Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings logo. Klik for at komme til forsiden af vtu.dk.

BR 08 Kap 3 Bygningers indretning

Ombygninger

Emne Kilde Type Uddybning Kvalitet* UBST standard
Ved ombygning kan der ske lempelser af bestemmelserne i dette kapitel, når ombygningsarbejdet efter kommunalbestyrelsens skøn ellers ikke kan udføres uden indgribende ændringer i bebyggelsen. BR 08 3.1 stk. 2 Krav C UBST krav
Hvis bestemmelsen finder anvendelse, skal ombygningsarbejdet ske under størst mulig hensyntagen til personer, hvis bevægelses- og orienteringsevne er nedsat. Ombygningsarbejdet skal i øvrigt sikre hensigtsmæssig indretning under hensyn til brugen. BR 08 3.1 stk. 2 Vejl. Bygningsreglementet skal som udgangspunkt altid følges ved ombygninger. Der kan dog være bebyggelser, hvor det ikke er muligt at opfylde enkelte bestemmelser, uden samtidig at foretage gennemgribende ændringer af bygningen. I disse tilfælde kan kommunen efter en vurdering af det konkrete ombygningsprojekt tillade, at nogle bestemmelser ikke helt opfyldes. Det kræves dog, at hensigten i tilgængelighedsbestemmelserne følges i så høj grad som muligt, og at løsningen kan bruges i praksis. Bestemmelserne skal ikke bare frafaldes. C UBST krav
Kan kapitlets bestemmelser opfyldes uden indgribende ændringer i bebyggelsen, er betingelserne for brug af bestemmelsen ikke opfyldt. BR 08 3.1 stk. 2 Vejl. C UBST krav
Der henvises til ”Bekendtgørelse nr. 1250 af 13. december 2004 om tilgængelighedsforanstaltninger i forbindelse med ombygninger i eksisterende byggeri” samt til Erhvervs- og Byggestyrelsens ”Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser”. BR 08 3.1 stk. 2 Vejl. Vejledningen forklarer fx, at der altid skal skabes niveaufri adgang ved ombygning af offentligt tilgængeligt byggeri og byggeri til service og administration, alene hvis ombygningen kræver byggesagsbehandling. Økonomiske overslag mht de samlede omkostninger ved ombygningen kan også betyde, at kommunen kræver indretning af handicapegnede p-pladser, toiletter og evt. elevator. C UBST krav

*Kvalitetsniveauer i SBi-anvisning 216:


Kvalitetsniveau C Kvalitet svarende til bygningsreglementets niveau
Kvalitetsniveau B Evt. højere kvalitet, fx svarende til DS 3028, SBi-anvisninger mv.
Kvalitetsniveau A Kvalitet svarende fx til behovene hos personer med stort plejebehov

Døre

UBST kvalitetsstandard for døre

Illustration til nedenstående model
Emne Kilde Type Uddybning Kvalitet* UBST standard
Ved alle yderdøre skal der være niveaufri adgang til enheder og til eventuelle elevatorer i bygningens stueetage (adgangsetage). BR 08 3.2.1 stk. 2 Krav C UBST krav
Uden for yderdøre skal der være et vandret, fast og plant areal på 1,5 m x 1,5 m målt fra dørens hængselside. BR 08 3.2.1 stk. 2 Krav C UBST krav
Hvor døren åbner udad, skal der være yderligere 0,2 m langs bygningsfacaden. BR 08 3.2.1 stk. 2 Krav C UBST krav
Arealet uden for yderdøre skal være i samme niveau som det indvendige gulv

Illustration
BR 08 3.2.1 stk. 2 Krav C UBST krav
Arealet ud for yderdøre skal markeres taktilt eller ved anden farve end den omkringliggende belægning. BR 08 3.2.1 stk. 2 Krav Ændret belægning foran indgangsdøre giver svagsynede og blinde mulighed for at finde indgangen. Belægningen bør både være let at se for svagsynede og let at føle for blinde, som bruger en hvid stok. En ændret belægning kan fx etableres med:
En nedsænket skraberist i niveau med den omgivende belægning. Hulstørrelse på den smalle led højst 9 mm, så den hvide stok ikke går igennem risten
En ændring af selve belægningen i form af et såkaldt opmærksomhedfelt, fx specielt fremstillede fliser med 5 mm høje knopper, evt. chaussésten.

Den omgivende, plane belægning bør have så få fuger og ujævnheder som muligt, og opmærksomhedsfeltet bør have en forskel i lysrefleksionsværdi på 30 (svarende til ca. 0,4 på NCS skalaen)
C UBST krav
Emne Kilde Type Uddybning Kvalitet* UBST standard
Bestemmelsen omfatter foruden yderdøre, døre ved flugtveje og nødudgange i stueetagen samt have-, altan- og terrassedøre. BR 08 3.2.1 stk. 2 Vejl. C UBST krav
Dørtrin med en højde på maksimalt 25 mm kan accepteres. BR 08 3.2.1 stk. 2 Vejl. Højden af trinnet må ikke overstige 25 mm, og bundstykket anbefales forsænket for at begrænse højden af trinnet mest muligt. C UBST krav
Porttelefoner og tilkaldeanlæg bør placeres i en højde på mellem 90 og 120 cm over gulv/terræn. BR 08 3.2.1 stk. 2 Vejl. Automatiske døre, porttelefoner og lign. bør kunne betjenes både siddende og stående. Derfor bør knapper m.m. placeres:
i højde 0,90 – 1,20 m
min 0,5 m fra indvendige hjørner.

Porttelefoner og tilkaldeanlæg bør placeres modsat dørens hængslingsside. Herved bliver afstanden til dørhåndtag mindst mulig og betjeningen lettes. Samtidig har blinde lettere ved at finde anlægget.
C UBST krav
Brugerbetjente knapper, automater og udstyr SBi-anv. 216 Vejl. For udformning og placering af brugerbetjente knapper, automater og lignende udstyr henvises til kap. 4.5 samt til SBi tjeklisten om handicaptilgængelig udformning af konstruktioner og anlæg (Dansk Center for Tilgængelighed, 2005) B UBST krav
Betjening fri af døropslag SBi-anv. 216 Vejl. Anvendes dørautomatik, der kræver brug af kontakt, bør denne anbringes min. 1 m fra døropslaget, så kørestolsbrugere og gangbesværede ikke rammes af døren. Dørautomatik af typen med berøringsløs føler anbefales, og her justeres føleren således, at døren når at åbne, inden man når hen til den. Ellers risikerer fx blinde at blive ramt af døren. B UBST krav
Døre skal have en fri passagebredde på mindst 0,77 m, jf. DS/EN 14 351.

Illustration
BR 08 3.2.1 stk. 3 Krav Den fri bredde måles med døren åbnet 90 grader, med eventuelt tillæg for udragende dørhåndtag, og er den mindste afstand mellem døren og den modsatte karm (se tegning. En fri bredde på 0,77 m tillader passage af de fleste personer i kørestol, men en fri bredde på 0,87 m anbefales, da fx personer i manuelle kørestole kan have brug for ekstra plads til betjening af drivringe. Se nedenfor.

