Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings logo. Klik for at komme til forsiden af vtu.dk.

5. Ejendomsforvaltning (Ejendomsadministration) §19.31.01.20 (drift) og §19.31.02.52 (anlæg)

For år 2000, hvor Byggedirektoratet er blevet en statsvirksomhed, har Byggedirektoratets Ejendomsforvaltningen været en integreret del af Byggedirektoratets samlede budget med underkonto § 19.31.01.Byggedirektoratet 20. Ejendomsadministration

Ejendomsforvaltningen har i lighed med tidligere år omfattet administration af både Forskningsministeriets statsejendomme, for år 2000 under Forskningsministeriets konto § 19.31.01.20 Ejendomsadministration og Undervisningsministeriets statsejendomme under Undervisningsministeriets konto § 20.85.11. Ejendomsadministration ( Drift) og § 20.85.12 (Anlægsudgifter).

Byggedirektorates ejendomsadministration nedlægges som selvstændigt hovedområde pr. 1 januar 2001 i konsekvens af indførslen af husleje-ordningen.

5.1 Ejendomsforvaltningens ejendomsportefølje i 2000

I løbet af 2000 har Forvaltningen administreret 21 ejendomme for Forskningsministeriet, hvilket er en stigning på 2 ejendomme i forhold til 1999. DTU’s tidligere ejendom i Haslev overgik til Ejendomsadministrationen pr. 1.1. 2000 og pr. 1.7. overtog Forskningsministeriet dele af Det tidligere Militærhospital, Tagensvej 22, Kbh. fra Hovedstadens sygehusfællesskab. Ved året udgang omfattede ejendomsporteføljen et samlet grundareal på 425.849 m² med et samlet bruttoetageareal på 73.968 m². Ejendomsporteføljen er vurderet til 335,4 mio. kr., heraf med en beregnet grundværdi på 125 mio. kr. for Tagensvej 22 er der ved opgørelsen anvendt købesummen for ejendommen.

Der er ikke i 2000 blevet gennemført værdiforøgende arbejder på Forskningsministeriets ejendomme.

Den samlede værdi af bygningerne, der indgår i Forskningsministeriets ejendomsportefølje, er med udgangen af 2000 på godt 182 mio. kr. ( Værdireguleringsbeløbet).

Sammen med Forskningsministeriets ejendomme administrerede ejendomsforvaltningen som indtægtsdækket virksomhed i 2000 ved årets begyndelse 17 ejendomme for Undervisningsministeriet.

I løbet af året har man som led i forvaltningen frasolgt 3 ejendomme til de hidtidige lejere, der alle er uddannelsesinstitutioner, mens der ved mageskifte er sket udskiftning af Undervisningsministeriets ejendom Randersgade 10, København Ø med Københavns kommunes ejendom Fælledvej 12/ Ravnsborggade 11, København N til fremtidig brug for Danmarks Sygeplejerskehøjskole. Endvidere indgik Undervisningsministeriet lejeaftale pr. 1.1.2000 med den nyoprettede selvejende institution Ribe Statsseminarium vedrørende de bygninger, seminariet hidtil havde haft til brug. Administrationen vedrørende opkrævning af leje blev også overdraget til Byggedirektoratets Ejendomsadministration indtil ejendommen afhændes til den nyoprettede selvejende CVU - institution. Pr. 31. december administrerede Ejendomsadministrationen herefter 15 ejendomme for Undervisningsministeriet ( 16 ejendomme, hvis Ribe Statsseminarium medregnes).

Ved årets udgang omfattede Undervisningsministeriets ejendomme under Ejendomsadministrationen et samlet bruttoetageareal på godt 64.400 m². og et samlet grundareal på knap124.000 m². (eksl . Ribe statsseminariums ejendom på 8.230 m² bruttoetageareal og 52.793 m² grundareal )

Ejendommene var vurderet til 245,6 mio. kr. heraf grundværdi 77,0 mio. kr.

Der blev i løbet af året udført visse værdiforøgende arbejder på 2 af Undervisningsministeriets ejendomme mens øvrige udgifter til vedligehold er straksafskrevet. Med udgangen af 2000 er bygningernes værdi som i 1999 nedskrevet med 2.5 % af ultimosaldoen pr. udgangen af 1999 samtidig med at der er sket en opskrivning af bygningsværdien for de to ejendomme, hvor der er udført værdiforøgende arbejder. Herefter er den bogførte værdi af de bygninger, Ejendomsadministrationen administrerer for Undervisningsministeriet med udgangen af 2000 på knap 158 mio. kr. ( eksl. Ribe Statsseminariums ejendom)

Ejendomsadministrationens ejendomsportefølje i 2000 Afrundet mio. kr.
  Antal ejen-
domme
Bruttoareal
Areal m² Vurd.
mio. kr.
Grundvurd.
mio. kr.
afrundet
Værdiregul
mio. kr.
Forskningsministeriet 21 74.000 425.600 335,4 125 182,34
Undervisningsministeriet 15 64.400 124.000 245,6 77 157,97
I alt 36 138.400  549.600 581 2020 340,31

Note: Opgørelsen indenfor Forskningsministeriets område er inklusive 132,81 mio. kr. i bygningsværdi(værdireguleringen) ultimo 2000, der er indberettet som andele under Forskningsministeriets øvrige institutioners statuskonti.

