Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings logo. Klik for at komme til forsiden af vtu.dk.

2. Driftsregnskab

2.1 Byggedirektoratet

2.1.1 Udgiftsbaseret driftsregnskab for §19.31.01. Byggedirektoratet

Mio. kr
Almindelig virksomhed
Indtægtsdækket virksomhed
1999
Regnskab
2000
Regnskab
2000
Budget
2000
Budget
Regnskab
2001
Budget
Indtægter 27,2 32,4 35,4 3,0 1.199,1
Nettotal (tilskud) 22,2 29,4 29,4 0,0 0,0
Driftsindtægter 5,0 3,0 6,0 3,0 1.199,1
Udgifter 28,3 37,9 35,4 -2,5 225,3
Nettotal (tilsvar) 0,0 0,0 0,0 0,0 14,3
Lønninger 18,6 18,6 16,8 -1,8 19,6
Øvrige driftsudgifter 9,7 19,3 18,6 -0,7 191,4
Ejendomsadministration
Indtægter 16,9 19,3 16,7 -2,6 0,0
Driftsindtægter 16,9 19,3 16,7 -2,6 0,0
Udgifter 9,2 20,5 16,7 -3,8 0,0
Nettotal (tilsvar) 4,2 14,3 14,3 0,0 0,0
Lønninger 0,3 0,2 0,3 0,1 0,0
Øvrige driftsudgifter 4,7 6,0 2,1 -3,9 0,0
Overskud før fondsafregning 6,6 -6,7 0,0 6,7 973,8
Andre tilskudsfinansierede aktiviteter
Indtægter vedr. fondssag
1,7 4,4
0,0 -4,4 0,0
Udgifter vedr. fondssag 3,8 4,4
0,0 -4,4 0,0
Årets overskud/underskud 4,5 -6,7 0,0 6,7 973,8

Omsætningen før fondsafregning (udgifterne) udgjorde 44,1 mio. kr., hvilket er en betydelig stigning i forhold til 1999 (37,5 mio. kr.)

For så vidt angår indtægter var nettotallet oprindelig på 32,8 mio. kr. men på grund af en dispositionsbegrænsning på 3,4 mio. kr. som Forskningsministeriet har optaget på finansloven er der sket et indtægtsfald. Dispositionsbegrænsningen var en regulering af Byggedirektoratets opsparing i forbindelse med overgangen til statsvirksomhed. Ser man bort herfra, er driftsindtægterne stort set som budgetteret med et mindre overskud på ca. 0,4 mio. kr.

Udgifterne viser et underskud på 2,5 mio. kr., hvilket dels skyldes højere lønudgifter på grund af husleje-ordningen dels en betaling af Edb-ydelser fra 1999.

Samlet har virksomheden excl. ejendomsadministration et underskud på 5,5 mio. kr.

Driftsregnskabet er opdelt i før fondsafregning og efter fondsafregning for at kunne vise det reelle regnskab for Byggedirektoratets drift, fondssagen ophører ved udgangen af 2000.

For så vidt angår Ejendomsforvaltningen (-administrationen) omfatter driftsindtægterne leje, driftsudgifterne omfatter bl.a. skatter, afgifter og vedligeholdelse m.v. Stigningen i indtægter skyldes en ikke forudsat udlejning i de to ejendomme, Ejendomsadministrationen overtog i 2000. Det øgede forbrug på driftsbudgettet i forhold til det budgetterede vedrører dels et ikke forudset merforbrug og diverse renoveringsarbejder.

Samlet har ejendomsadministrationen herved et underskud på 1,2 mio. kr.

Ejendomsforvaltningen

I forbindelse med husleje-ordningen er der fra 2001 indbudgetteret huslejeindtægter og forrentning af byggelån og stående lån på statsvirksomhedens drift. Det budgetterede overskud for 2001 skal afregnes med finansministeriet som bidrag til renter og afdrag på det stående lån.

Ved overgangen til husleje-ordningen er ejendomsadministrationen blevet en del af Byggedirektoratets ordinære virksomhed. Fra 2001 vil der i stedet for på driften skulle skelnes mellem statsvirksomhed og en driftsbevilling til varetagelse af myndighedsforvaltning.

2.1.2 Bevillingsafregning for driftsbevilling §19.31.01. Byggedirektoratet

Mio. kr.
Resultatopgørelse - indeværende år
Lønsum Nettoudgifter
Øvrig drift
I alt
Bevilling (FL)
17,7 0,8 2,9
Dispositionsbegrænsning (TB) -3,4 18,5 21,6
Regnskab 18,7 0,0 -2,1
Årets overskud -4,4 -3,4 -6,5
Opgørelse af akkumuleret resultat
Akkumuleret overskud ultimo forrige år
0,8 6,6 7,4
Overført fra § 19.31.03 Ejendomsadministration 0,5 15,9 16,4
Årets overskud -4,4 -2,1 -6,5
Disponeringsmæssige omflytninger 0,0 0,0 0,0
Akkumuleret overskud til videreførelse ultimo -3,1 20,4 17,3

Note: Afvigelse skyldes afrunding.

