Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings logo. Klik for at komme til forsiden af vtu.dk.

BR 08 Kap. 2 Ubebyggede arealer

Parkeringspladser for personer med handicap

UBST kvalitetskrav for parkeringspladser for personer med handicap

Illustration til nedenstående tabel
Emne Kilde Type Uddybning Kvalitet* UBST standard
Der skal udlægges (reserveres) tilstrækketdge parkeringsarealer til, at bebyggelsens beboere, de beskæftigede i bebyggelsen, besøgende, kunder, leverandører m.v. kan parkere biler, motorcykler, knallerter, cykler, m.v. på ejendommens område BR 08 2.6.2, stk. 1 Krav Manglende plads eller uhensigtsmæssig placering af cykelparkering kan resultere i uhensigtsmæssig parkering af cykler i adgangsveje, hvilket er til gene for alle, men især skaber problemer for kørestolsbrugere, personer med barnevogne samt synshandicappede. C UBST krav
Ved udformningen af parkeringspladser skal et passende antal parkeringspladser udformes, så de kan anvendes af personer med handicap. Kravet omfatter ikke frittdggende enfamitdehuse og sommerhuse i sommerhusområder. BR 08 2.6.2, stk. 3 Krav C UBST krav
Handicapparkeringspladser har et brugsareal på 3,5 x 5 m BR 08 2.6.2, stk. 3 Vejl. Den ekstra bredde på 1 m gør det mutdgt at flytte over i en kørestol eller bruge stokke ved siden af bilen. Et tilstødende areal i samme niveau kan indgå i den totale bredde på p-pladsen C UBST krav
Handicapparkeringspladser bør placeres så nær indgangen som mutdgt BR 08 2.6.2, stk. 3 Vejl. Vejledende maksimal afstand er 30 m C UBST krav
Handicapparkeringspladser bør have fast jævn belægning BR 08 2.6.2, stk. 3 Vejl. Belægningen skal være let at køre på med kørestol eller rollator, samt give stokke god støtte, så de ikke synker ned. C UBST krav
Mindst én handicapparkeringsplads bør have et brugsareal på 4,5 x 8 m af hensyn til minibusser med tdft bag på

Illustration Af ovenstående
BR 08 2.6.2, stk. 3 Vejl. Pladser til kassebiler og minibusser bør være ca. 4,5 x 8 m, så de kan benyttes af biler med tdft i siden eller bagpå. En plads på 2,5 x 8 m langs et fortov vil ofte kunne benyttes, hvis fortovet er tilstrækketdg bredt til en tdft i siden, ca. 2 m. Det forudsættes at fortovskanten sænkes eller udtdgnes med rampe. C UBST krav
Emne Kilde Type Uddybning Kvalitet* UBST standard
Hvis der er niveauspring i adgangen fra parkeringsareal til andet areal, bør disse være højst 2,5 cm.

Illustration af fortorv
BR 08 2.6.2, stk. 3 Vejl. Kanten må max være 25 mm, så den kan passeres af personer i kørestol. Kanthøjden bør bevares af hensyn til synshandicappede, som kan følge den med en hvid stok, fx langs en kantsten. C UBST krav
DS-håndbog 105 ”Udearealer for alle - Anvisning for planlægning og indretning med henbtdk på handicappedes færden” indeholder anvisninger på udformning af det fysiske miljø med henbtdk på at give handicappede større uafhængighed, bevægelsesfrihed og -sikkerhed. BR 08 2.6.2, stk. 3 Vejl. DS-håndbog 105 ”Udearealer for alle - Anvisning for planlægning og indretning med henbtdk på handicappedes færden” indeholder mange eksempler på udformning af udearealer, herunder P-pladser. C UBST krav
Der henvises endvidere til ”Færdselsregler for alle” fra Vejdirektoratet. BR 08 2.6.2, stk. 3 Vejl. ”Færdselsregler for alle” fra Vejdirektoratet indeholder mange eksempler på udformning i praksis. C UBST krav
Tabel 2.6.2.3. Antal parkeringspladser til personer med handicap. SBi-anv. 216 Vejl. Tabellen nedenfor viser, hvor mange pladser til handicapparkering til hhv. almindetdge biler og kassebiler, der anbefales i forhold til parkeringsanlæggets størrelse. B UBST krav
Max hældning på p-plads 1:40 (25 mm. pr. m) DS 105 Vejl. Større hældning gør det vansketdgt at manøvrere og kan få kørestole til at rulle væk B UBST krav
Kantsten o.tdgn udtdgnet fra p-plads DS 3028 Vejl. Gør det mutdgt at komme fra parkeringsplads til gangarealer og indgange B UBST krav
Hældning af udtdgning max. 1:10 (100 mm pr m ) DS 3028 Vejl. Stejlere hældninger end 1:10 kan give en risiko for at vælte med kørestolen B UBST krav
Afmærkning med tavle E 33 og E 23

