Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings logo. Klik for at komme til forsiden af vtu.dk.

Bilag til årsrapporten

5.1 Noter til resultatopgørelsen og balancen

5.1.1. Noter til resultatopgørelse

§ 19.11.05. Ejendomsadministration

Note 1: Forbrugsomkostninger

Det budgetterede beløb var på finansloven i 2008 opført på konto 16. Husleje. De faktiske omkostninger vedrører vedligeholdelse og bogføres i regnskabet på konto 22. Andre ordinære driftsomkostninger. Posterne er på finansloven for finansåret 2009 flyttet til denne konto.

Note 2: Personaleomkostninger

Der er ingen personaleomkostninger. Alle administrationsopgaver udføres under § 19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen som indtægtsdækket virksomhed.

Note 3: Ekstraordinære indtægter

Af de ekstraordinære indtægter på 138,8 mio. kr. vedrører 138,4 mio. kr. en hensættelse til betaling af et statslån i forbindelse med køb af Fuglsangs Allé 4 i Århus. Beløbet bortfalder på bevillingsafregningen. Endvidere vedrører 0,4 mio. kr. en modtaget betaling for en arkitektkonkurrence, som ved en fejl var udgiftsført i regnskabet.

Note 4: Ekstraordinære omkostninger

På tillægsbevillingsloven 2008 blev der overført 4,1 mio. kr. til § 19.11.08. Bygherreforpligtelser vedrørende salg af RUIB til afregning af resultatkrav (jf. § 19.11.08. Bygherreforpligtelser i årsrapport 2007). Kontoen blev anvendt, fordi det var en ekstraordinær omkostning. Der er således ikke et mindreforbrug på kontoen.

    Beløbet 5,9 mio. kr. vedrører 3,7 mio. kr. renter af 12-delsrater for 2007, som først blev betalt i 2008 (jf. årsrapport 2007 pkt. 1.3.1. Årets økonomiske resultat). Endvidere er der en renteregulering på 2,2 mio. kr. vedrørende forhøjelse af udlån.

5.1.2. Noter til resultatopgørelsen

19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen, § 19.25.15. Ph.d.-stipendier i udlandet og § 19.27.09. Overdragelse af driftsaktiver

Note 1: Udvikling i årsværk
 
2004
2005
2006
2007
2008
B2009
Antal årsværk
60
56
95
155
159
173
Tilgang af medarbejdere
2
8
29
72
39
40
Afgang af medarbejdere
3
8
21
32
44
38

Stigningen fra 2005 til 2006 skyldes en organisationsændring pr. 1. maj 2006, hvor der blev overført medarbejdere til UBST fra departementet i Videnskabsministeriet. Stigningen fra 2006 til 2007 skyldes bl.a., at der fra 1. januar 2007 udføres indtægtsdækket virksomhed for Undervisningsministeriet.

På § 19.11.07.10. Almindelig virksomhed er der et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. Det skyldes en større personaleafgang og dermed færre nyansættelser end budgetteret.

På § 19.11.07.40. Driftsprogram vedrørende bygningsvedligeholdelsesarbejder er der et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Det skyldes en ledig stilling samt regulering af feriepenge og merarbejde, der i 2007 burde være konteret på § 19.11.07.90 Indtægtsdækket virksomhed. (Jf. årsrapport 2007)

Note 2: Andre ordinære driftsomkostninger

Merforbruget 5,6 mio. kr. på konto 22. Andre ordinære driftsomkostninger skyldes hovedsageligt, at omkostninger til Koncern IT er bogført på denne konto, men budgetteret på 43. Intern statslig overførsel.

Note 3: Af- og nedskrivninger

Beløbet 1,9 mio. kr. vedrører afskrivninger. Der er ikke foretaget nedskrivninger i 2008.

Note 4: Ekstraordinære indtægter

Af de ekstraordinære indtægter på 1,3 mio. kr. vedrører 0,7 mio. kr. § 19.27.09. Overdragelse af driftsaktiver, som er bogført på 46.54. Engangstilskud og vedrører slutafregning i forbindelsen med sektorforskningsinstitutionernes fusionering med universiteterne samt 0,6 mio. kr., som vedrører refusion af en regning betalt i 2007.

5.1.3. Noter til balancen

§ 19.11.05. Ejendomsadministration

Note 5: Immaterielle anlægsaktiver
mio. kr.
Erhvervede koncessioner,patenter licenser mv.
Kostpris
474,8
Primokorrektioner og flytning mellem bogføringskredse
0,0
Tilgang
0,0
Afgang
0,0
Kostpris pr. 31.12.2008
474,8
Akkumulerede afskrivninger
0
Akkumulerede opskrivninger
0
Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31.12.2008
0
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2008
474,8
Der foretages ikke afskrivninger, er underlagt SEA ordningens særlige regler  
 
Note 6: Materielle anlægsaktiver
mio. kr.
Grunde, arealer og bygninger
Kostpris
17.690,7
Primokorrektioner
-14,3
Tilgang
4.193,7
Afgang
-40,6
Kostpris pr. 31.12.2008
21.829,5
Akkumulerede opskrivninger
16,6
Akkumulerede nedskrivninger
-91,2
Akkumulerede op- og nedskrivninger pr. 31.12.2008
-74,6
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2008 *
21.754,9
Årets opskrivninger
-3,6
Årets nedskrivninger
-10,4
Årets af- og nedskrivninger
-14,0
Der foretages ikke afskrivninger er underlagt SEA ordningens særlige regler
 
* I den regnskabsmæssige værdi pr. 31.12. 2008 på 21.754,9 mio. kr. indgår 40,0 mio. kr. donationer samt 99,7 mio. kr. medfinansiering fra institutionerne. Disse beløb er ikke lånefinansieret.
 
mio. kr.
Igangværende arbejder for fremmed regning
Primo saldo pr. 1. januar 2008
1.442,5
Tilgang
188,8
Medfinansiering
-22,7
Nedskrivninger
-54,0
Overført til færdige materielle anlægsaktiver
-1.415,1
Kostpris pr. 31.12.2008
139,5

Note 7: Tilgodehavender

Ændringen fra 21,3 mio. kr. i 2007 til 308,5 mio. kr. i 2008 vedrører hovedsagelig huslejeopkrævning for de tidligere sektorforskningsinstitutioner.