Af resultatopgørelsen fremgår det, at der var et samlet underskud på 6,5 mio. kr. i 2000, heraf udgjorde dispositionsbegrænsningen 3,4 mio. kr. I 2000 indgår ejendomsadministrationen i Byggedirektoratets samlede bevillinger og direktoratet har et samlet akkumuleret overskud på 17,3 mio. kr.

Stigningen i lønninger skyldes stigende lønudgifter i forbindelse med husleje-ordningen. Stigningen i øvrige udgifter skyldes dels at betaling for Edb-bistand på 1,2 mio. kr. for 1999 først fandt sted i 2000, samt et stort forbrug af konsulentbistand.

Regnskabsmæssige forklaringer

§ 19.31.01.Byggedirektoratet Afvigelse tabel 10095 (="årets overskud") Primo 2000 saldo
(Bevil.afr. pkt. 13)
Korrektion ved bevillingsafregningen RF-Korrektion (hele kroner) Ny ultimo 2000-saldo (mio. kr. med 1
dec.)
10. Alm. virksomhed -5,9 0,8 22,3 -375.688 16,9
20. Ejendomsadministration -1,1 16,5 -15,3 0 0,0
90. Indtægtsdækket virksomhed 0,4 6,5 -6,9 0 0,0
97. Andre tilskudsfinansierede aktiviteter 0,0 0,0 0,0 0 0,0
I alt -6,6 23,9 0,0 0 16,9

Note: Summen af den enkelte underkonto og summen af underkonti kan afvige som følge af afrunding

Ad 10. Almindelig virksomhed

Afvigelsen på 5,9 mio. kr. skyldes dels et merforbrug på ca. 7,0 mio. kr., dels et mindreforbrug på ca. 1,2 mio. kr. Merudgifterne i forhold til FL-budgettet kan primært henføres til: Betaling af edbydelser vedrørende 1999 på ca.1,2 mio. kr. jf. virksomhedsregnskabet for 1999 og den af Forskningsministeriets departement ved skrivelse af 30/05 2000 uforholdsmæssigt store dispositionsbegrænsning på 3,4 mio. kr., der er ca. 3,0 mio. kr. større end cirkulærets beregningsbestemmelser samt merudgifter på ca. 2,4 mio. kr. i forbindelse med indførelsen af SEA-ordningen. De ovenfor nævnte merudgifter på 7,0 mio. kr. er finansieret af den videreførte beholdning ca. 0,8 mio. kr., et mindreforbrug vedrørende de øvrige aktiviteter ca. 1,2 mio. kr. og af de ved korrektionen overførte beholdninger fra underkonto 20. Ejendomsadministration og 90. Indtægtsdækket virksomhed ca. 5,0 mio. kr.

Vedrørende korrektionen, der nedskriver ultimosaldoen, se under 20. Ejendomsadministration.

Ad 20. Ejendomsadministration

Afvigelsen mellem de budgetterede indtægter på 16,7 mio. kr. og de regnskabsførte indtægter på 19,3 mio. kr. skyldes primært ikke forudsatte lejeindtægter som følge af, at ejendomsadministrationen i 2000 overtog ejendommene Bråbyvej 45, Haslev og Tagensvej 22 , København Ø og efter overtagelsen fik mulighed for at leje det overtagne ud.

Afvigelsen mellem de budgetterede udgifter på i alt 2,4 mio. kr. og de regnskabsførte udgifter på
6,2 mio. kr. skyldes forbrug af videreførte beholdninger til skatter og afgifter samt vedligehold til bl.a. Risø Huse 2, Roskilde til diverse tagarbejder igangsat i 1999, ikke forudset merforbrug på Munkebjergvænge, Odense til løbende reparation af tagene og en nødvendig udskiftning af dele af varmeanlægget, samt ikke forudset vedligehold vedrørende den overtagne ejendom Bråbyvej 45. Endvidere er der påført en ekstraudgift til betaling af renter af indestående realkreditlån som følge af overtagelsen af Bråbyvej 45, Haslev.

Da konto 20. Ejendomsadministration for år 2001 er en integreret del af 10. Almindelig virksomhed, er ejendomsadministrationens videreførselsbeløb ved en korrektion på bevillingsafregningen flyttet hertil.

Der er i regnskabet for år 2000 fejlagtigt blevet konteret et beløb vedrørende Risø Huse 2, Roskilde på § 20.85.11. Ejendomsadministration på 375.688 kr., der rettelig burde have været konteret under denne konto. Fejlen vil blive rettet ved en primokorrektion i regnskabet under 10. Almindelig virksomhed.

Ad 90. Indtægtsdækket virksomhed

Afvigelsen mellem de på finansloven budgetterede indtægter på 3,6 mio. kr. og de regnskabsførte indtægter på 3,0 mio. kr. samt de budgetterede udgifter på 3,6 mio. kr. og de regnskabsførte udgifter på 2,6 mio. kr. skyldes et lavere aktivitetsniveau end forudsat.

