Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings logo. Klik for at komme til forsiden af vtu.dk.

Balancen

§ 19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen
  AKTIVER   Regnskabsåret 2006
Note     DKK 1.000
  ANLÆGSAKTIVER  
  I. Immaterielle anlægsaktiver  
1   Færdiggjorte udviklingsprojekter     3.823
    Uudnyttede byggeret   0
3   Udviklingsprojekter under udførelse     1.353
  Immaterielle anlægsaktiver i alt   5.176
  II. Materielle anlægsaktiver    
    Grunde og arealer   0
    Bygninger   0
    Grunde, arealer og bygninger i alt   0
2   Inventar og IT udstyr   1.091
  Materielle anlægsaktiver i alt   1.091
  A. Anlægsaktiver i alt (I - II)   6.267
  III. Driftsaktiver    
  Igangværende arbejder for egen regning   0
  Driftsaktiver i alt   0
  A. Anlægs-og driftsaktiver i alt (I - III)   6.267
  OMSÆTNINGSAKTIVER  
  I.Beholdninger    
    Likvide beholdninger   -2.296
    Beholdninger i alt   -2.296
  II. Tilgodehavender    
    Tilgodehavender/ forudbetalinger   10.657
    Igangværende arbejder for fremmed regning   0
    Tilgodehavender i alt   10.657
  B. Omsætningsaktiver i alt (I - II)   8.361
  Aktiver i alt (A + B)     14.628
  PASSIVER Regnskabsåret 2006    
  EGENKAPITAL  
  Egenkapitalkonti   -1.019
  Reguleret egenkapital   0
  Årets resultat   0
  I. Egenkapital i alt   -1.019
  II. Hensatte forpligtelser     -781
4   Fratrædelsesgodtgørelse i forbindelse med åremål    
    Hensatte forpligtelser i alt   -781
  III. Langfristede gældsforpligtelser      
    Statsgæld   0
    Prioritetsgæld   0
    Anden langfristet gæld    
  Langfristede gældsforpligtelser i alt   0
  Donationer i alt   0
  IV. Kortfristede gældsforpligtelser    
    Øvrig kortfristet gæld i alt   2.676
    Skyldige feriepenge   -7.715
    Leverandører af vare og tjenesteydelser   -7.789
    Kortfristede gældsforpligtelser i alt   -12.828
  Gældsforpligtelser i alt (III - IV)   -12.828
  FORPLIGTELSER I ALT (III - IV)   -12.828
  Passiver i alt (I - IV + Donationer)     -14.628

I balancen er der foretaget følgende korrektioner vedrørende feriepengeforpligtigelse, immaterielle aktiver og hensættelser:

Feriepengeforpligtelse

I forbindelse med organisationsændringen den 1. maj blev der overført personale fra § 19.11.01. Departementet og fra § 19.11.05. Ejendomsvirksomhed til § 19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen. I forbindelse hermed blev skyldige feriepenge overført fra § 19.11.01. og § 19.11.05. til § 19.11.07.

Der var ikke foretaget nedskrivning af tilgodehavende ferie i forbindelse med afholdelse af ferie som er opgjort til 5.542 t. kr., de skyldige feriepenge og egenkapital er derfor nedskrevet med beløbet.

Korrektionen vil blive bogført i regnskabet 2007 og beløbet vil bortfalde på bevillingsafregningen for 2007, fordi korrektionen vil medføre en indtægt, som ikke tilkommer Universitets- og Bygningsstyrelsen.

Immaterielle aktiver

I forbindelse med afskrivninger af anlægsaktiver er anvendt saldometoden i stedet for lineær afskrivning hvilket bevirker, at der fra 2001 til 2006 er afskrevet 928. t. kr. for lidt i regnskabet.

Der er foretaget en nedskrivning af posterne ”Færdiggjorte udviklingsprojekter” og egenkapital” med 928 t. kr.

Beløbet bliver korrigeret i regnskabet for 2007 som en primopostering.

