Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings logo. Klik for at komme til forsiden af vtu.dk.

Regnskabsmæssige forklaringer

Regnskabsmæssige forklaringer 2006 for § 19.11.05. Ejendomsadministration (Statsvirksomhed)
§ 19.11.05. Ejendomsadministration Mio. kr. Afvigelse tabel 10095 (=”årets overskud”) Primo 2006 saldo (Bevil.afr. pkt. 13 Bevillings- tekniske omflytninger RF-Korrektion Ny ultimo 2006-saldo
10. Alm. virksomhed 94,6 0,0 -94,6   0,0
40. Finansiering 53,1 0,0 -53,1   0,0
70. Resultat -147,7   147,7   0,0
I alt nettoudgift 0,0 0,0 0,0   0,0

Ad. 10. Alm. virksomhed

Afvigelsen på 94,6 mio. kr. skyldes mindre indkøb af varer og tjenesteydelser for ca. 14, 7 mio. kr. og færre udgifter til vedligeholdelse svarende til 34,6 mio. kr. Der har været 48,4 mio. kr. mindre i huslejeindtægt end forventet til gengæld har der været renteindtægter for 14,0 mio. kr. Derudover er der foretaget en intern statslig overførsel fra underkonto 70. Resultat på 75,9 mio. kr. som følge af funktionel forældelse og tab ved ledige lejemål.

Ad. 40. Finansiering

Afvigelsen på 53,1 mio. kr. skyldes færre udgifter til renter og afdrag som følge af tidligere års ekstraordinære afdrag på gælden.

Ad. 70. Resultat

Afvigelsen på 147,7 mio. kr. skyldes en intern statslig overførsel til underkonto 10. Alm. virksomhed på 75,9 mio. kr. som følge af tab ved ledige lejemål (både tomgang og bygningr under renovering og salg). Dertil kommer et drifts tab på ledige lejemål på 17,3 mio. kr. og funktionel forældelse på 35,4 mio. kr.

Driftsregnskab for § 19.11.05. Ejendomsadministration (Statsvirksomhed)
Mio. kr.   2005 Regnskab 2006 Regnskab 2006 Budget 2006 Budget - Regnskab
Indtægter     1.508,4   1.508,7   1.477,1   -31,6  
Nettotal (tilskud)     0,0   0,0   0,0   0,0  
Huslejeindtægter     1.421,1   1.461,9   1.477,1   15,2  
Driftsindtægter     31,1   4       -4,0  
Renter     6,7   14,0   0,0   -14,0  
Interne statslige overførsler     49,5           0,0  
Afhændelse af anlæg m.v.     0,0   28,8       -28,8  
Forøgelse af fin. Gæld     0,0           0,0  
Udgifter     1.508,4   1.509,4   1.477,1   -32,3  
Renter     763,9   790,2   802,2   12,0  
Nedbringelse af fin. Gæld     480,0   502,7   434,3   -68,4  
- heraf ekstraordinært     129,5   130,6       0,0  
Vedligeholdelse     135,2   142,5   175,6   33,1  
Løn     20,9   7,7   22,7   15,0  
Forsikring     15,9   13,6       -13,6  
Øvrige driftsudgifter     43,0       39,3   39,3  
Interne statslige overførsler     49,5   52,7   3,0   -49,7  
Resultat     0,0   -0,7   0,0   0,7  

Som følge af at § 19.11.05 & § 19.11.06 fra 2007 sammenlægges er der ikke indsat budgettal for 2007, da disse ikke vil være sammenlignelige.

