Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings logo. Klik for at komme til forsiden af vtu.dk.

3. Resultatanalyse

For 2000 kan der aflægges regnskab for Byggedirektoratets samlede virksomhed i Forskningsministeriet under driftskonto §19.31.01. I forbindelse med resultatkontrakten af 1999 er Byggedirektoratets virksomhed opdelt i 4 hovedområder efterfølgende blev antallet af virksomhedsområder udvidet til 5 pga. husleje-ordningen:

1. Planlægning og udviklingsvirksomhed
2. Bygherrevirksomhed for Forskningsministeriet og bygherrerådgivning for andre statsinstitu tioner m.v.
3. Overordnet tilsyn med universiteternes bygningsdrift herunder vedligehold
4. Ejendomsforvaltning
5. Husleje-ordningen

Opdelingen af 2000 virksomhedsregnskabet fordelt på hovedområder følger 1999 regnskabet, dog er den udvidet til 5 hovedområder, i forbindelse med husleje-ordningens indførelse.

For at lette sammenligningen er der i forbindelse med Virksomhedsregnskabet for 2000 fortsat taget udgangspunkt i Resultatkontrakten af 1999, endvidere er de to ekstraordinære udgifter dispositionsbegrænsningen på 3,4 mio. kr. og betaling af Edb-ydelse for 1999 holdt uden for opdeling på virksomhedsområder.

Tidsregistrering af ressourceforbruget er opgjort på tilsvarende vis som i 1999.

Nedenfor foretages resultatanalyse af de enkelte i resultatkontrakten med Forskningsministeriet opstillede resultatmål. For resultatmålene gælder i øvrigt:

Resultatmål 1. Supplerende arealsikring og udbygningsplanlægning for universiteter mv. Videreføres i justeret form i ny resultatkontrakt.

Resultatmål 2 Sammenhængende erfaringsdatabase for planlægning og prioritering af lokaleforsyningen. Videreføres i justeret form i ny resultatkontrakt.

Resultatmål 3. Sammenhængende kvalitetssikringssystem for de byggeadministrative opgaver. Resultatmålet fortsætter i ny resultatkontrakt og udbygges til at omfatte hele Byggedirektoratets forretningsmæssige virke.

Resultatmål 4. Styresystemer for byggedirektoratets produkter samt nye samarbejdsformer. Resultatmålet er udført iht. tidsplan. Videreføres i justeret form i ny resultatkontrakt.

Resultatmål 5. Bygherrerådgivningen skal være udviklingsorienteret og veldefineret i forhold til kunderne. Videreføres i justeret form i ny resultatkontrakt.

Resultatmål 6. Formidling af resultater og generel udvikling af bygherrevirksomheden. Videreføres i justeret form til ny resultatkontrakt.

Resultatmål 7. Overordnet tilsyn med vedligeholdelse af bygninger og lokaler, der benyttes af ministeriets institutioner. Afsluttes.

Resultatmål 8. Udvikling af model for styrings- og overvågningsfunktioner for bygningsdrift ved universiteterne Afsluttes.

Resultatmål 9. Afkast og brugsværdi af de forvaltede ejendomme, der svarer til det almindelige lejemarked. Afsluttes.

Resultatmål 10: Organisation der understøtter løsningen af Byggedirektoratets opgaver og forenkler opfyldelse og evaluering af målene. Videreføres i justeret form til ny resultatkontrakt.

Resultatmål 11. EDB udvikling der er dedikeret til Byggedirektoratets opgavevaretagelse. Videreføres i justeret form i ny resultatkontrakt.

Resultatmål 12 Tilpasning af personalepolitikken til Byggedirektoratets status og nye organisation. Videreføres i justeret form i ny resultatkontrakt.

Som følge af indgåelse af en ny resultatkontrakt i år 2001 vil grundlaget og dermed virksomhedsområderne ændre karakter.

3.1 Driftsregnskab fordelt på hovedformål.

1.000 kr. Indtægter Udgifter Samlet resultat Resultat fordelt
på hovedformål
Planlægning og udvikling samt tilsyn med bygningsdrift ( 1+ 3 ) 55 3.699 -3.644 -331
Bygherrevirksomhed og bygherrerådgivning ( 2 ) 1.762 10.372 -8.610 -807
Ejendomsadministration ( 4 ) 1.124 1.376 -252 829
Husleje-ordningen ( 5 ) 0 9.888 -9.888 -526
Hjælpefunktioner 0 7.440 -7.440 0
Generel ledelse og administration 0 3.801 -3.801 0
I alt 2.941 36.576 -33.635 -835
Nettotal (udgiftsbevilling) 32.800 0 32.800  
Årets over-/underskud før fondsafregning,
Dispositionsbegrænsning og
Edb.ydelse UVM 1999
35.741 36.576 -835 -835
Det Danske institut i Damaskus

4.397 4.397 0 0
Årets over-/underskud efter fondsafregning 40.138 40.973 -835 -835
         
Edb. Ydelse UVM 1999
  -1.217 1.217 -1.217
Dispositionsbegrænsning -3.400 0 -3.400 -3.400
Årets over-/underskud efter fondsafregning,
Dispositionsbegrænsning og
Edb.ydelse UVM 1999
36.738 42.190 -5.452 -5.452

Før dispositionsbegrænsningen er indtægterne steget med 8,5 mio. kr. fra 27,2 mio. kr. til 35,7 mio. kr., mens udgifterne excl. Edb-ydelsen for 1999 er steget med 8,3 mio. kr. fra 28,3 mio. kr. til 36,6 mio. kr.

