Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings logo. Klik for at komme til forsiden af vtu.dk.

Universiteternes bygninger

I det følgende beskrives universiteternes bygningsmasse og lejepriser.

Arealer

De danske universiteter havde i 2008 et arealforbrug på 2.651.442 bruttoetagemeter. Tabel 24 på næste side viser universiteternes arealforbrug fordelt på universiteter. Der sondres mellem arealer som universiteterne lejer af staten jf. Statens Ejendomsadministrations Ordning (SEA) og arealer som universiteterne lejer af en privat aktør.

Arealforbruget er geografisk spredt i Danmark. På næste side ses et kort med markering af samtlige lokaliteter for universiteternes arealer i Danmark, eksklusiv private lejemål. Hvert universitet er markeret med en farve.

Danmarks kort over universiternes ejendom i kvadratmeter. Uddybende tabel ses nedenfor.

Som det fremgår af tabel 24 forbruger Københavns Universitet med 886.034 bruttoetagemeter det største areal. Det er ca. ti gange så meget som Roskilde Universitet. Danmarks Tekniske Universitet har næsten lige så mange bruttoetagemetre som Aarhus Universitet, som ellers har næsten syv gange så mange studerende, jf. næste kapitel.

Tabel 24: Universiteternes arealforbrug fordelt på universiteter 2008
 
Areal (brutto)
SEA
Privat (inkl. selveje)
Total
Københavns Universitet
787.294
98.740
886.034
Aarhus Universitet
490.310
77.953
568.263
Syddansk Universitet
213.331
17.007
230.338
Roskilde Universitet
84.523
2.540
87.063
Aalborg Universitet
139.343
87.175
226.518
Handelshøjskolen i København *
0
109.976
109.976
Danmarks Tekniske Universitet**
144.000
385.000
529.000
IT-Universitetet
14.250
0
14.250
I alt
1.873.051
778.391
2.651.442
Kilde: SEA: Universitets- og Bygningsstyrelsens oplysninger, inkl. indfusionerede sektorforskningsinstitutioner. Private: Oplyst af institutionerne.
Anm: Alle er eksklusiv lejet jord og donerede ejendomme. Der kan forekomme forskelle i hvorvidt gæsteboliger og kollegier indgår. *: 2009 tal. **: oplyst af DTU.

Det bemærkes at universiteternes fusioner med sektorforskningsinstitutioner slog igennem på bygningssiden pr. 1.1.2008, hvorfor sammenligninger med tidligere år skal ses i dette lys.

Lejepriser

Den samlede gennemsnitlige leje pr. bruttoetagemeter for universiteternes lejemål i 2008 var 802 kr.. Tabel 25 viser leje og leje pr. m2 for de enkelte universiteter for henholdsvis SEA lejemål og private lejemål og aggregeret.

Tabel 25: Gennemsnitlig leje pr. bruttoetagemeter for universiteternes lejemål i 2008
 
Leje SEA
Leje privat
Leje i alt
Leje pr. m2 SEA
Leje pr. m2 privat
Leje pr. m2 i alt
KU
814.881.668
65.800.000
880.681.668
1.035
666
994
AU
399.282.528
77.952.703
477.235.231
814
1.000
973
AAU
138.848.698
56.298.868
195.147.566
996
646
862
RUC
138.848.698
3.279.617
72.056.769
814
1.291
828
SDU
199.755.359
12.624.805
212.380.164
936
742
922
DTU
-
-
-
-
-
-
ITU
27.321.275
0
27.321.275
1.917
0
1.917
HHK
0
98.334.000
98.334.000
0
894
267
I alt
1.648.866.680
314.289.993
1.963.156.673
786
899
802
Kilde: SEA: UBST’s oplysninger, inklusiv indfusionerede sektorforskningsinstitutioner. Private lejemål: oplyst af institutionerne.
Anm: ITU har ingen private lejemål. HHK er 2009-tal. DTU har ikke oplyst lejen.

Denne side er kapitel 6 af 10 til publikationen "Universiteter i tal 2009".

© Universitets- og Bygningsstyrelsen
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 2009. Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.