AfmæRkning Med Tavle E 33 Og E 23
Vejregel Vejl. De almindetdge afmærkningsskilte er lette at få øje på og fortæller, at pladsen er reserveret B UBST krav
Afmærkning med symbol V23 på kørebane

Illustration af kørestolsskilt
Vejregel Vejl. Markerer at pladsen er reserveret B UBST krav
Parkeringsanlæggets størrelse Handicappladser til alm. biler Handicappladser til kassebiler
3,5 x 5,0 m 4,5 x 8,0 m
1-9 1
10-25 1 1
26-50 1 2
51-75 2 2
76-100 2 3
101-150 3 3
151-200 3 4
201-500 4 4
501-1000 4 5

*Kvalitetsniveauer i SBi-anvisning 216:


Kvalitetsniveau C Kvalitet svarende til bygningsreglementets niveau
Kvalitetsniveau B Evt. højere kvalitet, fx svarende til DS 3028, SBi-anvisninger mv.
Kvalitetsniveau A Kvalitet svarende fx til behovene hos personer med stort plejebehov

Ramper og udligninger på adgangs- og tilkørselsarealer

Illustration til nedenstående tabel
Emne Kilde Type Uddybning Kvalitet* UBST standard
Adgangs- og tilkørselsarealer skal være udformet, så bebyggelsen kan benyttes af personer med handicap BR 08 2.6.3, stk. 2 Krav Udformningen bør tage hensyn til fx personer med kørestol, gangbesvær, synshandicap, udviklingshæmning, læsevanskeligheder og hørehandicap C UBST krav
Adgangsareal fra vej herunder p-plads til ejendommens ubebyggede arealer og til indgange i bygninger skal være mindst 1,3 m bredt BR 08 2.6.3, stk. 2 Krav Større bredder kan være hensigtsmæssige. fx tillader en bredde på 1,5 m en person i kørestol og en gående at passere hinanden. Op mod 80 % af personer i kørestol kan vende 180 grader. C UBST krav
Adgangsareal fra vej herunder p-plads til ejendommens ubebyggede arealer og til indgange i bygninger skal være med en fast jævn belægning. BR 08 2.6.3, stk. 2 Krav Helt plane belægninger med skridhæmmende overflader er bedst egnede, og evt. fuger bør ikke være mere end ca. 5 mm brede. Hvis fugerne er bredere, anbefales det at fylde dem helt op med et fast materiale med god holdbarhed C UBST krav
Niveauforskelle i adgangsarealet skal udlignes i terræn eller ved rampe BR 08 2.6.3, stk. 2 Krav Det skal være muligt at komme rundt på de ubebyggede arealer og til indgange uden at møde trin C UBST krav
Ramper må ikke udføres med en større hældning end 1:20 BR 08 2.6.3, stk. 2 Krav C UBST krav
Der skal være en vandret plads på mindst 1,3 m x 1,3 m for hver ende af rampen BR 08 2.6.3, stk. 2 Krav Sikrer at personer i de fleste manuelle kørestole kan vende C UBST krav
Ramper med en hældning på mere end 1:25 skal desuden forsynes med reposer for hver 12 m BR 08 2.6.3, stk. 2 Krav En hældning på 1:20 (50 mm pr m) og en længde på max 12 m. kan overvindes af de fleste kørestolsbrugere C UBST krav