Det afhænger af dørens konstruktion, om hænglede døre med de modulære betegnelser som fx 9M og 10M giver fri bredder på 0,77 og 0,87 m. Derfor bør man ved projektering være opmærksom på, at kravet stilles til den fri bredde. Ved skydedøre skal der normalt påregnes et murhul på mindst 10M (1,0 m) for at opnå 0,77 m fri bredde.
C UBST krav
Åbner døren imod personen, skal der være mindst 0,5 m ved siden af døren modsat dens hængselside. BR 08 3.2.1 stk. 3 Krav Giver plads til at åbne døren siddende i en kørestol C UBST krav
Højden af dørtrin må højst være 25 mm BR 08 3.2.1 stk. 3 Krav Højden må ikke overstige 25 mm, og generelt bør man undgå dørtrin i fælles adgangsveje, alternativt anvende forsænkede bundstykker. C UBST krav
Bestemmelsen omfatter døre i fælles adgangsveje, herunder mindst en dør til hver enhed på hver af bygningens etager. BR 08 3.2.1 stk. 3 Vejl. C UBST krav
Fri dørbredde mindst 0,87 m SBi-anv. 216 Vejl. Tillader bl.a. at drivringe på manuelle kørestole kan bruges i døråbningen. B UBST krav
Emne Kilde Type Uddybning Kvalitet* UBST standard
Fri dørbredde mindst 1,07 m SBi-anv. 216 Vejl. Døre, som skal kunne passeres af plejesenge, bør have en fri bredde på mindst 1,07 m. I nogle byggerier bør fri dørbredder helt op til 1,37 m overvejes, fx på hospitaler hvor tunge patienter over 200 kg skal kunne behandles. For at undgå, at meget brede døre bliver for tunge at håndtere, kan de opdeles i asymmetriske to-fløjede døre, hvor åbning af det ene dørblad opfylder kravet om 0,77 m fri åbning. A UBST krav
(hvis nødvendigt)
Karusseldøre suppleres med sidehængslede døre eller skydedøre. SBi-anv. 216 Vejl. Karusseldøre er vanskelige at passere for personer med synshandicap og med førerhund, og de anbefales derfor suppleret med sidehængslede døre eller skydedøre. Selvåbnende skydedøre er en velegnet løsning for personer med synshandicap. B UBST krav
Synlige dørtrin SBi-anv. 216 Vejl. Af hensyn til svagsynede anbefales det at gøre dørtrin nemme at se, fx ved at vælge et materiale, der afviger fra gulvbelægningen. B UBST krav
Betjeningskraft for døre max 25 N SBi-anv. 216 Vejl. Hvis personer med nedsat kraft i fingre og hænder skal kunne åbne døre, bør disse have en maksimal åbningskraft på 25 N (svarende til en vægt på ca. 2,5 kg), og kunne betjenes med en lukket hånd. Selvåbnende døre anbefales, særligt ved yderdøre og branddøre. B UBST krav
Åbningskraft højst 25 N (svarende til en vægt på ca. 2,5 kg). Evt. dørpumper justeres til så lav lukkekraft som muligt. SBi-anv. 216 Vejl. B UBST krav
Selvåbnende dør, dvs. aktivering via føler. SBi-anv. 216 Vejl. Hovedindgangspartier, overordnede fælles adgangsveje o.lign. A UBST krav
Markering af glaspartier og -døre SBi-anv. 216 Vejl. For markering af glaspartier og -døre i fælles adgangsveje henvises til kap. 4.3. B UBST krav

*Kvalitetsniveauer i SBi-anvisning 216:


Kvalitetsniveau C Kvalitet svarende til bygningsreglementets niveau
Kvalitetsniveau B Evt. højere kvalitet, fx svarende til DS 3028, SBi-anvisninger mv.
Kvalitetsniveau A Kvalitet svarende fx til behovene hos personer med stort plejebehov

Markering af fælles adgangsveje

UBST kvalitetskrav for markering af fælles adgangsveje

Illustration til nedenstående tabel
Emne Kilde Type Uddybning Kvalitet* UBST standard
Fælles adgangsveje skal skal markeres ved forskelle i materialer, farver eller belysning. BR 08 3.2.2, stk. 1 Krav Formålet er at gøre adgangsvejene nemme at orientere sig på for synshandicappede. Fælles adgangsveje fører til to eller flere boliger, kontorer, mødelokaler eller andre enheder og omfatter vindfang, forrum, gange, altangange, svalegange, plads foran elevatorer, ramper og reposer såvel i som uden på bygningen, herunder udvendig adgangsareal til kælder. C UBST krav
Markering ved forskelle i materialer og farver SBi-anv. 216 Vejl. Farver kan fx gøre dørkarme, døre og fodlister mm. mere synlige, hvis der er en forskel i kontrast til væggenes farve. Steder med fare markeres ekstra tydeligt, f.eks. trinforkanter.

Anbefalet kontrast i forhold til væg og gulvfarver, målt som forskel i lysrefleksionsværdi (LRV) efter NCS-skalaen*:

Dørkarme, døre og fodlister:
Min. 30 forskel i LRV (ca. 0,4 forskel i lyshed)

Steder med fare, f.eks. trinforkanter:
Min. 60 forskel i LRV (ca. 0,75 forskel i lyshed).
* NCS står for Natural Color System, se www.ncscolour.co.uk
B UBST krav
Retningsorienterende belysning SBi-anv. 216 Vejl. Belysning, der understreger retningen af et gangforløb, er en hjælp for synshandicappede, fx i form af lamper med en kort indbyrdes afstand. B UBST krav
Markering af overordnede adgangsveje SBi-anv. 216 Vejl. Markering af overordnede adgangsveje, elevatorer, trapper, retningsændringer mv. kan ske ved at belyse disse kraftigere. B UBST krav
Blændfrie lyskilder SBi-anv. 216 Vejl. Lyskilderne bør være blændfrie, fx ved at afskærme lyskilden, og bratte overgange fra stærkt lys til mørke bør undgås. B UBST krav
Emne Kilde Type Uddybning Kvalitet* UBST standard
Markering af glaspartier og -døre SBi-anv. 216 Vejl. For markering af glaspartier og -døre i fælles adgangsveje henvises til kap. 4.3. B UBST krav
Markering af retningsforløb i haller og andre åbne rum SBi-anv. 216 Vejl. Retningsforløb i haller og andre åbne rum kan med fordel angives med ledelinier, som både giver taktil (følbar) og synlig kontrast til det omgivende gulv.

Den synlige kontrast i forhold til gulvet anbefales til mindst 30 målt i lysrefleksionsværdi (se tabel ovenfor).

En tilstrækkellig taktil kontrast kan opnås ved at benytte langstrakte elementer, som er hævet op til 5 mm over den omgivende gulvbelægning. Der er udviklet specielle ledeliniefliser og -elementer, som opfylder disse krav, men fx en tæppeløber på et gulv af træ, fliser eller anden gulvbelægning kan også bruges.

Seende har normalt vanskeligt ved at vurdere om den taktile forskel er tilstrækkelig. Ved anvendelse af ikke-afprøvede ledelinier anbefales det, at man tager kontakt til Dansk Blindesamfund [www.dkblind.dk] eller Statens Byggeforskningsinstitut [www.sbi.dk].

Det er ikke altid nødvendigt at markere en gangretning i gulvbelægningen, hvis vægge uden fremspring og forhindringer kan udgøre en naturlig ledelinie, fx i gange.

Ledelinier anbefales anvendt i offentligt tilgængeligt byggeri, fx kulturhuse, hospitaler, rådhuse, butikscentre, togstationer og busterminaler. Her kan de forbinde centrale funktioner, fx indgang og reception, information, billetsalg, toiletter og adgangsveje via trapper, elevatorer og døre. For udformning og udlægning af ledelinier henvises til SBi tjekliste for indendørs ledelinier [www.sbi.dk].

B UBST krav

*Kvalitetsniveauer i SBi-anvisning 216:


Kvalitetsniveau C Kvalitet svarende til bygningsreglementets niveau
Kvalitetsniveau B Evt. højere kvalitet, fx svarende til DS 3028, SBi-anvisninger mv.
Kvalitetsniveau A Kvalitet svarende fx til behovene hos personer med stort plejebehov

Skiltning

Illustration til nedenstående tabel
Emne Kilde Type Uddybning Kvalitet* UBST standard
Skilte med detaljeret information anbringes i højde 1,2-1,6 m SBi-anv. Suppl. Vejl. Skilte med detaljeret information kan kræve, at man kan komme tæt på for at læse den B UBST krav
Sklte med overordnet information anbringes i højde over 2,1 m SBi-anv. Suppl. Vejl. Skilte med overordnet information bør ophænges så højt, at stående personer ikke dækker dem B UBST krav
Bogstavhøjde ca. 25 mm med tillæg på 10 mm for hver m læseafstand

Illustration
SBi-anv. Suppl. Vejl. Bogstaver på et skilt, der skal kunne læses på fx 10 m afstand, bør have en højde omkring 125 mm. B UBST krav
Udendørs skilte placeres udenfor gangarealer SBI-anv. Suppl. vejl. B UBST krav
Emne Kilde Type Uddybning Kvalitet* UBST standard
God kontrast mellem tekst og baggrundsfarve. Forskel min. 60 målt i lysrefleksionsværdi, LRV

Illustration
SBi-anv. Suppl. vejl. Lysrefleksionsværdier for de enkelte farver kan f.eks. findes i tabeller for NCS-farvesystemet.
Lysrefleksionsværdierne trækkes fra hinanden.
B UBST krav

*Kvalitetsniveauer i SBi-anvisning 216:


Kvalitetsniveau C Kvalitet svarende til bygningsreglementets niveau
Kvalitetsniveau B Evt. højere kvalitet, fx svarende til DS 3028, SBi-anvisninger mv.
Kvalitetsniveau A Kvalitet svarende fx til behovene hos personer med stort plejebehov

