Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings logo. Klik for at komme til forsiden af vtu.dk.

Bilag 1

Udgifter og erhvervelser for anlægsprojekter, der administreres af Universitets- og Bygningsstyrelsen

Udgifter Hjemmel Bygge- Forventet Total- Årets udgift Forventet Overgået
Byggeri, anlægsproduktion   start afslutnings- udgift   restudgift til
og erhvervelser af anlæg     tidspunkt (indeks   (indeks hovedlån
        110,7)   110,7)  
        mio. kr.   mio. kr.  
Københavns Universitet
KUA, Udbygning (inkl. grund)
Renter
Ejendomsskatter og forsikringsudgifter
Udgifter i alt
Akt 232
2001
1996 2013 1.867,5
126,1


1.923,6
1.388.837,00
7.988,67

-
1.396.825,67
1.123,1
72,1


1.195,2
KUA 1
4. kvt. 2002
Bioteknologisk Forskningscenter
Renter
Ejendomsskatter og forsikringsudgifter
Udgifter i alt
Akt 146
2000
Akt 140
2003
2000 2007 663,9
50,9
1,6
716,4
122.648.552,82
26.065.114,19
1.584.388,22
150.298.055,23
61,6
8,1
69,7
 
Indretning af foton center
Renter
Ejendomsskatter og forsikringsudgifter
Udgifter i alt
BV2006 2006 2006   476.122,20    
Aarhus Universitet          
Musikkens Hus i Nordjylland
Renter
Ejendomsskatter og forsikringsudgifter
Udgifter i alt
Akt 80 2005 2005 2008 318,5
25,0


343,5
15.751.039,59
2.345.530,41
-

18.096.570,00
277,9
21,8


298,7
 
Danmarks Biblioteksskole
Renter
Ejendomsskatter og forsikringsudgifter
Udgifter i alt
BV 2001 2005 2007 40,2
1,0


41,2
25.458.408,82
115.236,79
-

25.573.645,61
15,3
0,9


16,2
 
Syddanske Universitet
Ombygning af Sønderborg
Renter
Ejendomsskatter og forsikringsudgifter
Udgifter i alt
Akt 148 2003 2003 2007 297,3
21,3


318,6
46.595.193,64
11.187.129,46
117.440,31

57.899.763,41
31,3
3,7


35,0
 
Byggeafsnit 37, Campus
Renter
Ejendomsskatter og forsikringsudgifter
Udgifter i alt
Akt 149 2003 2003 2007 73,5
1,9


75,4
89.000,00
940,76


89.940,76
0,1
0,0


0,1
2 kvt. 2005
Undervisningsbygninger
Renter
Ejendomsskatter og forsikringsudgifter
Udgifter i alt
BV 2006 2006 2008 32,1
1,2


33,3
2.023.452,78
26.055,49
-

2.049.508,27
30,1
1,2


31,3
 
Biomedicinsk Laboratorium, Syddanske Universitet
Renter
Ejendomsskatter og forsikringsudgifter
Udgifter i alt
BV 2001 2005 2007 22,8

1,0


23,8
4.182.898,45

404.605,52
-

4.587.503,97
2,3

0,2


2,5
 
Ombygning af Sdr. Boulevard
Renter
Ejendomsskatter og forsikringsudgifter
Udgifter i alt
BV 2001 2004 2006 49,5
1,2


50,7
84.124,00
509,57
-

84.633,57
  1 kvt. 2005
Roskilde Universitetscenter
Opførelse af 3 & 4 etape
Renter
Ejendomsskatter og forsikringsudgifter
Udgifter i alt
Akt 282 2001 2001 2005 118,1
3,5


121,6
1.933.620,99
4.296,68
-

1.937.917,67
  3 kvt 2003
Ombygning af bygning 02
Renter
Ejendomsskatter og forsikringsudgifter
Udgifter i alt
BV 2001 2002 2005 12,8
0,3


13,1
-
198,31
-

198,31
  1 kvt. 2005
Opførelse af studenterfaciliteter
Renter
Ejendomsskatter og forsikringsudgifter
Udgifter i alt
BV 2001 2004 2005 3,3