Note 8: Egenkapital

Jf. de særlige bevillingsbestemmelser til § 19.11.05. Ejendomsadministration kan et positivt resultat anvendes til nedbringelse af langfristet gæld. I 2009 vil der derfor blive foretaget et ekstraordinært afdrag på ejendomsvirksomhedens langfristede gæld.

Note 9: Hensatte forpligtelser

Der er i alt hensat 305,8 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse til universiteterne.

Note 10: FF4 Langfristet gæld
mio. kr.
Afstemning af gæld/anlægsaktiver
Gæld FF4
Indestående pr. 31.12. 2008
-17.784,1
Køb/salg bogført i 2009
-2,5
Renter er flyttet til FF7 i 2009
133,8
Funktionel forældelse flyttet til FF7 i 2009
10,1
I gangværende arbejder flyttet i 2009
18,1
I alt
-17.624,6
 
Anlægsaktiver
Anlægsaktiver med 80 % belåning
14.038,3
Anlægsaktiver med 100 % belåning
1.469,5
Sektorforskningsinstitutioner 80 % belåning
2.116,8
I alt
17.624,6

I forbindelse med overgang til ny likviditetsordning pr. 1. januar 2007 blev anlægsaktiverne belånt med 80 %. Anlægsaktiver der er ibrugtaget efter den 1. januar 2007, bliver belånt med 100 %.

I forbindelse med den gennemførte reform af universitets- og sektorforskningsområde blev en række sektorforskningsinstitutioner sammenlagt med universiteterne. Ejendomme som benyttes af de tidligere sektorforskningsinstitutioner blev overført til huslejeordningen og belånt med 80 %, jf. Akt 166 12/6 20.

Note 11: FF6 Bygge og IT-kredit
mio. kr.
Afstemning af gæld/igangværende arbejder
Gæld
Indestående pr. 31.12. 2008
-129,1
I alt
-129,1
 
Igangværende arbejder
Igangværende arbejder
139,5
Tilgodehavende/korrektioner vedrørende moms
7,7
Igangværende arbejder flyttet til FF4 i 2009
-18,1
I alt
129,1

Note 12: Donationer

Udredningsarbejdet vedrørende klarlægning af hvilke donationer og medfinansiering med tilhørende aktiver, der tilhører Universitets- og Bygningsstyrelsen, er afsluttet. Der er sendt brev til de berørte universiteter, hvori de anmodes om at aktivere de pågældende aktiver. De 40,0 mio. kr. vedrører en donation fra HS.

Note 13: Prioritetsgæld

Beløbet 54,7 mio. kr. vedrører 2 kreditforeningslån vedrørende Fuglesangs Allé 4, Århus, der begge forfalder den 31.12. 2035.

Note 14: Leverandører af varer og tjenesteydelser

Ændringen fra 160,8 mio. kr. i 2007 til 15,7 mio. kr. i 2008 skyldes hovedsageligt, at der i supplementsperioden 2007 blev posteret et skyldigt beløb på 138,4 mio. kr. vedrørende indfrielse af et lån til Økonomistyrelsen. Beløbet blev betalt i januar 2008.

Note 15: Anden kortfristet gæld

Ændringen fra 1.990,0 mio. kr. i 2007 til 15,8 mio. kr. i 2008 skyldes posteringer i supplementsperioden 2007. Betalingen er derfor foretaget i 2008. Posteringerne vedrører regulering af hovedlånet (1.635,3 mio. kr.), renteregulering (58,2 mio. kr.) og 12-delsrater (på 284,1 mio. kr.) som ikke var hævet.

5.1.4. Noter til balancen

§ 19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen, § 19.25.15. Ph.d.-stipendier i udlandet og § 19.27.09. Overdragelse af driftsaktiver

Note 5: Immaterielle anlægsaktiver
mio. kr.
Færdiggjorte udviklingsprojekter
Kostpris
9,9
Primokorrektioner og flytning mellem bogføringskredse
0,0
Tilgang
0,2
Afgang
0,0
Kostpris pr. 31.12.2008
10,1
Akkumulerede afskrivninger
-5,7
Akkumulerede nedskrivninger
-0,4
Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31.12.2008
-6,1
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2008
4,0
Årets afskrivninger
-1,0
Årets nedskrivninger
0,0
Årets af- og nedskrivninger
-1,0
Afskrivningsperiode/år
8
 
mio. kr.
Udviklingsprojekter under udførelse
Primo saldo pr. 1. januar 2008
0,1
Tilgang
0
Nedskrivninger
0
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter
0,1
 
 
Note 6: Materielle anlægsaktiver
mio. kr.
Inventar og IT-udstyr
Kostpris
2,8
Primokorrektioner og flytning mellem bogføringskredse
0,0
Tilgang
0,9
Afgang
Kostpris pr. 31.12.2008
3,7
Akkumulerede afskrivninger
-1,8
Akkumulerede nedskrivninger
-0,4
Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31.12.2008
-2,2
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2008
1,5
Årets afskrivninger
-0,9
Årets nedskrivninger
0,0
Årets af- og nedskrivninger
-0,9
Afskrivningsperiode/år
3

Note 7: Tilgodehavender

I 2007 blev gæld vedrørende § 19.27.09. Overdragelse af driftsaktiver på -317,2 mio. kr. posteret på konto 61.74 mellemregning stat/selvejende institutioner. Likviditetstildelingen vedrørende bevillingen på 260,0 mio. kr. kunne ikke, på grund af tidnød, indgå i banken og blev derfor posteret på konto 61.30 Andre tilgodehavender. Nettoposteringen vedrørende § 19.27.09. Overdragelse af driftsaktiver i 2007 var på -57,3 mio. kr. Reguleres ultimo saldoen for ovennævnte posteringer bliver saldoen 8,6 mio. kr. For 2008 indgår et tilgodehavende på 2,5 mio. kr. vedrørende for meget indbetalt moms til SKAT. I forbindelse med en efterregulering blev der ikke taget højde for de tidligere indbetalte beløb.

Note 8: Hensatte forpligtelser

Hensættelsen på 0,7 mio. kr. vedrører hensættelser vedrørende åremålsansættelser.