Niveaufri adgang og ramper i fælles adgangsveje

Illustration til nedenstående tabel
Emne Kilde Type Uddybning Kvalitet* UBST standard
Fælles adgangsveje skal have en tilstrækkelig bredde efter den planlagte brug og skal kunne passeres uhindret i deres fulde bredde. BR 08 3.2.2. stk. 1 Krav Fælles adgangsveje fører til to eller flere boliger, kontorer, mødelokaler eller andre enheder og omfatter vindfang, forrum, gange, altangange, svalegange, plads foran elevatorer, ramper og reposer såvel i som uden på bygningen, herunder udvendig adgangsareal til kælder. Efter arbejdsmiljølovgivningen skal gangbredder i visse erhvervsbyggerier også dimensioneres, så der kan benyttes særlige transportmidler som f.eks. trucks.De fleste fælles adgangsveje er tillige flugtveje og skal derfor også opfylde bestemmelserne i kap. 5 (brand) om flugtveje C UBST krav
Den fri bredde skal være mindst 1,3 m. BR 08 3.2.2. stk. 1 Krav C UBST krav
Fri bredde mindst 1,5 m SBi-anv. 216 Vejl. Bredde min. 1,5 m, tillader en gående og en kørestolsbruger at passere hinanden. Tillader omkring 80 % af alle kørestolsbrugere at vende på adgangsvejen B UBST krav
Fri bredde mindst 1,8 m SBi-anv. 216 Vejl. Bredde min. 1,80 m, tilgodeser hyppigere trafik af gående i begge retninger. Desuden kan to kørestolsbrugere nemt passere hinanden. A UBST krav
Fælles adgangsveje bør foran elevatorer være mindst 1,5 m brede. SBi-anv. 216 Vejl. Tillader de fleste kørestolsbrugere at vende foran elevatoren B UBST krav
Hvis der er nedadgående trapper foran elevatordøren bør afstanden til trappen være min. 2,0 m. DS 3028 Vejl. Mindsker risikoen for at køre ud over trappen, når en person i kørestol bakker ud af en almindelig elevator. Disse mål skal dog være større, hvis der skal kunne manøvreres med senge, personlifte, trucks eller lignende, bl.a. i bygninger til erhverv eller hvor der findes særlige krav i henhold til arbejdsmiljølovgivningen. B UBST krav
Emne Kilde Type Uddybning Kvalitet* UBST standard
Fælles adgangsveje skal give niveaufri adgang til alle enheder på hver af bebyggelsens etager. BR 08 3.2.2 stk. 2 Krav Bestemmelsen omfatter niveaufri adgang til elevatorer, beboelses- og erhvervsenheder samt fællesarealer, herunder udendørs opholdsarealer på etagerne. I forbindelse med eventuelle niveauspring og højdeforskelle inden for offentligt tilgængelige enheder bør disse udlignes med ramper, lift eller lignende. Altaner betragtes som en selvstændig enhed. Fritaget for kravet er terrasser på bygningens tag, såfremt der ikke er adgang hertil med elevator. C UBST krav
Eventuelle niveauspring og højdeforskelle skal udlignes med ramper. BR 08 3.2.2 stk. 2 Krav C UBST krav
Ramper må ikke udføres med en større hældning end 1:20 (50 mm pr. m) BR 08 3.2.2 stk. 2 Krav C UBST krav
Der skal være en vandret plads på mindst 1,3 m x 1,3 m for hver ende af rampen. BR 08 3.2.2 stk. 2 Krav C UBST krav
Ramper, der udligner højdeforskelle på mere end 0,6 m, skal desuden forsynes med vandret repos for hver 0,6 m stigning. BR 08 3.2.2 stk. 2 Krav C UBST krav
Ramper skal forsynes med håndlister. Ved ramper med en hældning på 1:25 (40 mm pr. m) eller mindre kan håndlister undlades.

Illustration
BR 08 3.2.2 stk. 2 Krav Ramper skal som hovedregel forsynes med håndlister, der er til at gribe om og støtte sig til, når rampen bruges. Kap. 3.2.3 stk. 1 åbner dog mulighed at undvære håndlister, hvis rampen har værn uden fare for fald til siderne, og hældningen ikke overstiger 1:20 (50 mm pr m). Stejlere ramper, som evt. kan være en løsning ved ombygninger, skal altid have håndlister i begge sider. C UBST krav
Gange, trapper og ramper i fælles adgangsveje samt altaner, franske altandøre, altangange, luftsluser, tagterrasser, udvendige trapper samt andre hævede opholdsarealer skal under hensyn til bygningens anvendelse sikres med værn og forsynes med håndlister. BR 08 3.2.3, stk. 1 Krav C UBST krav
Håndlister skal være nemme at gribe om og holde fast i. BR 08 3.2.3, stk. 1 Krav C UBST krav
Ramper med en hældning mellem 1:20 - 1:25 kan i stedet for håndlister forsynes med værn uden fare for fald til siderne. BR 08 3.2.3, stk. 1 Vejl. C UBST krav
Brede trapper og ramper bør opdeles med håndlister med en afstand på højst 2 m. BR 08 3.2.3, stk. 1 Vejl. C UBST krav
Højden på værn eller rækværk bør være mindst 1,0 m. BR 08 3.2.3, stk. 1 Vejl. C UBST krav
Ved trapper og ramper bør højden på værnet være mindst 0,8 m og over trappereposer mindst 0,9 m. BR 08 3.2.3, stk. 1 Vejl. C UBST krav
Højden af værn og håndlister måles over trinforkanter og ramper. BR 08 3.2.3, stk. 1 Vejl. C UBST krav
Emne Kilde Type Uddybning Kvalitet* UBST standard
Håndlister udføres med cirkulært, ovalt eller afrundet tværsnit på 40 til 50 mm i diameter SBi-anv. 216 Vejl. Tværsnit som de fleste mennesker kan holde fast omkring B UBST krav
Håndlister udføres med en afstand til væg og understøtning på mindst 50 mm SBi-anv. 216 Vejl. Giver plads til at få hånden omkring håndlisten B UBST krav
Håndlister føres min. 0,3 m forbi start og slutning på trapper og ramper og afsluttes vandret SBi-anv. 216 Vejl. Giver gangbesværede støtte til at klare det sidste trin på trappen, og fortæller synshandicappede, at trappen slutter. B UBST krav
Håndlister føres ubrudt hen over reposer SBi-anv. 216 Vejl. Leder synshandicappede frem til næste trappe- eller rampeløb B UBST krav
Alle typer af værn eller rækværk skal under hensyn til bygningens anvendelse udformes, så personer sikres på betryggende måde. Værn udført af glas skal udføres i henhold til bestemmelserne i kap. 4 Konstruktioner. BR 08 3.2.3, stk. 2 Krav C UBST krav
Den indbyrdes afstand mellem alle typer af balustre, herunder lodrette og vandrette, skal være udformet, så de ikke giver anledning til personskader. BR 08 3.2.3, stk. 2 Vejl. C UBST krav
Der skal i særlig grad tages hensyn til, at børn ikke kan klatre på dem eller komme i klemme mellem dem. BR 08 3.2.3, stk. 2 Vejl. C UBST krav
Åbninger i værn højst 120 mm SBi-anv. 216 Vejl. For at sikre børn mod at komme i klemme bør åbninger i værn og rækværk ikke være større end 120 mm. Der bør endvidere drages omsorg for, at værnet udføres på en måde, så børn ikke let kan kravle op. Det kan fx gøres ved at anvende lodrette balustre. B UBST krav

*Kvalitetsniveauer i SBi-anvisning 216:


Kvalitetsniveau C Kvalitet svarende til bygningsreglementets niveau
Kvalitetsniveau B Evt. højere kvalitet, fx svarende til DS 3028, SBi-anvisninger mv.
Kvalitetsniveau A Kvalitet svarende fx til behovene hos personer med stort plejebehov