0,3


3,6
- 186.720,74

-


186.720,74
   
Opførelse af port
Renter
Ejendomsskatter og forsikringsudgifter
Udgifter i alt
BV 2001     4,2
0,4


4,6
23.873,03
-6.118,31
-

17.754,72
   
Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole
Hospitals- og undervisningsfaciliteter
Renter
Ejendomsskatter og forsikringsudgifter
Udgifter i alt
Akt 78 2005 2005 2010 142,7

14,9


156,6
53.270.948,33

1.347.011,95
-

54.617.960,28
82,5

13,4


95,9
 
Danmarks Farmaceutiske Universitet
Ombygning af bygning 10
Renter
Ejendomsskatter og forsikringsudgifter
Udgifter i alt
BV 2001 2005 2006 2,9
0,0


2,9
-
26.006,05
-

26.006,05
   
IT-Højskolen
Nybyggeri + voldgift
Renter
Ejendomsskatter og forsikringsudgifter
Udgifter i alt
Akt 227
2001
Akt A
2003
2000 2004 428,2
39,5


467,7
1.854.463,90
-
-

1.854.463,90
  3. kvt. 2004
Danmarks Pædagogiske Universitet
Modernisering 1. Etape
Renter
Ejendomsskatter og forsikringsudgifter
Udgifter i alt
Akt 135
2004
2004 2006 91,7
3,1


94,8
2.412.184,20
80.454,07
-

2.492.638,27
  4 kvt. 2005
Kulturministeriet
Kunstakademiets Arkitektskole
Renter
Ejendomsskatter og forsikringsudgifter
Udgifter i alt
BV 2001 2004 2006 29,5

0,6


31,1
1.113.555.,32

93.299,51


1.102.854,83
   
Investeringer
Køb af Handelshøjskolen i Århus
Køb af bygninger
Renter udgift
Udgifter i alt
       

116.697.212,62
189.176,58
116.886.389,20
   
Udgifter i alt UBST investeringer 551.405.778,34  
Medfinansiering fra institutioner
Bioteknologisk Forskningscenter Københavns Universitet Lundbeck Fond aud.         4.623.358,49    
Bioteknologisk Forskningscenter, Københavns Universitet Bygningsintegrerede arbejde         1.804,844,38    
Ombygning af Sønderborg Syddanske Universitet         15.058.050,95    
Rentrumslaboratorium, Syddanske Universitet         13.131.923,10    
Indretning af foton center, København Universitet         255.078,29    
Steno Museet, Aarhus Universitet         1.510.313,94    
Udgifter i alt medfinansiering 36.383.569,15  
Udgifter vedr. byggeri og erhvervelse 587.789.344,49  

Bilag 2

Noter

§ 19.11.05. Ejendomsadministration

Note 1 Immaterielle anlægsaktiver
DKK 1.000 Periode 01-01-06-31-12-06 Færdiggjorte udviklingsprojekter Uudnyttede byggeret I alt Immaterielle anlægsaktiver
Kostpris   0 0 0
Primokorrektioner   401 527.969 528.371
Tilgang   169 0 169
Afgang   0 -93.215 -93.215
Kostpris pr 31.12.2006 571 434.754 435.325
Akkumulerede afskrivninger -571 0 -571
Akkumulerede nedskrivninger 0 0 0
Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.2006 -571 0 -571
Regnskabsmæssig værdi 31.12. 2006 0 434.754 434.754
 
 
Note 2 Materielle anlægsaktiver
DKK 1.000 I alt Periode 01-01-06-31-12-06 Grunde/arealer Bygninger Inventar og It-udstyr I alt Materielle anlægsaktiver
Kostpris   16.655.409 0 16.655.409
Primokorrektioner   1.072.872 254 1.073.127
Tilgang   248.764 365 249.129
Afgang   -265.925 0 -265.925
Kostpris pr 31.12.2006 17.711.120 619 17.711.739
Akkumulerede afskrivninger 0 -619 -619
Akkumulerede nedskrivninger -92.522 0 -92.522
Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.2006 -92.522 -619 -93.141
Regnskabsmæssig værdi 31.12. 2006 17.618.598 0 17.618.598
       