Udgifterne til virksomhedsområderne 1-4 er faldet med 1,9 mio. kr. fra 17,4 mio. kr. til 15,5 mio. kr. Udgifterne til husleje-ordningen er steget fra 1,3 mio. kr. til 9,9 mio. kr. Udgifterne til hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration er øget med 1,5 mio. kr. fra 9,7 mio. kr. til 11,2 mio. kr. i 2000.

Baggrunden for indtægtsstigningen er en ekstra bevilling til husleje-ordningen på 10 mio.

Udgifter til hjælpefunktioner skyldes vedligeholdelse af lokaler, en øget IT-drift herunder øget konsulentbistand samt tidligere omtalt betaling af 1,2 mio. kr. for Edb-ydelser der vedrører 1999.

Forøgelsen af udgifterne til generel ledelse og administration skyldes en omorganisering af Byggedirektoratet samt ansættelse af nye kontorchefer, der først placeres regnskabsteknisk med eget virksomhedsområde i 2001.

Omsætning for Indtægtsdækket virksomhed
Mio. kr. 1999
Regnskab
2000
Regnskab
2000
Budget
2000
Budget -
Regnskab
2001
Budget
Omsætning
0,6 3,0 3,6 0,6 2,0
Lønninger 1,2 1,7 2,8 1,1 1,6
Øvrige driftsudgifter -0,2   0,9   0,8 -0,1 0,4
Overskud -0,4 0,4 0,0 -0,4 0,0

Ved udarbejdelsen af budgettet var der taget udgangspunkt i en forventet omsætning på 3,6 mio. kr. Efterfølgende er der ændret fokus og omsætningen for de indtægtsdækkede aktiviteter er reduceret i overensstemmelse med resultatkontrakten af 1999.

I bilag 4 er medtaget oversigter over henholdsvis; en omkostningsbaseret resultatopgørelse, en akkumuleret driftsopgørelse og en opgørelse for driftssituationen af den indtægtsdække virksomhed.

I driftsregnskabet skal også medtages de bevægelser, der har været i forbindelse med fondsbetalingerne ved opførelse af det danske institut i Damaskus. Fondssagen er afsluttet i 2000.

3.2 Opgørelse af generel ledelse og administration/ hjælpefunktioner

1.000 kr./faste priser 1998 1999  2000
Generel ledelse og administration
1.768 3.003 3.801
Generel ledelse og administration i % af bruttoudgifter 6,80% 9,33% 9,28%

Note: Beløbet for 2000 er excl. Edb-ydelse for 1999

Udgifterne vedrører såvel løn og drift og omfatter udover direktionen, de nyansatte kontorchefer samt ansatte i personaleadministrationen, kontorernes tidsforbrug til personalefunktioner og intern budgettering og regnskabsførelse.

Udgifterne er steget i takt med den øgede omsætning uanset ansættelse af de nye kontorchefer der først regnskabsteknisk placeres med eget virksomhedsområde i 2001.

Opgørelse over hjælpefunktioner

1.000 kr./faste priser 1998 1999  2000
Hjælpefunktioner
5.033 6.657 7.440
Hjælpefunktioner i % af bruttoudgifter 19,32% 20,69% 18,16%

Note: Beløbet for 2000 er excl. Edb-ydelse for 1999

Udgifter til hjælpefunktioner omfatter drift og IT-drift. Forbruget er bl.a. steget i forbindelse med øget IT-drift samt istandsættelse af kontorer, men relativt i forhold til omsætningen.

3.2.1 Afrapportering af resultatmål

Resultatmål 10: Organisation der understøtter løsningen af Byggedirektoratets opgaver og forenkler opfyldelse og evaluering af målene.

  2000 BO-1 BO-2 BO-3 Årets målopfyldelse
Timeforbrug 60,5 - - - 50%
Udgifter (inkl. løn) 10.958 - - - 50%

På grund af det ændrede opgaveomfang har man standset udvikling af et overordnet evalueringssystem for Byggedirektoratet, idet den nye virksomhed skal have været i normal drift i et helt år, inden det er meningsfuldt at iværksætte sådanne evalueringssystemer. Først i 2002 forventes der at foreligge et helt driftsår. Overvejelserne om et overordnet evalueringssystem er derfor udsat til overvejelserne i forbindelse med udarbejdelse af en ny resultatkontrakt.