Løfteplatforme og trappelifte

Illustration for nedenstående tabel
Emne Kilde Type Uddybning Kvalitet* UBST standard
Ved alle yderdøre skal der være niveaufri adgang til enheder og til eventuelle elevatorer i bygningens stueetage (adgangsetage). BR 08 3.2.1 stk. 2 Krav C UBST krav
Niveaufri adgang betyder, at der ikke må være trin mellem niveauet (terrænet) uden for bygningen og enhederne i stueetagen samt eventuelle elevatorer. BR 08 3.2.1 stk. 2 Vejl. C UBST krav
Trappelifte, løfteplatforme og løstliggende skraberiste vil være i strid med bestemmelsen. BR 08 3.2.1 stk. 2 Vejl. Trappelifte og løfteplatforme må ikke bruges til at skabe niveaufri adgang ved indgangsdøre. C UBST krav
Emne Kilde Type Uddybning Kvalitet* UBST standard
I forbindelse med eventuelle niveauspring og højdeforskelle inden for offentligt tilgængelige enheder bør disse udlignes med ramper, lifte eller lignende. BR 08 3.2.2, stk. 2 Vejl. LIfte må anvendes indenfor offentlig tilgængelige enheder, som ikke er fælles adgangsveje. C UBST krav
Løftekapacitet på mindst 300 kg SBi-anv. 216 Vejl. En løftekapacitet på mindst 300 kg anbefales, så en tung person i el-kørestol kan løftes. Hvis en hjælper også skal med i platformen skal løftekapaciteten være højere, f.eks. 450 kg. B UBST krav
Mindste ladstørrelse for løfteplatform 0,9 m x 1,4 m SBi-anv. 216 Vejl. Passer til de fleste kørestole, dog ikke f.eks. el-kørestole med respirator B UBST krav
Mindste ladstørrelse for trappelift 0,8 m x 1,3 m SBi-anv. 216 Vejl. Passer til de fleste kørestole, hvis noget af stolen kan rage ud over ladet B UBST krav
Vendeareal på 1,5 x 1,5 m foran løfteplatformen eller trappeliften. SBi-anv. 216 Vejl. Muliggør at el-kørestole kan manøvrere B UBST krav
Mindst 0,5 m fri passage ved siden af trappelift, når den er i brug på flugtveje SBi-anv. 216 Vejl. Afhænger af brand- og flugtvejskrav C UBST krav
Betjening i højde 0,9 -1,2 m SBi-anv. 216 Vejl. Hovedparten af brugerne kan nå i dette interval B UBST krav
Betjening min. 0,5 m fra hjørne SBi-anv. 216 Vejl. Betyder at knapper mm. kan nås siddende i en kørestol B UBST krav
Betjeningsknapper som kan bruges med lukket hånd SBi-anv. 216 Vejl. Mange brugere har nedsat fingerfunktion B UBST krav
Betjeningsknapper med betjeningskraft under 5 N SBi-anv. 216 Vejl. Det er vigtigt at betjeningskraften er lav, da knappen normalt skal holdes trykket ind under hele forløbet B UBST krav
Automatisk betjening af evt. døre, sikkerhedsbøjler m.v. SBi-anv. 216 Vejl. Manuel betjening er ikke mulig for mange personer med nedsat arm- og håndfunktion B UBST krav

*Kvalitetsniveauer i SBi-anvisning 216:


Kvalitetsniveau C Kvalitet svarende til bygningsreglementets niveau
Kvalitetsniveau B Evt. højere kvalitet, fx svarende til DS 3028, SBi-anvisninger mv.
Kvalitetsniveau A Kvalitet svarende fx til behovene hos personer med stort plejebehov

Trapper i fælles adgangsveje

Illustration til nedenstående tabel
Emne Kilde Type Uddybning Kvalitet* UBST standard
Fælles adgangsveje skal have en tilstrækkelig bredde efter den planlagte brug og skal kunne passeres uhindret i deres fulde bredde. BR 08 Krav Fælles adgangsveje fører til to eller flere boliger, kontorer, mødelokaler eller andre enheder og omfatter vindfang, forrum, gange, altangange, svalegange, plads foran elevatorer, ramper og reposer såvel i som uden på bygningen, herunder udvendig adgangsareal til kælder. Efter arbejdsmiljølovgivningen skal gangbredder i visse erhvervsbyggerier også dimensioneres, så der kan benyttes særlige transportmidler som f.eks. trucks.De fleste fælles adgangsveje er tillige flugtveje og skal derfor også opfylde bestemmelserne i kap. 5 (brand) om flugtveje C UBST krav
Fælles adgangsveje skal skal markeres ved forskelle i materialer, farver eller belysning. BR 08 Krav Formålet er at gøre adgangsvejene nemme at orientere sig på for synshandicappede. C UBST krav
Fri bredde mindst 1,5 m SBi-anv. 216 Vejl. Bredde min. 1,5 m, tillader en gangbesværet og en ledsager at følges B UBST krav
Fri bredde mindst 1,8 m SBi-anv. 216 Vejl. Bredde min. 1,80 m, tilgodeser hyppigere trafik af gående i begge retninger. A UBST krav
Hvis der er nedadgående trapper foran elevatordøren bør afstanden til trappen være min. 2,0 m. DS 3028 Vejl. Mindsker risikoen for at køre ud over trappen, når en person i kørestol bakker ud af en almindelig elevator. Disse mål skal dog være større, hvis der skal kunne manøvreres med senge, personlifte, trucks eller lignende, bl.a. i bygninger til erhverv eller hvor der findes særlige krav i henhold til arbejdsmiljølovgivningen. B UBST krav
Emne Kilde Type Uddybning Kvalitet* UBST standard
Fælles adgangsveje skal markeres ved forskelle i materialer, farver eller belysning. SBi-anv. 216 Vejl. Farver kan fx gøre dørkarme, døre og fodlister mm. mere synlige, hvis der er en forskel i kontrast til væggenes farve. Steder med fare markeres ekstra tydeligt, f.eks. trinforkanter. Anbefalet kontrast i forhold til væg- og gulvfarver.
Forskel i lysrefleksionsværdi (LRV) Forskel i lyshed* (efter NCS-skalaen) Dørkarme, døre og fodlister Min. 30 Min. 0,4 Steder med fare, f.eks. trinforkanter Min. 60 Min. 0,75