5.2 Årets resultatopfyldelse

I UBST’s resultatkontrakt for 2008, indgået mellem UBST og Videnskabsministeriets departement, er der i alt opstillet 23 resultatkrav fordelt på fire hovedindsatsområder samt et internt punkt om økonomistyring. Heraf har UBST opfyldt 18 mål, delvist opfyldt tre og ikke opfyldt et mål. Et enkelt mål er udgået af den samlede opgørelse.

Den samlede målopfyldelse i 2008 er på 88,6 %, hvilket vurderes som tilfredsstillende.

UBST’s vurdering af opfyldelsen af resultatkontrakt 2008:

Nr. Målepunkt Status Opfyldt/
delvist opfyldt/
ikke opfyldt
Resultatkrav A: Styrke internationalisering inden for UBST’s virkefelt (vægt 5 point)
A.1 Fleksibilitet i friplads- og stipendieordningen Universiteterne har ved flere lejligheder fremført, at de ønsker en mere fleksibel friplads- og stipendieordning, hvilket ministeren også har opnået tilslutning til i universitetsforligskredsen. På den baggrund gennemføres i 2008 en analyse af mulighederne for at smidiggøre ordningen. Analysens konklusioner udmøntes ved en ændring af universitetsloven, som fremsættes i december 2008. Den planlagt analyse er gennemført, og den 22. december 2008 sendte Universitets- og Bygningsstyrelsen udkast til forslag til ændring af universitetsloven og lov om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser i høring. Forslaget skal gøre den eksisterende friplads- og stipendieordning mere fleksibel. Opfyldt
A.2 Afdækning af barrierer for udenlandske gæsteforskeres og studerendes ophold i Danmark I 2008 gennemføres en analyse, der skal afdække de juridiske - herunder hjemmelsmæssige - økonomiske og bygningsmæssige barrierer for udenlandske gæsteforskeres og studerendes muligheder for en midlertidig bolig i Danmark. Analysen skal bl.a. belyse eksisterende barrierer for etablering af flere gæsteboliger, kollegier, afholdelse af flytteomkostninger mv. Analysen skal ledsages af forslag til initiativer, der kan fjerne barriererne. Analysen færdiggøres inden udgangen af 4. kvartal 2008. Afsættet for initiativet er Projekt Campus, der omhandler muligheder for fremtidens campusområder. Der er i 2008 udarbejdet en analyse på området, som vil være udgangspunktet for at ministeren kan gennemføre justeringer af hjemmelsgrundlaget, såfremt Finansministeriets tilslutning kan opnås. Rapporten vedr. gæsteforskeres og studerendes muligheder for midlertidige kollegier og gæsteboliger mv. er færdiggjort og sendt til UBST’s direktion december 2008. Resultatkravet vurderes som principielt ikke opfyldt, da rapporten ikke er forelagt for Videnskabsministeriets departement inden udgangen af 2008. Ikke opfyldt
A.3 Fysiske rammer for uddannelse og forskning i Norden Med udgangspunkt i klimamæssige, kulturelle og kommercielle lighedspunkter skal der etableres et nordisk samarbejde om udvikling af fysiske rammer for uddannelse og forskning. Med henblik på at afdække mulighederne for et større samarbejde, gennemføres og afrapporteres i efteråret 2008 en benchmarking af lokaleleverancer til uddannelses- og forskningsformål i Norden. UBST har i 2008 etableret et nordisk samarbejde med sine søsterorganisationer i Sverige, Norge og Finland om fysiske lokaleleverancer til uddannelses- og forskningsformål. I oktober 2008 er der udarbejdet rapport vedrørende muligheden for at lave en benchmarking på området. Opfyldt
A.4 Udredning af rammer for Erasmus Mundus uddannelsen UBST vil i 2008 arbejde på at skabe klarhed over de studerendes optagelsesmæssige status i Erasmus Mundus programmet. Der er nedsat en arbejdsgruppe – med deltagelse af universiteterne – der skal komme med forslag til, hvordan det sikres, at universiteterne fortsat kan samarbejde internationalt - uden at give køb på princippet om gratis uddannelse i Danmark. Gruppens arbejde skal foreligge inden sommerferien. Der har i 2008 været nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af universiteterne og Danske Studerendes Fællesråd. Gruppens formål har været at overveje fremtidige rammer for danske universiteters deltagelse i Erasmus Mundus programmet. Gruppen har afsluttet sit arbejde, og arbejdsgruppens rapport er afleveret til Ministeren. Efter aftale med Departementet blev fristen for aflevering af rapporten rykket frem, og rapporten dermed afleveret rettidigt i august 2008. Opfyldt
Resultatkrav B: Styrke grundlaget for kvalitet og relevans på universiteterne (vægt 5 point)
B.1 Fordeling af basismidler efter resultater Basismidler til universiteterne skal fremover fordeles efter resultater. UBST har på den baggrund udarbejdet en indikatorbaseret model. Der gennemføres en dialogbaseret kvalitetssikring af modellen med universiteterne. En proces der skal afsluttes i første halvår 2008. Implementering af modellen skal påbegyndes i 2008 med virkning fra FL09 (udmøntes på FL09 november 2008). Samtidig forberedes den videre implementering af modellen med virkning fra FL10. FI inddrages i arbejdet med indikatorer vedrørende forskning og videnspredning. Den indikatorbaserede model for fordeling af basismidler er udarbejdet i overensstemmelse med kontrakten og i dialog med universiteterne. Implementering af modellen skulle være påbegyndt i 2008 med virkning fra FL09, men i forbindelse med de politiske forhandlinger om modellen i juni 2008 blev det klart, at der ikke kunne opnås enighed om at indføre modellen i 2009 for herefter, som forudsat, at justere den i 2010 i overensstemmelse med bibliometriindikatoren. På den baggrund besluttede regeringen at udskyde modellens implementering, til der kan foreligge en endelig version til brug for FL10. Efter aftale med departementet er dette resultatkrav derfor udgået af den samlede opgørelse. Udgået
 