På det byggeadministrative område, som er Byggedirektoratets hovedopgave i regnskabsåret 2000, har man derimod iværksat flere evalueringer for at indhente erfaringer med konkret vurdering af byggeprojekter, især er evaluering af byggerierne i Aalborg vellykkede, og der er aflagt rapport herom.

Evalueringsmetoderne indarbejdes i byggekontorets kvalitetsstyringssystem.

Resultatmål 10 videreføres i justeret form til ny resultatkontrakt.

Resultatmål 12 – Tilpasning af personalepolitikken til Byggedirektoratets status og nye organisation.

  2000 BO-1 BO-2 BO-3 Årets målopfyldelse
Timeforbrug 312,0 - - - 90%
Udgifter (inkl. løn) 104.143 - - - 90%

Personalefunktionen er ændret, således at lønopgaver mv. er udskilt og henlagt under økonomikontoret. Der er derefter udviklet en brugerorienteret personalefunktion, der dels varetager forskellige arbejdsproblemer og dels forestår rekruttering.

Personalefunktionen har iværksat udarbejdelse af en revideret personalepolitik i samarbejde med samarbejdsudvalget.

Der er nedsat et kompetenceudviklingsudvalg, og kommissorium herfor er godkendt.

Som konsekvens af opgaveændringen og den senere ressortændring har man ikke iværksat retningslinier for gennemførelse af turnus og introduktion af nye medarbejdere. Dette arbejde forventes gennemført i løbet af foråret 2001.

I overensstemmelse med den vedtagne lønpolitik er der gennemført lønforhandlinger. Forhandlingerne har dog ikke kunnet følge de fastlagte tidsterminer på grund af ændring af opgaverne.

Resultatmålet 12 videreføres i justeret form i ny resultatkontrakt.

3.3 Planlægning og udviklingsvirksomhed (hovedformål 1og 3 )

3.3.1. Driftsregnskab for planlægning og udvikling

Virksomhedsområdet omfatter investeringsplanlægning budgetarbejde samt forsøgs- og udviklingsarbejde.

Planlægningsarbejdet er omfattet af de løbende planlægningsarbejder vedrørende udbygningen af universiteterne suppleret med resultatmål 1 (supplerende arealsikring) mens udviklingsarbejdet i vidt omfang berøres af resultatmålene 2, 7 og 8 (udvikling af erfaringsdatabase og udvikling af model for overvågning og styring af universiteternes bygningsdrift).

Der har været meget stor interesse om dette arbejde, som er udført i samarbejde med Kommunernes Landsforening, hvilket bl.a. skyldes de forventede milliardinvesteringer i skolebyggeri i de nærmeste år. Byggedirektoratet vil sammen med Undervisningsministeriet, Statens Byggeforskningsinstitut og Kommunernes Landsforening videreføre erfaringsindsamling og –formidling på dette område, idet man mener, det er afgørende for fremtidssikrede investeringer på dette meget store institutionsområde i Danmark. Arbejdet kan endvidere danne grundlag for udvikling af viden om/kutymer for øvrigt uddannelsesbyggeri.

Hertil kommer at udviklingsprojektet Rum Form Funktion (RFF), der omfatter forsøg med etablering og tilpasning af undervisningsrum til nye og ændrede pædagogiske krav, er blevet videreført i 2000.

Driftsregnskab for Planlægning og udviklingsvirksomhed
1.000 kr.
1998 1999 Excl.disp.begr.
2000
Bevillingsfinansieret område      
Indtægter 8.988 5.082 4.987
Udgifter 8.055 5.265 5.175
Overskud for bevillingsfinansieret om- 933 -183 -188
råde      
Omkostningsdækket område      
Indtægter 0 0 0
Udgifter 0 0 0
Videreførsel 0 0 0
Markedsstyret område      
Indtægter 0 2.224 55
Udgifter 0 1.993 198
Overskud 0 231 -143
Årets overskud/videreførsel 933 48 -331

Bevillingsfinansieret område

En stor del af ressourcerne i planlægnings- og udviklingskontoret er overført til BD´s forberedelse af overgang til husleje-ordningen. Både i forbindelse med etableringen af et fælles databasegrundlag for husleje-ordningen, gennemførelse og opsamling af de gennemførte værdiansættelser og tekniske vurderinger af BD´s fremtidige ejendomsportefølje har været omfattende både med hensyn til internt tidsforbrug, konsulentbistand og indkøb af ekstra IT-udstyr. Dette har medført et mindre merforbrug.

