Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings logo. Klik for at komme til forsiden af vtu.dk.

6. Afrunding

I Universitets- og Bygningsstyrelsen mener vi, at det er bedre at forebygge, at skader sker frem for at forsikre sig mod de økonomiske tab ved forsikringsbegivenheder. Derfor har vi de seneste år intensiveret vores indsats i forbindelse med strategisk risikostyring.

Fordelene ved risikostyring

Erfaringerne viser, at både den enkelte institution og styrelsen kan opnå en række fordele ved at samarbejde om strategisk risikostyring.

Strategisk risikostyring kan medføre store økonomiske besparelser. Ved at forholde sig til forsikringsrisiciene og minimere dem, kan institutionerne spare udgifter til følgeomkostninger, eksempelvis løsøre og tabt forskningsarbejde. Og styrelsen kan spare udgifter til selvrisikoen og til forsikringspræmien.

Risikostyring kan også være med til at skabe øget tryghed og trivsel blandt ansatte og studerende på institutionerne. Endelig er det en prioritet for styrelsen at mindske de driftsforstyrelser, der opstår i forbindelse med skader, så bygningerne kan anvendes til uddannelse og forskning.

Styrelsens risikoorganisering

Styrelsen har forsikret de bygninger, den ejer eller administrerer i henhold til SEAordningen, i et privat forsikringsselskab. Desuden har man indgået kontrakt med en mægler og en skadesadministrator. Kontrakterne udbydes i offentligt udbud hvert tredje år med mulighed for forlængelse i to år.

Organiseringen skal sikre styrelsen den økonomisk mest fordelagtige forsikringsordning og adgang til den faglige viden, der er nødvendig for at levere en optimal risikostyring.

Status over forsikringsområdet 2002 – 2008

Styrelsen registrerer og typificerer alle udgifter, der afholdes på forsikringsområdet, for at skabe gennemskuelighed i omkostningsforbruget. Desuden registreres de indkomne erstatningssummer og de samlede skadesudgifter.

Styrelsen har skærpet opmærksomheden på at kategorisere de enkelte forsikringsbegivenheder. Kategoriseringen viser, hvilke forsikringsbegivenheder der er særlig omkostningstunge og dermed, hvor det vil være økonomisk mest hensigtsmæssigt at sætte ind.

Styrelsens opgørelser viser, at vi nu anvender relativt færre midler på at holde ejendomsmassen forsikret end tidligere. Dette bevirker, at nettoudgifterne er faldet, så vi i 2008 oplevede det laveste niveau siden SEA-ordningens indførelse.

Det videre arbejde

Universitets- og Bygningsstyrelsen vil foretage en grundig gennemgang af institutionernes bygninger for at udarbejde en risikoprofil. Denne risikoprofil skal klarlægge alle truende risici og danne baggrund for, at der iværksættes konkrete forebyggende tiltag.

Et fortsat godt samarbejde mellem institutionerne og styrelsen skal sikre, at der bliver fundet fordelagtige løsninger for hver enkelt bygning. Desuden kan risiciene bedre identificeres og skaderne hurtigere udbedres, når institutionernes konkrete viden om lokalerne og området forenes med styrelsens erfaringer og know-how på området.

Denne side er kapitel 6 af 8 til publikationen "Statusrapport om risikostyring".
 

© Universitets- og Bygningsstyrelsen
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 2009. Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.