* NCS står for Natural Color System, se www.ncscolour.co.uk
B UBST krav
Markering af overordnede adgangsveje SBi-anv 216. Vejl. Markering af overordnede adgangsveje, elevatorer, trapper, retningsændringer mv. kan ske ved at belyse disse kraftigere. B UBST krav
Blændfrie lyskilder SBi-anv. 216 Vejl. Lyskilderne bør være blændfrie, fx ved at afskærme lyskilden, og bratte overgange fra stærkt lys til mørke bør undgås. B UBST krav
Trapper i fælles adgangsveje skal udformes med tilstrækkelig bredde og lofthøjde efter den tilsigtede brug. BR 08 3.2.2, stk. 3 Krav C UBST krav
Fri bredde af trappe mellem håndlister mindst 1,0 m BR 08 3.2.2, stk. 3 Vejl. Kravet kan opfyldes ved, at trappens fri bredde er mindst 1,0 m og den fri lofthøjde er mindst 2,1 m.
Hvis der er mange brugere bør bredden forøges tilsvarende. Den fri bredde måles vandret mellem håndlisterne eller - hvor der kun er håndliste i den ene side - mellem væg, spindel eller lignende og håndliste.
C UBST krav
Fri bredde af trappe mellem håndlister mindst 0,9 m, når der kun er få brugere BR 08 3.2.2, stk. 3 Vejl. Hvis der kun er få brugere - som fx i tofamiliehuse - kan kravet opfyldes med en fri bredde på mindst 0,9 m. Hvis der er mange brugere bør bredden forøges tilsvarende. Den fri bredde måles vandret mellem håndlisterne eller - hvor der kun er håndliste i den ene side - mellem væg, spindel eller lignende og håndliste. C UBST krav
Fri loftshøjde mindst 2,1 m målt over ganglinje BR 08 3.2.2, stk. 3 Vejl. Højden måles over ganglinjen. C UBST krav
Trapper i fælles adgangsveje skal have en hældning (grund og stigning), der gør dem lette og sikre at gå på. BR 08 3.2.2, stk. 4 Krav Trapper med lavere hældning (lavere stigning og dybere grund,) end de angivne krav, er lettere og mere sikre at gå på. Grunden måles i ganglinjen midt i trappens fri bredde, dog højst 0,5 m fra den indre håndliste. C UBST krav
Trappers stigning må ikke være større end 180 mm. BR 08 3.2.2, stk. 4 Krav C UBST krav
På ligeløbstrapper og kvart- og halvsvingstrapper må grunden ikke være mindre end 280 mm - i beboelsesbygninger dog mindst 250 mm. BR 08 3.2.2, stk. 4 Krav C UBST krav
Emne Kilde Type Uddybning Kvalitet* UBST standard
På spindel- og vindeltrapper må grunden ikke være mindre end 200 mm. BR 08 3.2.2, stk. 4 Krav C
Spindel- og vindeltrapper undgået SBi-anv. 216 Vejl. SBi anbefaler ikke spindel- og vindeltrapper i fælles adgangsveje, da de er vanskelige for synshandicappede at orientere sig på. B UBST krav
Trapper bør forsynes med stødtrin BR 08 3.2.2, stk. 4 Vejl. C UBST krav
Det yderste af trinfladen samt trinforkant bør markeres med kontrastfarve. BR 08 3.2.2, stk. 4 Vejl. C UBST krav
Samme grund og stigning på hele trappeløbet SBi-anv. 216 Vejl. Varierende størrelser kan betyde øget faldrisiko. B UBST krav
Trinflader bør være vandrette. SBi-anv. 216 Vejl. B UBST krav
Trinflader bør være skridhæmmende SBi-anv. 216 Vejl. B UBST krav
Trappeformlen overholdt SBi-anv. 216 Vejl. 1 trinflade (grund) + 2 trinhøjder (stigning) = 610 - 630 mm B UBST krav
Lav hældning hvis der er mange brugere, fx i erhvervsvirksomheder, offentlige bygninger og institutioner DS 3028 Vejl. Anvendes trappeformlen kan fx en trinflade (grund) på 320 mm og en trinhøjde (stigning) på 150 mm anbefales. B UBST krav
Markering med god kontrast SBi-anv. 216 Vejl. Forsøg har vist, at fx 5 cm brede bånd med en forskel i lysreflektans på 60 eller mere i forhold til trinfladen kan anvendes. En forskel i lyshed på 0,75 efter NCS-skalaen kan også bruges som vejledende værdi. B UBST krav
Belægningsskift ovenfor trapper SBi-anv. 216 Vejl. Det anbefales at der ovenfor trapper i fælles adgangsveje udføres et belægningsskift i farve og følbarhed 0,9 m før trappens begyndelse og i hele trappens bredde, på samme måde som for udendørs trapper. Se Kap. 2.6.3. stk. 3. B UBST krav
Gange, trapper og ramper i fælles adgangsveje samt altaner, franske altandøre, altangange, luftsluser, tagterrasser, udvendige trapper samt andre hævede opholdsarealer skal under hensyn til bygningens anvendelse sikres med værn og forsynes med håndlister. BR 08 3.2.3, stk. 1 Krav C UBST krav
Håndlister skal være nemme at gribe om og holde fast i. BR 08 3.2.3, stk. 1 Krav C UBST krav
Kravet kan opfyldes ved, at opsætte håndlister i begge sider af trapper. BR 08 3.2.3, stk. 1 Vejl. Giver fx halvsidigt lammede mulighed for at holde fast i en håndliste C UBST krav
Smalle trapper kan forsynes med håndliste i kun én side, når afstanden mellem håndlisten og væg, spindel eller lignende er mindre end 1,1 m. BR 08 3.2.3, stk. 1 Vejl. C
Håndlister i begge sider også på smalle trapper SBi-anv. 216 Vejl. Af hensyn til halvsigt lammede bør også smalle trapper forsynes med håndlister i begge sider. B UBST krav
Brede trapper og ramper bør opdeles med håndlister med en afstand på højst 2 m. BR 08 3.2.3, stk. 1 Vejl. C UBST krav
Højden på værn eller rækværk bør være mindst 1,0 m. BR 08 3.2.3, stk. 1 Vejl. C UBST krav
Emne Kilde Type Uddybning Kvalitet* UBST standard
Ved trapper og ramper bør højden på værnet være mindst 0,8 m og over trappereposer mindst 0,9 m. BR 08 3.2.3, stk. 1 Vejl. C UBST krav
Ved trapper med bredere lysning end 0,3 m, altangange og luftsluser bør højden af værnet forøges passende, dog til mindst 1,2 m. BR 08 3.2.3, stk. 1 Vejl. Øger sikkerheden mod fald ud over værnet.. C UBST krav
Håndlister bør føres ubrudt forbi repos og afsluttes vandret. BR 08 3.2.3, stk. 1 Vejl. Leder synshandicappede frem til næste trappeløb C UBST krav
Det nederste af trappen bør afskærmes med værn, så en fri højde på 2,2 m opnås. BR 08 3.2.3, stk. 1 Vejl. Sikrer synshandicappede mod at gå ind i trappens underside C UBST krav
Højden af værn og håndlister måles over trinforkanter og ramper. BR 08 3.2.3, stk. 1 Vejl. C UBST krav
Håndlister udføres med cirkulært, ovalt eller afrundet tværsnit på 40 til 50 mm i diameter SBi-anv. 216 Vejl. Tværsnit som de fleste mennesker kan holde fast omkring B UBST krav
Håndlister udføres med en afstand til væg og understøtning på mindst 50 mm SBi-anv. 216 Vejl. Giver plads til at få hånden omkring håndlisten B UBST krav
Håndlister føres min. 0,3 m forbi start og slutning på trapper og ramper og afsluttes vandret SBi-anv. 216 Vejl. Giver gangbesværede støtte til at klare det sidste trin på trappen, og fortæller synshandicappede, at trappen slutter. B UBST krav
Håndlister føres ubrudt hen over reposer SBi-anv. 216 Vejl. Leder synshandicappede frem til næste trappeløb B UBST krav
Alle typer af værn eller rækværk skal under hensyn til bygningens anvendelse udformes, så personer sikres på betryggende måde. Værn udført af glas skal udføres i henhold til bestemmelserne i kap. 4 Konstruktioner. BR 08 3.2.3, stk. 2 Krav C UBST krav
Den indbyrdes afstand mellem alle typer af balustre, herunder lodrette og vandrette, skal være udformet, så de ikke giver anledning til personskader. BR 08 3.2.3, stk. 2 Vejl. C UBST krav
Der skal i særlig grad tages hensyn til, at børn ikke kan klatre på dem eller komme i klemme mellem dem. BR 08 3.2.3, stk. 2 Vejl. C UBST krav
Åbninger i værn højst 120 mm SBi-anv. 216 Vejl. For at sikre børn mod at komme i klemme bør åbninger i værn og rækværk ikke være større end 120 mm. Der bør endvidere drages omsorg for, at værnet udføres på en måde, så børn ikke let kan kravle op. Det kan fx gøres ved at anvende lodrette balustre. B UBST krav
Åbninger mellem trin højst 120 mm SBi-anv. 216 Vejl. Ved åbne trapper uden stødtrin bør det sikres, at børn ikke kan komme i klemme mellem trinnene. Det kan sikres ved at påsætte lister under trin, således at afstanden mellem liste og trinnet nedenunder er højst 120 mm. B UBST krav

*Kvalitetsniveauer i SBi-anvisning 216:


Kvalitetsniveau C Kvalitet svarende til bygningsreglementets niveau
Kvalitetsniveau B Evt. højere kvalitet, fx svarende til DS 3028, SBi-anvisninger mv.
Kvalitetsniveau A Kvalitet svarende fx til behovene hos personer med stort plejebehov

Elevatorer

Illustration til nedenstående tabel
Emne Kilde Type Uddybning Kvalitet* UBST standard
Ved alle yderdøre skal der være niveaufri adgang til enheder og til eventuelle elevatorer i bygningens stueetage (adgangsetage). BR 08 3.2.1 stk. 2 Krav C UBST krav
Arealet ud for yderdøre skal markeres taktilt eller ved anden farve end den omkringliggende belægning. BR 08 3.2.1 stk. 2 Krav Ændret belægning foran indgangsdøre giver svagsynede og blinde mulighed for at finde indgangen.Belægningen bør både være let at se for svagsynede og let at føle for blinde, som bruger en hvid stok. Enændret belægning kan fx etableres med:
En nedsænket skraberist i niveau med den omgivende belægning. Hulstørrelse på den smalle led højst 9 mm, så den hvide stok ikke går igennem risten.
En ændring af selve belægningen i form af et såkaldt opmærksomhedfelt, fx specielt fremstillede fliser med 5 mm høje knopper, evt. chaussésten.