Gribeegnede håndlister skal opsættes i en højde på ca. 0,8 m i begge sider af ramper og trapper. BR 08 2.6.3, stk. 2 Krav Hvis niveauforskelle udlignes med ramper, som hælder mere end 1:25 (4 cm pr. m), skal disse udføres med håndlister. Håndlisterne anvendes til at holde fast i. C UBST krav
Hjulværn opsættes i en højde på ca. 0,2 m i begge sider af ramper SBi-anv. Hjulværnet forhindrer en kørestolsbruger i at køre ud over kanten af rampen B UBST krav
Emne Kilde Type Uddybning Kvalitet* UBST standard
DS-publikationen ”Udearealer for alle - Anvisning for planlægning og indretning med henblik på handicappedes færden” indeholder anvisninger på udformning af det fysiske miljø med henblik på at give handicappede større uafhængighed, bevægelsesfrihed og - sikkerhed BR 08 2.6.3, stk. 2 Vejl. DS-håndbog 105 ”Udearealer for alle - Anvisning for planlægning og indretning med henblik på handicappedes færden” indeholder mange eksempler på udformning af udearealer, herunder adgangsveje. C UBST krav
Ramper med hældning mellem 1:25 og 1:20 kan i stedet for håndlister forsynes med værn eller udføres som en terrænudligning uden fare for fald til siderne. BR 08 2.6.3, stk. 2 Vejl. En vejledende, maksimal hældning til siderne kan være 1:5 (200 mm pr. m). C UBST krav
Tilkørselsveje på ejendommes ubebyggede arealer anbefales udført i overensstemmelse med vejreglerne i ’Færdselsarealer for alle - Håndbog i Tilgængelighed’ (Vejdirektoratet, 2003). SBi-anv. 216 Vejl. B UBST krav
Ved bygninger med mange brugere anbefales et adgangsareal med en fri gangbredde på mindst 1,8 m. DS 3028 Vejl. Tillader to kørestolsbrugere at passere hinanden uden besvær A UBST krav
Ramper og udligninger i terræn, der kommer i forbindelse med soklen på bygninger, anbefales afsluttet på en måde, der forhindrer indtrængen af fugt i bygningen SBi-anv. 216 Vejl. En 0,2 m dyb rende, som adskiller soklen fra terrænet anbefales som del af sikringen. Der henvises til Byg-Erfa erfaringsblad 01 12 19. B UBST krav
Mindre niveauspring udlignet med max. hældning 1:10 (100 mm pr. m) SBi-anv. 216 Vejl. Er der tale om en kantstensrampe anbefales det, at en lodret kant på 25-30 mm bevares, så personer med synshandicap kan følge hele kantstenen med den hvide stok B UBST krav
Håndlister til trapper og ramper skal være nemme at gribe om og holde fast i. SBi-anv. 216 Vejl. Se krav i BR kap. 3.2.3, stk. 1 for anvisning på, hvordan dette kan opfyldes. B UBST krav

*Kvalitetsniveauer i SBi-anvisning 216:


Kvalitetsniveau C Kvalitet svarende til bygningsreglementets niveau
Kvalitetsniveau B Evt. højere kvalitet, fx svarende til DS 3028, SBi-anvisninger mv.
Kvalitetsniveau A Kvalitet svarende fx til behovene hos personer med stort plejebehov

