Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings logo. Klik for at komme til forsiden af vtu.dk.

Anvendt regnskabspraksis

Som nævnt skete der pr. 1. maj en organisationsændring, der betød oprettelse af en ny styrelsen; Universitets- og Bygningsstyrelsen. Dette betyder, at der for regnskabet er en omlægning fra denne dato. Regnskabet er omlagt således, at § 19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen udfører sekretariatsopgaver vedrørende § 19.11.05. Ejendomsadministration under reglerne for indtægtsdækket virksomhed.

Som nævnt skete der pr. 1. maj en organisationsændring, der betød oprettelse af en ny styrelsen; Universitets- og Bygningsstyrelsen. Dette betyder, at der for regnskabet er en omlægning fra denne dato. Regnskabet er omlagt således, at § 19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen udfører sekretariatsopgaver vedrørende § 19.11.05. Ejendomsadministration under reglerne for indtægtsdækket virksomhed.

UBSTs regnskab er udarbejdet i overensstemmelse med de almindelige regnskabsregler og principper, der anvendes i staten, jf. Regnskabsbekendtgørelsen.

Resultatopgørelse for § 19.11.05. Ejendomsadministration (statsvirksomhed)
  2005 Regnskab 2006 Regnskab
Ordinære driftsindtægter
  Salg af varer og tjenesteydelser 1.421,1 1.461,9
  Øvrige driftsindtægter 31,1 4,0
Ordinære driftsindtægter i alt 1.452,2 1.465,9
Ordinære driftsomkostninger
    Husleje 2,5 1,3
    Andre forbrugsomkostninger 13,2 28,2
  Forbrugsomkostninger i alt 15,7 29,5
    Lønninger 18,8 6,6
    Pension 2,6 1,6
    Lønrefusion -0,5 -0,5
  Personaleomkostninger i alt 20,9 7,7
    Vedligeholdelse 135,2 142,5
    Forsikring 15,9 13,6
    Nedbringelse af finansiel gæld 480,0 502,7
    - Heraf ekstraordinært afdrag 129,5 130,6
    Øvrige 27,3 23,2
  Af- og nedskrivninger    
Ordinære driftsomkostninger i alt 695,0 719,2
Resultat af ordinær drift 757,2 746,7
Andre driftsposter
  Andre driftsindtægter    
  Andre driftsomkostninger    
Resultat før finansielle poster 757,2 746,7
Finansielle poster
  Finansielle indtægter 6,7 14,1
  Finansielle omkostninger 763,9 790,2
Resultat før ekstraordinære poster 0,0 -29,5
Ekstraordinære poster
  Ekstraordinære indtægter   28,8
  Ekstraordinære omkostninger    
Årets resultat efter omkostningsprincip 0,0 -0,7

Årets resultat for statsvirksomheden under UBST er 0 kr. som forudsat i budgettet. Der er indbetalt et ekstraordinært afdrag på 130,6 mio. kr. Overskuddet, der er anvendt til ekstraordinært afdrag skyldes dels færre udgifter til renter og afdrag samt indtægter fra salg af to ejendomme i København for i alt 28,8 mio. kr.

UBST anser årets resultat for tilfredsstillende.

Resultatopgørelse for § 19.11.07 Universitet- og Bygningsstyrelsen
2006 Regnskab  
Ordinære driftsindtægter 2006
  Salg af varer og tjenesteydelser 27,5
  Øvrige driftsindtægter  
Ordinære driftsindtægter i alt 27,5
Ordinære driftsomkostninger
    Husleje 7,1
    Andre forbrugsomkostninger 12,0
  Forbrugsomkostninger i alt 19,1
    Lønninger 30,4
    Pension 3,4
    Lønrefusion -0,3
    Andre personaleomkostninger 0,4
  Personaleomkostninger i alt 34,0
  Andre ordinære driftsomkostninger 2,1
  Af- og nedskrivninger 1,0
Ordinære driftsomkostninger i alt 56,1
Resultat af ordinær drift -28,7
Andre driftsposter
  Andre driftsindtægter  
  Andre driftsomkostninger  
Resultat før finansielle poster -28,7

Lønposteringer

I forbindelse med organisationsændringen skulle der foretages ændringer i lønsystemet for de medarbejdere fra departementet og fra Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger som blev flyttet til Universitets- og Bygningsstyrelsen. Det var ikke teknisk muligt at foretage denne ændring med virkning fra 1. maj og det var derfor nødvendigt for en periode at foretage manuelle flytninger/rettelser. Der blev oprettet en ny bogføringskreds til Universitets- og Bygningsstyrelsen hvor lønnen fremover skulle konteres. Ændringen af opsætningen blev ikke ændret for betalingsdelen og lønkørslen august/september på 4.493 t. kr. blev ikke indlæst på § 19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen, men kun betalingsdelen på § 19.11.05. Ejendomsadministration. Beløbet skulle have været konteret på indtægtsdækket virksomhed og vil blive bogført i 2007 som ekstraordinære udgifter.

Regensen, Brandforsikring

Der er udbetalt 99.099 kr. som er bogført på § 19.11.05. Ejendomsadministration som skyldes, at delregnskabet i forbindelse med organisationsændringen ikke blev flyttet til bogføringskreds (29102) som blev oprettet i forbindelse med organisationsændringen. Bevillingsafregningen er foretaget på § 19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen fordi delregnskabet har reference til hovedkontoen.

Arbejdsmarkedsforsikring

I forbindelse med en viderefakturering af arbejdsmarkedsforsikring til Universitets- og Bygningsstyrelsens institutioner blev udgifter og indtægter bogført på en udgiftskonto. Der udstod to indbetalinger i 2006 på ca. 320 t. kr. som vil blive indtægtsført i regnskabet for 2007.

Denne side er kapitel 4 af 9 til publikationen "Årsrapport 2006".


© Universitets- og Bygningsstyrelsen
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 2009. Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.