Da konto 90. Indtægtsdækket virksomhed for år 2001 er en integreret del af 10. Almindelig virksomhed, er den indtægtsdækkede virksomheds videreførselsbeløb ved en korrektion på bevillingsafregningen flyttet hertil.

2.1.3 Akkumuleret resultat

Mio. kr. Primo saldo

Lønsum
Øvrig
drift
Total Årets over-
skud
Lønsum
Øvrig
drift
Total Ultimo
saldo
Lønsum
Øvrig
drift
Total
Eksl. Fondssag                  
1998 0,0 6,2 6,2 0,7 1,6 2,3 0,7 7,8 8,5
1999 0,7 7,8 8,5 0,1 -1,2 -1,1 0,8 6,6 7,4
2000 0,8 6,6 7,4 -2,8 -2,6 -5,4 -2,0 4,0 2,0
Ejendomsforv.                  
2000 0,5 16,0 16,5 0,1 -1,3 -1,2 0,6 14,7 15,3
Fondssag                  
1998 0,0 0,2 0,2 0,0 1,9 1,9 0,0 2,1 2,1
1999 0,0 2,1 2,1 0,0 -2,1 -2,1 0,0 0,0 0,0
2000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
I alt 2000 1,3 22,6 23,9 -2,7 -3,9 -6,6 -1,4 18,7 17,3

Note: Ved afrundingen i mio. kr. med en decimal opstår en afrundingsdifference på 0,1 i årets overskud.

Faldet i det akkumulerede resultat før ejendomsadministration og fondssag skyldes at Byggedirektoratet har et merforbrug på den ordinære virksomhed med 5, 5 mio. kr. jf. regnskabsmæssige forklaringer.

Det bemærkes, at i 1999 havde ejendomsadministrationen sin egen hovedkonto (§19.31.03.10) og havde derfor sit eget regnskab jf. afsnit 5 i 1999- Virksomhedsregnskabet.

Ved sammenligning med det akkumulerede resultat for 1999 udviser 2000 regnskabet et større samlet videreførselsbeløb, hvilket især skyldes bidraget fra ejendomsadministration.

Det videreførte beløb vil indgå dels til konsolidering af statsvirksomheden samt dække tab i forbindelse med afhændelse af ejendomme og ekstraordinær vedligeholdelse af ejendomme, dels til kompetenceudvikling af personalet og IT-anskaffelser i 2001 og 2002.

2.2 Værdiregulering af statuskonti for bygninger og grunde

Med udgangspunkt i værdiansættelserne i status 1999 er der gennemført en lineær afskrivning med 2,5 % af værdierne for bygningsmassen ultimo 1999 mens grundværdierne er bevaret uændret. Endvidere er foretaget et tillæg for årets værdiforøgende investeringer. Endelig reguleres for til- og afgang af ejendomme i 2000 samt to grundkøb til Københavns Universitet.

Institutioner
jf.bilag3
Primosaldo 2000 Primosaldo grund
værdi 2000
Primosaldo bygn.
værdi 2000
Lineær afskrivning
2,5%
Saldo bygnings
værdi ultimo 2000
I alt 11.953.282.032 2.228.733.272 9.724.548.760 243.091.240 10.134.699.570

Der er foretaget justeringer i statsregnskabets statuskonti i henhold til ovenstående fremgangsmåde.

Der foreligger specificeret opgørelse for de enkelte universiteters anlægsaktiver opdelt på bygnings- og grundværdier, jf. bilag 3. Indberetningerne til status er sket på institutionsniveau.

2.2.1 Ændringer af ejendomsforvaltningens statuskonti for bygninger og grunde

Til brug for beregningen af statuskontiene for år 2000 er der taget udgangspunkt i regnskabet for periode 13. For bygningerne er der i 2000 sket en værditilskrivning svarende til de værdiforøgende anlægsaktiviteter i 2000. Endvidere er der gennemført en lineær afskrivning svarende til 2,5 % af primo saldoen. Ejendomsadministrationen administrerer herudover ejendomme, der er værdisat og indberettet som andele af universiteterne.

Mio. kr. Primo 2000 Køb/overtagel se Straks afskrivn.   Lineær afskrivn.   Ultimo 2000
Bygningsværdi 15,3 1) 25,2 2) 0,0 0,4 40,1
Grundværdi 46,9 3) 44,8 2) -   -   91,7

1)  Vedrører Bråbyvej 45, Haslev. 2) Vedrører Tagensvej 20-22. 3) Heraf vedrører 7,0 mio. kr. Bråbyvej 45, Haslev.

Der foreligger en specificeret opgørelse for hver ejendom.

Denne side er kapitel 3 af 13 til publikationen "Virksomhedsregnskab 2000 – Byggedirektoratet".
Version nr. 1.0 af 07-08-2008
 

© Universitets- og Bygningsstyrelsen
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 2008. Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.