Trapper på adgangs og tilkørselsarealer

Illustration til nedenstående tabel
Emne Kilde Type Uddybning Kvalitet* UBST standard
Ramper kan suppleres med trin BR 08 2.6.3, stk. 2 Krav Trin er ikke et krav, men udføres de, skal mål på grund og stigning overholdes. C UBST krav
Stigning på trin højst 150 mm BR 08 2.6.3, stk. 2 Krav C UBST krav
Grund på trin mindst 300 mm BR 08 2.6.3, stk. 2 Krav Grunden måles fra trinforkant til trinforkant. C UBST krav
Gribeegnede håndlister skal opsættes i en højde på ca. 0,8 m i begge sider af ramper og trapper. BR 08 2.6.3, stk. 2 Krav Hvis niveauforskelle udlignes med ramper, som hælder mere end 1:25 (4 cm pr. m), skal disse udføres med håndlister. Håndlisterne anvendes både til at holde fast i samt som sikkerhed mod at køre ud over rampekanten. C UBST krav
Trappeformlen for udendørs trapper overholdt SBi-anv. 216 Vejl. En håndregel siger, at en bekvem udendørs trappe opnås ved følgende sammenhæng: 1 grund + 2 stigning = 650-700 mm B UBST krav
Trapper med lav hældning, hvis der er mange brugere SBi-anv. 216 Vejl. Fx i offentlige bygninger, institutioner og erhvervsvirksomheder, hvor stigningen kan være fx være ca. 135 mm og grunden ca. 400 mm. B UBST krav
Trapper anbefales udført med ens grund og stigning over hele forløbet SBi-anv. 216 Vejl. Varierende størrelser kan betyde øget faldrisiko. B UBST krav
Trinflader bør være vandrette, fald max. 1:40 (25 mm pr m) SBi-anv. 216 Vejl. Lukkede trapper og trapper i terræn bør have et lille, udadgående fald på max. 1:40 (25 mm pr m) af hensyn til afvanding. Det kan mindske risikoen for isdannelse om vinteren B UBST krav
Håndlister til trapper og ramper skal være nemme at gribe om og holde fast i. SBi-anv. 216 Vejl. Se krav i BR kap. 3.2.3, stk. 1 for anvisning på, hvordan dette kan opfyldes. B UBST krav
Oven for trapper i adgangsveje skal der udføres et belægningsskift i farve og følbarhed 0,9 m før trappens begyndelse og i hele trappens bredde

Illustration af belægning
BR 08 2.6.3, stk. 3 Krav Ovenfor trapper skal der være et belægningsskift, som både i synlighed og følbarhed adskiller sig markant fra den øvrige belægning. Der er udviklet specielle knopfliser og elementer, som kan anvendes C UBST krav
Emne Kilde Type Uddybning Kvalitet* UBST standard
Det yderste af trinflader og trinforkanter skal markeres med kontrastfarve

Illustration af emne
BR 08 2.6.3, stk. 3 Krav Forkanter af trin markeres både på det yderste af trinfladerne og den lodrette del af trinnet, så kanterne fremstår tydeligt for personer med svagt syn. Der henvises til kap. 3.2.2 (stk. 1 og stk. 4) med hensyn til at opnå tilstrækkelig visuel kontrast. Forkanter, som er skridhæmmende, anbefales. C UBST krav
For at undgå kollision med fritstående trapper fra siden eller undersiden, bør trappen afskærmes med trappeværn så en fri højde på 2,2 m opnås

Illustration af emne
BR 08 2.6.3, stk. 3 Vejl. Områder under fritstående trapper med mindre end 2,2 m fri højde anbefales afskærmet med værn i højder på ca. 0,2 m og 1,2 m, så f.eks. personer med synshandicap sikres mod at støde ind i trappens underside. C UBST krav
Af hensyn til personer med synshandicap bør trinflader med gitterriste, huller og lignende undgås eller udformes på en måde, så blindestokke sikres mod at gå gennem trinfladerne og førerhunde sikres mod at få beskadiget kløerne.

Illustration af emne
BR 08 2.6.3, stk. 3 Vejl. Trinflader af gitterriste bør undgås; alternativt kan de gøres egnede for personer med blindestokke ved at vælge gitterdimensioner på ca. 9 mm, lidt under diameteren på de tyndeste blindestokke. Trinflader med f.eks. drænhuller i metalplader kan give risiko for at førerhundes kløer rives af, og denne type trinflader bør derfor også undgås. Problemet kan evt. fjernes ved at ændre detailudformningen af fladerne eller montere trædeplader. C UBST krav
Lukkede stødtrin på trapper SBi-anv. 216 Vejl. Trapper, der forsynes med lukkede stødtrin uden fremspring, er sikrere og lettere at gå op ad for personer med gangbesvær, f.eks. halvsidigt lammede B UBST krav