Nr. Målepunkt Status Opfyldt/
delvist opfyldt/
ikke opfyldt
B.2 Fokus på videnopbygning og benchmarking For at sikre de bedst mulige forudsætninger og statistiske grundlag for at træffe beslutninger og igangsætte initiativer på universitetsområdet vil UBST i 2008 have fokus på videnopbygning og benchmarking. UBST vil derfor i 2008 offentliggøre et indikatorberedskab på universitetsområdet, der via troværdige, aktuelle og accepterede data kan bruges til benchmarking over tid og på tværs af institutioner. På denne måde sikres det nødvendige videngrundlag for at udforme målrettede initiativer, der kan bidrage til at realisere målet om universiteter i verdensklasse. UBST har i 2008 haft fokus på at udbygge det eksisterende talberedskab med henblik på benchmarking universiteter og uddannelser imellem. Med udgangspunkt i UBST’s årlige publikation ”Universitetsuddannelser i tal” har første skridt i 2008 været, at universitetsopdele flere af tallene for på denne måde at muliggøre benchmarking. ”Universitetsuddannelser i tal” er offentliggjort på UBST’s hjemmeside december 2008. Opfyldt
B.3 Udvikling af eliteuddannelser UBST har som mål at understøtte, at universiteterne udbyder uddannelser af høj kvalitet og relevans. I 2008 vil et særligt fokusområde være udvikling af eliteuddannelser. I foråret 2008 iværksættes derfor en udbuds- og udvælgelsesproces med henblik på, at der kan udbydes en række eliteuddannelser fra 1. september i henholdsvis 2008 og 2009. Der er i 2008 gennemført en første udbudsrunde, hvor universiteterne har haft mulighed for at stille forslag til eliteuddannelser. I første runde modtog UBST 57 ansøgninger fra universiteterne, og 12 uddannelser og forløb blev officielt tildelt elitestatus af ministeren. Det har derfor været muligt at udbyde en række eliteuddannelser fra september 2008. Der er desuden d. 4. november annonceret en anden udbudsrunde med ansøgningsfrist d. 13. februar 2009. Opfyldt
B.4 Bedre studiemiljø (campus-projekt) Projekt Campus afrapporteres i en statusrapport forår 2008. I rapporten skal der indgå en række anbefalinger til UBST’s fremtidige arbejde med planlægning af campus og studiemiljø. Uddrag og konklusioner fra alle projektets undersøgelser skal udkomme i inspirationsbogform efterår 2008 Projekt Campus omhandler muligheder for fremtidens campusområder. For at sikre en anvendelsen af ”Projekt Campus” har det i 2008 været hensigten, at konklusionerne fra projektets rapportering skal udgives i bogform som inspiration til universiteterne. Bogen ventes at udkomme i starten af 2009. Den oprindelige udgivelsesdato (efterår 2008) blev ændret undervejs i processen, idet det blev vurderet, at det var væsentligt at få indarbejdet laboratorieanalysens konklusioner i publikationen. Delvist opfyldt
B.5 Undersøgelse af laboratoriestandarder Der gennemføres en undersøgelse af laboratoriestandarder ved danske universiteter, og der udarbejdes et idékatalog til forbedringer. Rapportering sker i to rapporter, der forventes afgivet i henholdsvis efteråret 2008 og foråret 2009. I 2008 har UBST undersøgt laboratoriestandarden på landets universiteter. Målet har været, at kortlægge nuværende standarder for laboratorier samt at give et bud på en fremtidssikring indenfor området. Gennemførelsen af laboratorieundersøgelsen har omfattet indhentelse af et større materiale fra universiteterne, og processen har i den henseende vist sig mere arbejdskrævende end forventet. Første rapportering på undersøgelsen lå klar i december 2008. Rapporten er sendt i høring hos universiteterne i januar 2009. Anden og sidste rapportering på laboratorieundersøgelsen ligger i foråret 2009. Delvist opfyldt
B.6 Opfølgning på Rigsrevisionsundersøgelse UBST udarbejder en opfølgning på Rigsrevisionens udtalelse vedr. ”undersøgelse af universiteternes kvalitetssikring og – udvikling på uddannelsesområdet”. Papiret skal foreligge ultimo august 2008. Ud fra en vurdering af at denne opfølgning krævede et mere dybdegående arbejde end først antaget, nedsatte styrelsen i foråret 2008 et udvalg i samarbejde med universiteterne. Endelig afrapportering vedrørende Rigsrevisionens undersøgelse forventes afgivet i april 2009. Delvist opfyldt
B.7 Rammer for en supplerende læreruddannelse Regeringens koordinationsudvalg har nedsat en arbejdsgruppe med det formål at udfolde rammerne for supplerende læreruddannelser, herunder forskningsbaseret uddannelse, med henblik på akkreditering. Arbejdsgruppen består af UBST, UVM og FM. Gruppens redegørelse skal foreligge senest den d. 1. juni 2008. Gruppens rapport blev sendt til ministeren d. 1. juni 2008. I august blev rapporten drøftet i Folkeskoleforligskredsen. Der kunne dog ikke opnås politisk flertal for regeringens forslag. Opfyldt
 