For Ejendommen Tagensvej 20-22, Kbh, der er erhvervet af FSK i indeværende år er som grundlag for vurderingen anvendt købesummen og beregning af grundværdien er sket ved fradrag af bygningernes vurderingsværdi for år 2000.

I Bruttoetagearealet for Tagensvej er ikke indregnet kælderareal.

Opgørelsen indenfor Undervisningsministeriets område er eksl. Ribe Statsseminariums ejendomsportefølje.

5.2 Løbende administration

Der er ikke ændret på målsætningen for Ejendomsforvaltningen fra tidligere år. Det har fortsat været forvaltningens målsætning at sikre muligheder for ministeriets og for Undervisningsministeriets statsinstitutioners fremtidige lokaliseringsbehov ved universiteterne m.v. og sikre, at ejendommene udnyttes bedst muligt respektive sælges, såfremt der ikke længere er behov for at ligge inde med ejendommene.

Dele af det tidligere Militærhospital i alt 9.093 bruttoetage - m² , der blev erhvervet pr. 1.7.2000 blev erhvervet med forudsætning om nedrivning af bygningerne med henblik på gennemførelse af et nybyggeri til bl.a. Biotek. Denne bygningsmasse udgør ved udgangen af 2000 godt 12% af Ejendomsadministrationens samlede etageareal. Endvidere blev Bråbyvej 45, Haslev overtaget med lejemål, der ophørte pr. 1.7. Størsteparten af Tagensvej 22 blev imidlertid straks fra overtagelsen lejet ud ved et midlertidigt lejemål, ligesom der også er indgået lejekontrakt for dele af Haslevejendommen. Ved udgangen af år 2000 havde Ejendomsadministrationen derfor kun godt 11% af det samlede bruttoetageareal stående tomt.

For Undervisningsministeriets ejendomsportefølje har målsætningen for 2000 efter anmodning fra Undervisningsministeriet været at søge de ejendomme, der er udlejet til selvejende undervisningsinstitutioner, i alt 5 ejendomme solgt til institutionerne. 3 ejendomme er solgt i 2000 og det forventes, at de sidste 2 ejendomme overdrages til lejerne i løbet af 2001.

Ejendomsadministrationen har lagt vægt på, at ejendommene vedligeholdes forsvarligt og ressourceøkonomisk. For elementbebyggelsen Munkebjergvænget er der ikke sket en fortsættelse af tagog facadefornyelsen ud over de i 1996 -1998 gennemførte pilotprojekter. De ikke fornyede tage bliver løbende repareret i takt med lejerne konstaterer vandgennemsivning. Det overvejes i lighed med det, der pågår for Undervisningsministeriets ejendomsportefølje, at tilbyde de nuværende lejere at købe deres lejemål som ejerlejligheder respektive at sælge hele komplekset i sin helhed ved udbud, da ejendomskomplekset ikke længere er nødvendig til sikring af fremtidigt lokalisering af areal til Universitets- og forskningsformål.

Som opfølgning på Bygningssynet for 1999’¨s vurdering af ejendommenes handicapvenlighed/tilgængelighed er der i 2000 som led i renovering af toiletterne ved kantinen i Munkebjergvænge etableret handicaptoiletter.

5.3 Bevillingsafregning for akkumuleret overskud for §19.31.02.52 (anlæg)

Mio. kr. udgifter indtægter
Resultatopgørelse - indeværende år    
Bevilling (B+TB) - -
Regnskab 2,0 -
Korrektioner for ikke fradragsberettiget købsmoms 0,0 -
Bevillingstekniske omflytninger - -
Årets overskud/underskud -2,0 -
Opgørelse af akkumuleret resultat - -
Akkumuleret overskud ultimo forrige år 4,8 -
Primokorrektion til akkumuleret overskud ultimo forrige år - -
Årets overskud/underskud -2,0 -
Disponeringsmæssige omflytninger -2,8 -
Disposition, overskud som bortfalder - -
Akkumuleret overskud til videreførelse ultimo 2000 0 -

Regnskabsmæssige forklaringer

Der var en videreført beholdning på 4,8 mio. kr., der forventedes anvendt i forbindelse med reno-veringen af Munkebjergvænge, Odense efter årsskiftet 2000/2001 jf. regnskabsmæssige forklaringer 1999. I forbindelse med overgangen til husleje-ordningen for statsejendomme pr. 1. januar 2001 er det under overvejelse at sælge komplekset til de nuværende lejere, respektiv i udbud. Afvigelsen skyldes forbrug af videreførte beholdninger, der er medgået til dækning af udgifter ved stormskader samt udskiftning af defekt ventilationsanlæg på ejendommen Nr. Alle 69-71.

Denne side er kapitel 6 af 13 til publikationen "Virksomhedsregnskab 2000 – Byggedirektoratet".
Version nr. 1.0 af 07-08-2008
 

© Universitets- og Bygningsstyrelsen
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 2008. Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.