Markedsstyret området

De væsentligste udgiftsposter vedrører forøget indsats i forhold til det budgetterede i forbindelse med bistand til Kulturministeriet vedr. programmering og dispositionsforslagsarbejder af nyt Rigsarkiv og videreførelse af udviklingsarbejdet efter de tre folkeskolekonkurrencer (Rum Form og Funktion) om nye pædagogiske krav til de fysiske rammer. Især afslutningen af opgaver vedr. nyt Rigsarkiv har medført et samlet driftsunderskud på knap 150.000 kr.

3.3.2 Afrapportering af resultatmål

Resultatmål 1. Supplerende arealsikring og udbygningsplanlægning for universiteter mv.

  2000 BO-1 BO-2 BO-3 Årets målopfyldelse
Timeforbrug 409,5 - - -  
Udgifter (inkl. løn) 188.664 - - - 100%

Arbejdet med Århusplanen pågår og der har været ført en række drøftelser med kommunen og universitetet. Tidsplanen med færdiggørelse ultimo 2001 vurderes stadig at kunne opfyldes.

Der har været afholdt arkitektkonkurrence om udbygningen af 2. etape for KUA og arbejdet med lokalplan for samme etape er under forberedelse. Den samlede tidsplan for KUA- projektet er uændret.

Projektkonkurrence for IT-højskolen er gennemført og lokalplan for projektet er i offentlig høring med svarfrist i 2001.

Projektkonkurrence Bioteknologisk Center er afholdt og lokalplan er under forberedelse. Tidsplanen forudsættes at være uændret, hvormed resultatmålet er opfyldt.

Målopfyldelse: 100 %.

Resultatmål 2 Sammenhængende erfaringsdatabase for planlægning og prioritering af lokaleforsyningen

  2000 BO-1 BO-2 BO-3 Årets målopfyldelse
Timeforbrug 464,0 - - - 100%
Udgifter (inkl. Løn) 166.017 - - - 100%

Med udgangen af 2000 er gennemført en nettoarealindberetning for alle universiteter, baseret på retningslinier godkendt af universiteterne. Basen er gjort tilgængelig for universiteterne på Byggedirektoratets web-site, og vil fremover løbende blive ajourført og justeret, i det omfang, der måtte vise sig behov herfor.

Målopfyldelse: 100 % - idet basen er gjort tilgængelig for universiteterne primo 2001. Endelig validering forventes at ske i løbet af foråret 2001.

Resultatmålene 1 og 2 videreføres i justeret form i ny resultatkontrakt.

Resultatmål 7. Overordnet tilsyn med vedligeholdelse af bygninger og lokaler, der benyttes af ministeriets institutioner

  2000 BO-1 BO-2 BO-3 Årets målopfyldelse
Timeforbrug 88,0 - - - -
Udgifter (inkl. løn) 22.718 - - - -

Resultatmål 8. Udvikling af model for styrings- og overvågningsfunktioner for bygningsdrift ved universiteterne

  2000 BO-1 BO-2 BO-3 Årets målopfyldelse
Timeforbrug 252,5 - - - -
Udgifter (inkl. løn) 65.478 - - - -

Som følge af forberedelserne til Byggedirektoratets overgang til lejeordningen er resultatmålene 7 og 8 i praksis ændret til at omfatte en teknisk vurdering af den samlede ejendomsmasse, som skal indgå i den fremtidige ejendomsportefølje i husleje-ordningen under SEA-ordningen. Dette blev gennemført af et eksternt rådgivningsteam efter forudgående EU-udbud.

Den tekniske vurdering var planlagt afleveret september 2000, men på grund af kritik fra Byggedirektoratet af det 1. resultat valgte de rådgivende at foretage en justeret vurdering. Det endelige resultat forelå først primo 2001, og er efterfølgende blevet fremsendt til de institutioner, der indgår i husleje-ordningen.

På baggrund af ændringer i resultatmålene 7 og 8 skønnes det ikke relevant at foretage en målopgørelse og resultatmålene 7 og 8 afsluttes hermed.

3.4 Bygherrevirksomhed og bygherrerådgivning (hovedformål 2)

3.4.1 Driftsregnskab for bygherrevirksomhed og bygherrerådgivning

Driftsregnskab for Bygherrevirksomhed og bygherrerådgivning
1.000 kr. 1998 1999 Excl.disp.
begr. 2000
Bevillingsfinansieret område      
Indtægter 12.036 14.248 12.202
Udgifter 10.787 14.763 12.663
Overskud for bevillingsfinansieret område 1.249 -515 -461
Markedsstyret område      
Indtægter 4.118 2.224 1.762
Udgifter 4.126 1.858 2.108
Overskud -8 366 -346
Årets overskud/videreførsel 1.241 -149 -807

Faldet i indtægterne skyldes dels den reducerede omsætning vedrørende indtægstdækket virksomhed, og dels at der er anvendt ressourcer til implementering af husleje-ordningen.