Nr. Målepunkt Status Opfyldt/
delvist opfyldt/
ikke opfyldt
Resultatkrav C: Bedre rammer for institutioner og universitetsuddannelser (vægt 5 point)
C.1 Udvikling og vedligeholdelse af regelgrundlag I 2008 vil der fortsat være fokus på udvikling og vedligeholdelse af UBST’s regelgrundlag som opfølgning på tidligere ændringer af universitetsloven, herunder udarbejdelse af en ny adgangsbekendtgørelse og en ny bekendtgørelse om meritankenævn. Begge bekendtgørelser skal udarbejdes forår 2008. Begge bekendtgørelser er udarbejdet i foråret 2008. Bekendtgørelse om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen) 29. januar 2008. Bekendtgørelse om ankenævn for afgørelser om merit i universitetsuddannelser (meritankenævnsbekendtgørelsen) 20. februar 2008. Opfyldt
C.2 Effektiv ejendomsforvaltning Som storleverandør af bygninger specifikt rettet mod forsknings- og uddannelsesformål skal UBST levere løsninger på løbende, nye eller ændrede forhold. Kriterierne skal være, at UBST leverer højeste kvalitet, tryghed for brugerside og fremsynethed. Her tænkes særligt på optimering af de ressourcer, der anvendes til drift og anlæg. Konkret skal styrelsen blandt andet sikre, at tomgang på lejemål højst må udgøre 3 % af den samlede ejendomsportefølje, og at byggesager ikke kræver forelæggelse for Folketingets Finansudvalg som følge af overskridelser. Tomgangen på lejemål – det vil sige de lejemål som står tomme – udgjorde i 2008 1,64 % af UBST’s samlede lokaleareal svarende til 2,92 % af den mulige lejeindtægt. Der har ikke været sager i Finansudvalget som følge af overskridelser i byggesager. Opfyldt
C.3 Handleplan for bæredygtige bygninger Der foretages en revision af UBST’s miljøvejledning fra 2004 og udarbejdes en 5-årig handleplan for bæredygtige bygninger. Begge dele færdiggøres inden udgangen af 2008. Der iværksættes forsøg med CO2-neutrale bygninger. I stedet for den gamle miljøvejledning fra 2004 har UBST taget initiativ til, at vejledningen opsplittes i flere mere uddybende vejledninger. Dette er gjort for at hæve kvaliteten af vejledningerne. I år er der således udgivet vejledning vedr. indeklima og energi. Herudover er der i 2008 udarbejdet en 20-årig handleplan på energiområdet. Der er i 2008 desuden indgået forsøg med Green Lighthouse, der er en CO2-neutral bygning. Der er herunder indledt forsøg i Kolding med et nybyggeri i lavenergi klasse 1, der sikrer et meget lavt energiforbrug. Opfyldt
C.4 Kvalitetssystem skal omfatte hele ejendomsforvaltningen For så vidt angår UBST’s ejendomsforvaltning på vegne af Undervisningsministeriet er det et mål for 2008, at også dette område omfattes af styrelsens nuværende kvalitetssystem. Det er herudover et mål, at der udformes en særlig procedure vedrørende udbudsprocesser. Ejendomsforvaltningen på Undervisningsministeriets område er implementeret i UBST’s kvalitetssystem. Der er desuden udformet en særlig procedure vedr. udbudsprocesser. Opfyldt
C.5 Tilsynsforpligtelse overfor universiteterne I 2008 vil UBST i dialog med universiteterne arbejde på en mere systematisk struktur og ramme for UBST’s tilsynsforpligtelse. Den nye ramme skal tydeliggøre sammenhængen mellem de enkelte tilsynsaktiviteter, og gøre styrelsens tilsyn mere effektivt, synligt og gennemskueligt for universiteterne. En revideret tilsynsrapport skal udarbejdes i 2008. Videnskabsministeriet har i 2008 arbejdet med at kortlægge det nuværende tilsyn og beskrive en ny samlet tilsynsramme. Tilsynsrapporten har i udkast været drøftet med universiteterne. Den blev offentliggjort den 10. oktober 2008. Opfyldt
 
Nr. Målepunkt Status Opfyldt/
delvist opfyldt/
ikke opfyldt
C.6 Universiteternes anvendelse af videnskabelige stillinger UBST vil for hvert kvartal opgøre universiteternes anvendelse af de forskellige kategorier af videnskabelige stillinger. Formålet er blandt andet at sikre indblik i, om der til stadighed oprettes et tilstrækkeligt antal videreuddannelsesstillinger til, at der opretholdes et godt rekrutteringsgrundlag til de videnskabelige stillinger på det højeste kvalifikationsniveau, og at sikre indblik i om anvendelsen af løstansatte uden forskningsforpligtigelse, har et hensigtsmæssigt niveau. Kvartalsoversigter er blevet udarbejdet som aftalt. Som led i at sikre effektiviteten i de interne processer i Videnskabsministeriet, er der imidlertid indgået en aftale mellem UBST og Departementet om, at der alene leveres opgørelser, hvis disse har givet anledning til bemærkninger. Dette har ikke været tilfældet i 2008. Opfyldt
Resultatkrav D: Samspil med interessenter (vægt 4 point)
D.1 Dialogforum med de vigtigste samarbejdspartnere UBST vil i 2008 fortsat have fokus på den formelle og uformelle dialog med sine interessenter, herunder især universiteterne. På vegne af ministeren skal UBST afholde det årlige Dialogforum første halvår af 2008. Dialogforum blev afholdt i Fredericia med deltagelse af ministeren og nogle af ministeriets vigtigste samarbejdsparter. Arrangementet blev afviklet den 13. og 14. marts 2008. Der vil ligeledes i 2009 blive afholdt Dialogforum. Opfyldt
D.2 Etablering af evalueringskultur i byggebranchen Som led i regeringens byggepolitiske handleplan ydes der bistand til Erhvervs- og Bygningsstyrelsen til etablering af en bred evalueringskultur i byggebranchen. UBST er den statslige repræsentant i udvalget vedr. rådgivernøgletal. Udvalget forventer at afslutte sit arbejde i foråret 2008. UBST udarbejder og afprøver metode til at vurdere samarbejde i byggesager. I løbet af 2008 udarbejdes systembeskrivelse, og der foretages evaluering af mindst to byggeprojekter. De planlagte systembeskrivelser er udarbejdet, og der er foretaget evalueringer af to byggeprojekter. UBST har desuden deltaget i rådgivernøgletalsudvalget igennem hele 2008. Opfyldt
D.3 Fire netkroner i ”Bedst på Nettet” Hjemmesiden er UBST’s ansigt udadtil og spiller en central rolle i den eksterne kommunikation. Hjemmesiden skal have en høj tilgængelighed for vores brugere for hermed at leve op til kravene til en moderne offentlig myndigheds hjemmeside. Derfor skal ubst.dk opnå mindst fire netkroner i ”Bedst på Nettet” i 2008. Undersøgelsen af UBST’s hjemmeside er gennemført, og UBST har opnået fire ud af fem mulige netkroner i ”Bedst på Nettet”. Opfyldt
Resultatkrav E: Intern økonomistyring i UBST (vægt 3 point)
E.1 Økonomioversigter til økonomikontoret UBST skal senest den 15. august og 15. oktober til departementet fremsende økonomioversigt med bemærkninger om styrelsens aktuelle økonomiske situation (opsparing, bevilling, forbrug, forventet forbrug resten af året). Rapporterne skal omfatte løn, øvrig drift og tilskudsmidler/ rådsmidler mv. Økonomioversigterne har til hensigt at give et retvisende billede af UBST’s interne økonomi. De nødvendige økonomioversigter er udarbejdet til departementet i 2008. Opfyldt
E.2 Løbende økonomistyring i UBST UBST skal sikre, at der løbende tilvejebringes et grundlag for stillingtagen til eventuelle behov for omdisponering, og gennemføres de fornødne procedurer med henblik på at sikre, at finanslovens udsvingsgrænser overholdes. Det er styrelsens ansvar, at departementets økonomikontor får disse oplysninger. UBST har tilvejebragt det fornødne grundlag. Oplysninger er givet i det omfang, de er blevet efterspurgt. Opfyldt
E.3 UBST’s årsrapport 2007 UBST skal have offentliggjort en færdig og godkendt årsrapport for 2007 på styrelsens hjemmeside senest den 22. april 2008. Den 22. april 2008 er den underskrevne årsrapport offentliggjort på UBST’s hjemmeside ubst.dk. Opfyldt