Regnskabsmæssige forklaringer 2006 for § 19.11.06. Ejendomsadministration (Anlægsbev.)
§ 19.11.06. Ejendomsadministration Mio. kr. Afvigelse tabel 10095 (=”årets overskud”) Primo 2006 saldo (Bevil.afr. pkt. 13 Korrektion ved bevillings- omflytninger Bortfald Ny ultimo 2006-saldo
20. Investeringer udgift 508,2 0,0 -518,7   -10,5
20. Investeringer indtægt 0,0     0,0 0,0
30. Låntagning udgift 0,0 0,0 0,0   0,0
30. Låntagning indtægt -518,7   518,7   0,0
40. Medfinansiering fra institutioner udgift 22,4 3,8 -38,4   -12,2
40. Medfinansiering fra institutioner indtægt -38,4   38,4   0,0
I alt udgift 530,6 3,8 -557,1 0,0 -22,7
I alt indtægt -557,1 0,0 557,1 0,0 0,0

Ad. 20. Investeringer

Afvigelsen vedr. udgifterne på 508,2 mio. kr. er sammensat af afvigelser på:

> 137,8 mio. kr. der vedrører mindre forbrug som følge af forskel mellem den forudsatte gennemførelsestakt på budgetteringstidspunktet og den konstaterede,

> 195,4 mio. kr. der vedrører en senere betaling for erhvervelse af Handelshøjskolen i Århus

> 175,0 mio. kr. som skyldes, at flere byggesager, der er forudsat på budgetteringstidspunktet ikke er overgået til hovedlånet i forbindelse med færdiggjorte byggerier.

Ad. 30. Låntagning

30. Låntagning (indtægter) er modkonto til 20. Investeringer (udgifter). Forskellen på de 10,5 mio. kr. skyldes en mindre lånoptagning.

Ad. 40. Medfinansiering fra institutioner

Afvigelserne på 22,4 mio. kr. vedrører udgifter skyldes, at gennemførelsestakten på flere projekter har været anderledes end forudsat på budgetteringstidspunktet.

Afvigelsen skyldes mindre indtægter på 23,3 mio. kr. som følge af, at gennemførelsestakten på flere projekter har været anderledes end forudsat på budgetteringstidspunktet. Herudover er der bogført en indtægt på 15,1 mio. kr. som et endnu ikke forbrugt tilgodehavende vedr. udvidelsen i Sønderborg. Beløbet burde havde været nedskrevet i takt med forbruget dvs. til nul ultimo 2006.

Regnskabsmæssige forklaringer 2006 for § 19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen (Driftsbev.)
§ 19.11.07.Universitets- og Bygningsstyrelsen Mio. kr. Afvigelse tabel 10095 (=”årets overskud”) Primo 2006 saldo (Bevil.afr. pkt. 13 Bortfald ved bevillings-afregningen RF-Korrektion Ny ultimo 2006-saldo
10. Almindelig virksomhed 1,2 0,0 0,0   1,2
30. Myndigheds- og Forvaltningsopgaver 0,0 0,0 0,0   0,0
31. Regensen, Bygnings- og brandforsikring 0,0 0,1 -0,1   0,0
90. Indtægtsdækket virksomhed 4,3 2,5 0,0   6,8
I alt udgift 5,5 2,6 -0,1 0,0 8,0

Lønposteringer

I forbindelse med organisationsændringen skulle der foretages ændringer i lønsystemet for de medarbejdere fra departementet og fra Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger som blev flyttet til Universitets- og Bygningsstyrelsen. Det var ikke teknisk muligt at foretage denne ændring med virkning fra 1. maj, og det var derfor nødvendigt for en periode at foretage manuelle flytninger/rettelser. Der blev oprettet en ny bogføringskreds til Universitets- og Bygningsstyrelsen, hvor lønnen fremover skulle konteres. Ændringen af opsætningen blev ikke ændret for betalingsdelen, og lønkørslen august/september på 4.493 t. kr. blev ikke indlæst på § 19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen, men kun betalingsdelen på § 19.11.05. Ejendomsadministration. Beløbet skulle have været konteret på indtægtsdækket virksomhed og vil blive bogført i 2007 som ekstraordinære udgifter.