Hensatte forpligtelser

Fratrædelsesgodtgørelse på 781 t. kr. vedrører åremålsansatte, der i forbindelse med organisationsændringen er overført fra departementet. Beløbet blev på foranledning af Rigsrevisionen posteret som langfristet gæld, men er i balancen placeret under hensættelser. Der er i 2006 og tidligere år ikke blevet hensat til fratrædelsesgodtgørelse for to personer på i alt ca. 308 t. kr. - dette vil blive korrigeret i 2007 regnskabet .

Omregningstabel
§ 19.11.07. Universitets- og Bygningsstyrelsen
Årets resultat efter omkostningsprincip 28.765,9
- afskrivninger -557,9
- nedskrivninger -403,7
- hensættelser  
- anskaffelser 2.538,5
- udviklingsprojekter under opførelse 319,4
   
   
Årets resultat -28,7
 
§ 19.11.05. Ejendomsadministration
  DKK 1.000 DKK 1.000
  AKTIVER Åbningsbalance pr. 1.1.2007 Åbningsbalance pr. 1.1.2006
Note ANLÆGSAKTIVER  
  I. Immaterielle anlægsaktiver  
    Færdiggjorte udviklingsprojekter 0 3.301
    Uudnyttede byggeret. 434.754 521.600
    Udviklingsprojekter under udførelse 0 0
1 Immaterielle anlægsaktiver i alt 434.754 524.901
  II. Materielle anlægsaktiver    
    Grunde og arealer 17.618.598 2.626.934
    Bygninger 0 15.152.506
    Grunde, arealer og bygninger i alt 17.618.598 17.779.440
    Inventar og IT udstyr 0 927
2 Materielle anlægsaktiver i alt 17.618.598 17.780.367
  A. Anlægsaktiver i alt (I - II) 18.053.352 18.305.268
  III. Driftsaktiver    
    Igangværende arbejder for egen regning 1.129.995 669.053
  Driftsaktiver i alt 1.129.995 669.053
  A. Anlægs-og driftsaktiver i alt (I - III) 19.183.347 18.974.321
  OMSÆTNINGSAKTIVER    
  I.Beholdninger    
    Likvide beholdninger -594.845 -410.193
    Beholdninger i alt -594.845 -410.193
  II. Tilgodehavender    
    Tilgodehavender/ forudbetalinger 872.832 671.474
    Igangværende arbejder for fremmed regning 0 44.379
  Tilgodehavender i alt 872.832 715.853
  B. Omsætningsaktiver i alt (I - II) 277.987 305.660
  Aktiver i alt (A + B) 19.461.334 19.279.981
  PASSIVER Åbningsbalance pr. 1.1.2007 Åbningsbalance pr. 1.1.2006
  Egenkapital  
    Egenkapitalkonti 1.400.615 1.400.615
    Reguleret egenkapital 1.121.631 1.567.014
    Årets resultat 491.021 470.176
  I. Egenkapital i alt 3.013.267 3.437.805
  II. Hensatte forpligtelser    
    Vedligehold 175.246 119.399
    Husleje 0 453
    KVL 18.000 18.000
    Indfrielse af statslån, HHÅ 138.414 0
3 Hensatte forpligtelser i alt 331.660 137.852
  III. Langfristede gældsforpligtelser    
    Statsgæld 0 0
    Prioritetsgæld 0 81
    Anden langfristet gæld 15.450.003 15.037.354
  Langfristede gældsforpligtelser i alt 15.450.003 15.037.435
  Donationer i alt 76.985 63.080
  IV. Kortfristede gældsforpligtelser    
  Øvrig kortfristet gæld i alt 589.419 596.758
  Skyldige feriepenge og skyldigt overarbejde 0 7.051
  Kortfristede gældsforpligtelser i alt 589.419 603.809
  Gældsforpligtelser i alt (III - IV) 16.039.422 15.641.244
  FORPLIGTELSER I ALT (III - IV) 16.039.422 15.641.244
  Passiver i alt (I - IV + Donationer) 19.461.334 19.279.981

Statsvirksomheden er ikke omfattet af omkostningsreformen, hvilket bl.a. betyder, at der ikke foretages afskrivninger på jord og bygninger. Der er derfor ikke opstillet en omregningstabel for § 19.11.05. Ejendomsadministration.

Denne side er kapitel 5 af 9 til publikationen "Årsrapport 2006".


© Universitets- og Bygningsstyrelsen
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 2009. Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.