Årets resultatopfyldelse

Prioriteringen af hovedindsatsområderne angives på en vægtet skala fra 1-5, hvor fem angiver højeste prioritet. Målopfyldelsen indenfor hvert hovedindsatsområde vurderes ud fra opfyldelsen af de underliggende resultatkrav. For de underliggende 23 resultatkrav gælder det, at der gives 0 point for ”ikke-opfyldt”, 1 point for ”delvist opfyldt” og 2 point for ”opfyldt”. Fuld opfyldelse af alle resultatkrav indenfor et hovedindsatsområde resulterer i point svarende til områdets vægtningstal.

Skema over resultatopfyldelse 2008
Nr. Resultatmål

Vægtning (max point) (A)

Antal målepunkter (B)

Maksimal score for målepunkter (C= B*2)
Score for opfyldelse af målepunkter (D)
Point I alt (E=A*D/C)
A Styrke internationalisering inden for UBST’s virkefelt
5
4
8
6
3,75
B Styrke grundlaget for kvalitet og relevans i universiteterne
5
6*
12
9
3,75
C Bedre rammer for institutioner og universitetsuddannelser
5
6
12
12
5
D Samspil med interessenter
4
3
6
6
4
E Intern økonomistyring i UBST
3
3
6
6
3
  I alt
22
22
44
Resultat 39 Max 44 I alt 88,6 %
Resultat 19.5 Max 22 I alt 88,6 %
* Målepunkt B1 udgår.
 

5.3 Indtægtsdækket virksomhed

 
Tabel 11: Oversigt over akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed
1000 kr. 2006 2007 2008
Sekretariatsbetjening for ejendomsvirksomheden
-4.311
182
0
Uddannelsesinstitutioner for Undervisningsministeriet
-
0
0

Overskuddet for 2006 vedrører en manglende lønpostering, som blev udlignet i 2007 (jf. årsberetningen for 2006)

I forbindelse med den indtægtsdækkede virksomhed foretages en fordeling af fællesomkostninger, og der vil normalt fremkomme et nulresultat.

5.4 Tilskudsfinansierede aktiviteter

Den tilskudsfinansierede aktivitet under § 19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen vedrører en ingeniørkampagne, hvor der ydes tilskud fra Dansk Industri, Ingeniørforeningen Danmark, Undervisningsministeriet samt medfinansiering fra Universitetsog Bygningsstyrelsen. Aktiviteten forventes afsluttet i 2009.

Tabel 13: Oversigt over tilskudsfinansierede aktiviteter
1000 kr.
Overført overskud fra tidligere år
Årets tilskud
Årets udgifter
Årets resultat
Overskud til videreførelse
Ingeniørkampagne
-606
3.384
2.316
-1.068
-1.674

5.5 Administrerede tilskudsordninger og lovbundne ordninger

Tabel 14: Tilskudsregnskab
mio. kr. 2008   2009
   
Viderførsel primo
Bevilling
Disponibel ramme
Regnskab
Resultat
Bortfald
Viderførsel primo
Hensættelser, ultimo
Viderførsel primo
Bevilling
Disponibel ramme
19.11.08. Bygherreforpligtelser
-3,2
4,2
1,0
0,5
3,7
-
0,5
2,5
0,5
8,4
8,9
19.22.01 Københavns Universitet
-
4.259,6
4.259,6
4.259,6
-
-
-
-
-
4.521,5
4.521,5
19.22.05. Aarhus Universitet
-
2.542,7
2.542,7
2.544,0
-1,3
-0,1
-
-
-
2.771,9
2.771,9
19.22.11. Syddansk Universitet
-
1.282,5
1.282,5
1.286,6
-4,1
0,1
-
-
-
1.391,9
1.391,9
19.22.15. Roskilde Universitetscenter
-
501,2
501,2
501,2
-
-
-
-
-
550,1
550,1
19.22.17. Aalborg Universitet
-
1.189,3
1.189,3
1.194,3
-5,0
-0,1
-
-
-
1.300,9
1.300,9
19.22.21. Handelshøjskolen i København
-
691,0
691,0
691,0
-
-
-
-
-
749,6
749,6
19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet
-
1.697,6
1.697,6
1.729,7
-32,1
-
-
-
-
1.844,1
1.844,1
19.22.45. IT-Universitetet i København
-
131,2
131,2
131,2
-
-
-
-
-
151,2
151,2
19.22.49. IT-Vest
-
20,9
20,9
20,9
-
-
-
-
21,8
21,8
19.25.01. Særlige tilskud
0,2
13,5
13,7
13,1
0,4
-
0,6
-
0,6
13,6
14,2
19.25.05. Fælles bevillinger
66,1
64,4
130,5
9,6
54,8
32,1
88,8
-
88,8
163,6
252,4
19.25.07. Det europæiske Universitetsinstitut
-
3,9
3,9
3,9
-
-
-
-
-
4,0
4,0
19.25.13. Internationalt samarbejde
12,2
42,2
54,4
37,7
4,5
-
16,6
2,2
16,7
51,9
68,6
19.25.14. Denmark’s International Study Program
0,4
3,7
4,1
4,1
-0,4
-
-
-
-
1,1
1,1

Videreførsel primo § 19.25.05. Fælles bevillinger er på 66,1 mio. kr. i årsrapporten 2007 er primo videreførselsbeløbet 68,6 mio. kr. fordi et bortfaldsbeløb på 2,6 mio. kr. ikke blev fratrukket i kolonnen Videreførsel ultimo.

Videreførsel primo § 19.24.14. Denmarks International Study Program er på 0,4 mio. kr. i årsrapporten 2007 er primo videreførselsbeløbet 0 kr. pga. en sumfejl.