Underskuddet skyldes dels tidforbruget i forbindelse med ”Projekt Hus”, dels beslutningen om at blive certificeret efter ISO-9001/2000, og dels mere konsulentbistand end forventet.

Aktivitetsoversigt for bygherrevirksomhed (ordinær virksomhed – OV)

Bygherrevirksomheden omfatter især styring, herunder styring af budgetoverholdelse og aflæggelse af byggeregnskab for statslige byggerier under Forskningsministeriet.

Byggedirektoratets OV-virksomhed.
Priser i indeks 159
Total Heraf stats-
udgift
Årets an-
lægsudgift
Forventet
restudgift
Københavns Universitet (ekskl. ikke vedtagne etaper) 1.957,6 1.957,6 362,7 1.269,3  
Aarhus Universitet 480,5 475,0 74,4 125,5
Syddansk Universitet 639,6 589,6 117,2 202,3
Roskilde Universitetscenter 246,0 246,0 68,5 44,6
Aalborg Universitet 356,7 356,7 6,0 119,0
Handelshøjskolen i København 832,7 175,9 4,1 61,5
Handelshøjskolen i Århus 7,2 7,2 7,2 0,0
Danmarks Tekniske Universitet 307,4 277,0 31,9 150,0
Danmarks Farmaceutiske Højskole 132,8 132,8 21,7 9,5
Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole 674,3 670,2 68,6 123,4
IT-Højskolen  (ekskl. ikke vedtagne etaper) - 6,3 6,3 -
Danske institutter i udlandet, Athen 0,5 0,5 0 0,5
Byggedirektoratet (Tværg.byggebev.) - - 3,2 11,6
Total OV-virksomhed 5.635,4 4.894,9 771,6 2.117,3

Jf. bilag 2 er der i 2000 afsluttet 10 større byggeprojekter og en del mindre byggearbejder med en samlet udgift på 643,9 mio. kr.

De fleste sager er gennemført med et mindreforbrug, der i alt andrager 23,8 mio. kr., to projekter har haft et merforbrug på henholdsvis 2% og 1,5%, svarende til en samlet merudgift på 2,4 mio. kr. Da der kan forekomme mindre differencer i byggeudgifter dels på grund af konjunkturudviklingen, dels på grund af særlige byggetekniske forhold må resultatet af gennemførslen af projekterne betegnes som tilfredsstillende.

Generelt om byggeriets situation kan oplyses, at prisudviklingen har været rolig, og der har ikke været tendenser til overophedning i 2000.

For at imødegå de stigende antal rådgiverfejl og mangler, har Byggedirektoratet skærpet de retslige sanktioner herfor. Byggedirektoratet har justeret honoraraftalen med henblik på at få rådgiverne til at ændre adfærd, ligesom en ”prøvesag” mod et af landets større rådgivningsfirmaer er under forberedelse.

Aktivitetsoversigt for bygherrerådgivning (indtægtsdækket virksomhed - IV)

Bygherrerådgivningens formål er at yde bistand til ministerier og styrelser uden egen byggeadministration, eksempelvis Undervisningsministeriet, Kulturministeriet og Forskningsministeriet, selvejende uddannelses- og forskningsinstitutioner samt fonde m.v., således at disse får tilstrækkeligt grundlag til at træffe de nødvendige beslutninger i forbindelse med planlægning og gennemførelse af byggerier, herunder fastlæggelse af den økonomiske ramme.

Byggedirektoratets IV-virksomhed.
Priser i indeks 159
Totaludgift Heraf stats-
udgift
Årets anlægs-
udgift
Forventet
restudgift
Undervisningsministeriet, total
241,3 241,3 31,9 61,3
Kulturministeriet, total 919,8 919,8 79,1 8,0
Erhvervsministeriet, total
82,9 40,0 7,1 1,6
Fødevareministeriet, total 124,5 124,5 0,2 0,0
Total IV-virksomhed 1.368,4 1.325,5 118,2 70,9

Omsætningen har været faldende, hvilket er udtryk for en bevidst planlagt strategi for byggekontorets indtægtsdækkede virksomhed, idet det har været nødvendigt at allokere maksimale ressourcer til ordinær virksomhed for at muliggøre gennemførelsen af de nye initiativer.

Anlægsudgiften for henholdsvis Undervisningsministeriet og Kulturministeriet på henholdsvis 31,9 mio. kr. og 79,1 mio. kr. vedrører fortrinsvis byggeriet til Århus Dag- og Aftenseminarium og afslutningen af en række af de store kulturbyggerier.

Byggedirektoratets samlede byggeadministrative virksomhed

Byggedirektoratets samlede aktiviteter indenfor Bygherrevirksomhed og bygherrerådgivning
incl. Planlægning
  1996 1997 1998 1999 2000
Byggeudgift/mio. kr.
1.098,8 964,8 1.016,5 1.000,9 889,9
Årsværk 29 24 27,9 32,8 28,9
Byggeudgift pr. årsværk/mio. kr. 37,9 40,2 36,4 30,5 30,8

Det øgede ressourceforbrug for den byggeadministrative virksomhed i de seneste år 1999 og 2000 skyldes dels øget bygherreindsats i forbindelse med kvalitet og større udviklingsindsats til styring og forbedring af byggeriet.