*Kvalitetsniveauer i SBi-anvisning 216:


Kvalitetsniveau C Kvalitet svarende til bygningsreglementets niveau
Kvalitetsniveau B Evt. højere kvalitet, fx svarende til DS 3028, SBi-anvisninger mv.
Kvalitetsniveau A Kvalitet svarende fx til behovene hos personer med stort plejebehov

Taktil adskillelse og markering

Illustration til nedenstående tabel.
Emne Kilde Type Uddybning Kvalitet* UBST standard
Tilkørselsveje på ejendommes ubebyggede arealer anbefales udført i overensstemmelse med vejreglerne i ’Færdselsarealer for alle - Håndbog i Tilgængelighed’ (Vejdirektoratet, 2003). SBi-anv. 216 Vejl. B UBST krav
Gangarealer til bebyggelsen skal anlægges med markant taktil adskillelse til andre trafikformer BR 07 2.6.3, stk. 3 Krav Gangarealer til bebyggelsen, dvs. indgange og udearealer skal være adskilt på en tydeligt følbar (taktil) måde fra andre trafikformer, dvs. cykelsti, vej og parkeringsplads. Formålet er at nedsætte risikoen for, at syns- og hørehandicappede påkøres, og at gøre det lettere at orientere sig. Den følbare adskillelse kan fx etableres ved at en plan flisegang langs siderne omgives af græs, ujævn belægning, kantsten, håndlister eller lignende C UBST krav
Ledelinjer på åbne pladser

Illustration
SBi-anv. 216 Vejl. Hvis gangarealet ikke er en følbar afgrænset sti, men fx passerer over en åben plads, kan man med fordel anlægge en såkaldt ledelinie, som kan bidrage til at skille trafikformerne. Ledelinjer bør udformes, så de kan følges med en blindestok og ses tydeligt af svagtseende. De kan fx anvendes på forpladser, trafikterminaler, torve og pladser og angive retningen til indgange, taxaholdepladser og busstoppesteder. Der er udviklet specielle fliser og elementer med langsgående ribber til brug som ledelinjer. Ledelinier bør ligge i en plan belægning, fx fliser med en størrelse på mindst 400 x 400 mm. Placeres ledelinjen i belægninger med mange fuger eller ujævnheder, vil den ikke kunne mærkes tilstrækkelig tydeligt. B UBST krav
Emne Kilde Type Uddybning Kvalitet* UBST standard
Synlig ledelinje

Illustration
SBi-anv. Suppl. vejl. Brug for eksempel en lys taktil belægning, hvis den omgivende belægning er mørk, eller omvendt. Forskellen i lysrefleksionsværdi bør som udgangspunkt være stor (min. 60 målt efter NCS-farvesystemet), da forskellen med tiden udviskes pga. snavs. Undgå mørke partier, hvis disse kan give synshandicappede eller demente opfattelsen af huller eller niveauforskelle. B UBST krav
God følbarhed SBi-anv. Suppl. vejl. Generelt skal udendørs ledelinjer være bredere, højere og grovere end seende tror, hvis de skal kunne mærkes. Det anbefales derfor at benytte ledelinjer og opmærksomhedsfelter, som dokumenteret er brugbare. En ledelinje med med en bredde på ca. 40 cm og 4 langsgående profiler med en profilhøjde på ca. 5 mm er fx testet med godt resultat. B UBST krav
Højde af ledelinjeprofil max. 5 mm SBi-anv. Suppl. vejl. Taktile ledelinjer må ikke kunne give anledning til, at fodgængere snubler over dem. Derfor bør de ophøjede elementer ikke overstige de 5 mm B UBST krav
Start og slutning af ledelinje markeret med opmærksomhedsfelt