Resultat for § 19.22.05. Aarhus Universitet, § 19.22.11. Syddansk Universitet, § 19.22.17. Aalborg Universitet og § 19.22.37. Danmarks Tekniske Universitet er negativt. Videreførselsbeløb vedrørende de tidligere sektorforskningsinstitutioner er på bevillingsafregningen overført til universiteterne og i forbindelse med refusionsopgørelserne udbetalt herfra. Bevillingsafregningen for de enkelte universiteter ultimo 2008 er nul.

Tabel 15: Udestående tilsagn
mio. kr.
Hovedkonto
Primo beholdning
Tilgang i året
Afgang i året
Ultimo beholdning
 
19.11.08
10,2
7,7
2,5

§ 19.22. Universiteter

Ultimo 2007 er der på konto 61.74. Mellemregning mellem staten og selvejende institutioner en debetsaldo på 52,4 mio. kr. Debetsaldoen vedrører huslejedeposita, hvor universiteterne betaler og herved nedbringer gælden, når et af de pågældende lejemål opsiges. Endvidere er der på konto 99.16. Afgivne garantier og 99.17. Disponerede garantier bogført 812,2 mio. kr. vedrørende statsforskrivning ved universiteterne. Statsforskrivningen vedrører en garanti, som gælder under særlige forhold, og som kun kan udbetales i forbindelse med rekonstruktion under en betalingsstandsning. Statsforskrivningen udløber ved udgangen af 2011.

§ 19.25. Særlige tilskud

På 19.25.05. Fællesbevillinger er der et samlet mindreforbrug på 54,8 mio. kr. Mindreforbruget dækker over følgende bevægelser: På underkonto 10. Udvikling m.v. er der et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. der skyldes, at der er givet færre bevillinger til udvikling m.v. På underkonto 40. Huslejeregulering er der et mindreforbrug på 20,4 mio. kr., der primært vedrører forsinket nedrivning af KUA 1. På underkonto 50. Omstillingsreserve er der et mindreforbrug på 21,3 mio. kr., der vedrører et overskud vedrørende overheadreformen, der skal tilbageføres til universiteterne. Beløbet vil blive disponeret i 2009. På underkonto 55. Basisbevilling til forskeruddannelse er der et mindreforbrug på 1,8 mio. kr., der skyldes, at bevillingen til IT-Universitetet ikke er udbetalt, da dette afventer at universitetet underskriver kontrakt med videnskabsministeren om øget ph.d.-optag. På underkonto 63. Eliteuddannelser er der et mindreforbrug på 7,2 mio. kr., der skyldes, at der har været mindre aktivitet end budgetteret. Årsagen er bl.a. at eliteuddannelserne er senere igangsat end planlagt. På underkonto 66. Akkrediteringsinstitution er der et forbrug af videreførte beholdninger på 5,4 mio. kr. På underkonto 19.25.05.67. Fællesuddannelser er der et mindreforbrug på 5,4 mio. kr., der skyldes, at bevillingen først udmøntes i 2009. På underkonto 19.25.05.70. Bedre adgang til videregående uddannelser for børn af udenlandsk arbejdskraft er der et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., der skyldes, at bevillingen først udmøntes i 2009. Af opsparingen på i alt 88 mio. kr. er 64,9 mio. kr. reserveret til følgende aktiviteter: 19.25.05.40. Huslejeregulering, 35,0 mio. kr., vedrørende bygningsoverhead, der vil blive tilbageført til universiteterne, 19.25.05.50. Omstillingsreserve, 21,3 mio. kr. vil blive disponeret i 2009, 19.25.05.55. Basisbevilling til forskeruddannelse på 2,2 mio. kr., 19.25.05.63. Eliteuddannelser, på 8,2 mio. kr., 19.25.05.66. Akkrediteringsinstitution på 11,4 mio. kr. og 19.25.05.67. Fællesuddannelser, på 5,4 mio. kr. Den resterende opsparing på 5,2 mio. kr. disponeres til overført overskud.

På 19.25.13. Internationalt samarbejde er der et samlet mindreforbrug på 4,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. på underkonto 19.25.13.70. Stipendier til udenlandske studerende på grund af mindre aktivitet end forudsat. Af opsparingen på i alt 16,6 mio. kr. er 6,9 mio. kr. reserveret til følgende aktiviteter: 19.25.13.15. Tilskud til modernisering af Det Danske Studenterhus i Paris og 19.25.13.70. Stipendier til udenlandske studerende. Den resterende opsparing på 9,7 mio. kr. disponeres til overført overskud

5.6 Forelagte investeringer

Tabel 16: Oversigt over afsluttede projekter
mio. kr. Byggestart Forventet afslutning v. byggestart Faktisk afslutningstidspunkt Oprindelig budgetteret totaludgift (opindekseret til afslutningstidspunktet) Totaludgift Årets udgifter
Danmarks Biblioteksskole
2006
2008
2008
40,3
40,8
0,2
Afsluttede projekter, Investeringer i alt
0,2

Nybyggeri til Danmarks Biblioteksskole i Aalborg

I Danmarks Biblioteksskoles nye bygning på Fredrik Bajers Vej i Aalborg er der ca. 2.800 kvadratmeter. I den nye bygning er der lagt vægt på en kombination af store og små undervisningslokaler samt et åbent og inspirerende miljø for 200 studerende. På trods af det beskedne budget og den stramme tidsplan på 2 år er byggeriet gennemført uden budgetoverskridelser og i henhold til tidsplanen. Nybyggeriet lever op til brugernes forventninger og anvendes efter hensigten.