3.4.2 Afrapportering af resultatmål

Resultatmål 3. Sammenhængende kvalitetssikringssystem for de byggeadministrative opgaver

  2000 BO-1 BO-2 BO-3 Årets målopfyldelse
Timeforbrug
2.427,0 - - - 100 %
Udgifter (inkl. løn) 1.110.448 - -    100 %

Systembeskrivelsen og byggekontorets KS-system blev idriftsat i henhold til tidsplanen. Arbejdet er udvidet til at omfatte certificering efter ISO-2000 standard. Dette har samtidig betydet en større tidsmæssig indsats og øgede konsulentudgifter. Resultatmålet videreføres i ny resultatkontrakt og udbygges til at omfatte hele Byggedirektoratets forretningsmæssige virke.

Resultatmål 4. Styresystemer for byggedirektoratets produkter samt nye samarbejdsformer

  2000 BO-1 BO-2 BO-3 Årets målopfyldelse
Timeforbrug
105,0 - - - 100 %
Udgifter (inkl. løn) 691.189 - - -  100 %

Arbejdet er i flere omgange påbegyndt dog uden at operationelle udkast foreligger, derfor har man valgt at videreføre arbejdet i samarbejde med Bygherreforeningen i Danmark.

Der er gennemført et forsøg i forbindelse med et byggeri ved Ålborg Universitet. Der arbejdes fortsat med afprøvning af totaløkonomisystem, som er rådgiver- og brugervenligt.

Dispositionsregnskaber er systembeskrevet, og der er udarbejdet en ”papir mock-up”. Aftale med systemudvikler er indgået.

Det forholdsvis lave timeforbrug skyldes en pause i systembeskrivelsen, samt at udviklingen gennemføres af IT-konsulent.

Beskrivelse af Byggedirektoratets miljøstyresystem er gennemført og indført i samtlige af Byggedirektoratets byggerier.

Resultatmålet er udført iht. tidsplan og opfyldt.

IT-højskolens byggeprojekt gennemføres i henhold til den af Byggedirektoratet udviklede ”processtyremodel”. Processtyremodellen har bl.a. til hensigt at øge budgetsikkerheden, ved at udmelde projektøkonomien i form af et fast tal.

Resultatmålet videreføres i justeret form i ny resultatkontrakt.

Resultatmål 5. Bygherrerådgivningen skal være udviklingsorienteret og veldefineret i forhold til kunderne

  2000 BO-1 BO-2 BO-3 Årets målopfyldelse
Timeforbrug 142,0 - - - 100%
Udgifter (inkl. løn) 33.992 - - - 100%

Udarbejdelse af ydelsesbeskrivelse: Etablering af en rådgiverydelsesbeskrivelse viderebearbejdes med Bygherreforeningen i Danmark. Resultatmålet er opfyldt i henhold til tidsplanen.

Iværksættelse af testsager og evaluering: IT-højskolen og projektkonkurrencen vedrørende Københavns Universitet på Amager 2. Byggeafsnit er begge gennemført som testsager. Første evaluering af IT-højskolen er gennemført, og evaluering af konkurrenceforløbet for den såkaldte KUA2 er under udarbejdelse. Tidsforbruget er lavt bl.a. på grund af anvendelsen af eksterne konsulenter.

Resultatmålet er opfyldt i henhold til tidsplanen. Resultatmålet videreføres i justeret form i ny resultatkontrakt.

Resultatmål 6. Formidling af resultater og generel udvikling af bygherrevirksomheden

  2000 BO-1 BO-2 BO-3 Årets målopfyldelse
Timeforbrug 39,0 - - - 100%
Udgifter (inkl. løn) 19.784 - - -  100%

Formidling: I 2000 har byggekontoret offentliggjort i alt 5 artikler i fagblade, og udsendt 3 temahæfter vedrørende skolebyggeri.

Resultatmålet er opfyldt.

Bygherreinitiativer: Byggedirektoratet har iværksat 2 byggerier af tværgående interesse – såkaldte ”Projekt Hus” projekter. Byggerierne vedrørende IT-højskolen og Københavns Universitet, Amager 2. etape. Byggedirektoratet har i alt 3 kontrakter med ”Projekt Hus”. Resultatmålet er opfyldt.

Bygherreforening: Bygherreforeningen i Danmark – BID – blev oprettet i 1999. Resultatmålet er opfyldt.

Resultatmålet videreføres i justeret form i ny resultatkontrakt.