Illustration
SBi-anv. Suppl. vejl. B UBST krav
Ubrudt linjemarkering SBi-anv. Suppl. vejl. Ledelinjer udføres som en ubrudt linje mellem 2 opmærksomhedsfelter B UBST krav
Opmærksomhedsfelter ved fare SBi-anv. Suppl. vejl. Belægninger med knopper bruges som opmærksomhedsfelter, f.eks. til advarsel øverst foran f.eks. trapper eller ved fodgængerfelter. B UBST krav
Dybde ved trapper min. 0,9 m i hele trappens eller fodgængerfeltets bredde. SBi-anv. 216. Vejl. Dybden sikrer, at en person ikke træder hen over feltet uden at mærke det. B UBST krav
Opmærksomhedsfelt ved retningsskift SBi-anv. Suppl. vejl. Belægninger med knopper bruges som opmærksomhedsfelter, f.eks. ved retningsskift. Størrelse min. 90 x 90 cm B UBST krav
Størrelse ved retningsskift min. 0,9 x 0,9 m SBi-anv. Suppl. vejl. Størrelsen sikrer, at en person ikke træder hen over feltet uden at mærke det. B UBST krav
Retningsskift ca. 90 grader SBi-anv. Suppl. vejl. Retningsskift, der ligger tæt på vinkelret, anbefales B UBST krav
Retningsorienteriende belysning SBi-anv. Suppl. vejl. Belysning kan fungere som supplerende ledelinje, hvis belysningen er retningsorienteret og oplyser vigtige orienteringspunkter på gangarealet. Kan dog ikke erstatte ledelinjer med taktile egenskaber. B UBST krav
Emne Kilde Type Uddybning Kvalitet* UBST standard
Vedligeholdelse SBi-anv. Suppl. vejl. Ledelinjer skal vedligeholdes samt holdes fri for sne, is og blade. B UBST krav
Udlægningsprincipper SBi-anv. Suppl. vejl. Der er udførlige beskrivelser af udlægningsprincipper i Dansk Blindesamfunds bog ”Tilgængelighed i detaljen”, der også findes på nettet. B UBST krav
Oven for trapper i adgangsveje skal der udføres et belægningsskift i farve og følbarhed 0,9 m før trappens begyndelse og i hele trappens bredde BR 07 2.6.3, stk. 3 Krav Ovenfor trapper skal der være et belægningsskift, som både i synlighed og følbarhed adskiller sig markant fra den øvrige belægning. Der er udviklet specielle knopfliser og elementer, som kan anvendes C UBST krav

*Kvalitetsniveauer i SBi-anvisning 216:


Kvalitetsniveau C Kvalitet svarende til bygningsreglementets niveau
Kvalitetsniveau B Evt. højere kvalitet, fx svarende til DS 3028, SBi-anvisninger mv.
Kvalitetsniveau A Kvalitet svarende fx til behovene hos personer med stort plejebehov

Belægninger på adgangs- og tilkørselsarealer

Illustration til nedenstående tabel
Emne Kilde Type Uddybning Kvalitet* UBST standard
Handicapparkeringspladser bør have fast jævn belægning BR 08 2.6.2, stk. 3 Vejl. Belægningen skal være let at køre på med kørestol eller rollator, samt give stokke god støtte, så de ikke synker ned. C UBST krav
Adgangs- og tilkørselsarealer skal være udformet, så bebyggelsen kan benyttes af personer med handicap BR 08 2.6.3, stk. 2 Krav Udformningen bør tage hensyn til fx personer med kørestol, gangbesvær, synshandicap, udviklingshæmning, læsevanskeligheder og hørehandicap C UBST krav
Adgangsareal fra vej herunder p-plads til ejendommens ubebyggede arealer og til indgange i bygninger skal være med en fast jævn belægning. BR 08 2.6.3, stk. 2 Krav Helt plane belægninger med skridhæmmende overflader er bedst egnede, og evt. fuger bør ikke være mere end ca. 5 mm brede. Hvis fugerne er bredere, anbefales det at fylde dem helt op med et fast materiale med god holdbarhed.
Belægningerne friholdes så vidt muligt for afløbsbrønde og brønddæksler. Eventuelle afløbsrender udføres så passager er niveaufri.
C UBST krav
Ledelinjer på åbne pladser

