Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings logo. Klik for at komme til forsiden af vtu.dk.

Påtegning

Universitets- og Bygningsstyrelsens årsrapport er fremlagt i henhold til Finansministeriets bekendtgørelse nr. 1693 om statens regnskabsvæsen af 19. december 2006.

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Universitets- og Bygningsstyrelsen er ansvarlig for: § 19.11.05-19.11.08., herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2006.

Påtegning

Det tilkendegives hermed:

1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen er fyldestgørende,

2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre foreskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og

3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten

Revideret, den 1. juni 2007

København, d. København, d.
Direktør Jens Peter Jacobsens underskrift. Kontorchef Niels R. Korsbys underskrift.
Direktør Jens Peter Jacobsen Kontorchef Niels R. Korsby

Denne side er kapitel 9 af 9 til publikationen "Årsrapport 2006".


© Universitets- og Bygningsstyrelsen
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 2009. Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.