2007 blev korrektionen ikke medtaget. FF5 kontoen blev senere reguleret med 5,5 mio. kr. Lånerammen har på grund af dette i flere tilfælde været overskredet.

3.6 Opfølgning på lønsumsloft

Tabel 8: Opgørelse af lønsumsforbrug, § 19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen og § 19.25.15. Ph.d.-stipendier i udlandet
mio. kr.
Akkumuleret opsparing ultimo 2006
Ultimo 2007
Ultimo 2008
Lønsumsloft
41,9
45,9
Lønforbrug*
41,3
40,3
Difference
1,8
0,6
5,6

* Ved opgørelsen af lønforbrug ultimo 2007 er der korrigeret for en nedskrivning af feriepenge vedrørende 2006 og en postering vedrørende feriepengeregulering, som blev bogført på et forkert delregnskab i 2007. I alt + 5,2 mio. kr.

3.7 Bevillingsregnskabet

Tabel 9: Bevillingsregnskab, § 19.11.05. Ejendomsadministration
mio. kr.
Regnskab 2007
Budget 2008
Regnskab 2008
Difference
Budget 2009
Nettoudgiftsbevilling
284,1
337,6
337,6
0
276,5
Nettoforbrug af reservation
0
0
0
0
0
Indtægter
-1.741,3
-1.865,1
-2.168,8
-303,7
-1.921,8
Udgifter
1.066,1
1.285,2
1.218,3
-66,9
1.406,4
Årets resultat
-391,1
- 242,3
-612,9
-370,6
-238,9

Der henvises til pkt. 1.3.1 Årets økonomiske resultater for § 19.11.05. Ejendomsadministration.

Tabel 9: Bevillingsregnskab, § 19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen, § 19.25.15. Ph.d.-stipendier i udlandet og § 19.27.09. Overdragelse af driftsaktiver
mio. kr.
Regnskab 2007
Budget 2008
Regnskab 2008
Difference
Budget 2009
Nettoudgiftsbevilling
-318,5
-120,8
-120,8
0
-64,1
Nettoforbrug af reservation
-1,0
0,0
-0,9
-0,9
0,0
Indtægter
-68,1
-76,7
-66,1
10,6
-76,3
Udgifter
444,9
197,5
124,8
-72,7
140,4
Årets resultat
57,3
0,0
- 63,0
-63,0
0,0

Der henvises til pkt. 1.3.2 Årets økonomiske resultat for § 19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen, § 19.25.15. Ph.d.-stipendier i udlandet og § 19.27.09. Overdragelse af driftsaktiver.

Denne side er kapitel 3 af 5 til publikationen "Årsrapport 2008".

© Universitets- og Bygningsstyrelsen Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 2009. Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.