Illustration
SBi-anv. 216 Vejl. Hvis gangarealet ikke er en følbar afgrænset sti, men fx passerer over en åben plads, kan man med fordel anlægge en såkaldt ledelinie, som kan bidrage til at skille trafikformerne. Ledelinjer bør udformes, så de kan følges med en blindestok og ses tydeligt af svagtseende. De kan fx anvendes på forpladser, trafikterminaler, torve og pladser og angive retningen til indgange, taxaholdepladser og busstoppesteder. Der er udviklet specielle fliser og elementer med langsgående ribber til brug som ledelinjer. Ledelinier bør ligge i en plan belægning, fx fliser med en størrelse på mindst 400 x 400 mm. Placeres ledelinjen i belægninger med mange fuger eller ujævnheder, vil den ikke kunne mærkes tilstrækkelig tydeligt. B UBST krav
Emne Kilde Type Uddybning Kvalitet* UBST standard
Oven for trapper i adgangsveje skal der udføres et belægningsskift i farve og følbarhed 0,9 m før trappens begyndelse og i hele trappens bredde BR 08 2.6.3, stk. 3 Krav Ovenfor trapper skal der være et belægningsskift, som både i synlighed og følbarhed adskiller sig markant fra den øvrige belægning. Der er udviklet specielle knopfliser og elementer, som kan anvendes C UBST krav
Det yderste af trinflader og trinforkanter skal markeres med kontrastfarve

Illustration
BR 08 2.6.3, stk. 3 Krav Forkanter af trin markeres både på det yderste af trinfladerne og den lodrette del af trinnet, så kanterne fremstår tydeligt for personer med svagt syn. Der henvises til kap. 3.2.2 (stk. 1 og stk. 4) med hensyn til at opnå tilstrækkelig visuel kontrast. Forkanter, som er skridhæmmende, anbefales. C UBST krav
Af hensyn til personer med synshandicap bør trinflader med gitterriste, huller og lignende undgås eller udformes på en måde, så blindestokke sikres mod at gå gennem trinfladerne og førerhunde sikres mod at få beskadiget kløerne.

Illustration
BR 08 2.6.3, stk. 3 Vejl. Trinflader af gitterriste bør undgås; alternativt kan de gøres egnede for personer med blindestokke ved at vælge gitterdimensioner på ca. 9 mm, lidt under diameteren på de tyndeste blindestokke. Trinflader med f.eks. drænhuller i metalplader kan give risiko for at førerhundes kløer rives af, og denne type trinflader bør derfor også undgås. Problemet kan evt. fjernes ved at ændre detailudformningen af fladerne eller montere trædeplader. C UBST krav
Arealet ud for yderdøre skal markeres taktilt eller ved anden farve end den omkringliggende belægning.

Illustration
BR 08 3.2.1 stk. 2 Krav Ændret belægning foran indgangsdøre giver svagsynede og blinde mulighed for at finde indgangen. Belægningen bør både være let at se for svagsynede og let at føle for blinde, som bruger en hvid stok. En ændret belægning kan fx etableres med:
En nedsænket skraberist i niveau med den omgivende belægning. Hulstørrelse på den smalle led højst 9 mm, så den hvide stok ikke går igennem risten
En ændring af selve belægningen i form af et såkaldt opmærksomhedfelt, fx specielt fremstillede fliser med 5 mm høje knopper, evt. chaussésten. Den omgivende, plane belægning bør have så få fuger og ujævnheder som muligt, og opmærksomhedsfeltet bør have en forskel i lysrefleksionsværdi på 30 (svarende til ca. 0,4 på NCS skalaen)
C UBST krav

*Kvalitetsniveauer i SBi-anvisning 216:


Kvalitetsniveau C Kvalitet svarende til bygningsreglementets niveau
Kvalitetsniveau B Evt. højere kvalitet, fx svarende til DS 3028, SBi-anvisninger mv.
Kvalitetsniveau A Kvalitet svarende fx til behovene hos personer med stort plejebehov

Denne side er kapitel 2 af 5 til publikationen "UBST - Tilgængelighedsstandard for undervisningsbyggeri".


© Universitets- og Bygningsstyrelsen
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 2009. Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.