Den omgivende, plane belægning bør have så få fuger og ujævnheder som muligt, og opmærksomhedsfeltet bør have en forskel i lysrefleksionsværdi på 30 (svarende til ca. 0,4 på NCS skalaen)
C UBST krav
Emne Kilde Type Uddybning Kvalitet* UBST standard
Niveaufri adgang betyder, at der ikke må være trin mellem niveauet (terrænet) uden for bygningen og enhederne i stueetagen samt eventuelle elevatorer. BR 08 3.2.1 stk. 2 Vejl. C UBST krav
Trappelifte, løfteplatforme og løstliggende skraberiste vil være i strid med bestemmelsen. BR 08 3.2.1 stk. 2 Vejl. Trappelifte og løfteplatforme må ikke bruges til at skabe niveaufri adgang ved indgangsdøre og til elevatorer. De kan dog eventuelt bruges til at skabe niveaufri adgang indenfor den enkelte enhed. Se tjekliste for løfteplatforme og trappelifte. C UBST krav
Brugerbetjente knapper, automater og udstyr SBi-anv. 216 Vejl. For udformning og placering af brugerbetjente knapper, automater og lignende udstyr henvises til kap. 4.5 samt til SBi tjeklisten om handicaptilgængelig udformning af konstruktioner og anlæg B UBST krav
Fælles adgangsveje bør foran elevatorer være mindst 1,5 m brede. SBi-anv. 216 Vejl. Tillader de fleste kørestolsbrugere at vende foran elevatoren B UBST krav
Hvis der er nedadgående trapper foran elevatordøren bør afstanden til trappen være min. 2,0 m. DS 3028 Vejl. Mindsker risikoen for at køre ud over trappen, når en person i kørestol bakker ud af en almindelig elevator. Disse mål skal dog være større, hvis der skal kunne manøvreres med senge, personlifte, trucks eller lignende, bl.a. i bygninger til erhverv eller hvor der findes særlige krav i henhold til arbejdsmiljølovgivningen. B UBST krav
Markering af overordnede adgangsveje SBi-anv. 216 Vejl. Markering af overordnede adgangsveje, elevatorer, trapper, retningsændringer mv. kan ske ved at belyse disse kraftigere. B UBST krav
Fælles adgangsveje skal give niveaufri adgang til alle enheder på hver af bebyggelsens etager. BR 08 3.2.2 stk. 2 Krav C UBST krav
Bestemmelserne i 3.2.2 stk. 2 omfatter niveaufri adgang til elevatorer, beboelses- og erhvervsenheder samt fællesarealer, herunder udendørs opholdsarealer på etagerne. I forbindelse med eventuelle niveauspring og højdeforskelle inden for offentligt tilgængelige enheder bør disse udlignes med ramper, lift eller lignende. Altaner betragtes som en selvstændig enhed. Fritaget for kravet er terrasser på bygningens tag, såfremt der ikke er adgang hertil med elevator. BR 08 3.2.2 stk. 2 Vejl. Alle enheder på etagerne incl. eventuelle altaner skal kunne nås uden at møde trin. C UBST krav
Betjening indvendigt i højde 0,9 -1,2 m SBi-anv. 216 Vejl. Betyder at en person i kørestol kan nå knapperne. For elevatorer et krav i DS/EN 81-70 B UBST krav
Ekstra betjeningspanel placeret vandret i højde 0,8 m i udvalgte elevatorer Betjening udvendigt i højde 0,9 -1,1 m SBi-anv. 216 Vejl. Betyder at en person i kørestol kan nå knapperne. For elevatorer et krav i DS/EN 81-70 B UBST krav
Betjening min. 0,5 m fra hjørne SBi-anv. 216 Vejl. Betyder at knapper mm. kan nås siddende i en kørestol B UBST krav
Betjeningsknapper som kan bruges med lukket hånd Betjeningsknapper indvendigt min. 0,4 m fra hjørne SBi-anv. 216 Vejl. For elevatorer et krav i DS/EN 81-70 B UBST krav
I bygninger med 3 etager og derover skal installeres mindst én elevator, der kan betjene hver etage, herunder eventuel udnyttet tagetage og kælder. Enfamiliehuse er undtaget fra bestemmelsen. BR 08 3.2.2, stk. 5 Krav En bygning med stueplan, 1. og 2. sal regnes for en bygning med 3 etager. Kælder medregnes i denne sammenhæng ikke ved opgørelse af etageantallet C UBST krav
Elevator i bygninger med 2 etager SBi-anv. 216 Supp. Vejl. Hvis der skal adgang for kørestolsbrugere til en bygning i 2 etager, skal der kræves elevator også for dette antal etager. B UBST krav
Emne Kilde Type Uddybning Kvalitet* UBST standard
Elevatorer placeret centralt SBi-anv. 216 Vejl. I nybyggerier bør elevatorer placeres centralt for bygningens væsentligste funktioner, så der opnås korte transporttider og enkle transportveje til elevatorerne. Elevatorernes kapacitet og antal bør afpasses behovet i bygningen. B UBST krav
I bygninger, hvor der installeres elevator, skal mindst én elevator have størrelse og udføres som en type 2 elevator i overensstemmelse med DS/EN 81-70: Sikkerhedsregler for konstruktion og installation af elevatorer - Særlige anvendelser for passager- og godselevatorer - Del 70: Tilgængelighed til elevatorer for personer, inklusive personer med handicap. BR 08 3.2.2, stk. 6 Krav Mindst en elevator som indvendigt er mindst 1,4 m i dybden og 1,1 m i bredden, og har en dør på 0,8 m anbragt i en kort side. C UBST krav
Bestemmelsen gælder i hver opgang for bygninger med flere opgange. BR 08 3.2.2, stk. 6 Vejl. C UBST krav
Ved ombygning kan der anvendes mindre elevatorer end de angivne, herunder minielevatorer, når ombygningsarbejdet efter kommunalbestyrelsens skøn ellers ikke kan udføres uden indgribende ændringer i bebyggelsen, jf. Kap. 3.1, stk. 2. BR 08 3.2.2, stk. 6 Vejl. C UBST krav
Minielevator med størrelse mindst 1,25 m i dybden og 1,0 m i bredden, dør på 0,8 m i en kort side SBi-anv. 216 Vejl. Hvis minielevatorer installeres anbefales indvendigt mindst 1,25 m i dybden og 1,0 m i bredden, med en dør på 0,8 m anbragt i en kort side. Kan medbringe 1 person i en lille eller mellemstørrelse kørestol. Svarer til en type 1 elevator efter DS/EN 81-70. D UBST krav
Elevator som kan medbringe større kørestole SBi-anv. 216 Vejl. Elevatorer, der skal kunne medbringe personer med større kørestole, skal være dybere, mindst 1,7 m, og have en dørbredde på mindst 0,9 m. B UBST krav
Elevator som kan medbringe en ambulancebåre SBi-anv. 216 Vejl. Elevatorer, der skal kunne medbringe en ambulancebåre, skal have en dybde på mindst 2,1 m med døråbning i elevatorens smalle side. B UBST krav
Elevator tilpasset personer med stort plejebehov SBi-anv. 216 Vejl. I byggeri til personer med stort plejebehov kan der være behov for elevatorer med indre mål på 2,4 m x 1,85 m og døråbninger på 1,4 m. A UBST krav
Ekstra indvendig størrelse hvis elevator har døre i to tilstødende sider SBi-anv. 216 Vejl. Elevatorer med døre i to tilstødende sider bør have et indvendigt mål på min 1,8 m x 1,8 m, hvis fx el-kørestolsbrugere skal kunne komme ind og ud. Det vil kræve en 90 graders vending inde i elevatoren. Det nødvendige indre elevatormål afhænger af dørenes placering og bredde. B UBST krav
Udformning af elevator efter DS/EN 81-70 BR 08 3.2.2, stk. 6 Krav Mindst en elevator skal udformes i henhold til standarden DS/EN 81-70 (Dansk Standard, 2003c). Det betyder bl.a. at betjeningsknapper skal være følbare, at tal og bogstaver for etager skal kunne ses og føles, at det kan høres og føles, når knapper aktiveres, og at en stemme oplyser hvilken etage, der stoppes på. Standarden fortæller også, at etageknapper og anden betjening indvendigt skal sidde i højden 0,9 – 1,2 m samt i en afstand fra indvendige hjørner på mindst 0,4 m C UBST krav
Bestemmelsen gælder i hver opgang for bygninger med flere opgange. BR 08 3.2.2, stk. 6 Vejl. C UBST krav
Emne Kilde Type Uddybning Kvalitet* UBST standard
Bredde af fælles adgangsvej foran elevator mindst 1,3 m BR 08 3.2.2, stk. 6 Krav Pladsen regnes for at være en fælles adgangsvej og skal derfor være mindst 1,3 m C UBST krav
Plads foran elevator mindst 1,5 x 1,5 m SBi-anv. 216 Vejl. Gør at de fleste personer i kørestol kan vende foran elevatoren B UBST krav
2 m afstand mellem elevator og nedadgående trappe SBi-anv. 216 Vejl. Er der en nedadgående trappe ud for elevatordøren, bør afstanden til den være min. 2,0 m, da kørestolsbrugere oftest må bakke ud af elevatoren og risikerer at køre ud over trappekanten, hvis afstanden er mindre. B UBST krav

*Kvalitetsniveauer i SBi-anvisning 216:


Kvalitetsniveau D Kvalitet lidt under bygningsreglementets niveau
Kvalitetsniveau C Kvalitet svarende til bygningsreglementets niveau
Kvalitetsniveau B Evt. højere kvalitet, fx svarende til DS 3028, SBi-anvisninger mv.
Kvalitetsniveau A Kvalitet svarende fx til behovene hos personer med stort plejebehov

Wc-rum

Illustration til nedenstående tabel
Emne Kilde Type Uddybning Kvalitet* UBST standard
På de etager i en bygning, hvor der indrettes wc-rum, som er offentligt tilgængelige eller er til brug for andre personer end de i bygningen beskæftigede, skal mindst et af disse rum overholde kravene i nr 1-7. BR 08 3.4.1 stk. 5 Krav C UBST krav
Mindst et wc-rum, som er indrettet efter nr. 1-7, skal indrettes i stueetagen eller andre etager med adgang via elevator, lift eller lignende. BR 08 3.4.1 stk. 5 Krav C UBST krav
1) Den fri passagebredde i dør til wc-rum skal være mindst 0,77 m. BR 08 3.4.1 stk. 5 Krav C UBST krav
Emne Kilde Type Uddybning Kvalitet* UBST standard
2) Håndvask og wc skal placeres over et hjørne på hver sin sammenstødende væg, så håndvask kan nås af person siddende på wc.

