Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings logo. Klik for at komme til forsiden af vtu.dk.

Bilag 4 Supplerende oversigter vedrørende indtægtsdækket virksomhed

Omkostningsbaseret resultatopgørelse for indtægtsdækket virksomhed I
1.000 kr.
Indtægter   2.970
Direkte omkostninger 2.130  
Driftsoverskud før indirekte omkostninger (fordelte fællesomkostninger)   840
Indirekte omkostninger 437  
Driftsoverskud før afskrivning og forrentning mv.   403
Afskrivning    
Forrentning    
Årets overskud   403

Byggedirektoratet afholdte i 2000 indirekte fællesomkostninger svarende til en fast pris på
100.000 kr. pr. årsværk, der anvendtes på indtægtsdækket virksomhed. Årsværksforbruget på indtægtsdækket virksomhed er opgjort til 4,37 årsværk. Virksomhedens indirekte fællesomkostninger er derfor fastsat til 437.000 kr.

Akkumuleret resultatopgørelse for indtægtsdækket virksomhed
 I 1.000 kr.
Akkumuleret overskud ultimo forrige år
6.545
+/, Evt. primokorrektioner vedr. regnskabet forrige år  
+ Årets overskud 403
, Evt. overskud overført til den ordinære virksomhed  
Akkumuleret overskud ultimo indeværende år 6.948

Driftssituation for indtægtsdækket virksomhed I 1.000 kr.
Årets overskud før forrentning for virksomhedsregnskabsår-2
134
+ Årets overskud før forrentning for virksomhedsregnskabsår-1 369
+ Årets overskud før forrentning 403
Virksomhedens driftssituation 906

Denne side er kapitel 12 af 13 til publikationen "Virksomhedsregnskab 2000 – Byggedirektoratet".
Version nr. 1.0 af 07-08-2008
 

© Universitets- og Bygningsstyrelsen
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 2008. Teksten må med kildeangivelse frit anvendes.