Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings logo. Klik for at komme til forsiden af vtu.dk.

Påtegning

Universitets- og Bygningsstyrelsens årsrapport for 2008 er aflagt i henhold til Bekendtgørelse nr. 1693 om statens regnskabsvæsen af 19. december 2006. Påtegningen er i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsens § 39, stk. 4.

Årsrapporten omfatter:

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Universitets- og Bygningsstyrelsen CVR 20 90 58 08 er ansvarlig for:

Årsrapporten dækker de regnskabsmæssige forklaringer for

§ 19.11.05. Ejendomsadministration

§ 19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen

§ 19.11.08. Bygherreforpligtelser

§ 19.22.01.- § 19.22.49. Universiteter

§ 19.27.01.- § 19.27.07. Universiteter/sektorforskningsinstitutioner

§ 19.27.09. Overdragelse af driftsaktiver

§ 19.25.01. Forskellige tilskud

§ 19.25.05. Fælles bevillinger

§ 19.25.07. Det europæiske Universitetsinstitut

§ 19.25.13. Internationalt samarbejde

§ 19.25.14. Denmark’s International Study Program

§ 19.25.15. Ph.d.-stipendier i udlandet

som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for finansåret 2008.

Påtegning:

Det tilkendegives hermed:

1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende,
2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og
3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten.
   
København, den 8. marts 2009 København, den 25. marts 2009
   
Universitets- og Bygningsstyrelsen Jens Peter Jacobsens underskrift. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Niels R. Korsbys underskrift.

Denne side er kapitel 4 af 5 til publikationen "Årsrapport 2008".

© Universitets- og Bygningsstyrelsen Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 2009. Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.