Illustration
BR 08 3.4.1 stk. 5 Krav En håndvask anbragt med en afstand på ca. 0,55 m fra forkanten af wc til greb på blandingsbatteri kan anvendes af en del personer. Vasken bør ikke anbringes tættere på end dette, hvis en evt. hjælper skal kunne komme til i hjørnet mellem håndvask og wc. C UBST krav
3) Der skal være en fri afstand på mindst 0,9 m ved den side af wc, der vender bort fra håndvask. Væggen ved siden af wc’et, der vender bort fra håndvasken, skal friholdes fra fastmonteret inventar. BR 08 3.4.1 stk. 5 Krav Med et 0,9 m bredt friareal på den ene side af wc’et kan overflytning også foregå herfra. C UBST krav
4) Der skal være et frit manøvreareal med en diameter på 1,5 m foran wc’et og fri af dørens opslagsareal. BR 08 3.4.1 stk. 5 Krav Et frit vendeareal på 1,5 x 1,5 m foran wc og inventar gør det muligt at placere kørestolen her ved overflytning til og fra wc’et. Hvis området under vask og forkant af wc kan udnyttes, vil også personer i lidt større kørestole kunne vende i wc-rummet. Døren til wc-rummet må ikke slå ind over det fri vendeareal. C UBST krav
5) Toiletsæde skal placeres i en højde på 48 cm. BR 08 3.4.1 stk. 5 Krav Sædehøjde på 48 cm på toilettet svarer til sædehøjden på de fleste kørestole. C UBST krav
6) Der skal være opklappelige armstøtter i højde 0,8 m på begge sider af wc. BR 08 3.4.1 stk. 5 Krav C UBST krav
7) Håndvask skal placeres i en højde på ca. 0,8 m, med afløb under vask trukket tilbage. BR 08 3.4.1 stk. 5 Krav En håndvask med en højde på 0,8 m, en dybde på ca. 0,6 m og tilbagetrukket afløb giver kørestolsbrugere mulighed for at komme ind under den med fodstøtter og ben. C UBST krav
WC-rum på alle etager med elevatoradgang SBi-anv. 216 Vejl. Det anbefales, at wc-rum, som kan anvendes af kørestolsbrugere, placeres på adgangsetagen og alle etager, man kan komme til med elevator. B UBST krav
Fri passagebredde i dør til wc-rum mindst 0,87 m. SBi-anv. 216 Vejl. B UBST krav
Udadgående dør SBi-anv. 216 Vejl. Udadgående døre giver bedre plads i wcrummet, og er lettere at få åbnet udefra ved faldulykker i wc-rummet. B UBST krav
Tilbagetræksgreb på udadgående dør SBi-anv. 216 Vejl. Det anbefales, at udadgående døre forsynes med et vandret tilbagetræksgreb på indersiden, så døren let kan lukkes af kørestolsbrugere. B UBST krav
Udstyr med betjeningshøjde 0,9 -1,2 m SBi-anv. 216 Vejl. Sæbeautomat, håndklædeholder og knager bør monteres med en betjeningshøjde på 0,9-1,2 m. B UBST krav
Toiletpapir anbragt så det let kan nås SBi-anv. 216 Vejl. Holder for toiletpapir anbringes, så det let kan nås siddende på toilettet, fx forrest på armstøtterne. B UBST krav
Udstyr kan betjenes med kukket hånd og lille kraft SBi-anv. 216 Vejl. Dør- og låsegreb, blandingsbatteri, udskyldsknap mv., der kan betjenes med lukket hånd og lille kraft, gør det muligt for personer med nedsat arm- og håndfunktion at bruge toilettet uden hjælp. B UBST krav
Emne Kilde Type Uddybning Kvalitet* UBST standard
Spejl anbringes mellem 0,9 og 1,9 m over gulv SBi-anv. 216 Vejl. Evt. spejl bør kunne bruges af både siddende og stående personer, fx anbragt mellem 0,9 og 1,9 m over gulv. B UBST krav
Anden indretning til personer med plejebehov SBi-anv. 216 Vejl. Wc-rum, hvor hjælpere for personer med plejebehov skal kunne arbejde, kræver ofte en anden indretning og større mål. Der henvises til publikationen ’Indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende m.fl.’ B UBST krav
Wc-rum, som er omfattet af stk. 5, skal ved ombygning indrettes, så det kan anvendes af personer i kørestol. BR 08 3.4.1 stk. 6 Krav C UBST krav
Mindst et wc-rum, som kan anvendes af personer i kørestol, skal indrettes i stueetagen eller andre etager med adgang via elevator, lift eller lignende BR 08 3.4.1 stk. 6 Krav C UBST krav

*Kvalitetsniveauer i SBi-anvisning 216:


Kvalitetsniveau C Kvalitet svarende til bygningsreglementets niveau
Kvalitetsniveau B Evt. højere kvalitet, fx svarende til DS 3028, SBi-anvisninger mv.
Kvalitetsniveau A Kvalitet svarende fx til behovene hos personer med stort plejebehov

Publikumspladser for kørestolsbrugere

Illustration til nedenstående tabel
Emne Kilde Type Uddybning Kvalitet* UBST standard
I offentligt tilgængelige lokaler og anlæg med fastmonterede publikumspladser skal der indrettes et passende antal publikumspladser for kørestolsbrugere. BR 08 3.4.1, stk. 7 Krav Bestemmelsen omfatter koncertsale, biografer, teatre, kirker, idrætsanlæg med videre, hvor der er fastmonterede publikumspladser. C UBST krav
Publikumspladser for kørestolsbrugere bør være fordelt blandt de øvrige tilskuerpladser og med mulighed for at sidde sammen med ledsager(e). BR 08 3.4.1, stk. 7 Vejl. C UBST krav
Et passende antal er 1 % af det samlede antal pladser dog minimum to pladser. BR 09 3.4.1, stk. 7 Vejl. C UBST krav
En optimal løsning er, at almindelige pladser efter behov kan omdannes til pladser for kørestolsbrugere. Kan det ikke lade sig gøre, anbefales det at placere kørestolspladserne to og to, således at to kørestolsbrugere kan sidde sammen SBi-anv. 216 Vejl. B UBST krav
Illustration af kørestole i rum

*Kvalitetsniveauer i SBi-anvisning 216:


Kvalitetsniveau C Kvalitet svarende til bygningsreglementets niveau
Kvalitetsniveau B Evt. højere kvalitet, fx svarende til DS 3028, SBi-anvisninger mv.
Kvalitetsniveau A Kvalitet svarende fx til behovene hos personer med stort plejebehov

Wc-rum i kontor- og administrationsbygninger

Illustration til nedenstående tabel
Emne Kilde Type Uddybning Kvalitet* UBST standard
I kontor- og administrationsbygninger skal på de etager, hvor der indrettes wc-rum, mindst et af disse overholde kravene i nr 1-7. BR 08 3.4.4. stk. 4 Krav C UBST krav
1) Den fri passagebredde i dør til wc-rum skal være mindst 0,77 m. BR 08 3.4.4. stk. 4 Krav C UBST krav
Emne Kilde Type Uddybning Kvalitet* UBST standard
2) Håndvask og wc skal placeres over et hjørne på hver sin sammenstødende væg, så håndvask kan nås af person siddende på wc.