Resultatmål 11. EDB udvikling der er dedikeret til Byggedirektoratets opgavevaretagelse

  2000 BO-1 BO-2 BO-3 Årets målopfyldelse
Timeforbrug 13,5 - - - 100%
Udgifter (inkl. løn) 2.542 - -   100%

Homepage: Byggedirektoratets er etableret i henhold til tidsplanen. Resultatmålet er opfyldt. Kompetenceudvikling: PC-kørekort pilot. Byggedirektoratets: ”superbrugere” har alle bestået eksamen vedrørende pc-kørekort. Resultatmålet er opfyldt.

Resultatmålet videreføres i justeret form i ny resultatkontrakt.

3.5 Ejendomsforvaltning (hovedformål 4)

Virksomhedsområdet varetager ejerbeføjelser mv. for en særlig portefølje af ejendomme under Forskningsministeriet, samt køb og salg af fast ejendom mv.

Inden for ejendomsforvaltningens område varetages opgaver vedrørende § 19.31.01.20. Ejendomsadministration. Uanset at § 19.31.01.20 Ejendomsadministration har sin egen underkonto, har denne virksomhed hidtil fungeret som en integreret del af Byggedirektoratets Almindelig virksomhed.

3.5.1 Driftsregnskab for ejendomsforvaltning

Driftsregnskab for Ejendomsforvaltning
1.000 kr. 1998 1999 Excl.disp.
begr. 2000
Bevillingsfinansieret område      
Indtægter 1.275 2.870 1.673
Udgifter 1.144 2.974 1.736
Overskud for bevillingsfinansieret område 131 -104 -63
Omkostningsdækket område      
Indtægter 0 0 0
Udgifter 0 0 0
Videreførsel 0 0 0
Markedsstyret område      
Indtægter 0 578 1.124
Udgifter 0 173 232
Overskud 0 405 892
Årets overskud/videreførsel 131 301 829

Som det fremgår af skemaet er årets overskud/videreførsel opgjort excl. dispositionsbegrænsning for at vise det rette resultat i 2000 på det bevillingsfinansierede område.

Ejendomsforvaltningen har også i år øget sin omsætning og dermed sit overskud samlet og set i forhold til sidste år. Dette skyldes en stigende efterspørgsel på forvaltningens ydelser kombineret med en stram økonomistyring og en fortsat nødvendig ressourceeffektivisering på grund af den tidligere nævnte allokering af Byggedirektoratets ressourcer til arbejdet med gennemførelsen af husleje-ordningen.

3.5.2. Afrapportering af resultatmål

Resultatmål 9. Afkast og brugsværdi af de forvaltede ejendomme, der svarer til det almindelige lejemarked

  2000 BO-1 BO-2 BO-3 Årets målopfyldelse
Timeforbrug 2,0 - - - -
Udgifter (inkl. løn) 546 - - - -

Ved år 2000’s begyndelse gennemførtes en erfaringsudveksling med Ejendomsadministrationens konsulent vedrørende erfaringen med den første langtidsbudgettering for de ejendomme, der var henført til Ejendomsadministrationens område. På grund af det igangsatte arbejde under SEA-udvalget blev resultatmål 9 stoppet. Resultatmålet er hermed afsluttet.

3.6 Afrapportering af driftsregnskab vedrørende indførelse af huslejeordning

Byggedirektoratet har i år 2000 fortsat det implementeringsarbejde, der blev påbegyndt i 1999. Arbejdet har været struktureret i 3 sideløbende faser.

En huslejegruppe under Finansministeriet med deltagelse af Forskningsministeriet , Byggedirektoratet, By- og Boligministeriet og SES.

En bevillingsgruppe under Forskningsministeriet med deltagelse af repræsentanter for universiteterne og Byggedirektoratet.

En lejeudvalgsgruppe under Byggedirektoratet med deltagelse af Forskningsministeriet og repræsentanter fra universiteterne.

Byggedirektoratet har været primært ansvarlig for input til lejeudvalgsgruppen.

Med henblik herpå har Byggedirektoratet

- i samarbejde med institutionerne endeligt fastlagt ejendomsporteføljens inddeling i bygningsog lejeenheder

- færdigbearbejdet resultat af værdiansættelser af ejendomsporteføljen

- bidraget til rammer for gennemførelsen af en teknisk registrering af ejendomsporteføljen

- udviklet og igangsat brugen af ejendomsdatabase

- udarbejdet grundlag for kontraktrelationer vedrørende eksisterende ejendomme og vedrørende nybyggerier

- udarbejdet oplæg vedrørende fordeling af drifts- og vedligeholdelsesopgaver på ejer og lejer samt oplæg til faktuel varetagelse heraf

- deltaget i udformningen af et konfliktløsningsorgan for SEA-ordningen

- fastlagt principper for behandling af ejendomme doneret til institutioner omfattet af SEA samt praksis for disses mulighed for videreudlejning (fremleje) af Byggedirektoratets ejendomme

- udbudt bygningsforsikring for den samlede ejendomsportefølje i samarbejde med SES

- gennemført kontraktforhandlinger i to faser med 17 ud af de 18 omfattede institutioner

- udarbejdet oplæg til økonomiske styringsredskaber og praktisk håndtering af indtægts- og udgiftsføring

Der foreligger ved udgangen af 2000 i det store færdigt kontraktmateriale - udarbejdet i henhold til oprindelig tidsplan for samlet færdigforhandling inden årets udgang.