Tabel 17a: Oversigt over igangværende anlægsprojekter      
mio. kr.
Byggestart
Forventet afslutning
Årets udgifter 2008
Københavns Universitet      
Bioteknologisk forskningscenter, voldgiftsag
2000
2009
0,8
Hospital for produktionsdyr
2004
2009
34,3
Panum ombygning af kantine
2008
2009
6,4
Ombygning af Tagensvej
2008
2009
8,0
Ombygning af Geocenter
2008
2009
8,0
Ombygning af Samf og Sund
2008
2009
8,6
Panum indretning af bygning
2008
2009
3,5
KUA, DIKA forpost
2008
2009
2,5
Indretning af Foton Center
2006
2009
0,0
Ombygning af Teilumbygningen
2007
2009
24,3
Ombygning af Øster Farimagsgade
2007
2009
27,4
Proteincenter på Panum
2008
2009
11,0
Ombygning af studenterhus på Panum
2008
2009
6,5
Green Lighthouse
2008
2009
5,8
KUA ombygning rokade og fortætning
2008
2009
0,7
Ombygning af Panum til CEU
2008
2009
0,4
Ombygning af Universitetsparken 15
2008
2009
2,0
Human ernæring på KU LIFE
2008
2010
0,1
Mindre husdyr
2004
2011
6,1
Skov & Land - Nybyggeri på FRB1
2005
2011
7,3
 
 
Tabel 17a: Oversigt over igangværende anlægsprojekter      
mio. kr.
Byggestart
Forventet afslutning
Årets udgifter 2008
KUA, Udbygning (inkl. grund)
1996
2014
11,3
Aarhus Universitet      
Tilbygning til Frederikshus
2004
2009
0,1
Center for Idrætsuddannelse
2005
2009
3,1
Køb og ombygning til Geologi (Kunstmuseet)
2004
2009
0,6
Tilbygning til Steno Museet
2004
2009
0,5
Nano Center – Renrum
2007
2009
38,3
2. Etape - køb og ombygning af Emdrupborgkollegiet1
2007
2010
0,1
Botanisk Have Palmehus
2007
2010
0,2
Nano Center - Laboratoriekompleks
2007
2011
8,0
Nybyggeri til Handelshøjskolen
2007
2011
7,0
Aalborg Universitet      
Musikkens Hus i Nordjylland
2005
2009
0,4
Syddanske Universitet      
Udvidelse i Sønderborg
2002
2009
6,3
Undervisningsbygninger U38 - hold og grupperum
2006
2009
10,6
Tilbygning til retsmedicin
2008
2010
0,7
3. etage af administrationsbygning
2008
2011
0,1
Byggeafsnit 37, 2. etape
2008
2011
1,4
Byggeafsnit 38, 2. etape
2008
2011
0,4
Bygning 40
2008
2012
0,4
Nybyggeri i Kolding
2008
2013
0,6
Roskilde Universitetscenter      
Roskilde Universitetscenter 3+4 etape voldgiftsag
2001
2009
0,2
Ombygning af laboratorier
2008
2009
0,2
IT Universitetet      
Nybyggeri til IT Universitetet voldgiftsag
1999
2009
-5,3
Danmarks Tekniske Universitet      
Risø bygning 252, 254 og 255
2008
2009
4,2
Kulturministeriet      
Ombygning af Kunstakademiets Arkitektskole
2003
2009
0,0
Ombygning af KAK
2007
2010
0,4
Investeringer i alt    
253,5
 
Tabel 17b: Oversigt over medfinansiering      
mio. kr.  
Årets bevægelser
Saldo ultimo 2008
Københavns Universitet      
Ombygning af Højhuset KU LIFE  
16,5
30,0
KUA 1. etape  
27,9
69,7
Bioteknologiske Forskningscenter Auditorium  
-5,4
-
Bioteknologiske Forskningscenter Bygningsintegrerede arbejder  
-1,8
-
Indretning af Foton Center på HCØ  
-0,3
-
 
 
Tabel 17b: Oversigt over medfinansiering      
mio. kr.
Årets bevægelser
Saldo ultimo 2008
Syddanske Universitet      
Udvidelse i Esbjerg
-13,5
-
Udvidelse i Sønderborg
-54,6
-
Rentrumslaboratorium
-25,9
-
Biomedicinsk Laboratorium
-12,0
-
Ålborg Universitet      
Nybyggeri til Humaniora
-3,2
-
Nybyggeri i Esbjerg til Ingeniøruddannelsen
-1,0
-
IT-Universitetet      
IT-Højskolen
-4,7
-
Øvrige byggesager      
Byggesager
-14,0
-
Medfinansiering i alt
-92,0
99,7

På baggrund af det i 2008 iværksatte udredningsarbejde, er det klarlagt, hvilke aktiver som tilhører UBST, og hvilke der tilhører universiteterne.

5.7 Bilag vedrørende metode til omkostningsfordeling

I forbindelse med udførelse af indtægtsdækket virksomhed vedrørende sekretariatsopgaver for ejendomsvirksomheden (§ 19.11.05.) og ejendomsvirksomhed for Undervisningsministeriet foretages en omkostningsfordeling af fællesomkostninger ud fra antallet af årsværk bortset fra de omkostninger, som betales direkte af enheden for eksempel husleje.

5.8 Bilag vedrørende nøgletal

Tabel 18: Oversigt over nøgletal, § 19.11.05. Ejendomsadministration
Nøgletal
2006
2007
2008
Akkumuleret overskudsgrad
0,0%
22,5%
37,6%
Overskudsgrad
0,0%
30,1%
39,9%
Bevillingsandel
0,0%
-21,9%
-22,0%
Ekstraordinære indtægter
1,9%
0,7%
6,4%
Ekstraordinære udgifter
0,0%
0,1%
0,5%
Kapitalandel
53,1%
55,3%
54,5%
Soliditetsgrad
19,7%
18,1%
19,4%
 
Tabel 18: Oversigt over nøgletal, § 19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen, § 19.25.15. Ph.d.-stipendier i udlandet og § 19.27.09. Overdragelse af anlægsaktiver      
Nøgletal
2006
2007
2008
Negativ udsvingsrate
37,0%
-2.096,3%
2.333,3%
Akkumuleret overskudsgrad
1,7%
-58,5%
51,8%
Udnyttelsesgrad af låneramme
0,0%
73,1%
67,9%
Overskudsgrad
11,7%
-16,6%
42,8%
Bevillingsandel
89,9%
92,3%
82,6%
Ekstraordinære udgifter
0,0%
72,6%
0,0%
Ekstraordinære indtægter
0,0%
0,7%
2,0%
Kapitalandel
2,4%
0,5%
1,4%
Afskrivningsrate
20,6%
51,0%
60,1%
Opretholdelsesgrad
0,0%
44,5%
57,9%
Gennemsnitlig årsværkspris i kr.
400.983
495.669
528.302
Soliditetsgrad
11,7%
445,5%
23,7%
Akkumuleret reservationsandel
3,0%
0,8%
0,0%

Denne side er kapitel 5 af 5 til publikationen "Årsrapport 2008".

© Universitets- og Bygningsstyrelsen Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 2009. Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.