Illustration
BR 08 3.4.4. stk. 4 Krav En håndvask anbragt med en afstand på ca. 0,55 m fra forkanten af wc til greb på blandingsbatteri kan anvendes af en del personer. Vasken bør ikke anbringes tættere på end dette, hvis en evt. hjælper skal kunne komme til i hjørnet mellem håndvask og wc. C UBST krav
3) Der skal være en fri afstand på mindst 0,9 m ved den side af wc, der vender bort fra håndvask. Væggen ved siden af wc’et, der vender bort fra håndvasken, skal friholdes fra fastmonteret inventar. BR 08 3.4.4. stk. 4 Krav Med et 0,9 m bredt friareal på den ene side af wc’et kan overflytning også foregå herfra. C UBST krav
4) Der skal være et frit manøvreareal med en diameter på 1,5 m foran wc’et og fri af dørens opslagsareal. BR 08 3.4.4. stk. 4 Krav Et frit vendeareal på 1,5 x 1,5 m foran wc og inventar gør det muligt at placere kørestolen her ved overflytning til og fra wc’et. Hvis området under vask og forkant af wc kan udnyttes, vil også personer i lidt større kørestole kunne vende i wc-rummet. Døren til wc-rummet må ikke slå ind over det fri vendeareal. C UBST krav
5) Toiletsæde skal placeres i en højde på 48 cm. BR 08 3.4.4. stk. 4 Krav Sædehøjde på 48 cm på toilettet svarer til sædehøjden på de fleste kørestole. C UBST krav
6) Der skal være opklappelige armstøtter i højde 0,8 m på begge sider af wc. BR 08 3.4.4. stk. 4 Krav C UBST krav
7) Håndvask skal placeres i en højde på ca. 0,8 m, med afløb under vask trukket tilbage. BR 08 3.4.4. stk. 4 Krav En håndvask med en højde på 0,8 m, en dybde på ca. 0,6 m og tilbagetrukket afløb giver kørestolsbrugere mulighed for at komme ind under den med fodstøtter og ben. C UBST krav
Mindst et wc-rum, som er indrettet efter nr. 1-7, skal indrettes i stueetagen eller andre etager med adgang via elevator, lift eller lignende. BR 08 3.4.4. stk. 4 Krav C UBST krav
WC-rum på alle etager med elevatoradgang SBi-anv. 216 Vejl. Det anbefales, at wc-rum, som kan anvendes af kørestolsbrugere, placeres på adgangsetagen og alle etager, man kan komme til med elevator. B UBST krav
Fri passagebredde i dør til wc-rum mindst 0,87 m. SBi-anv. 216 Vejl. B UBST krav
Udadgående dør SBi-anv. 216 Vejl. Udadgående døre giver bedre plads i wcrummet, og er lettere at få åbnet udefra ved faldulykker i wc-rummet. B UBST krav
Tilbagetræksgreb på udadgående dør SBi-anv. 216 Vejl. Det anbefales, at udadgående døre forsynes med et vandret tilbagetræksgreb på indersiden, så døren let kan lukkes af kørestolsbrugere. B UBST krav
Udstyr med betjeningshøjde 0,9 -1,2 m SBi-anv. 216 Vejl. Sæbeautomat, håndklædeholder og knager bør monteres med en betjeningshøjde på 0,9-1,2 m. B UBST krav
Toiletpapir anbragt så det let kan nås SBi-anv. 216 Vejl. Holder for toiletpapir anbringes, så det let kan nås siddende på toilettet, fx forrest på armstøtterne. B UBST krav
Emne Kilde Type Uddybning Kvalitet* UBST standard
Udstyr kan betjenes med kukket hånd og lille kraft SBi-anv. 216 Vejl. Dør- og låsegreb, blandingsbatteri, udskyldsknap mv., der kan betjenes med lukket hånd og lille kraft, gør det muligt for personer med nedsat arm- og håndfunktion at bruge toilettet uden hjælp. B UBST krav
Spejl anbringes mellem 0,9 og 1,9 m over gulv SBi-anv. 216 Vejl. Evt. spejl bør kunne bruges af både siddende og stående personer, fx anbragt mellem 0,9 og 1,9 m over gulv. B UBST krav
Anden indretning til personer med plejebehov SBi-anv. 216 Vejl. Wc-rum, hvor hjælpere for personer med plejebehov skal kunne arbejde, kræver ofte en anden indretning og større mål. Der henvises til publikationen ’Indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende m.fl.’ B UBST krav
Antallet af wc-rum bør tilpasses antal beskæftigede eller besøgende, der normalt opholder sig i bygningen. Et vejledende antal findes i tabellen: SBi-anv. 216 Vejl. Tabel 3.4.4.4. Antal wc-rum for kørestolsbrugere. Antal samtidige besøgende eller beskæftigedeAntalwc-rum, som kan anvendes af kørestolsbrugere

0-50  Min.     1
51-100         2
101-250       3
251-500       4
501-1000     5
B UBST krav
Wc-rum for kørestolsbrugere indrettes med egen indgang og forrum SBi-anv. 216 Vejl. Det anbefales at wc-rum for kørestolsbrugere indrettes med egen indgang og forrum, fælles for mænd og kvinder. Det betyder at en eventuel hjælper kan følge med ind på rummet, uanset om hjælperen er af modsat køn. B UBST krav
Wc-rum, som er omfattet af stk. 4, skal ved ombygning indrettes, så det kan anvendes af personer i kørestol. Mindst et wc-rum, som kan anvendes af personer i kørestol, skal indrettes i stueetagen eller andre etager med adgang via elevator, lift eller lignende. BR 08 3.4.4. stk. 5 Krav C UBST krav

*Kvalitetsniveauer i SBi-anvisning 216:


Kvalitetsniveau C Kvalitet svarende til bygningsreglementets niveau
Kvalitetsniveau B Evt. højere kvalitet, fx svarende til DS 3028, SBi-anvisninger mv.
Kvalitetsniveau A Kvalitet svarende fx til behovene hos personer med stort plejebehov

Baderum og omklædningsrum

Illustration til nedenstående tabel
Emne Kilde Type Uddybning Kvalitet* UBST standard
Hvor der efter kap. 3.4.1. stk. 2 skal indrettes baderum, skal antallet af brusepladser tilpasses antal beskæftigede og indrettes hensigtsmæssigt. Der skal indrettes omklædningsrum i forbindelse med baderum BR 08 3.4.5. stk. 1 Krav C UBST krav
Baderum
Bør være bygget sammen med wc-rum SBianv. 216 Vejl. Se Tjekliste for WC-rum for indretning af denne del. B UBST krav
Væggen bør kunne bære armstøtter og et sammenklappelig brusesæde med bruger. SBianv. 216 Vejl. B UBST krav
1,5 x 1,5 m frit manøvreareal op til brusesæde SBianv. 216 Vejl. Ved kombineret bade- og wcrum bør de indvendige mål på rummet øges med mindst 0,3 m til brusesæde B UBST krav
Der skal være 0,9 m friplads ved siden af brusesædet. SBianv. 216 Vejl. B UBST krav
Ingen kant til bruseområde SBianv. 216 Vejl. B UBST krav
Fald på gulv 1:40 (25 mm pr m) mod afløb SBianv. 216 Vejl. B UBST krav
Siddehøjde for brusesæde ca. 0,48 m SBianv. 216 Vejl. B UBST krav
Betjeningsgreb for bruser i højde 0,9 - 1,2 m SBianv. 216 Vejl. B UBST krav
Betjeningsgreb min. 0,5 m fra hjørne SBianv. 216 Vejl. B UBST krav
Brusesæde bør have opklappelige armstøtter SBianv. 216 Vejl. B UBST krav
Vandret håndliste i højde ca. 0,8 m SBianv. 216 Vejl. B UBST krav
Løs bruser med slange SBianv. 216 Vejl. B UBST krav
Højdejusterbar bruser SBianv. 216 Vejl. B UBST krav
Regulering af vandmængde og temperatur bør kunne foretages siddende på brusesæde SBianv. 216 Vejl. B UBST krav
Betjening af greb bør kunne ske med lukket hånd og lille kraft SBianv. 216 Vejl. B UBST krav
Holderen til brusehovedet bør kunne nås fra brusesæde SBianv. 216 Vejl. B UBST krav
Omklædningsrum
Omklædningsrummet bør have et frit manøvreareal på mindst 1,5 x 1,5 m, fri af døropslag SBianv. 216 Vejl. B UBST krav
Udenfor manøvrearealet placeres bænke i en højde på 0,5 meter. SBianv. 216 Vejl. B UBST krav
Bredde af bænke 0,4-0,5 meter, længde mindst 1,2 meter. SBianv. 216 Vejl. B UBST krav
Knager til tøj monteres 1,2 og 1,6 meter over gulvet. SBianv. 216 Vejl. B UBST krav
Desuden anbefales en briks til liggende omklædning. Minimumsbredde 1 meter. SBianv. 216 Vejl. B UBST krav
Omklædningsrummet bør have et frit manøvreareal på mindst 1,5 x 1,5 m, fri af døropslag SBianv. 216 Vejl. B UBST krav
Udenfor manøvrearealet placeres bænke i en højde på 0,5 meter. SBianv. 216 Vejl. B UBST krav
Bredde af bænke 0,4-0,5 meter, længde mindst 1,2 meter. SBianv. 216 Vejl. B UBST krav
Knager til tøj monteres 1,2 og 1,6 meter over gulvet. SBianv. 216 Vejl. B UBST krav
Desuden anbefales en briks til liggende omklædning. Minimumsbredde 1 meter. SBianv. 216 Vejl. B UBST krav

*Kvalitetsniveauer i SBi-anvisning 216:


Kvalitetsniveau C Kvalitet svarende til bygningsreglementets niveau
Kvalitetsniveau B Evt. højere kvalitet, fx svarende til DS 3028, SBi-anvisninger mv.
Kvalitetsniveau A Kvalitet svarende fx til behovene hos personer med stort plejebehov

Denne side er kapitel 3 af 5 til publikationen "UBST - Tilgængelighedsstandard for undervisningsbyggeri".


© Universitets- og Bygningsstyrelsen
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 2009. Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.