Egentlige kontraktindgåelser har det af omstændigheder udenfor Byggedirektoratets ansvarsområde ikke været muligt at få på plads.

Der foreligger derfor tidsplaner for færdiggørelsen af kontraktforhandlingerne - og dermed indgåelsen af kontrakter.

Byggedirektoratet har udover ovenstående i “eget” regi bidraget med væsentlige “tekniske” input til udarbejdelse af bevillingsmodel. Arbejdet hermed har i perioder haft en omfattende karakter.

Sideløbende med ovenstående har Byggedirektoratet gennemført en strukturel organisationstilpasning og besat de hertil tilknyttede chefstillinger.

Ved løft af Byggedirektoratets finanslovsbevilling fik Byggedirektoratet 10 mio. kr. til afholdelse af ekstraordinære udgifter forbundet med fornødne kontraheringer, indkøb, øvrige tiltag og direkte lønomkostninger i relation til husleje-ordningens indførelse.

Denne bevilling er anvendt på følgende måde:

1. EU-udbud og kontrakt med ejendomsmæglerfirmaet Gaarde omkring ejendomsporteføljens værdiansættelse ca.   1,8 mio. kr.

2. EU-udbud og kontrakt med rådgivende ingeniørfirma O. Brandt Hansen omkring gennemgang og teknisk registrering af ejendomsporteføljen ca. 3,4 mio. kr.

3. Opbygning af databaser – ekstern konsulentbistand, tilvejebringelse og indsamling af datamateriale, udvikling indkøb af edb-kapacitet ca. 2,5 mio. kr.

4. Organisationsudvikling – konsulentbistand i.f.m. ansættelse af nye medarbejdere, implementering af Navision, navne- og designskift mv. ca. 0,7 mio. kr.

5. EU-udbud af bygningsforsikring ca.  0,1 mio. kr.

6. Direkte lønomkostninger ca.  1,3 mio. kr.

7. Diverse ca.   0,1 mio. kr.

I alt    9,9 mio. kr.

Herudover har indførslen af husleje-ordningen indebåret et forholdsmæssigt ”træk på” de samlede udgifter til generel ledelse, administration og hjælpefunktioner svarende til i alt 5,1 mio. kr.

De samlede udgifter beløber sig således til 15 mio. kr. incl. dispositionsbegrænsningen.

3.6.1 Driftsregnskab for indførelse af husleje-ordning

Driftsregnskab for Huslejeordningen   Excl.disp.begr.
1.000 kr. 1999 2000
Bevillingsfinansieret område   Indtægter
  13.938
Udgifter  1.298 14.464
Overskud for bevillingsfinansieret område -1.298 -526

Som det fremgår af skemaet er årets overskud/videreførsel opgjort excl. dispositionsbegrænsning for at vise det rette resultat i 2000 på det bevillingsfinansierede område.

I forbindelse med indførelse af husleje-ordningen er Byggedirektoratets driftsramme forøget med 10 mio. kr. Årets regnskab viser et egentligt forbrug på 9,9 mio. kr. hertil kommer udgifterne til ledelse og administration samt hjælpefunktioner.

3.7 Fondsfinansieret byggesag vedrørende Det Danske Institut i Damaskus

Det Danske Institut i Damaskus, er en institution under Forskningsministeriet. Aftalen om etablering af Instituttet blev i sin tid indgået af undervisningsministeren med de syriske myndigheder, og omfattede bl.a., at Byggedirektoratet stillede sin ekspertise til rådighed i forbindelse med Instituttets domicilering, herunder ombygning og restaurering af lokalerne. Byggeprojektet er overdraget staten ved en gave. Byggeriet er afsluttet ultimo 2000. Se i øvrigt bilag 5.

3.7.1 Driftsregnskab for byggesag vedrørende Det Danske Institut i Damaskus

Driftsregnskab for byggesagen vedr. Det Danske institut i Damaskus Excl.disp.begr.
1.000 kr. 1997 1998 1999 2000
Omkostningsdækket område
       
Indtægter 851 3.813 1.729 4.397
Udgifter 603 1.932 3.858 4.397
Videreførsel 248 1.881 -2.129 0

Denne side er kapitel 4 af 13 til publikationen "Virksomhedsregnskab 2000 – Byggedirektoratet".
Version nr. 1.0 af 07-08-2008
 

© Universitets- og Bygningsstyrelsen
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 2008. Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.