Driftsregnskab for § 19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen
Mio. kr. Statsvirksomhed   2006 Regnskab 2006 Budget 2006 Budget - Regnskab 2007 Budget
Indtægter   62,4 60,1 -2,3 88,7
Nettotal (tilskud)   33,9 33,9 0,0 48,9
Indtægter fra IV   28,5 26,2 -2,3 39,8
Udgifter   57,7 57,0 -0,7 88,7
Løn   31,6 38,5 6,9 59,1
Øvrige driftsudgifter   25,1 18,5 -6,6 29,6
Afskrivninger   1,0      
Resultat   4,7 3,1 1,6 0,0
Regnskabsmæssige forklaringer 2006 for § 19.11.08. Statslige anlægsforpligtelser (Anlægsbev.)
§ 19.11.08.Statslige anlægsforpligtigelser Mio. kr. Afvigelse tabel 10095 (=”årets overskud”) Primo 2006 saldo (Bevil.afr. pkt. 13 Bevillings-tekniske omflytninger RF-Korrektion Ny ultimo 2006-saldo
13. Kunstnerisk udsmykning -1,1 11,5 0,9   11,3
15. Udviklings- og forsøgsbyggeri 1,2 3,5 0,0   4,7
17. Genopretning af ejendomme 0,9 0,0 -0,9   0,0
30. Salg af arealer, Udgift 0,0 0,0 -4,2   -4,2
30. Salg af arealer, Indtægt -4,2 0,0 4,2   0,0
I alt udgift -3,2 15,0 0,0 0,0 11,8

Ad. 13. Kunstnerisk udsmykning

Afvigelsen på – 1,1 mio. kr. skyldes videreførelse af igangsatte arbejder i 2005, der var baseret på et budgetoverslag på 5,4 mio. kr., men som blev reduceret til 3,8 mio. kr.

Ad. 15. Udviklings- og forsøgsbyggeri

Afvigelsen på 1,2 mio. kr. skyldes et mindre forbrug pga. midlertidig opbremsning i forsøgs- og udviklingsaktiviteter i forbindelse med omstrukturering både internt i ministeriet og inden for de institutioner, bevillingerne vedrører.

Til gengæld forventes aktiviteterne væsentligt forøget i de kommende år som følge af en række nye initiativer inden for især studiemiljøet, som er et fokusområde ifm. opfølgning på Globaliseringsrådets handlingsplan.

Hertil kommer, at UBST har besluttet at gøre en særlig indsats inden for energi og tilgængelighed for fysisk handicappede, hvilket bl.a. vil udmøntes i en række særlige udviklingsprojekter i forbindelse med konkrete byggeprojekter inden for de kommende år.

Ad. 30. Salg af arealer

På Finansloven var der opført et indtægtskrav under ”salg af arealer” på 37,4 mio. kr. der skulle medgå til finansiering af indskuddet i Højteknologifonden i 2006, jf. §35.11.12.

Det var i midlertidigt ikke muligt i 2006 at sælge alle de i anmærkningstekstens forudsatte ejendomme. Derimod var det muligt at sælge to andre ejendomme, således at finanslovens indtægtsforudsætninger ville kunne opfyldes udover det forventede. Ved aktstykker og på Tillægsbevillingsloven blev indtægtsbevillingen derfor hævet fra de forventede 37,4 mio. kr. til 48,7 mio. kr.

På regnskabet for 2006 blev der indtægtsført 44,55 mio. kr. Afvigelsen mellem de på Tillægsbevillingslovens forhøjede samlede bevillinger og regnskabet skyldes, at indtægten vedrørende salg af grund til Roskilde Universitets Internationale Boligfond på 4,1 mio. kr. ikke nåede at blive indbetalt, idet der afventes den endelig tinglysning.

Denne side er kapitel 7 af 9 til publikationen "Årsrapport 2006".


© Universitets- og Bygningsstyrelsen
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 2009. Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.