Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings logo. Klik for at komme til forsiden af vtu.dk.

UBST- Tilgængelighedsstandard for undervisningsbyggeri

UBST- Tilgængelighedsstandard for undervisningsbyggeri

Universitets- og Bygningsstyrelsen har i forbindelse med udviklingen af bygherrerollen som statslig bygherre udarbejdet denne kvalitetsstandard for tilgængelighed for handicappede i eget undervisningsbyggeri der opføres som ny- og tilbygning samt i videst muligt omfang ombygning.

Arbejdet med Tilgængelighedsstandarden -der er sket i samarbejde med SBi -er sket sideløbende med den generelle udvikling i udformning af regler for byggeriet via Bygningsreglementet, der i den seneste udformning BR08 har karakter af funktionskrav -understøttet af SBi- anvisning nr. 216 -som så senere af den enkelte bygherre formuleres som egne krav til det konkrete byggeri.

I Bygherrevejledning 2007 er -for de særlige byggende styrelser indenfor det statslige byggeri - det fastlagt at den offentlige bygherre har en forpligtelse til at lægge vægt på byggeriets arkitektoniske fremtræden og trivselsfremmende egenskaber og det er en overordnet målsætning, at bygherren ud over lovmæssige krav skal yde en særlig indsats på at sikre tilgængelighed for alle i offentlige byggerier.

Det gælder såvel udformning af bygning og inventar, som adgang til transportmidler og trafikinfrastruktur under hensyntagen til at tilsikre byggeriet den fornødne kvalitet, hvor kvalitet ikke alene omfatter byggeteknisk kvalitet, men også brugsværdi og arkitektonisk kvalitet, herunder tilgængelighed.

I den nye standard for tilgængelighed er - i form af de udarbejdede tjeklister -den forventede tilgængelighed fastlagt som en standard for indretning af byggeriets udearealer, mange bygningskomponenter og lokaleindretninger.

Standarden er gjort til en del af ydelsesbeskrivelsen for rådgiverindsats i UBSTbyggesager i forbindelse med planlægnings- og byggeprocessen og skal indarbejdes som en del af kravspecifikationerne for entreprenørarbejde og vil danne udgangspunkt for den afsluttende kontrol med det udførte byggearbejde.

Det er UBST´s ambition at denne standard kan medvirke til at etablere et godt afsæt for at højne tilgængeligheden for det danske universitetsbyggeri til gavn for alle byggeriets parter -samt ikke mindst brugerne af byggeriet.

Med venlig hilsen

Connie Barfod

Vicedirektør

Kontaktperson: Arkitekt Peter Birk Hansen - Universitets- og Bygningsstyrelsen

UBST Standard

Universitets- og Bygningsstyrelsen (UBST) har udviklet en kvalitetsstandard for tilgængelighed i eget undervisningsbyggeri. Standarden skal bruges ved ny- og tilbygninger for UBST. Ved ombygning følges standarden i videst muligt omfang.

Det kendetegner standarden, at den:

bygger direkte på BR 08 og SBi-anvisning 216 til bygningsreglementet

viser UBST’s kvalitetsniveau for undervisningsbyggeri

anvender kvalitetsklasserne fra SBi 216 / BR 08

koordineres løbende med SBi’s tjeklister for handicaptilgængelighed

versioneres i takt med ændringer i BR 08 samt ændrede UBST-krav

frit kan hentes i elektronisk udgave

Tjeklisterne indeholder beskrivelser med emne/kilde/type/uddybning/kvalitet/UBST-krav.

Den i kolonne “kvalitet” anførte karakter anvender kvalitetsniveauerne fra SBi-anvisning 216:


Kvalitetsniveau C Kvalitet svarende til bygningsreglementets niveau
Kvalitetsniveau B Evt. højere kvalitet, fx svarende til DS 3028, SBi-anvisninger mv.
Kvalitetsniveau A Kvalitet svarende fx til behovene hos personer med stort plejebehov

Desuden anvender UBST et enkelt sted (elevatorer):


Kvalitetsniveau D Kvalitet lidt under bygningsreglementets niveau

Denne side er kapitel 1 af 5 til publikationen "UBST - Tilgængelighedsstandard for undervisningsbyggeri".


© Universitets- og Bygningsstyrelsen
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 2009. Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.