Igangværende byggearbejder 1.129.995    
 
 
Note 3 Hensatte forpligtigelser
DKK 1.000      
Vedligeholdelse       175.246
Indfrielse af statslån HHÅ       138.414
Skyldig KVL       18.000
      331.660

§ 19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen

Note 1 Immaterielle anlægsaktiver
DKK 1.000 Periode 01-01-06-31-12-06 Færdiggjorte udviklingsprojekter I alt Immaterielle anlægsaktiver
Kostpris   0,0 0,0
Primokorrektioner   3.372,6 3.372,6
Tilgang   1.766,8 1.766,8
Afgang   0,0 0,0
Kostpris pr 31.12.2006 5.139,4 5.139,4
Akkumulerede afskrivninger -388,2 -388,2
Akkumulerede nedskrivninger 0,0 0,0
Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.2006 -388,2 -388,2
Korrigeret afskrivninger -927,8 -927,8
Regnskabsmæssig værdi 31.12. 2006 3.823,4 3.823,4
 
 
Note 2 Materielle anlægsaktiver
DKK 1.000 I alt Periode 01-01-06-31-12-06 Inventar og It-udstyr I alt Materielle anlægsaktiver
Kostpris   0,0 0,0
Primokorrektioner   892,4 892,4
Tilgang   771,7 771,7
Afgang   0,0 0,0
Kostpris pr 31.12.2006 1.664,1 1.664,1
Akkumulerede afskrivninger -169,7 -169,7
Akkumulerede nedskrivninger -403,7 -403,7
Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.2006 -573,4 -573,4
Regnskabsmæssig værdi 31.12. 2006 1.090,7 1.090,7
     
Årets afskrivninger 169,7 169,7
Årets nedskrivninger 403,7 403,7
Årets af- og nedskrivninger 573,4 573,4
 
 
Note 3 Udviklingsprojekter under opførelse
DKK 1.000    
Primo saldo     0,0
Tilgang     1.305,0
Primokorrektion og flytning ml. bogføringskredse   1.034,1
Overførte færdiggjorte udviklingsprojekter     -985,7
Kostpris pr. 31.12.2006   1.353,4
 
Note 4 Hensættelser
DKK 1.000    
Fratrædelsesgodtgørelse v. åremålsansættelser     781
Hensættelser i alt   781

Bilag 3

Personale

Årsværksforbrug for 2006 ekskl. studenter
    2006
S-FoU (1.1. - 30.4.)   19,6
UBST (1.5. - 31.12.)   74,9
I alt   94,6
             
             
Tilgang og afgang samt det samlede antal medarbejdere, ekskl. studenter
    Tilgang Afgang Netto Ultimo  
2002 S-FoU   5,0 4,0 1,0 62,0  
2003 S-FoU   6,0 7,0 -1,0 61,0  
2004 S-FoU   2,0 3,0 -1,0 60,0  
2005 S-FoU   8,0 8,0 0,0 60,0  
2006 S-FoU (1.1. - 30.4.) 0,0 4,0 -4,0 56,0 pr. 30.4.
2006 UBST (1.5. - 31.12.) 29,0 17,0 12,0 116,0  

Bilag 4

Regnskabsmæssige forklaringer for hovedkonti som ikke indgår i årsrapporten

§ 19.22.22. Handelshøjskolen i København (Anlægsbev.)

Bevilling 0

Regnskab 3,4 mio. kr.

Afvigelsen på 3,4 mio. kr. er finansieret ved forbrug af videreførte beholdninger.

§ 19.25.13. Internationalt samarbejde (Reservationsbev.)

Bevilling 22,5 mio. kr.

Regnskab 17,3 mio. kr.

Mindreforbruget på 5,2 mio. kr. skyldes, at der er givet færre bevillinger til internationalt samarbejde, lektoratsordningen samt kulturaftalemidler og et merforbrug til Stipendier til udenlandske studerende, end budgetteret.

§ 19.25.14. Denmark´s International Study Program (Reservationsbev.)

Bevilling 2,1 mio. kr.

Regnskab 2,4 mio. kr.

Afvigelsen på 0,3 mio. kr. er finansieret ved forbrug af videreførte beholdninger.

Denne side er kapitel 8 af 9 til publikationen "Årsrapport 2006".


© Universitets- og Bygningsstyrelsen
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 2009. Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.